Đề cương ôn tập tài chính doanh nghiệp

2 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:58

Vai troø cuûa traùi phieáu trong hoaït ñoäng huy ñoäng voán cho DN vaø ñaàu tö voán nhaøn roãi * Traùi phieáu ngaén haïn khoâng traû laõi trong kyø2. * Traùi phieáu daøi haïn khoâng tr[r] (1) ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP TÀI CHÍNH DN CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP LỚP KẾ TOÁN I Nội dung ôn tập 1 Thời giá tiền tệ a Giá trị tương lai khoản tiền dịng tiền hữu hạn, vơ hạn b Giá trị khoản tiền tương lai, dòng tiền tiền tương lai hữu hạn vơ hạn c Lãi suất tích hợp d Xác định suất sinh lợi vốn đầu tư e Tín dụng trả góp : * Xác định khoản trả góp hàng kỳ khác tình trả đầu kỳ cuối kỳ * Tìm lãi suất tài trợ tín dụng trả góp * Lập lịch trả nợ cho tín dụng trả góp 2 Giá trị trái phiếu, cổ phiếu thị trường tài chính a Vai trị trái phiếu hoạt động huy động vốn cho DN đầu tư vốn nhàn rỗi * Trái phiếu ngắn hạn khơng trả lãi kỳ * Trái phiếu dài hạn không trả lãi kỳ * Trái phiếu dài hạn có trả lãi hàng kỳ * Xác định suất sinh lợi trái phiếu: MARR YTM * Nhận diện mối quan hệ rũi ro suất sinh lợi vốn đầu tư vào trái phiếu b Vai trò cổ phiếu hoạt động huy động vốn cho DN đầu tư vốn nhàn rỗi * Phân loại vốn cổ phần DN * Cổ phiếu thường với hoạt động huy động vốn cho DN đầu tư vốn nhàn rỗi * Cổ phiếu ưu đãi với hoạt động huy động vốn cho DN đầu tư vốn nhàn rỗi 3 Chi phí sử dụng tổng vốn DN WACC a Nhận diện cách tính WACC b Xác định cấu vốn dùng để xác định WACC c Xác định chi phí sử dụng vốn vay trước sau thuế thu nhập DN d Xác định chi phí sử dụng vốn cổ phần thường vốn cổ phần ưu đãi e Xác định chi phí sử dụng tổng vốn DN trước sau thuế 4 Cơ sở định cho hoạt động đầu tư dài hạn a Nhận diện hoạt động đầu tư dài hạn; Phân loại dự án đầu tư b Chỉ tiêu đánh giá hoạt động đầu tư dài hạn: NPV, IRR, PI PP c Mâu thuẩn, nguyên nhân tính ưu việt NPV sử dụng tiêu 5 Ra định chọn lựa dự án đầu tư thực tiễn (2)c Nhận diện dự án đầu tư thuộc dạng loại trừ thực tiễn d Ra định chọn lựa dự án với : * Phương pháp dòng ngân lưu nối kết * Phương pháp sử dụng tiêu EA hệ số vốn đầu tư t
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập tài chính doanh nghiệp, Đề cương ôn tập tài chính doanh nghiệp