BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

10 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:58

Phương trình tổng quát của đường trung trực đọan AB là:.. Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đường thẳng  :.A[r] (1)CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG Trong mp Oxy cho ABCcó A (2 ;1) , B ( -1; 2), C (3; 0) Dùng giả thiết trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 10 : Câu 1: Tọa độ v thỏa : v2AB 3BC CA  là cặp số đây: A (5; -3) B.(3; 2) C (1; 4 3) D.(-3;2) Câu 2: Tọa độ trọng tâm G củaABC cặp số đây? A 4 ( ;1) 3 B ( ; 1) 3   C (1; ) 3 D ( ; 1) 3  Câu 3: Tứ giác ABCE hình bình hành tọa độ đỉnh E cặp số đây? A (6;-1) B (1;6) C (0;-1) D.(-6;1) Câu 4: Phương trình tổng quát đường cao AH là: A 2x-y-3=0 B x-2y+3=0 C 2x-y-4=0 D x+2y+4=0 Câu 5: Cho đường thẳng d có ptts: 2 x t y t        .PTTQ đường thẳng l qua A ld là: A.3x-2y-4=0 B.2x-3y+7=0 C 2x-3y-4=0 D 2x+3y-7=0 Câu 6: Cosin góc A ABClà: A  B 5 C. 2 D  Câu 7: Cosin góc hai đường thẳng AB, AC là: A 2 5 B 5 C. 2 D.  (2)A 10 B. 2 C 1 2 D. 10 Câu 9: Tọa độ trực tâm H là: A (6;9) B ( 6; 9)  C ( 6;9) D (6; 9) Câu 10: Diện tích ABC : A B C 2 D Câu 11: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho a(0,1)  ,b ( 1; 2)  ,c ( 3; 2)  .Tọa độ 3 u a b c: A (10;15) B (15;10) C (10;-15) D (-10;15) Câu 12: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác MNP với M(-1;0), N(2;0), P(-2;3) Toạ độ trực tâm tam giác ABC là: A 2;         B 4 2; 3       C. 4 2;        D. 2;        Câu 13: Cho đường thẳng : 3x – 5y + = 0, véc tơ phưông đường thẳng có tọa độ là: A (5;3) B (3;5) C (3;-5) D (-5;3) Câu 14:Tọa độ giao điểm đường thẳng 1 : x t y t         và đườngthẳng 3 : x t y t         là: A 23 ; 5       B.23; 4 C. 23 ;        D. 4 23;       Câu 15: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho A(1;5), B(-1;3) Phương trình tổng quát đường trung trực đọan AB là: A x + y – = B 3x + 2y -1 = C.2x + 3y + = D x – y – = Câu 16: Cho đường thẳng  có phương trình 3 x t y t       (3)A M(11;9) B N(1;2) C P(-3;0) D Q(2;3) Câu 17: Cho đường thẳng d1: kx + y – = vàd2:2x + (k+1)y – k – = Hai đường thẳng d1 vàd2 cắt : A 2 k k      B. 1 k k      C. 1 k k      D. 1 k k      Câu18: Phương trình đường thẳng qua điểm I(2;1) qua giao điểm hai đường thẳng 2x – y + = 0, x + 3y – = là: A x + 17y – 19 = B 2x - 2y +5 = C x - 17y + 19 = C.-x + 3y + = Câu 19: Góc hai đường thẳng d1: x + 2y + = vàd2:x - 3y + = là: A.450 B.600 C 300 D.1350. Câu 20: Khảng cách từ điểm M(-1;2) đến đường thẳng 4x – 3y +1 = là: A 9 5 B. 5 9 C. 9  D Câu 21: Trong mpOxy, chọn lựa sau Đúng: A ir=(1;0),rj =(0;1) B a= -j 3i r r ur => ar=(1;-3) C OMuuur =2ir => M(2;1) D M(0;x)Ỵ Ox, N(y;0) Ỵ Oy Câu 22: Trong mp Oxy choM (0;2), N(1;-4).Tọa độ điểm P để OPMN hình bình hành là: A (-1;6) B.