Mẫu Thư nhắc nợ

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:49

Thực hiện hợp đồng kinh tế số … ký ngày … giữa … và Công ty ...về việc …, chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ qui định tại điều … của hợp đồng.. Đại diện hai bên đã ký Biên [r] (1)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc THÔNG BÁO NHẮC NỢ Kính gửi: Thực hợp đồng kinh tế số … ký ngày … … Công ty việc …, bàn giao đầy đủ hàng hoá giấy tờ qui định điều … hợp đồng Đại diện hai bên ký Biên bàn giao nghiệm thu thiết bị ngày … tháng … năm … Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều …), bên Mua toán cho bên Bán …% giá trị hợp đồng vòng …ngày kể từ ngày ký Biên bàn giao nghiệm thu hàng hóa Vậy, chúng tơi kính đề nghị quý quan toán …% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: … đồng (…) theo qui định hợp đồng Tên tài khoản: Công ty Số tài khoản: Ngân hàng – Chi nhánh Rất mong nhận hợp tác từ quý quan Chúng xin trân trọng cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Thư nhắc nợ, Mẫu Thư nhắc nợ