giáo án mới 2019 phát triển năng lực học sinh

12 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:48

Phẩm chất năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh - Năng lực tự học, đọc hiểu: Tự đưa ra đánh giá của bản thân, tái hiện kiến thức - Năng lực nêu và giải quyết vấn đề, sáng tạ[r] (1)* Ngày soạn: 10/02/2019 * Tiết ( PPCT): 55 – Tuần 27 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU 1 Kiến thức, kĩ năng, thái độ - Kiến thức: Củng cố lại công thức nghiệm thu gọn phương trình bậc hai. - Kỹ năng: Vận dụng thành thạo công thức nghiệm thu gọn vào việc giải phương trình bậc hai - Thái độ: Ích lợi công thức nghiệm thu gọn việc giải số phương trình bậc hai có hệ số b chẵn 2 Phẩm chất lực cần hình thành phát triển cho học sinh - Năng lực tự học, đọc hiểu: Tự đưa đánh giá thân, tái kiến thức - Năng lực nêu giải vấn đề, sáng tạo: Biết cách huy động kiến thức học để trả lời câu hỏi, biết cách giải tình học - Năng lực hợp tác nhóm: Biết cách tổ chức nhóm, phân cơng hợp tác thực hoạt động - Năng lực tính tốn, trình bày trao đổi thơng tin: Có khả sử dụng các phép tốn học để tính tốn phép tính đồng thời kết hợp sử dụng máy tính bỏ túi để tính tốn Phát huy khả báo cáo trước tập thể, khả thuyết trình - Năng lực thực hành thí nghiệm: Dựa vào kiến thức học giải tập áp dụng kiến thức để giải toán thực tế đồng thời áp dụng vào thực tiễn sống II CHUẨN BỊ : - Giáo viên: Bảng phụ , phấn màu. - Học sinh: Bảng nhóm, máy tính. III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp, đồ dùng học tập. 2.Kiểm tra cũ: Bài tập 20 trang 49 (4 học sinh) a) 25x2 – 16 = 0 b) 2x2 + = 0 c) 4,2x2 + 5,46x = 0 d) 4x2 – 2 3x = – 3 Bài mới: Hoạt động thầy-trò Ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu thực tiễn (5’) GV: Cho học sinh nhắc lại kiến thức học HS: Nêu công thức nghiêm thu gọn GV: Hệ thống lại kiến thức cần cho tiết học (2)* Kiến thức thứ nhất: ( Công thức nghiệm thu gọn giải PT) ( 2’) HS: Nắm công thức, biết áp dụng công thức để giải tập * Kiến thức thứ hai: ( Điều kiện để PT có nghiệm, vơ nghiệm) (3’) HS: Biêt phương trình có nghiệm, vơ nghiệm, có nghiệm,… Hoạt động : Hoạt động luyện tập thực hành thí nghiệm ( 20’) GV: Gọi hai học sinh lên bảng thực giải HS: Hai học sinh giải bảng (cả lớp thực hiện) GV: Cho học sinh nhận xét làm HS: Tham gia xây dựng cho GV: Nhận xét chung làm HS: Theo dõi, sửa sai (nếu có) GV: Cho học sinh nhận xét hệ số phương trình để từ kết luận số nghiệm phương trình HS: Các phương trình có a.c < nên phương trình ln ln có hai nghiệm phân biệt GV: Tính v t = phút ? HS: Một học sinh lên bảng tính v = 3.52 – 30.5 + 135 = 60 GV: Tính t v = 120 km/h ? HS: Một học sinh lên bảng tính 3t2 – 30t + 135 = 120Û t2 – 10t + = 0 t1 = 9,47 ; t2 = 0,53 GV: Nhận xét làm HS: Nhận xét (thảo luận chung) GV: Hướng dẫn học sinh tính D', sau cho học sinh thảo luận theo nhóm sau: Nhóm 1, : xét trường hợp phương trình có hai nghiệm Nhóm 3, 4: xét trường hợp phương trình có nghiệm kép Nhóm 5: xét trường hợp phương trình vô Bài tập 21 trang 49: a) x2 = 12x + 288Û x2 – 12x – 288 = 0 ' D = (-6)2 – 1.(-288) = 324 ; D'= 18 x1 = 18 1 + = 24 ; x1 = 18 = -12 b) 12x2 + 7 12x = 19Û x2 + 7x – 228 = 0 D= 72 – 4.1.(-228) = 961 ; D = 31 x1 = 7 31 - + = 12 ; x1 = 7 31 = -19 Bài tập 22 trang 49: a) 15x2 + 4x – 2005 = có hai nghiệm phân biệt có a.c < b) 19 -x2 - 7x + 1890 = có hai nghiệm phân biệt có a.c < Bài tập 23 trang 50: v = 3t2 – 30t + 135 a) t = phút Þ v = 3.52 – 30.5 + 135 = 60 (km/h) b) v = 120 km/h Þ 3t2 – 30t + 135 = 120 Û 3t2 – 30t + 15 = Û t2 – 10t + = 0 ' D = (-5)2 – 1.5 = 20 ; D'= 2 t1 = 9,47 ; t2 = 0,53 Bài tập 24 trang 50: x2 – 2(m – 1)x + m2 = 0 a) D'= [-(m - 1)]2 – 1.m2 = -2m +1 (3)nghiệm HS: Thảo luận chung GV: Cho lớp nhận xét kết nhóm HS: Thảo luận nhóm, nêu kết thảo luận nhóm Nêu lợi ích sử dụng cơng thức nghiệm thu gọn Hoạt động : Hoạt động vận dụng mở rộng (5’) HS : Biết áp dụng công thức nghiệm tổng quát để giải tập Biết PT có nghiệm trái dấu, dấu… ' D > Û -2m + > Û m < * Phương trình có nghiệm kép khi: ' D = Û -2m + = Û m = * Phương trình vơ nghiệm khi: ' D < Û -2m + < Û m > 4 Hướng dẫn nhà, hoạt động tiếp nối (5’) GV nhắc HS: - Xem lại tập sửa - Học thuộc công thức nghiệm ( thu gọn tổng quát ) phương trình bậc hai - Xem trước “Hệ thức Vi-ét ứng dụng” IV KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ/ BÀI HỌC HS: Nhắc lại kiến thức học ( Công thức, điều kiện để PT có nghiệm…). GV: Đánh giá, tổng kết kết học. V RÚT KINH NGHIỆM (4)* Ngày soạn: 10/02/2019 * Tiết ( PPCT): 56 – Tuần 28 §6 HỆ THỨC VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG. I MỤC TIÊU Kiến thức: HS nắm vững hệ thức Vi-ét Kỹ năng: HS vận dụng ứng dụng hệ thức Vi-ét như: Biết nhẩm nghiệm phương trình bậc hai trường hợp a + b + c = ; a – b + c = trường hợp tổng tích hai nghiệm số ngun với giá trị tuyệt đối khơng q lớn Tìm hai số biết tổng tích chúng Thái độ: Tích cực hoạt động học tập hợp tác Cẩn thận nhận xét, tính tốn 2 Phẩm chất lực cần hình thành phát triển cho học sinh - Năng lực tự học, đọc hiểu: Tự đưa đánh giá thân, tái kiến thức - Năng lực nêu giải vấn đề, sáng tạo: Biết cách huy động kiến thức học để trả lời câu hỏi, biết cách giải tình học - Năng lực hợp tác nhóm: Biết cách tổ chức nhóm, phân công hợp tác thực hoạt động - Năng lực tính tốn, trình bày trao đổi thơng tin: Có khả sử dụng các phép tốn học để tính tốn phép tính đồng thời kết hợp sử dụng máy tính bỏ túi để tính tốn Phát huy khả báo cáo trước tập thể, khả thuyết trình - Năng lực thực hành thí nghiệm: Dựa vào kiến thức học giải tập áp dụng kiến thức để giải toán thực tế đồng thời áp dụng vào thực tiễn sống II CHUẨN BỊ : - Giáo viên: Bảng phụ , phấn màu. - Học sinh: Bảng nhóm, máy tính. III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp, đồ dùng học tập. 2 Kiểm tra cũ: Nêu công thức nghiệm tổng quát phương trình bậc hai ? Nêu cách tìm số biết tổng tích? 3 Bài mới: Hoạt động thầy-trò Ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu thực tiễn (5’) GV: Cho học sinh nhắc lại kiến thức học HS: Nêu công thức công thức nghiệm PT bậc (5)Hoạt động 2: Hoạt động tìm tịi, tiếp cận kiến thức * Kiến thức thứ nhất: (Hệ thức Vi-ét) ( 15’) GV: Trình bày SGK trang 50 HS: Theo dõi, kết hợp xem SGK GV: Cho HS thực ?1 HS: Thảo luận chung ?1 GV: Nêu định lý Vi-ét HS: Trình bày định lý GV: Cho học sinh thảo luận theo nhóm Nhóm 1,2 : ? Nhóm 3,4,5 : ?3 HS: Thảo luận theo nhóm, nêu kết thảo luận GV: Cho học sinh nhận xét kết nhóm HS: Thảo luận chung GV: Nêu cách tính nhẩm nghiệm phương trình a ± b + c = 0 HS: Khi a + b + c = x1= 1; x2 = c/a Khi a – b + c = x1 = -1 ; x2 = -c/a GV: Cho học sinh thực ? bảng HS: Hai học sinh lên bảng a) -5x2 + 3x + = 0 a + b + c = -5 + + = x1 = ; x2 = -2/5 b) 2004x2 + 2005x + = 0 a - b + c = 2004 –2005+1=0 x1 = -1 ; x2 = -1/2004 GV: Cho học sinh nhận xét HS: Thảo luận chung lớp * Kiến thức thứ hai: (Tìm hai số biết tổng tích) (10’) GV: Trình bày SGK trang 52 HS: Theo dõi, kết hợp xem SGK trang 52 GV: Trình bày ví dụ HS: Theo dõi, kết hợp xem SGK GV: Cho học sinh xét ?5 HS: Thảo luận chung lớp 1 Hệ thức Vi-ét: (SGK trang 50) *Định lí Vi-ét: Nếu x1, x2 hai nghiệm phương trình ax2 + bx + c = (a¹ 0) : 1 b x x a -+ = c x x a = *Nếu phương trình ax2 + bx + c = (a¹ 0) có a + b + c = phương trình có hai nghiệm : x1 = ; x2 = c/a *Nếu phương trình ax2 + bx + c = (a¹ 0) có a - b + c = phương trình có hai nghiệm : x1 = -1 ; x2 = -c/a 2.Tìm hai số biết tổng tích: Nếu hai số có tổng S có tích P (với S2 – 4P³ 0) hai số nghiệm phương trình: x2 – Sx + P = (6)GV: Trình bày ví dụ HS: Theo dõi, kết hợp xem SGK Hoạt động : Hoạt động luyện tập thực hành thí nghiệm ( 10’) GV: Nêu đề Bài tập 25 trang 52: HS: HS thực GV: Nhận xét GV: Nêu đề Bài tập 26 trang 52: HS: HS thực GV: Nhận xét Hoạt động : Hoạt động vận dụng mở rộng (5’) GV: Nêu đề Bài tập 28 trang 53: HS: HS thực GV: Nhận xét Bài tập 25 trang 52 a) 2x2 – 17x + = 0D= 281 x 1 + x2 = 17/2 x1.x2 = 1/2 b) 5x2 – x + 35 = 0 D= 701 x1 + x2 = 1/5 x1.x2 = -7 c) 8x2 – x + = 0 D= -31 x1 + x2 = … x1.x2 = … d) 25x2 + 10x + = 0 D= 0 x1 + x2 = -2/5 x1.x2 = 1/25 Bài tập 26 trang 53: a) 35x2 – 37x + = 0 c) x2 – 49x – 50 = 0 a + b + c = 35 + (-37) + = a – b + c = – (-49) – 50 = x1 = ; x2 = 2/35 x1 = –1 ; x2 = 50 Bài tập 28 trang 53: a) u + v = 32 , u v = 231 Do: 322 – 4.231 = 1024 – 924 = 100 Nên : u ; v hai nghiệm phương trình: x2 – 32x + 231 = 0 ' D = (-16)2 – 1.231 = 25 ; D'= 5 x1 = 21 ; x2 = 11 Vậy : u = 21 u = 11 u = 11 v = 21 c) u + v = , u v = Do: 22 – 4.9 = – 36 = - 32 Nên không tồn hai số u ; v 4 Hướng dẫn nhà, hoạt động tiếp nối (5’) GV nhắc HS: - Xem lại tập sửa - Học thuộc Hệ thức Vi-ét Làm tập lại - Xem lại tập giải Chuẩn bị tập phần trang 54 IV KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ/ BÀI HỌC HS: Nhắc lại kiến thức học Hệ thức Vi- ét. GV: Đánh giá, tổng kết kết học. V RÚT KINH NGHIỆM (7)* Ngày soạn: 10/02/2019 * Tiết ( PPCT): 47 – Tuần 27 LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU 1 Kiến thức, kĩ năng, thái độ Kiến thức: Hiểu quỹ tích cung chứa góc, biết vận dụng cặp mệnh đề thuận, đảo quỹ tích để giải tốn Kỹ năng: Rèn kỹ dựng cung chứa góc biết áp dụng cung chứa góc vào tốn dựng hình Thái độ: Biết trình bày lời giải tốn quỹ tích bao gồm phần thuận, phần đảo kết luận 2 Phẩm chất lực cần hình thành phát triển cho học sinh - Năng lực nêu giải vấn đề, sáng tạo: Biết cách huy động kiến thức học để trả lời câu hỏi, biết cách giải tình học - Năng lực hợp tác nhóm: Biết cách tổ chức nhóm, phân cơng hợp tác thực hoạt động - Năng lực tính tốn, trình bày trao đổi thơng tin: Phát huy khả báo cáo trước tập thể, khả thuyết trình - Năng lực thực hành thí nghiệm: Dựa vào kiến thức học giải tập áp dụng kiến thức để giải toán thực tế đồng thời áp dụng vào thực tiễn sống Biết sử dụng dụng cụ học tập, dụng cụ thực hành II CHUẨN BỊ : - Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu, compa, thước thẳng. - Học sinh: Bảng nhóm, thước thẳng, compa. III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp, đồ dùng học tập. 2 Kiểm tra cũ: Cách vẽ cung chứa góca? Cách giải tốn quỹ tích ? 3 Bài mới: Hoạt động thầy-trị Ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu thực tiễn (5’) GV: Cho học sinh nhắc lại kiến thức học HS: Nêu kiến thức cung chứa góc GV: Hệ thống lại kiến thức cần cho tiết học Hoạt động 2: Hoạt động tìm tịi, tiếp cận kiến thức * Kiến thức thứ nhất: ( Quĩ tích, cung chứa góc) ( 2’) (8)* Kiến thức thứ hai: ( tập) (3’) HS: Biêt số quĩ tích Hoạt động : Hoạt động luyện tập thực hành thí nghiệm ( 20’) GV: Cho học sinh phát quỹ tích M HS: Nhận biết quỹ tích M GV: Yêu cầu học sinh lên bảng thực HS: Lên bảng giải GV: Nhận xét giải học sinh HS: Thảo luận chung GV: Hướng dẫn học sinh phân tích cách dựng HS: Theo dõi GV: Nêu cách dựng vẽ hình HS: Theo dõi GV: Tính tg AIB = ? HS: tan AIB = MB MI = 1 GV: AIB = ? HS: AIB 26034’ (không đổi) GV: Quỹ tích I nhìn AB cố định góc khoảng 26034’ khơng đổi ? HS: Tập hợp I nhìn AB góc 26034’ khơng đổi hai cung chứa góc khoảng 26034’ dựng AB cố định Hoạt động : Hoạt động vận dụng Bài tập 48 trang 87: AM tiếp tuyến M (B) Ta có : AM MB ⇒ AMB= 900 Tập hợp M nhìn AB cố định góc 900 đường trịn đường kính AB Bài tập 49 trang 87: Dựng BC = cm Dựng AmB cung chứa góc 400 dựng trên BC cố định Dựng đường thẳng a // BC cách BC khoảng cm, cắt AmB A,A’ Nối AB, AC Kẻ AH BC H Bài tập 50 trang 87: a) Khi M di chuyển đường tròn ta ln có: MIB = 900 MI = 2.MB Ta có : tan AIB = MB MI = 1 AIB 26034’ (khơng đổi) b) Do I ln nhìn AB cố định góc khoảng 26034’ khơng đổi (9)mở rộng (5’) HS : Biết áp dụng kiến thức về cung chứa góc để chứng minh… GV: Khi I tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC ⇒ BIC = ? HS: BIC = 2.A = 1200. GV: Nhận xét vị trí I ? HS: I thuộc cung chứa góc 1200 dựng trên BC GV: Khi O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ⇒ BOC= ? HS: BOC= 1800 – 600 = 1200 GV: Nhận xét vị trí O ? HS: O thuộc cung chứa góc 1200 dựng trên BC GV: Khi H trực tâm tam giác ABC ⇒ BHC= ? HS: BHC= 'B HC'= 1800 – 600 = 1200. GV: Nhận xét vị trí H ? HS: H thuộc cung chứa góc 1200 dựng trên BC GV: Kết luận ? HS: Vậy B, C, O, H, I thuộc đường tròn khoảng 26034’ dựng AB cố định Bài tập 51 trang 87: a) I tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC ⇒ BIC = 2.A = 1200 Vậy I thuộc cung chứa góc 1200 dựng BC b) O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC BOC= 1800 – 600 = 1200 Vậy O thuộc cung chứa góc 1200 dựng trên BC c) H trực tâm tam giác ABC ⇒ BHC=B HC ' '= 1800 – 600 = 1200 Vậy H thuộc cung chứa góc 1200 dựng trên BC Vậy B, C, O, H, I thuộc đường tròn 4 Hướng dẫn nhà, hoạt động tiếp nối (5’) GV nhắc HS: - Xem lại tập sửa - Về nhà làm tập 52 trang 87 - Xem trước §7.Tứ giác nội tiếp IV KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ/ BÀI HỌC HS: Nhắc lại kiến thức họccung chứa góc. GV: Đánh giá, tổng kết kết học. V RÚT KINH NGHIỆM (10)* Ngày soạn: 10/02/2019 * Tiết ( PPCT): 48 – Tuần 27 §7.TỨ GIÁC NỘI TIẾP I MỤC TIÊU 1 Kiến thức, kĩ năng, thái độ Kiến thức: HS nắm vững định nghĩa tứ giác nội tiếp, tính chất góc tứ giác nội tiếp Biết có tứ giác nội tiếp có tứ giác khơng nội tiếp đường trịn Nắm điều kiện để tứ giác nội tiếp (điều kiện có đủ) Kỹ năng: Sử dụng tính chất tứ giác nội tiếp làm toán thực hành Thái độ: Khả nhận xét, tư lôgic cho học sinh. 2 Phẩm chất lực cần hình thành phát triển cho học sinh - Năng lực tự học, đọc hiểu: Tự đưa đánh giá thân, tái kiến thức - Năng lực nêu giải vấn đề, sáng tạo: Biết cách huy động kiến thức học để trả lời câu hỏi, biết cách giải tình học - Năng lực hợp tác nhóm: Biết cách tổ chức nhóm, phân cơng hợp tác thực hoạt động - Năng lực tính tốn, trình bày trao đổi thông tin:Phát huy khả báo cáo trước tập thể, khả thuyết trình - Năng lực thực hành thí nghiệm: Dựa vào kiến thức học giải tập áp dụng kiến thức để giải toán thực tế đồng thời áp dụng vào thực tiễn sống Biết sử dụng dụng cụ học tập, dụng cụ thực hành II CHUẨN BỊ : *Giáo viên : Bảng phụ, phấn màu, compa, thước thẳng. *Học sinh : Bảng nhóm, thước thẳng, compa. III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp, đồ dùng học tập. 2 Kiểm tra cũ: Tính chất góc nội tiếp? 3 Bài mới: Hoạt động thầy-trò Ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu thực tiễn (5’) GV: Cho học sinh nhắc lại kiến thức học HS: Nêu t/c góc nội tiếp GV: Hệ thống lại kiến thức cần cho tiết học (11)cận kiến thức * Kiến thức thứ nhất: (Khái niệm tứ giác nội tiếp) ( 10’) GV: Cho học sinh thực ?1 HS: Thực ?1 hình 43, 44 SGK trang 88 GV: Dùng bảng phụ hình 43, 44 trình bày khái niệm tứ giác nội tiếp HS: Theo dõi, kết hợp xem SGK GV: Yêu cầu học sinh phát biểu định nghĩa HS: Nêu định nghĩa * Kiến thức thứ hai: (Định lí) ( 10’) GV: Trình bày định lí HS: Theo dõi, ghi vào GV: Cho học sinh thực ? theo nhóm HS: Thảo luận nhóm ?2 , nêu kết thảo luận GV: Nhận xét kết thảo luận nhóm HS: Thảo luận chung * Kiến thức thứ hai: (Định lí đảo) ( 10’) GV: Trình bày định lí đảo HS: Xem SGK trang 88 GV: Không chứng minh HS: Theo dõi, kết hợp xem SGK Hoạt động : Hoạt động luyện tập thực hành thí nghiệm ( 4’) GV: Nêu đề Bài tập 53 trang 89: (Dùng bảng phụ) HS: HS thực GV: Nhận xét Hoạt động : Hoạt động vận dụng 1 Khái niệm tứ giác nội tiếp: Định nghĩa: Một tứ giác có bốn đỉnh nằm đường trịn gọi tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt tứ giác nội tiếp) 2 Định lí: Trong tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối 1800. 3.Định lí đảo: Nếu tứ giác có tổng số đo hai góc đối 1800 tứ giác nội tiếp được đường tròn Bài tập 53 trang 89 1) 2) 3) 4) 5) 6) A 800 750 600 1060 950 B 700 1050 400 650 820 C 1000 1050 1200 740 850 D 1100 750 1400 1150 980 (12)mở rộng (4’) GV: Nêu đề Bài tập 54 trang 89:: HS: thực Ta có:ABC+ADC=1800 Tứ giác ABCD nội tiếp (O) Do đó:OA=OB=OC=OD Vậy đường trung trực AC, BD, AB qua O 4 Hướng dẫn nhà, hoạt động tiếp nối (2’) GV nhắc HS: - Xem lại kiến thức học tập sửa - Về nhà làm tập 55 trang 89 - Chuẩn bị tập phần luyện tập - Học thuộc định nghĩa tứ giác nội tiếp tính chất tứ giác nội tiếp IV KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ/ BÀI HỌC HS: Nhắc lại kiến thức học đa giác nội tiếp, ngoại tiếp. GV: Đánh giá, tổng kết kết học. V RÚT KINH NGHIỆM ……… ………
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án mới 2019 phát triển năng lực học sinh, giáo án mới 2019 phát triển năng lực học sinh