(1;-6) C.(1;-2) D.(-1;2) Câu 23:Cho đường thẳng (d) có pttq: -2x+y-3= đó: A (d) Có VTPT (-2;1) VTCP (1;2) B Phương trình y=2x+3 pttq của(d) C (d) có hệ số góc -2 D (d)đi qua điểm (0;-3) Câu 24: Đường thẳng(d’) qua gốc tọa độ vng góc với (d):-2x+y-3=0 có pttq: A x+2y=0 B 2x+y=0 C y=2x D.y= (4)Câu 25:Cho đường thẳng (d) có ptts: 1 x t y t ìïïï íï ïïỵ = -= chọn câu sai A (d)đi qua điểm(1;0) có VTCP(-3;1) B (d)đi qua điểm(1;0) có VTPT(-3;1) C (d)có pttq: x+3y-1=0 D MỴ (d) M có tọa độ (1-3t;t) Câu 26: Phương trình tắc đường thẳng MN với M(-2;5), N(1;0) là: A 2 3 x+ =y B 2 3 x- =y+ - C. 2 3 x+ = y D. 2 x- = y -Câu 27: Giá trị m để đường thẳng (d):-2x+y-3=0 ssong (dm):m2x-2y+8-m=0 là: A -2 B.2 C ±2 D Khơng có m Câu 28: Nếu tam giác MNP có cosM=-1/2 góc hai đường thẳng MN,MP là: A 600 B 1200 C 300 D 1500 Câu 29: Khoảng cách từ N(1;0) đến đường thẳng (d): -2x+y-3=0 bằng: A 5 B.- 5 C.1 D.-1 Câu 30: Diện tích hình vng có cạnh nằm đường thẳng (d): -2x+y-3=0 (l):2x-y=0 là: A 5 B 5 C. 5 D. 25 Câu 31: Trong mp Oxy ,cho đường thẳng (d) có phương trình x + 2y – = Phương trình sau pt đường thẳng (d)? A 1 2 x t y t        B. 5 x t y t        C. 5 x t y t       C. 3 4 x t y t        Câu 32: Trong mpOxy ,cho tam giác MNP có M(1;2) ,N(3;1) ,P(5;4) Phương trình tổng quát đường cao MH A.2x+3y+8=0 B.3x+2y-7=0 C.2x+3y-8=0 D.3x-2y+1=0 Câu 33:Trong mpOxy, cho tam giác MNP có M(1;-1),N(5;-3) P thuộc trục Oy ,trọng tâm G tam giác nằm trục Ox Toạ độ điểm P (5)Câu 34:Trong mpOxy ,cho ba điểm M(1;2),N(4;-2),p(-5;10).Điểm P chia đoạn thẳng MN theo tỉ số A B.- C D.- Câu 35:Trong mpOxy ,đường thẳng qua hai điểm M(0;2)và N(3;0) có phương trình là: A.3 x y   B x y   C x y   D x y   Câu 36:Trong mp Oxy cho điểm M(-1;2)và đường thẳng d: 1 1 xy  .Đường thẳng qua M song song với d có phương trình A 1 1 xy  B.x+2y+1=0 C 1 1 xy  D 2 x t y t        Câu 37: Trong mp Oxy , phương trình sau phương trình đường trịn? A x2+y2-4x+2y+xy+4=0 B x2-y2-8x-2y+8=0 C 2x2+2y2-16x+4y+35=0 D x2+y2+x-y-1=0 Câu 38:Trong mp Oxy , đường tròn 2x2 2y2 3x4y 2 0có A Tâm ; 2 I       bán kính 11 R B Tâm ; I       bán kính 16 R C Tâm ;1 I    bán kính 3 R D Tâm ; I     bán kính 3 RCâu 39: Trong mp Oxy, cho đường tròn (C): (x1)2(y 2)2 9.Đường thẳng d qua điểm I(1;2) cắt (C ) hai điểm M ,N Độ dài MN A.1 B.2 C.3 D.6 Câu 40:Cho ar=5ir-jr, br=2rj .Chọn đáp án SAI: A ar=(5;-1), br=(0;2) B ir=(1;0), j r =(0;1) C cos(ar,br)>0 D ar ^br (6)Chọn câu đúng: A G(4/3;-1) , C=12, S=6 C G(4/3;-1), C=6, S= 12 B G(4;-3), C=12, S=-6 D G(-1;4/3), C=12, S=12 Câu 42: Cho A(0;3),B(4;2) Điểm D thỏa :ODuuur+2DAuuur- 2DBuuur =0r, tọa độ D là: A.(8;-2) B.(-8;2) C.(-3;3) D.(2; 5 2) Câu 43: Cho M(2;0), N(2;2), P(-1;3) trung điểm cạnh BC,CA,AB D ABC.Tọa độ B là: A.(1;1) B.(-1;1) C.(-1;1) D.đáp số khác Câu 44: Chọn đúng.Điểm đối xứng A(2;-1) A qua gốc tọa độ O (-1;2) C qua trục tung (2;1) B qua trục hoành (-2;-1) D qua đường phân giác thứ (-1;2) Câu 45: Cho M(m;-2), N(9;4) P(2;3) Giá trị m để M,N,P thẳng hàng : A.-33 B.-32 C.-23 D -22 Câu 46: Cho A(-1;-1), B(3;1), C(6;0) Số đo góc B tam giác ABC là: A.450 B.600 C.1200 D.1350 Câu 47: Cho A(2;3), B(9;4) ,C(5;x) Giá trị x để DABC vuông C : A x=0 B x=0 hay x=7 C x=7 D.Đáp số khác Câu 48: Tam giác ABC có C(-2;-4) ,trọng tâm G(0;4), trung điểm cạnh BC M(2;0) Tọa độ A B là: A A(4;12),B(4;6) B.A(-4;-12),B(6;4) C A(-4;12),B(6;4) D A(4;-12),B(-6;4) Câu 49: Cho A(5;4), B(3;-2), M di động Oy, MA +MB uuur uuur nhỏ M có tọa độ: A (0;1) B.(1;0) C (8;2) D đáp số khác Câu 50: Cho đường thẳng (d) có phương trình:x-4y+3=0(1).Chọn đáp án SAI: A (d) có VTPT (1;-4) B (d) có VTCP (1;-4) (7)Câu 51: Đường thẳng (d) qua A(1;-2) song song với đường thẳng(d’):x+y-2007=0 Phương trình sau khơng ptrình (d): A.x+y+1=0 B 1 x t y t = + ìïï íï = - + ïỵ B.C 1 1 x- = y+ - D.y= -x-1 Câu 52: ChoDABO với A(0;-2), B(2;2).Chọn CÂU SAI: A.Trung trực AB có pttq:x+2y-1=0 B Cạnh AB D ABO có ptct: 2 1 x- =y -C.Trung tuyến AM củaD ABO có ptts: x t y t = ìïï í = - + ïïỵ D Đường cao OH D ABO có ptrình: y= -2x Câu 53: Cho A(0;4), B(3;2), N di động Ox, chu vi DABN nhỏ N có tọa độ: A.(3;6) B.(2;0) C.(0;2) D đáp số khác Câu 54: Cho đthẳng (d): x-2y-4=0 A(2;0), B(0;1) Tọa độ M (d) thỏa MA- MB lớn là: A.(3;-1/2) B.(2;-1) C.(-3;1/2) D.(1;1/2) Câu 55:Trực tâm tam giác OAB với A( 2;0) B( 2;-3) có tọa độ: A.( 2/3;-1) B.( 2;0) C.(0;0) D Đáp số khác Câu 56: Cho A(-1;0), B(1;0), C(3;2) Tâm đường trịn ngoại tiếpDABC có tọa độ: A.(0;3) B.(3;0) C.(1;2/3) D.đáp số khác Câu 57: Cho tam giác ABC có A(2;6), B(-3;-4),C(5;0) Tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC : A.(-2;1) B.(1;-2) C.(1;2) D.(2;1) (8)A B C.2 D.3 Câu 59: Cho A,B,C không thẳng hàng,số đường thẳng qua A cách B vàC là: A.0 B.1 C.2 D.vô số Câu 60: Hai cạnh hcn ABCD nằm đường thẳng (d):4x-3y+5=0, (d’): 3x+4y-5=0,A(2;1) Diện tích hcn ABCD A.1 B.2 C D.4 Câu 61: Cho A(2;2) ,B(-1;-1) đường thẳng (d):x-2y+8=0 Tìm điểm C (d) có tung độ âm cho tam giác ABC có diện tích 18: A.(16;-4) B.(-16;-4) C.(-48;-20) D Đáp số khác Câu 62: Góc hai đường thẳng (d):x-2y-2008=0 và(d’): 3 2007 x t y t = ìïï íï = -ïỵ A.450 B.600 C.1200 D.1350 Câu 63:Vị trí tương đối (d): x-3y-1=0 và(d’): 1 3 x- =y+ là: A Cắt B Song song C Trùng D Đáp số khác Câu 64: Giá trị m để (d):mx+y-1=0 trùng (d’): 3x+(m-2)y+3=0 là: A m=3 B m=-1 C m=-1 m=3 D khơng có Câu 65: Cho đường thẳng: (d1):2x-y+4=0, (d2):2x+y+4=0,(d3): ax-(2a-1)y+2=0 Giá trị a để đường thẳng đồng quy là: A.a=0 B a=±1 C.a= -1 D.a=1 Câu 66: Phương trình sau khơng pt đường tròn: A.x2+y2 +2x+2y+10=0 B.3x2+3y2-x=0 B.C.(x+2)2+y2= 3 D.x2+y2= 0.1 Câu 67: Đtrịn có tâm gốc tọa độ tiếp xúc với (d):3x+y-10=0 có ptrình: A.x2+y2=1 B x2+y2= -10 C x2+y2= 10 D.x2+y2=10 Câu 68: Cho (d):2x-y+5=0 Chọn câu sai (9)C Đối xứng đường tròn (C):x2+y2=1 qua (d) đtròn (C’):(x+4)2+(y-2)2=1 D Đối xứng (d) qua O (d’):-2x+y-5=0 Câu 69: Đường trịn (C) có tâm I(1;3) tiếp xúc ngồi với đường trịn (C’): x2+y2-2x+2y-2=0.Bán kính (C) là: A B.2 C.6 D.14 Câu 70: Cho đường tròn (C): x2+y2+4y+3=0 Chọn CÂU Sai: A Tiếp tuyến A(0;-1) có phương trình:y+1=0 B Có tiếp tuyến kẻ từ B(1;-1) đến (C) có phương trình :x=1 y= -1 C Có tiếp tuyến song song với đường thẳng (d): 4x-3y-1=0 D Khơng có tiếp tuyến kẻ từ E(1/2;-2) đến (C) Câu 71: Cho đường tròn (C): (x-1)2+(y+3)2=9 A(2;1) Hai ttuyến vẽ từ A đến (C) tiếp xúc với (C) T1,T2 Đường thẳng T1T2 có ptrình: A.x-4y-2=0 B.x+4y+2=0 C.x-4y+2=0 D.3x+4y+4=0 Câu 72: Cho (E): 9x2+16y2-144=0 Tìm câu SAI: A Diện tích hcncs 48 Đvdt C Tâm sai 7/4 B Tiêu cự D Khoảng cách hai đường chuẩn 16/ Câu 73: (E) có ptrình tiệm cận y= -1/2x, bán kính qua tiêu M (E) 7.Ptct (E) là: A 2 1 4 x y + = B 2 1 16 x y + = B C 2 1 4 x - y = D 2 1 16 x - y = Câu 74: Cho (E): 2 1 16 x +y = Giá trị n để đường thẳng (d): nx-8=0 tiếp xúc với (E) là: A n=±2 B n=2 C n=-2 D n=-1/2 Câu 75: Cho (E): x2+9y2=9 Chọn câu SAI: A Phương trình tiếp tuyến (E) đỉnh A1(-3;0) là:x= -3 (10)C Có phương trình tiếp tuyến (E) qua điểm K(3;-2) : y= -1/4x-5/4 D Có phương trình tiếp tuyến (E) qua điếm K(3;-2) Câu 76: Cho A(-2;-1),B(3;4), M(m;0) Giá trị m để MA2+MB2 đạt GTNN là: A -1/2 B C.1 D.1/2 Câu 77: Tìm giá trị k để hpt sau có nghiệm phân biệt (x1;y1), (x2;y2) cho (x1-x2)2+ (y1-y2)2 đạt giá trị lớn nhất: 2 2 4 0 3 x y kx y k x y ì + + - - = ïï íï - + = ïỵ A.-1 B.0 C.1/2 D khơng có Câu 78: Giá trị m để hpt sau có nghiệm: 2 x y x y m + = ìïï íï + < ïỵ : A m=±1 B m< 2 C m> 2 D Đáp số khác Câu 79: Cho (E): 2 1 16 x +y = M,N di động Ox,Oy cho đường thẳng MN tiếp xúc với (E) Đoạn MN có độ dài ngắn là: A.7 B.14 C.49 D.Đáp số khác
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 12 - PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG