CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU THPT CHUYÊN MÔN: SINH HỌC

65 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:45

- Trình bày được những luận điểm cơ bản của học thuyết Đacuyn: vai trò của các nhân tố biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên, phân li tính trạng đối với sự hình thành đặc điểm thích ngh[r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH CHUN SÂU THPT CHUN MƠN: SINH HỌC (2)LỚP 10 I- MỤC ĐÍCH - Thống phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học nội dung dạy học môn Sinh học trường THPT chuyên - Thống phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT II- KẾ HOẠCH DẠY HỌC Tổng số tiết năm 105, dành cho nội dung chuyên sâu 53 tiết Học kì I: 53 tiết Học kì II: 52 tiết III- N I DUNG D Y H C L P 10Ộ Chủ để Kết cần đạt được Ghi chú 1 Giới thiệu chung thế giới sống và các cách phân loại sinh vật. Kiến thức: - Giải thích nguyên tắc tố chức thứ bậc giới sống (cấp tổ chức thấp làm tảng để cấu tạo nên cấp tổ chức cao tế bào đơn vị bản) - Trình bày đặc điểm chung cấp tổ chức sống - Giải thích ngun tắc phân loại sinh vật nói chung cách phân loại giới sinh vật với đặc điểm giới - Giải thích cách phân loại theo lãnh giới - Trình bày đa dạng giới sinh vật học Hiểu khái niệm đa dạng sinh học, giải thích lại phải bảo tồn đa dạng sinh học * Những đoạn gạch chân nội dung chuyên sâu so với CT nâng cao Phân tích chi tiết cấp bậc giới sống (3)Kĩ năng: - Học sinh cần rèn luyện phương pháp tự học tập môn sinh học trường phổ thông (cách thu thập thơng tin, xử lí thơng tin, hệ thống hố kiến thức, phân loại, liên hệ cấu trúc- chức năng, tiến hố, thích nghi) Thái độ: - Nhận thức Sinh học môn học đa ngành, đa lĩnh vực cần có tích hợp kiến thức nhiều mơn học khác nhau, tích hợp phân mơn sinh học với mơn - Có ý thức hoạt động bảo vệ môi trường sống, bảo tồn đa dạng sinh học 2 Sinh học tế bào 2.1. Thành phần hoá học Kiến thức: - Nêu đước thành phần hoá học tế bào: nguyên tố đa lượng vi lượng - Nêu số vi lượng vai trò chúng thể người - Giải thích cấu trúc hóa học phân tử nước định đặc tính hóa lí nước qua giải thích vai trò sinh học nước tế bào - Trình bày cấu trúc phân tử vai trò sinh học chất hữu (carbohidrate, lipid, protein, DNA RNA) tế (4)của tế bào bào thể - Nhận biết số đại phân tử: đường, lipid, protein, DNA - Phân biệt loại liên kết hóa học hợp chất hữu cơ chủ yếu tế bào Nêu loại liên kết yếu vai trò chúng tế bào Kĩ năng: - Có khả tự tiến hành làm số thí nghiệm theo qui trình cho để tách chiết, nhận biết số hợp chất hữu số nguyên tố hóa học tế bào Ví dụ: Tách chiết DNA phương pháp đơn giản, nhận biết đường đơn, đường đa phản ứng hoá học đặc hiệu - Rèn kỹ thực hành pha chế hoá chất, pha lỗng, sử dụng dụng cụ thí nghiệm hố sinh phịng thí nghiệm Thái độ: - Học sinh cần nhận thức đặc điểm giới sống khơng có huyền bí Chính đặc tính nguyên tử, thành phần cách thức tương tác phân tử qui định đặc tính hóa lí phân tử cấu tạo nên tế bào qua định đặc tính sinh học 2.2. Cấu trúc của tế bào Kiến thức: (5)- Trình bày cấu tạo kính hiển vi quang học nguyên tắc sử dụng - Nêu cấu tạo kính hiển vi điện tử ứng dụng loại kíh hiển vi điện tử xuyên (TEM), kính hiển vi điện tử quét (SEM) nghiên cứu tế bào - Mô tả phận cấu tạo tế bào nói chung - Mơ tả cấu trúc tế bào nhân sơ nhân chuẩn Phân biệt tế bào nhân sơ với tế bào nhân chuẩn, tế bào động vật với tế bào thực vật nấm - Nêu giả thuyết nguồn gốc ty thể lục lạp - Mô tả cấu trúc chức màng sinh chất, nhân tế bào, ribosome, ti thể, lạp thể, lưới nội chất, lisosome, máy Gongi, peroxisome, không bào, trung thể, trung tử, khung tế bào, lơng, roi cấu trúc ngồi màng sinh chất: thành tế bào, chất ngoại bào, kiểu ghép nối tế bào: cầu sinh chất, liên kết dexmozom, liên kết kín (tight junction) - Phân biệt đước đường vận chuyển chất qua màng: Vận chuyển thụ động, vận chuyển tích cực, xuất- nhập bào - Giải thích khái niệm dung dịch ưu trương, nhược trương, đẳng trương Kĩ năng: (6)cách sử dụng kính hiển vi để quan sát tế bào tiêu - Quan sát vẽ tế bào quan sát kính hiển vi - Tiến hành thí nghiệm thẩm thấu tính chất tế bào 2.3 Chuyển hoá vật chất năng lượng trong tế bào Kiến thức: - Nêu khái niệm lượng, dạng lượng chuyển hoá vật chất tế bào - Trình bày cấu trúc chức ATP Giải thích ATP đồng tiền lượng tế bào - Nêu khái niệm enzyme Giải thích chế tác động enzyme, danh pháp quốc tế (cách gọi tên enzyme), cấu trúc enzyme, chế hoạt động, nhân tố ảnh hưởng, vai trị enzyme chuyển hóa vật chất tế bào - Nêu khái niệm hơ hấp tế bào Trình bày cụ thể giai đoạn q trình hơ hấp tế bào (đường phân, chu trình Kreb, chuổi chuyển electron) - Phân biệt kiểu hơ hấp hiếu khí, kị khí, lên men - Trình bày cách chi tiết giai đoạn trình quang hợp (pha sáng pha tối) - Giải thích khái niệm hô hấp sáng (7)CAM - Trình bày q trình hố tổng hợp Kĩ năng: - Tự tiến hành số thí nghiệm nhận biết số loại enzym yếu tố mơi trường ảnh hưởng đến hoạt tính enzym 2.4. Sự truyền tin tế bào Kiến thức: - Giải thích tế bào thu nhận tín hiệu từ mơi trường - Trình bày ngun lí truyền tín hiệu bên tế bào - Giải thích tế bào có nhữung đáp ứng trả lời tín hiệu 2.5. Phân bào Kiến thức: - Trình bày diễn biến trình phân đôi tế bào nhân sơ - Nêu đặc điểm pha chu kì tế bào Nêu sơ lược về chế điều hoà chu kì tế bào - Trình bày kì nguyên phân, giảm phân Nêu ý nghĩa sinh học nguyên phân giảm phân - Phân biệt nguyên phân giảm phân - Phân biệt phân chia tế bào chất thực vật động vật Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ sử dụng kính hiển vi để quan sát tiêu (8)kì nguyên phân giảm phân - Biết cách tự làm tiêu tạm thời nguyên phân giảm phân 3 Sinh học cơ thể 3.1 Vi khuẩn: Kiến thức: - Trình bày số cách phân loại vi khuẩn - Giải thích đồ thị sinh trưởng vi khuẩn điều kiện nuôi cấy tĩnh (không liên tục) nêu yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi khuẩn - Trình bày phương pháp ni cấy liên tục ứng dụng thực tiễn phương pháp - Trình bày vai trị vi khuẩn sinh giới - Trình bày nguyên lí gây bệnh vi khuẩn người cách phòng chống bệnh vi khuẩn Nêu số bệnh vi khuẩn gây người, động vật, thực vật - Nêu số ứng dụng vi khuẩn thực tiễn sản suất - Nêu kiểu dinh dưỡng chuyển hố VC&NL vi khuẩn - Trình bày hình thức sinh sản vi khuẩn Kỹ năng: (9)- Tự tiến hành số thí nghiệm ứng dụng vi khuẩn đời sống - Nêu số đặc điểm phân loại vi khuẩn (thành tế bào, cấu trúc gen, môi trường sống, ) 3.2 Virut Kiến thức: - Trình bày cấu tạo chung virut - Giải thích virut lại không xem sinh vật - Trình bày số cách phân loại virut: theo vật chất di truyền, hình thái, vật chủ - Trình bày trình nhân lên virut tế bào chủ - Phân biệt chu kì tan tiềm tan - Nêu nguyên lí gây bệnh virut người động thực vật - Trình bày số bệnh virut gây người, động vật, thực vật, vi khuẩn; phương thức lây truyền bệnh virut cách phòng tránh - Nêu số ứng dụng thực tiễn virut - Miễn dịch 3.3 Nguyên sinh vật (protista) Kiến thức: (10)- Trình bày cách phân loại: Nguyên sinh động vật, tảo, sinh vật giống nấm (nấm nhầy) - Nêu tác hại số nguyên sinh vật gây bệnh cho người trùng sốt rét, trùng gây bệnh ngủ - Nêu vai trò tảo Kỹ năng: - Làm tiêu nguyên sinh vật - Quan sát nguyên sinh vật kính hiển vi, kính lúp - Vẽ hình 3.4 Nấm Kiến thức: - Trình bày cách phân loại nấm - Nêu đặc điểm chung nấm: hình thức dinh dưỡng, vịng đời vv - Trình bày vai trị nấm IV- GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 1 Kế hoạch dạy học Với thời lượng nêu mục II, tuần có tiết, cịn CT nâng cao có 1,5 tiết/ tuần, cần phải điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với thời lượng Nên lấy nội dung CT nâng cao kết hợp với nội dung chuyên sâu cách hợp lí (11)Nội dung giảng dạy có khác đôi chút cách thể kiến thức chương trình chuyên bao trùm lên kiến thức chương trình chuẩn nâng cao Phần khái quát chung giới sống ngồi nội dung chương trình chuẩn với việc giới thiệu cấp tổ chức giới sống đặc điểm chung cấp tỏ chức nguyên tắc phân loại sinh vật theo giới có đưa thêm phần giới thiệu cách phân loại theo lãnh giới Việc giới thiệu chi tiết giới trình bày phần III dạy sinh học thể Phần III- sinh học thể: Trong chương trình lớp 10, phần sinh học thể bắt đầu vi khuẩn, vi khuẩn cổ, virut (mặc dù chưa coi sinh vật theo nghĩa trình bày phần chương trình giới), nguyên sinh vật (protista) nấm Lớp 11 học sinh học thực vật động vật Việc giới thiệu chung giới vi khuẩn, vi khuẩn cổ, nguyên sinh vật nấm trình bày kĩ so với chương trình nâng cao Phần tế bào ngồi nội dung có chương trình chuẩn nâng cao có đưa thêm chương: Liên lạc tế bào Đây nội dung cần cập nhật mức độ sơ lược học sinh thấy tính logic chương trình Các tế bào dù tồn độc lập dạng đơn bào hay dạng mô thể đa bào chúng phải thu nhận tín hiệu, truyền tín hiệu đưa đáp ứng lại trước tín hiệu từ mơi trường Phần vi sinh vật học dạy chương trình chuẩn nâng cao nói cụ thể hóa thành phần: Vi khuẩn, vi khuẩn cổ (Archea), virut, nấm Phần q trình chuyển hóa vật chất vi sinh vật trình bày chương trình chuẩn nâng cao trình bày phần chuyển hóa vật chất lượng tế bào (phần sinh học tế bào) Vì nội dung không nhắc lại học vi khuẩn, nguyên sinh vật nấm Nội dung thi HSG toàn quốc bảng A: CT nâng cao+ CT chuyên ; bảng B: CT nâng cao CT nâng cao + CT chuyên phần Sinh học tế bào; thi chọn đội tuyển học sinh giỏi sinh học thi quốc tế: Thi theo chương trình chuyên 10, 11 12 kết hợp với chương trình thi olympic sinh học quốc tế (12)CT phản ánh sắc thái sinh học khoa học thực nghiệm, cần tăng cường phương pháp quan sát, thí nghiệm thực hành mang tính nghiên cứu , vận dụng kiến thức vào giải vấn đề thực tiễn đời sống Mặt khác, CT trọng tới rèn luyện kĩ thực hành phịng thí nghiệm hoạt động ngoại khoá tham quan sở sản xuất, tìm hiểu thiên nhiên Một số phần CT mang tính khái quát, trừu tượng cao, cấp vi mô vĩ mô số trường hợp phải hướng dẫn HS lĩnh hội tư trừu tượng (phân tích, tổng hợp, so sánh, vận dụng kiến thức lí thuyết học ), dựa vào thí nghiệm mơ phỏng, sơ đò khái quát bảng so sánh - Cần khuyến khích học sinh tham gia cơng tác tự nghiên cứu khoa học cách độc lập theo nhóm cố vấn giáo viên - Cần dạy học sinh học thông qua hoạt động quan sát, thí nghiệm, thảo luận nhóm nhỏ vv để rèn cho học sinh kĩ năng, lực tư sáng tạo giải vấn đề - Dạy phương pháp học, đặc biệt tự học Tăng cường lực làm việc với SGK tài liệu tham khảo, rèn luyện lực tự học - Với môn SH, phương tiện dạy học quan trọng việc thực phương pháp dạy học tích cực Theo hướng phát triển phương pháp tích cực, cần sử dụng đồ dùng dạy học nguồn dẫn tới kiến thức đường khám phá Cần bổ sung tranh, phản ánh sơ đồ minh họa tổ chức sống, trình phát triển cấp vi mơ vĩ mơ Cần xây dựng băng hình, đĩa CD, phần mềm tin học tạo thuận lợi cho giảo viên giảng dạy cấu trúc, đặc biệt chế hay trình sống cấp tế bào, cấp thể cấp thể (13)4 Về đánh giá kết học tập học sinh Đánh giá phải đối chiếu với mục tiêu, nhằm thu tín hiệu phản hồi giúp đánh giá kết học tập học sinh xem đạt mục tiêu đề Căn vào để điều chỉnh cách dạy cách học cho thích hợp có hiệu tốt (14)TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Vũ Đức Lưu (chủ biên) tác giả Sinh học 10 nâng cao NXB Giáo dục 2006 Neil A Campbell and Jane B Reece: Biology, 2005 (15)LỚP 11 I- MỤC ĐÍCH - Thống phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học nội dung dạy học môn Sinh học trường THPT chuyên - Thống phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT II- KẾ HOẠCH DẠY HỌC Tổng số tiết năm 37 tuần x tiết/tuần = 111 tiết, dành cho nội dung chuyên sâu 35 tiết Học kì I: 19 tuần x tiết/tuần = 57 tiết Học kì II: 18 tuần x tiết/tuần = 54 tiết III- NỘI DUNG DẠY HỌC LỚP 11 : Phần bốn SINH HỌC CƠ THỂ Chủ đề Mức độ cần đạt Ghi chú CHƯƠNG CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG A.CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở Kiến thức: - Trình bày khái niệm chung về: Chuyển hố vật chất ( Đồng hoá; Dị hoá; Enzim); Chuyển hoá lượng (Chuyển hố lượng vật lí thành lượng hoá học; Chuyển hoá lượng hoá học thành lượng sinh n l i ki n th c ễ ế ứ (16)THỰC VẬT học; Q trình photphorin hố hình thành ATP) - Mô tả phân tử H2O tồn dạng: lỏng, rắn khí; nước chất lưỡng cực Các phân tử nước liên kết với bền vững nhờ cầu hiđrơ, có sức căng bề mặt lớn - Giải thích vai trị nước thực vật Nước dung mơi hồ tan nhiều chất vơ hữu Sự phân bố thực vật tự nhiên phụ thuộc vào có mặt nước - Trình bày trao đổi nước thực vật gồm trình liên tiếp đảm bảo cho thực vật liên hệ với môi trường đất nước - Mô tả hệ rễ ăn sâu, lan rộng hướng nguồn nước; hấp thụ nước từ lông hút vào mạch gỗ diễn theo áp suất thẩm thấu tăng dần - Trỡnh bày chế hút nước vào rễ Phân biệt hấp thụ nước thuỷ sinh cạn * - Mô tả cấu trúc rễ liên quan đến trình hấp thụ nước Trình bày trình hấp thụ nước chất khống hồ tan nước từ lông hút đến mạch gỗ thân ( Đặc điểm; Con đường; Cơ chế) - Mô tả cấu trúc mạch gỗ, mạch rây liên quan đến trình vận chuyển nước chất hữu thân * - Phân tích vận chuyển nước theo dòng lên (mạch gỗ), dòng xuống (mạch rây) dòng ngang Mối liên quan hai trình vận chuyển vật chất thân * - Trình bày trình vận chuyển nước chất khống hồ tan nước thân (Đặc điểm; Con đường ; Cơ chế) - Mô tả cấu trúc liên quan đến q trình nước * Trình bày vai trị q trình nước Q trình nước: Đặc điểm; Con đường; Cơ chế (17)khí; Nồng độ CO2 O2; Dinh dưỡng khoáng) - Nêu khái niệm cân nước thể vấn đề tưới nước hợp lí cho trồng (Khái niệm cân nước *; Khái niệm hệ số héo hạn sinh lí *; Vấn đề tưới nước hợp lí) - Nêu khái niệm nguyên tố khoáng phân loại (Nguyên tố đa lượng; Nguyên tố vi lượng; Nguyên tố siêu vi lượng *) - Trình bày vai trị ngun tố khống (Vai trị nguyên tố đa lượng : N, P, K, S, Mg, Ca; Vai trò chung nguyên tố vi lượng) - Giải thích chế hấp thụ khoáng (Cơ chế bị động; Cơ chế chủ động;Cơ chế thực bào ẩm bào) Phân biệt chế hấp thụ chất khoáng thực vật: chế bị động chênh lệch nồng độ theo dòng nước Cơ chế chủ động diễn ngược građient nồng độ (từ thấp đến cao) cần lượng ATP Trình bày hấp thụ vận chuyển chất khoáng phụ thuộc vào đặc điểm hệ rễ, cấu trúc đất điều kiện môi trường (pH, nhiệt độ, ôxi, độ ẩm, ánh sáng) - Nêu q trình đồng hố nitơ thực vật (Vai trò nitơ đời sống thực vật; Nguồn nitơ cho *; Quá trình cố định nitơ khí quyển; Q trình biến đổi nitơ cây; Quá trình khử NO3-; Quá trình hình thành axit amin amit) - Trình bày ảnh hưởng nhân tố môi trường đến dinh dưỡng khoáng đồng hoá nitơ thực vật *(Ánh sáng; Nhiệt độ ; Nước; Nồng độ CO2 O2) - Giải thích nhu cầu dinh dưỡng vấn đề bón phân hợp lí cho trồng (Nhu cầu dinh dưỡng việc chẩn đoán nhu cầu dinh dưỡng *; Vấn đề bón phân hợp lí cho trồng: Thời gian bón; Lượng bón; Phương pháp bón) Giải thích bón phân hợp lí tạo suất cao trồng - Trình bày khái niệm quang hợp (Định nghĩa phương trình quang hợp; Khái niệm hai pha quang hợp *) (18)- Mô tả máy quang hợp: Lá - quan quang hợp Lục lạp - bào quan thực chức quang hợp Hệ sắc tố quang hợp - Diệp lục - Carotenoit - Phycobilin * - Trình bày quan tiếp nhận lượng ánh sáng mặt trời nơi chứa lục lạp mang hệ sắc tố quang hợp -Trình bày q trinh chuyển hố lượng ánh sáng với có mặt hệ sắc tố biến đổi chất vô thành chất hữu giải phóng O2 dùng cho hoạt động sống sinh vật - Giải thích chế quang hợp: Pha sáng : - Pha oxi hố H2O Phương trình - Hai hệ thống quang hoá PS I PS II * Pha tối : - Pha khử CO2 Phương trình - Quá trình cố định CO2 nhóm thực vật C3, C4, CAM Các đặc điểm giải phẫu, hình thái, sinh lí, sinh thái hố sinh phân biệt nhóm thực vật C3, C4, CAM - Trình bày trình quang hợp thực vật C3 (thực vật ôn đới) bao gồm 2 pha - Trình bày thực vật C4: sống khí hậu nhiệt đới, ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao, nước Là thực vật có hiệu suất cao - Trình bày thực vật CAM mọng nước mang đặc điểm vùng sa mạc, có suất thấp Ban đêm khí khổng mở thu nhận CO2 tạo axit malic Ban ngày đồng hoá CO2 tạo chất hữu - Giải thích quang hợp làm cân khí CO2 O2 khí (19) Ánh sáng : - Cường độ : Điểm bù, điểm bão hoà - Thành phần quang phổ : ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh tím * Nồng độ CO2 : Điểm bù, điểm bão hoà Nhiệt độ Nước Dinh dưỡng khống * - Giải thích mối quan hệ quang hợp suất trồng: Biểu thức suất vấn đề điều khiển chức quang hợp nhằm nâng cao suất trồng Hệ số sử dụng ánh sáng * Khái niệm hệ quang hợp suất cao triển vọng suất trồng * - Nêu khái niệm hô hấp: 1 Định nghĩa phương trình hơ hấp Vai trị hơ hấp 3 Trình bày ý nghĩa hơ hấp: q trình ơxi hố khử., giải phóng lượng ,tạo nên sản phẩm trung gian dùng cho trình sinh tổng hợp - Mô tả máy hô hấp: Ti thể 2 Nguyên liệu hô hấp * Enzim hô hấp * -Trình bày ti thể chứa loại enzim quan thực q trình hơ hấp thực vật - Giải thích chế hô hấp: Con đường đường phân 2 Phân giải kị khí - Q trình lên men Hơ hấp hiếu khí - Chu trình Crep -Tiến hành số thí nghiệm thực hành có liên quan đến nội dung chương (chẳng (20)B.CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT 4 Chuỗi chuyền electron - Trình bày hơ hấp hiếu khí lên men có chung giai đoạn đường phân diễn tế bào chất: Trường hợp khơng có ơxi sản phẩm đường phân biến đổi thành sản phẩm lên men (rượu, lactic, axetic) Trường hợp có ơxi sản phẩm đường phân chuyển hố thành sản phẩm chu trình Krebs tạo ATP - Giải thích mối liên quan quang hợp hơ hấp qúa trình trao đổi chất hệ sinh thái - Trình bày hô hấp ánh sáng làm hao hụt sản phẩm quang hợp C3 - Nêu hệ số hơ hấp vai trị Năng lượng hơ hấp * - Trình bày hơ hấp sáng * - Nêu nhân tố môi trường hô hấp: Ánh sáng; Nhiệt độ; Nồng độ CO2 O2; Nước; Dinh dưỡng khống * - Trình bày hô hấp vấn đề bảo quản nông sản Vai trị hơ hấp bảo quản Các biện pháp bảo quản quan điểm hô hấp Kĩ năng: - Đo cường độ thoát nước xác định trạng thái đóng mở khí khổng * - Quan sát thiếu nguyên tố khoáng trồng * - Biết trồng cõy dung dịch *, Biết bố trí thí nghiệm phân bón vườn, ruộng hay chậu - Biết tỏch chiết hệ sắc tố, đo cường độ quang hợp phương pháp hoá học * Biết đo quang hợp lục lạp tỏch rời * - Làm thí nghiệm chứng minh hụ hấp toả nhiệt Đo cường độ hô hấp phương pháp hoá học* -Phân biệt hoạt động tim với hoạt động xương -Vẽ sơ đồ điều hoà hoạt động tim – mạch, hô hấp -Nêu khái niệm vai trò hệ đệm - Nêu số ví dụ hậu (21)Kiến thức: - Phân biệt tiêu hoá với chuyển hoá vật chất lượng tế bào (chuyển hoá nội bào) - Phân biệt tiêu hoá nội bào với tiêu hoá ngoại bào - Trình bày trình tiêu hố thức ăn động vật chưa có quan tiêu hố, động vật có túi tiêu hố động vật có ống tiêu hố.* - Trình bày chế điều hồ tiết dịch tiêu hố.* - Giải thích đặc điểm thích nghi cấu tạo chức quan tiêu hoá loại thức ăn khác (thức ăn có nguồn gốc thực vật, thức ăn có nguồn gốc động vật) nhóm động vật - Trình bày chế trình hấp thu chất dinh dưỡng đường vận chuyển chất hấp thu.* - Giải thích đặc điểm tiến hố thích nghi thể qua cấu tạo chức hệ hô hấp nhóm động vật khác - Nêu đặc điểm bề mặt trao đổi khí* - Nêu vai trị máu dịch mơ q trình vận chuyển khí O2 và CO2 động vật.* - Trình bày chế điều hồ hơ hấp* - Giải thích đặc điểm tiến hố thích nghi thể qua cấu tạo chức dạng hệ tuần hoàn (hệ tuần hồn hở hệ tuần hồn kín, hệ tuần hoàn đơn hệ tuần hoàn kép) nhóm động vật khác - Trình bày qui luật hoạt động tim hệ mạch, biến động huyết áp vân tốc máu hệ mạch (22)Chương II CẢM ỨNG A CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT - Trình bày chế điều hoà hoạt động tim mạch (cơ chế thần kinh chế thể dịch) - Trình bày ý nghĩa cân nội mơi (nội cân bằng) thể - Vẽ sơ đồ khái quát chế đảm bảo cân nội môi.* - Nêu chế điều hoà đường huyết, điều hoà áp suất thẩm thấu, điều hoà thân nhiệt điều hoà pH máu.* - Nêu vai trò quan tiết cân nội môi.* - Nêu cỏc chất tiết quan tiết động vật.* - Nêu cấu tạo chức hệ tiết nước tiểu nhóm động vật khác - Trình bày điều hồ hoạt động thận.* Kĩ năng: Rèn kĩ thực số thí nghiệm đo huyết áp, đo thân nhiệt, đếm nhịp tim, nghiên cứu tính tự động tim, vận chuyển máu hệ mạch, điều hoà thần kinh thể dịch hoạt động tim, tác dụng điều hồ hơ hấp CO2.* Kiến thức - Nêu khái niệm cảm ứng thực vật *(Sự vận động không chuyển dời vị trí động vật, Bao gồm vận động hướng động vận động cảm ứng tác động khác nhân tố môi trường; Cảm ứng thực vật biểu thích nghi với mơi trường sống tự vệ) - Trình bày hình thức cảm ứng thực vật : về tượng cảm ứng động vật -Vẽ cung phản xạ tuỷ điển hình -Tìm hiểu cách đo điện nghỉ điện hoạt động -Hiểu vẽ sơ đồ phân bố ion tế bào -Phân tích đồ thị điện hoạt động Phân tích sơ đồ dẫn truyền xung sợi trục khơng có bao miêlin có mielin (23)B CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT 1 Vận động theo ánh sáng Vận động theo trọng lực Vận động theo nguồn nước 4 Vận động theo nguồn dinh dưỡng Vận động theo đồng hồ sinh học Vận động theo sức trương nước - Phân biệt hai hình thức cảm ứng thực vật : Vận động hướng động vận động cảm ứng Sự khác hai hình thức này.* Kĩ năng: Biết quan sát ghi chép hoa nở ngày có hoa địa phương.* Tiến hành thí nghiệm vận động theo ánh sáng, vận động theo trọng lực, vận động theo nguồn dinh dưỡng Kiến thức: - Nêu khái niệm cảm ứng động vật - Phân biệt cảm ứng với phản xạ - Phân biệt cảm ứng động vật với cảm ứng thực vật - Nêu sở thần kinh phản xạ.* - Phân biệt cảm ứng nhóm động vật có mức độ phát triển tổ chức thần kinh khác (động vật chưa có hệ thần kinh, động vật có hệ thần kinh dạng lưới, động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch động vật có hệ thần kinh dạng ống) - Nêu chức hệ thần kinh.* - Phân biệt chức hệ thần kinh vận động với hệ thần kinh sinh dưỡng.* bẩm sinh với tập tính học -Lấy ví dụ minh hoạ cho tập tính kiếm ăn, săn mồi, sinh sản, bảo vệ lãnh thổ, di cư, xã hội -Tìm hiểu tập tính người số động vật (24)HƯƠNG III SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN A SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ë THỰC VẬT - Phân biệt chức phân hệ thần kinh giao cảm với phân hệ thần kinh đối giao cảm.* - Phân biệt khái niệm hưng phấn với hưng tính.* - Phân biệt khái niệm điện nghỉ với điện hoạt động - Trình bày chế hình thành điện nghỉ khác với chế hình thành điện hoạt động* - Mô tả lan truyền xung thần kinh sợi thần kinh có bao miêlin khơng có bao miêlin - Phân biệt dẫn truyền xung sợi trục cung phản xạ - Nêu khái niệm xináp, vẽ cấu tạo xináp hố học điển hình - Trình bày chế truyền tin qua xinap số đặc tính xináp - Trình bày khái niệm mã thông tin thần kinh - Định nghĩa tập tính Nêu ý nghĩa tập tính động vật - Phân biệt tập tính bẩm sinh với tập tính học - Phân tích sở thần kinh tập tính.* - Nêu khái niệm kích thích dấu hiệu.* - Phân biệt hình thức học tập động vật lợi ích chúng đời sống động vật.* - Trình bày dạng tập tính phổ biến động vật (tập tính kiếm ăn, tập tính bảo vệ lãnh thổ, tập tính sinh sản, tập tính di cư, tập tính xã hội) - Trình bày số tập tính người, ứng dụng tập tính vào thực (25)- Phân tích cung phản xạ tuỷ - Thí nghiệm điện sinh học - Biết bố trí thí nghiệm để quan sát tập tính động vật Kiến thức: - Nêu khái niệm sinh trưởng, phát triển - Phân biệt sinh trưởng phát triển thực vật - Mối quan hệ sinh trưởng phát triển * + Sinh trưởng tốt dẫn đến phát triển tốt + Sinh trưởng dẫn đến phát triển + Sinh trưởng lấn át phát triển + Sinh trưởng chậm, phát triển nhanh - Trinh bày trình sinh trưởng: Sinh trưởng sơ cấp + Khái niệm sinh trưởng sơ cấp + Sinh trưởng sơ cấp mầm + Sinh trưởng sơ cấp hai mầm Sinh trưởng thứ cấp + Khái niệm sinh trưởng thứ cấp + Sinh trưởng thứ cấp mầm + Sinh trưởng thứ cấp hai mầm (26)B SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT - Trinh bày nhân tố mơi trường q trình sinh trưởng * + Ánh sáng + Nhiệt độ + Nước + Khí CO2 O2 + Dinh dưỡng khống - Nêu nhóm chất điều hồ sinh trưởng thực vật: + Nhóm auxin + Nhóm giberelin + Nhóm xytokinin + Nhóm chất ức chế : Etilen AAB ( Nội dung : - Nơi sinh tổng hợp nhóm chất hướng vận chuyển * - Đại diện tự nhiên nhân tạo nhóm * - Tác dụng sinh lí nhóm - Một số ứng dụng thực tiễn) - Trình bày chất điều hồ sinh trưởng thực vật (phytôhoocmôn) chất hữu có vai trị điều tiết hoạt động sinh trưởng Nêu cân phytohoocmôn - Trình bày thuyết trình hoa * + Sự hoa đánh dấu giai đoạn quan trọng phát triển thực vật có hoa + Thuyết phát triển theo giai đoạn + Thuyết hocmon hoa vai trị florigen + Thuyết quang chu kì vai trò phytocrom (27)CHƯƠNG IV SINH SẢN A SINH SẢN Ở THỰC VẬT Kĩ năng: - Làm thí nghiệm tác dụng rễ bất định auxin - Làm thí nghiệm kích thích sinh trưởng lúng giberelin * Kiến thức: - Phân biệt khái niệm sinh trưởng với phát triển - Phân biệt sinh trưởng phát triển động vật với sinh trưởng phát triển thực vật.* - Trình bày phát triển qua biến thái (biến thái hồn tồn khơng hồn tồn) phát triển khơng qua biến thái - Trình bày vai trị hoocmôn sinh trưởng phát triển động vật có xương sống khơng xương sống - Nêu giải thích nhân tố tác động lên sinh trưởng phát triển động vật - Phân tích số biện pháp điều khiển sinh trưởng phát triển động vật người - Giải thích nguyên nhân gây số bệnh rối loạn điều hoà sinh trưởng phát triển Kĩ năng: Quan sát sinh trưởng phát triển số động vật Kiến thức: (28)+ Khái niệm sinh sản vơ tính + Khái niệm sinh sản hữu tính - Trình bày sinh sản vơ tính hình thức sinh sản vơ tính tự nhiên + Sinh sản thân bò + Sinh sản thân rễ + Sinh sản thân hành + Sinh sản thân củ củ + Sinh sản chồi rễ chồi thân + Sinh sản - Nêu hình thức sinh sản vơ tính nhân tạo + Giâm + Chiết + Ghép + Nuôi cấy mô-tế bào - Trình bày sinh sản hữu tính: Sinh sản rêu - Chu trình sinh sản * Sinh sản dương xỉ - Chu trình sinh sản Sinh sản thực vật hạt trần - Chu trình sinh sản * Sinh sản thực vật có hoa - Cấu tạo hoa * - Sự thụ phấn - Sự thụ tinh - Sự hình thành hạt * - Sự chín hạt * Kĩ năng: Thực hành số phương pháp sinh sản vụ tính nhân tạo B SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT Kiến thức: (29)- Phân biệt hình thức sinh sản vơ tính động vật - Mơ tả qui trình ni cấy mơ nhân vơ tính (nuôi mô sống, cấy mô tách rời vào thể, nhân vơ tính động vật) - Nêu khái niệm chiều hướng tiến hoá sinh sản hữu tính - Nêu giai đoạn sinh sản hữu tính - Phân biệt hình thức thụ tinh thụ tinh trong, đẻ trứng đẻ - Trình bày quỏ trỡnh sinh tinh sinh trứng - Trình bày chế điều hoà sinh tinh sinh trứng* - Nêu ảnh hưởng thần kinh môi trường sống đến trình sinh tinh sinh trứng.* - Trình bày chế thụ tinh.* - Nêu biện pháp điều khiển sinh sản động vật - Giải thích sở khoa học biện pháp tăng sinh động vật* - Phân tích vai trị thụ tinh nhân tạo - Trình bày chế tác dụng biện pháp tránh thai Kĩ năng: Mổ quan sát hệ sinh dục đực thú Trình bày tác dụng biện pháp chẩn đoán thai tránh mang thai ý muốn (30)Với thời lượng nêu mục II, cần phải điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với thời lượng Nên lấy nội dung CT nâng cao kết hợp với nội dung chuyên sâu cách hợp lí để cấu trúc tiết học cho phù hợp với thời lượng 2 Nội dung giảng dạy Nội dung giảng dạy chương trình nâng cao sâu mở rộng Chương trình gồm phần phần bốn đề cập đến sinh học thể đa bào (thực vật động vật), tích hợp chương sau : Chương I : đề cập đến chuyển hoá vật chất lượng mức độ thể Nội dung chương đề cập chuyển hoá vật chất lượng thể thực vật : trao đổi nước, trao đổi chất khống thực vật, q trình quang hợp, hơ hấp thực vật yếu tố gây ảnh hưởng đến quang hợp hô hấp ứng dụng việc tăng suất trồng Chương giới thiệu sâu chuyển hoá vật chất lượng thể động vật, chủ yếu đề cập đến tiêu hố, hơ hấp, tuần hồn cân nội môi Chương II : đề cập đến tính cảm ứng thể, nói hướng động ứng động thực vật; cảm ứng tập tính động vật Chương III : đề cập đến sinh trưởng phát triển thể, giới thiệu sinh trưởng phát triển thực vật, hoocmôn thực vật tác động chúng; đề cập đến sinh trưởng phát triển động vật, vai trị hoocmơn yếu tố khác gây ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Chương IV : đề cập đến sinh sản thể, giới thiệu sinh sản vơ tính hữu tính thực vật, vấn đề giâm, chiết, ghép cành nuôi cấy mô tế bào ứng dụng chọn giống trồng Chương giới thiệu sinh sản động vật sinh sản vơ tính hữu tính, tiến hố hình thức sinh sản, điều hoà sinh sản ứng dụng để tăng suất động vật nuôi điều chỉnh dân số kế hoạch hố gia đình ngư ời Nội dung thi HSG toàn quốc: CT nâng cao+ CT chuyên ; thi chọn đội tuyển học sinh giỏi sinh học thi quốc tế: Thi theo chương trình chuyên 10, 11 12 kết hợp với chương trình thi olympic sinh học quốc tế (31)CT phản ánh sắc thái sinh học khoa học thực nghiệm, cần tăng cường phương pháp quan sát, thí nghiệm thực hành mang tính nghiên cứu , vận dụng kiến thức vào giải vấn đề thực tiễn đời sống Mặt khác, CT trọng tới rèn luyện kĩ thực hành phịng thí nghiệm hoạt động ngoại khố tham quan sở sản xuất, tìm hiểu thiên nhiên Một số phần CT mang tính khái quát, trừu tượng cao, cấp vi mô vĩ mô số trường hợp phải hướng dẫn HS lĩnh hội tư trừu tượng (phân tích, tổng hợp, so sánh, vận dụng kiến thức lí thuyết học ), dựa vào thí nghiệm mơ phỏng, sơ đị khái qt bảng so sánh - Cần khuyến khích học sinh tham gia công tác tự nghiên cứu khoa học cách độc lập theo nhóm cố vấn giáo viên - Cần dạy học sinh học thông qua hoạt động quan sát, thí nghiệm, thảo luận nhóm nhỏ vv để rèn cho học sinh kĩ năng, lực tư sáng tạo giải vấn đề - Dạy phương pháp học, đặc biệt tự học Tăng cường lực làm việc với SGK tài liệu tham khảo, rèn luyện lực tự học - Với môn SH, phương tiện dạy học quan trọng việc thực phương pháp dạy học tích cực Theo hướng phát triển phương pháp tích cực, cần sử dụng đồ dùng dạy học nguồn dẫn tới kiến thức đường khám phá Cần bổ sung tranh, phản ánh sơ đồ minh họa tổ chức sống, trình phát triển cấp vi mô vĩ mô Cần xây dựng băng hình, đĩa CD, phần mềm tin học tạo thuận lợi cho giảo viên giảng dạy cấu trúc, đặc biệt chế hay trình sống cấp tế bào, cấp thể cấp thể (32)4 Về đánh giá kết học tập học sinh Đánh giá phải đối chiếu với mục tiêu, nhằm thu tín hiệu phản hồi giúp đánh giá kết học tập học sinh xem đạt mục tiêu đề Căn vào để điều chỉnh cách dạy cách học cho thích hợp có hiệu tốt Cải tiến hình thức kiểm tra truyền thống, phát triển loại hình trắc nghiệm khách quan- kể trắc nghiệm sơ đồ, hình vẽ – nhằm giúp HS tự kiểm tra trình độ nắm kiến thức tồn chương trình, tăng nhịp độ thu nhận thông tin phản hồi để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy học Giáo viên cần trọng tới việc câu hỏi nhằm đánh giá lực suy luận logic, cách giải vấn đề dừng lại câu hỏi tái kiến thức Quan tâm đến việc đánh giá q trình: đánh giá học sinh thơng qua hoạt động học tập lớp đánh giá kĩ trình bày lời nói, kĩ trình bày văn bản, kĩ khái quát hóa vấn đề HS suốt tiến trình tiết học năm học giúp học sinh liên tục có thơng tin phản hồi nhằm hồn thiện lực học tập TÀI LIỆU THAM KHẢO 6 Nguyễn Như Hiền (đồng chủ biên), Vũ Đức Lưu (đồng chủ biên), tác giả Sinh học 11 nâng cao NXB Giáo dục 2007 7 Neil A Campbell and Jane B Reece: Biology, 2005 (33)LỚP 12 I- MỤC ĐÍCH - Thống phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học nội dung dạy học môn Sinh học trường THPT chuyên - Thống phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT II - MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH Để củng cố, bổ sung, nâng cao, hoàn thiện kiến thức, kĩ di truyền học, tiến hố sinh thái học chương trình (CT) Sinh học 12 nâng cao HS cần đạt : 1 Về kiến thức  Trình bày vận dụng kiến thức phổ thông, bản, đại, thực tiễn di truyền học, tiến hoá sinh thái học  Trình bày giải thích kiến thức thức sở vật chất chế tượng di truyền biến dị, tính quy luật tượng di truyền, ứng dụng di truyền sản xuất đời sống, di truyền người  Trình bày chứng, đặc biệt nguyên nhân chế tiến hoá, phát sinh , phát triển sống Trái Đất  Phân tích mối quan hệ thể môi trường, quần thể, quần xã, hệ sinh thái  sinh sinh thái học với việc quản lí nguồn lợi thiên nhiên Nắm vững kiến thức nói sở để hiểu vận dụng biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao suất vật nuôi, trồng bảo vệ mơi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống Về kĩ  Kĩ thực hành : phát triển kĩ quan sát, thí nghiệm nghiên cứu phân tích kết thực hành HS làm (34) Kĩ tư : phát triển kĩ tư thực nghiệm  quy nạp, trọng phát triển tư lí luận (phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá đặc biệt kĩ nhận dạng, đặt giải vấn đề gặp phải học tập thực tiễn sống)  Kĩ học tập : tiếp tục phát triển kĩ học tập, đặc biệt tự học , làm việc với tài liệu học tập: biết thu thập, xử lí thơng tin, lập bảng, biểu, sơ đồ, đồ thị, làm việc cá nhân làm việc theo nhóm, làm báo cáo nhỏ, trình bày trước tổ, lớp 3 Về thái độ  Củng cố niềm tin vào khả khoa học đại việc nhận thức chất tính quy luật tượng SH  Có ý thức vận dụng tri thức, kĩ học vào sống, lao động, học tập  Xây dựng ý thức tự giác thói quen bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ mơi trường sống, có thái độ hành vi đắn chính sách Đảng Nhà nước dân số, sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/ AIDS, lạm dụng ma tuý tệ nạn xã hội Chương trình SH 12 chuyên sâu mở rộng thực hành, thí nghiệm vấn đề lí thuyết liên quan tới chế trịnh sinh học, tới kĩ thuật, công nghệ, sản xuất để chuẩn bị cho HS tiếp tục học theo ngành, nghề có liên quan với KHTN nói chung SH nói riêng III- KẾ HOẠCH DẠY HỌC Tổng số tiết năm 37 tuần x tiết/tuần = 111 tiết, dành cho nội dung chuyờn sõu 35 tiết Học kỡ I: 19 tuần x tiết/tuần = 57 tiết (35)IV- NỘI DUNG DẠY HỌC LỚP 12 : ( Những dòng chữ nghiêng đậm nội dung bổ sung khơng có chương trình nâng cao Sau trở thành văn thức dịng chữ trở dạng bình thường) Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú PHẦN I DI TRUYỀN HỌC 1 Cơ chế di truyền và biến dị Kiến thức: - Nêu chứng trực tiếp gián tiếp ADN là vật chất di truyền. - Trình bày diễn biến cụ thể cơ chế chép ADN tế bào nhân sơ nhân thực,trong ý tới : + Vai trị enzim, prơtêin. + Chiều tổng hợp mạch mới. + Các nguyên tắc : bán bảo tồn, khuôn mẫu nguên tắc bổ sung. - Trình bày số sai khác chép ADN tế bào nhân thực so với tế bào nhân sơ - Trình bày đặc điểm chế tái axit nuclêic ở một số virut : X174 , TMV, HIVvà lambda. - Trình bày nguyên tắc, phương pháp ý nghĩa lai phân tử. - Phát biểu định nghĩa gen Giải thích cấu trúc gen ở sinh vật nhân sơ nhân thực, đặc biệt chức hay vai trò của vùng khởi đầu, mã hóa kết thúc Phân biệt gen (36)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú không phân mảnh gen phân mảnh Nêu khái niệm gen nhảy hay yếu tố di truyền di động vai trò ý nghĩa chúng. - Giải thích đặc điểm mã di truyền Lập luận mã di truyền lí thuyết mã ba Trình bày được phương pháp thực nghiệm xác định ba mã hóa. - Trình bày diễn biến cụ thể chế phiên mã Nêu số đặc điểm phiên mã tế bào nhân thực khác với tế bào nhân sơ - Trình bày diễn biến chi tiét chế dịch mã Phân tích mối quan hệ ADN – mARN – prơtêin – tính trạng - Trình bày chế điều hịa hoạt động gen sinh vật nhân sơ (theo mơ hình Mơnơ Jacốp) Nêu khái niệm Ơpêrơn Nêu khác biệt chế điều hòa dương tính với điều hịa âm tính gen sinh vật nhân sơ Nêu số đặc điểm chế điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân thực (ở mức trước phiên mã, phiên mã sau phiên mã) (37)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú của ADN chép. - Phân tích cấu trúc siêu hiển vi NST Giải thích biến đổi hình thái NST qua kì phân bào cấu trúc NST trì liên tục qua chu kì tế bào Nêu kiểu nhân và nhiễm sắc đồ. - Trình bày nguyên nhân, chế phát sinh , đặc điểm vai trò dạng đột biến cấu trúc NST (mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn chuyển đoạn) số lượng NST (thể lệch bội đa bội) Kĩ năng - Làm thí nghiệm đơn giản tách chiết ADN. - Biết làm tiêu tạm thời NST, xem tiêu cố định để nhận nhận dạng vài đột biến số lượng NST kính hiển vi quang học - Giải tập di truyền phân tử tế bào. 2 Tính quy luật của hiện tượng di truyền Kiến thức - Trình bày phương pháp nghiên cứu Menđen tầm quan trọng phương pháp này. - Giải thích sở tế bào học quy luật phân li phân li độc lập Menđen Nêu điều kiện nghiệm ý nghĩa của quy luật Menđen. (38)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú - Vận dụng toán thống kê xác suất vào việc giải tập di truyền dùng phương pháp Khi bình phương vào việc đánh giá kết cac phép lai. - Trình bày trường hợp : + Tác động gen alen : át ché hoàn toàn khơng hồn tồn, đồng trội gây chết. + Tương tác gen không alen (tác động bổ trợ, át chế cộng gộp), tác động đa hiệu gen Giải thích sở sinh hóa kiểu tác động này. - Nêu khái niệm nhóm liên kết gen - Trình bày thí nghiệm Moocgan di truyền liên kết khơng hồn tồn giải thích cở sở tế bào học hoán vị gen Định nghĩa biết xác định tần số hốn vị gen, từ trình bày nguyên tắc lập đồ gen. Nêu ý nghĩa bản đồ di truyền. - Nêu ý nghĩa di truyền liên kết hoàn tồn khơng hồn tồn - Nêu đặc điểm chức cặp nhiễm sắc thể giới tính. (39)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú nằm NST Y trên đoạn tương đồng cặp NST XY) - Nêu ý nghĩa di tryền liên kết với giới tính - Trình bày đặc điểm di truyền NST (di truyền ti thể lục lạp) So sánh đặc điểm di truyền NST di truyền NST - Phân tích ảnh hưởng điều kiện mơi trường ngồi đến biểu gen mối quan hệ kiểu gen, mơi trường kiểu hình thơng qua ví dụ - Trình bày khái niệm thường biến, mức phản ứng, đặc điểm, chế phát sinh vai trò thường biến Kĩ năng - Thiết kế thí nghiệm để tìm qui luật di truyền tính trạng. - Vận dụng toán thống kê xác suất phương pháp thống kê Khi bình phương, T- test để đánh giá kết thí nghiệm giải tập di truyền. - Có kĩ giải dạng tập quy luật di truyền, có lập dồ di truyền 3. Di truyền học quần thể Kiến thức (40)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú số alen, tần số kiểu gen - Phân biệt kiểu quần thể ngẫu phối giao phối không ngẫu nhiên (giao phối gần, tự phối giao phối có lựa chọn). - Trình bày biến đổi cấu trúc di truyền quần thể tự phối qua hệ - Phát biểu nội dung; nêu ý nghĩa điều kiện nghiệm định luật Hacdi-Vanbec Xác định cấu trúc di truyền quần thể trạng thái cân di truyền - Trình bày cân di truyền quần thể với trường hợp dãy alen, có khác tần số alen các thể đực, cân quần thể với gen trên nhiễm sắc thể giới tính Kĩ năng - Biết xác định tần số tương đối alen, kiểu gen, hệ số nội phối (hệ số cận huyết) trạng thái cân không cân di truyền quần thể - Có kĩ giải dạng tập di truyền quần thể. 4 Ứng dụng di truyền học Kiến thức - Nêu nguồn vật liệu chọn giống phương pháp gây đột biến nhân tạo, lai giống (41)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú với kết chúng, trong tới cơng nghệ dung hợp tế bào trần nhân vơ tính - Trình bày được khâu cụ thể ứng dụng kĩ thuật di truyền chọn giống vi sinh vật, thực vật động vật Kĩ năng - Sưu tầm tư liệu số thành tựu chọn giống giới Việt nam 5. Di truyền học người Kiến thức - Nêu khái niệm vai trò di truyền y học, di truyền y học tư vấn, liệu pháp gen Nêu số tật bệnh di truyền người (Nêu chế tế bào học thể lệch bội NST 21 NST giới tính, giải thích nguyên nhân số bệnh di truyền đột biến gen đột biến NST) - Trình bày phương pháp nghiên cứu di truyền người và ứng dụng thực tiễn phương pháp (ví dụ: phân tích phả hệ để xác định quy luật di truyền tật, bệnh di truyền người). - Nêu việc bảo vệ vốn gen loài người liên quan tới số vấn đề: di truyền học với ung thư bệnh AIDS, di truyền trí Kĩ năng (42)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú sơ đồ - Sưu tầm tư liệu tật, bệnh di truyền thành tựu việc hạn chế, điều trị bệnh tật di truyền (43)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú PHẦN II.TIẾN HĨA 1 Bằng chứng tiến hóa Kiến thức - Trình bày dạng hóa thạch, cách xác định tuổi của hóa thạch ứng dụng chứng hoá thạch việc xác định chủng loại phát sinh. - Phân tích vai trò chứng giải phẫu so sánh (cơ quan tương đồng, quan tương tự, quan thối hóa) - Giải thích sao phơi sinh học so sánh chứng tiến hóa - Giải thích vai trị chứng địa lý sinh vật học - Phân tích vai trò chứng tế bào học sinh học phân tử Kĩ năng - Sưu tầm tư liệu chứng tiến hoá (44)-Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú 2 Nguyên nhân cơ chế tiến hóa Kiến thức - Trình bày luận điểm học thuyết Lamác : vai trò ngoại cảnh tập quán hoạt động động vật Nêu đươc hạn chế học thuyết Lamác - Trình bày luận điểm học thuyết Đacuyn: vai trò nhân tố biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên, phân li tính trạng hình thành đặc điểm thích nghi , hình thành lồi nguồn gốc chung lồi Nêu đóng góp hạn chế học thuyết Đacuyn. - Trình bày đươc điểm thuyết tiến hóa đại (thuyết tién hóa tổng hợp) : + Nêu khái niệm tiến hóa nhỏ tiến hóa lớn + Phân biệt nêu mối quan hệ tiến hoá nhỏ tiến hố lớn + Ngun liệu tiến hóa. + Đơn vị tiến hóa sở. (45)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú đổi cấu trúc di truyền quần thể. - Trình bày đánh giá luận điểm thuyết tiến hoá đột biến trung tính - Trình bày vai trị đột biến tiến hoá nhỏ : + Áp lực trình đột biến (làm thay đổi tần số alen theo một chiều theo hai chiều thuận nghịch) + Cung cấp nguyên liệu sơ cấp, đột biến gen ngun liệu chủ yếu q trình tiến hố - Trình bày vai trị giao phối khơng ngẫu nhiên (giao phối có lựa chọn, giao phối gần tự phối) làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể Nêu vai trò giao phối ngẫu nhiên tiến hoá nhỏ : cung cấp nguyên liệu thứ cấp, làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể - Trình bày vai trị di - nhập gen tiến hố nhỏ Xác định lượng biến thiên tần số tương đối alen trong quần thể sau hệ có di - nhập gen. - Trình bày tác động chọn lọc tự nhiên và áp lực nó (làm thay đổi tần số tương đối alen với hệ số chọn lọc hay giá trị thích nghi khác nhau). (46)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú trò đặc trưng CLTN q trình tiến hóa Phân tích được mối quan hệ hình thức chọn lọc với với ngoại canh Giải thích ví dụ minh họa cho hình thức chọn lọc Nêu hình thức chọn lọc giới tính. - Trình bày vai trị yếu tố ngẫu nhiên (biến động di truyền) tiến hoá nhỏ Phân biệt tác động của những yếu tố ngẫu nhiên với tác động chọn lọc quá trình làm thay đổi tần số alen quần thể. - Biết vận dụng nhận thức vai trò nhân tố tiên hóa để giải thích q trình hình thành đặc điểm thích nghi quần thể thơng qua ví dụ điển hình : hố đen lồi bướm vùng cơng nghiệp nước Anh, tăng cường sức đề kháng sâu bọ vi khuẩn - Nêu tượng đa hình cân di truyền giải thích được hợp lí tương đối đặc điểm thích nghi. - Phát biểu định nghĩa loài sinh học Nêu tiêu chuẩn phân biệt loài thân thuộc, ý tới cách li sinh sản - Nêu vai trò chế cách li (cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử) q trình hình thành lồi bảo vệ toàn vẹn loài (47)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú giáp khu vực địa lí hình thành lồi khác khu vực địa lý. - Giải thích sơ đồ phân li minh họa cho trình hình thành lồi nhóm phân loại tiến hóa lớn ( nguyên nhân, chế kết phân li) nguồn gốc loài. - Trình bày phương pháp xây dựng chủng loại phát sinh (xác định mối quan hệ họ hàng q trình phân li hình thành nhóm phân loại trong tiến hóa lớn) - Giải thích chiều hướng tiến hóa chung sinh giới (đa dạng phong phú, tổ chức nâng cao thích nghi hợp lí, trong đó thích nghi hướng chủ yếu chi phối hướng khác) - Giải thích có tồn sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh sinh vật có tổ chức cao. - Trình bày chiều hướng tiến hố nhóm lồi (tiến sinh học thối sinh học) tiến hóa lớn Kĩ năng - Sưu tầm tư liệu thích nghi sinh vật - Xây dựng chủng loại phát sinh dựa tư liệu sưu tầm được. - Có kĩ giải dạng tập biến đổi tần số alen và kiểu gen tác động nhân tố tiến hóa. (48)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú sinh và phát triển của sống trên trái đất - Trình bày trình phát sinh sống trái đất: Quan niệm đại giai đoạn chính: tiến hố hố học, tiến hố tiền sinh học - Phân tích mối quan hệ có tính quy luật điều kiện địa chất, khí hậu sinh vật điển hình qua đại địa chất: đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh đại tân sinh Biết số hố thạch điển hình trung gian ngành lớp giới thực vật động vật - Giải thích nguồn gốc động vật loài người dựa chứng giải phẫu so sánh, phôi sinh học so sánh, đặc biệt giống khác người vượn người - Trình bày giai đoạn q trình phát sinh lồi người (giai đoạn tiến hóa sinh học giai đoạn tiến hóa văn hóa), phản ánh điểm đặc trưng giai đoạn: dạng vượn người hóa thạch, người tối cổ người cổ, người đại Phân tích vai trị nhân tố sinh học và các nhân tố xã hội q trình phát sinh lồi người. - Trình bày dẫn liệu giai đoạn phát sinh loài người vùng đất Việt Nam (những di tích , chứng người cổ đất Việt Nam) (49)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú Kĩ năng - Sưu tầm tư liệu vế phát sinh sinh vật qua đại địa chất - Sưu tầm tư liệu vế phát sinh loài người - Xem phim phát triển sinh vật hay phát sinh loài người PHẦN III SINH THÁI HỌC 1 Cá thể và môi trường Kiến thức - Phân biệt loại môi trường sống sinh vật Nêu được đặc điểm môi trường sống cạn và môi trường sống nước - Nêu nhân tố sinh thái ảnh hưởng nhân tố sinh thái lên thể sinh vật (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, lửa, nồng độ khí mơi trường nước), ảnh hưởng yếu tố khí hậu tới phân bố sinh vật. - Nêu vận dụng được cơng thức tính tổng nhiệt hữu hiệu động vật biến nhiệt - Nêu ví dụ thích nghi sinh vật với mơi trường, đặc điểm thích nghi ưa sáng, ưa bóng, đặc điểm của thực vật động vật thích nghi với nhiệt độ mơi trường. - Giải thích đặc điểm hình thái, giải phẫu, hoạt (50)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú - Giải thích lấy ví dụ minh hoạ quy tắc K Becman và quy tắc D Allen. - Trình bày quy luật tác động nhân tố sinh thái: quy luật tác động tổ hợp, quy luật giới hạn, quy luật tác động không đồng lên chức phận sống thể quy luật tác động qua lại sinh vật môi trường - Phân laọi số nhóm sinh vật theo giới hạn sinh thái của nhân tố vô sinh - Giải thích khái niệm nơi ổ sinh thái, nguyên nhân và hiệu việc hình thành ổ sinh thái. Phân tích mức độ cạnh tranh loài phụ thuộc vào ổ sinh thái chúng - Giải thích thích nghi sinh thái tác động trở lại của sinh vật lên môi trường Kĩ năng - Tìm ví dụ thực tế việc vận dụng quy luật tác động nhân tố sinh thái chăn ni, trồng trọt - Có kĩ giải dạng tập sinh thái học thể. 2 Quần thể Kiến thức (51)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú ra đặc điểm chứng tỏ quần thể tổ chức sống trên mức thể - Phân tích mối quan hệ sinh thái cá thể quần thể: Quan hệ hỗ trợ quan hệ cạnh tranh Nêu ý nghĩa sinh thái quan hệ - Nêu ví dụ minh hoạ quan hệ hỗ trợ cạnh tranh - Phân tích số đặc trưng cấu trúc quần thể - Nêu khái niệm kích thước quần thể phân tích được tăng trưởng kích thước quần thể điều kiện môi trường bị giới hạn không bị giới hạn Trình bày nguyên nhân gây thay đổi kích thước quần thể Nêu chọn lọc r chọn lọc K. - Trình bày kích thước quần thể phụ thuộc vào yếu tố : mức sinh sản, tử vong, di cư nhập cư cá thể trong quần thể Phân biệt dạng đường cong sống sót các quần thể. (52)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú chuyển nhiều). - Trình bày đặc trưng bản, cấu trúc dân số sự tăng trưởng quần thể người Nêu biện pháp khắc phục hậu tăng dân số nhanh. - Nêu khái niệm trình bày dạng biến động số lượng quần thể: theo chu kì khơng theo chu kì - Trình bày biến động số lượng phản ứng quần thể trước biến động nhân tố môi trường - Nêu trạng thái quần thể có số lượng cá thể ổn định và trạng thái cân quần thể. - Giải thích được chế điều chỉnh số lượng cá thể quần thể, vai trò yếu tố môi trường mật độ cá thể trong việc điều chỉnh số lượng cá thể quần thể. Kĩ năng - Phân biệt quần thể với quần tụ ngẫu nhiên cá thể ví dụ cụ thể - Sưu tầm tư liệu đề cập đến mối quan hệ cá thể quần thể biến đổi số lượng quần thể - Có kĩ giải dạng tập Sinh thái học quần thể (53)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú - Định nghĩa khái niệm quần xã Chỉ đặc điểm chứng tỏ quần xã sinh vật tổ chức sống. - Phân tích đặc trưng quần xã : Tính đa dạng lồi, số lượng chức nhóm lồi, phân bố lồi khơng gian Nêu vai trị loài ưu thế trong quần xã, đặc điểm lồi ưu phân biệt với các nhóm lồi khác - Nêu ví dụ minh hoạ cho đặc trưng quần xã Cho ví dụ cấu trúc khơng gian quần xã rừng mưa nhiệt đới. - Trình bày mối quan hệ loài quần xã (cộng sinh, hội sinh, hợp tác, ức chế – cảm nhiễm, mồi – vật ăn thịt, vật chủ – vật kí sinh, quan hệ thực vật - động vật) Giải thích cạnh tranh nguyên nhân dẫn tới phân li ổ sinh thái Nêu khái niệm kiểm sốt sinh học. - Giải thích ví dụ cụ thể minh họa cho mối quan hệ loài - Nhấn mạnh quy luật khống chế sinh học, ứng dụng khống chế sinh học vào kiểm sốt lồi gây hại. (54)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú hướng biến đổi q trình diễn để thiết lập trạng thái cân quần xã, vai trị cải tạo hệ sinh th bị suy thối người. - Xác định nguyên nhân chủ yếu gây diễn sinh thái Phân tích ví dụ dạng diễn sinh thái lên suy thối ở mơi trường cạn mơi trường dươí nước. Kĩ năng - Sưu tầm tư liệu đề cập mối quan hệ loài ứng dụng mối quan hệ thực tiễn - Có kĩ giải dạng tập sinh thái học quần xã. 4 Hệ sinh thái - sinh quyển và bảo vệ môi trường. Kiến thức - Trình bày thành phần cấu trúc hệ sinh thái, kiểu hệ sinh thái (nêu đặc điểm khác hệ sinh thái tự nhiên nhân tạo; nông nghiệp thành phố) - Phân tích mối quan hệ dinh dưỡng: chuỗi thức ăn (các loại chuỗi thức ăn mối quan hệ chúng), lưới thức ăn (các đặc điểm sơ đồ minh họa), bậc dinh dưỡng - Trình bày hệ sinh thái điển hình hay sẵn có địa phương - Nêu ví dụ minh hoạ chuỗi lưới thức ăn, tháp (55)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú sinh thái Sử dụng phân tích chuỗi, lưới thức ăn và tháp sinh thái việc nhận xét, đánh giá hệ sinh thái. - Phân thích chuyển hóa lượng qua bậc dinh dưỡng - Giải thích tháp sinh thái, hiệu suất sinh thái Nêu được khuếch đại sinh học phân tích hậu nhiễm môi trường thông qua khuếch đại sinh học. - Nêu khái niệm loại chu trình vật chất (chu trình chất khí, chu trình chất lắng đọng) - Trình bày chu trình sinh địa hóa : nước, cacbon, nitơ, phơtpho - Trình bày phân chia giai đoạn (đầu vào, luân chuyển, lắng đọng đầu ra) chu trình sinh địa hố - Trình bày nguyên nhân, hậu cách khắc phục hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ơzơn, nước biển dâng. - Trình bày q trình chuyển hóa lượng hệ sinh thái (dòng lượng) (56)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú - Nêu khái niệm sinh khu sinh học trái đất (trên cạn nước) - Hệ thống hóa khu sinh học (biôm) sinh So sánh khác điều kiện sinh thái khu sinh học thích nghi sinh vật khu sinh học - Nêu đa dạng sinh hoc giới Việt Nam, trong trình báy hệ sinh thái điển hình Việt Nam. - Trình bày sở Sinh thái học việc khai thác tài nguyên thiên nhiên: Các dạng tài nguyên khai thác người; tác động việc khai thác tài nguyên lên sinh quyển; quản lý tài nguyên cho phát triển bền vững, biện pháp cụ thể, giáo dục bảo vệ môi trường - Nêu dạng tài nguyên thiên nhiên mà người khai thác không khoa học gây tác hại dạng tài nguyên - Nêu giải pháp sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên Kĩ năng - Biết lập sơ đồ chuỗi lưới thức ăn (57)Chủ đề Kết cần đạt được Ghi chú dụng tài nguyên khơng hợp lí địa phương - Đề xuất vài giải pháp bảo vệ môi trường địa phương (58)IV- GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 1 Kế hoạch dạy học Với thời lượng nêu mục II, cần phải điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp với thời lượng Nên lấy nội dung chương trình nâng cao kết hợp với nội dung chuyên sâu cách hợp lí để cấu trúc tiết học cho phù hợp với thời lượng 2 Nội dung giảng dạy Nội dung giảng dạy chương trình chuyên sâu Sinh học 12 nâng cao gồm phần :  Phần năm : Di truyền học  Phần sáu : Tiến hoá  Phần bảy : Sinh thái học Phần năm Gồm chương : Chương I Cơ chế tượng di truyền biến dị Chương sâu vào mở rộng vấn đề : Tự nhân đôi ADN ; Khái niệm gen mã di truyền ; Sinh tổng hợp prơtêin ; Điều hồ hoạt động gen ; Đột biến gen ; Hình thái, cấu trúc chức nhiễm sắc thể ; Đột biến nhiễm sắc thể ; Bài tập thực hành : Về chế di truyền phân tử, đột biến NST Chương bổ sung nội dung : - Những chứng trực tiếp gián tiếp ADN vật chất di truyền - Đặc điểm chế tái axit nuclêic số virut : X174 , TMV, HIV, lambda - Cấu trúc gen sinh vật nhân sơ nhân thực gen không phân mảnh gen phân mảnh Khái niệm gen nhảy hay yếu tố di truyền di động vai trò ý nghĩa chúng (59)- Sự khác biệt chế điều hịa dương tính với điều hịa âm tính gen sinh vật nhân sơ - Kiểu nhân nhiễm sắc đồ - Làm thí nghiệm đơn giản tách chiết ADN Chương II Tính quy luật tượng di truyền Chương sâu mở rộng vấn đề : Các quy luật Menđen ; Sự tác động nhiều gen ; Tính đa hiệu gen ; Di truyền liên kết : Liên kết hồn tồn khơng hồn tồn ; Di truyền liên kết với giới tính ; Di truyền ngồi nhiễm sắc thể ; Ảnh hưởng mơi trường đến biểu gen ; Bài tập thực hành : Lai giống Chương bổ sung nội dung : - Bản chất tượng trội - lặn - Ứng dụng toán thống kê xác suất vào việc giải tập di truyền dùng phương pháp Khi bình phương vào việc đánh giá kết cac phép lai - Tác động gen alen : át ché hồn tồn khơng hồn tồn, đồng trội gây chết - Các chế xác định giới tính - Thiết kế thí nghiệm để tìm qui luật di truyền tính trạng - Vận dụng toán thống kê xác suất phương pháp thống kê Khi bình phương, T- test để đánh giá kết thí nghiệm giải tập di truyền Chương III Di truyền học quần thể Chương sâu mở rộng vấn đề : Cấu trúc di truyền quần thể ; Trạng thái cân di truyền quần thể giao phối : Định luật Hacđi - Vanbec ý nghĩa định luật Chương bổ sung nội dung : (60)- Sự cân di truyền quần thể với trường hợp dãy alen có khác tần số alen thể đực cái… Chương IV Ứng dụng di truyền học Chương sâu mở rộng vấn đề : Các nguồn vật liệu phương pháp chọn giống ; Các phương pháp đánh giá, giao phối, chọn lọc ; Chọn giống vi sinh vật, thực vật động vật đột biến, lai tạo kĩ thuật di truyền Chương V Di truyền học người Chương sâu mở rộng vấn đề : Kĩ thuật di truyền ; Phương pháp nghiên cứu di truyền người, di truyền y học ; Bảo vệ di truyền người số vấn đề xã hội Chương bổ sung nội dung : Các phương pháp nghiên cứu di truyền người ứng dụng thực tiễn phương pháp (ví dụ: phân tích phả hệ để xác định quy luật di truyền tật, bệnh di truyền người) Phần sáu : Gồm chương Chương I Bằng chứng tiến hoá Chương sâu mở rộng vấn đề : Bằng chứng giải phẫu so sánh ; Bằng chứng phôi sinh học so sánh ; Bằng chứng địa lí sinh vật học ; Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử Chương II Nguyên nhân chế tiến hoá Chương sâu mở rộng vấn đề : Thuyết tiến hoá cổ điển : Học thuyết Lamac, học thuyết Đacuyn ; Thuyết tiến hoá đại : Thuyết tiến hoá tổng hợp, sơ lược thuyết tiến hoá đột biến trung tính (61)Chương bổ sung nội dung : - Khái niệm nhân tố tiến hóa vai trị nhân tốc tiến hóa: đột biến, chọn lọc, yếu tố ngẫu nhiên, di-nhập gen, giao phối không ngẫu nhiên việc làm biến đổi cấu trúc di truyền quần thể - Áp lực trình đột biến - Lượng biến thiên tần số tương đối gen A quần thể nhận sau hệ có di - nhập gen - Tác động chọn lọc tự nhiên áp lực hệ số chọn lọc khác - Vai trò chế cách li (cách li trước hợp tử cách li sau hợp tử) q trình hình thành lồi bảo vệ toàn vẹn loài - Cơ chế hình thành lồi khu vực địa lý hình thành lồi khác khu vực địa lý - Các phương pháp xây dựng chủng loại phát sinh (xác định mối quan hệ họ hàng trình phân li hình thành nhóm phân loại) Chương III Sự phát sinh phát triển sống trái đất Chương sõu mở rộng vấn đề : Sự phát sinh sống Trái Đất ; Khái quát phát triển giới sinh vật qua đại địa chất ; Sự phát sinh loài người Phần bảy : gồm chương Chương I Cơ thể môi trường Chương sâu mở rộng vấn đề : Các nhân tố sinh thái ; Sự tác động nhân tố sinh thái môi trường lên thể sinh vật thích nghi thể sinh vật với môi trường ; Sự tác động trở lại sinh vật lên môi trường (62)- Phân biệt loại môi trường sống sinh vật Các đặc điểm môi trường sống cạn môi trường sống nước - Đặc điểm thích nghi ưa sáng, ưa bóng, đặc điểm thực vật động vật thích nghi với nhiệt độ mơi trường - Những đặc điểm hình thái, giải phẫu, hoạt động sinh lý tập tính sinh vật thích nghi với môi trường sống cạn môi trường sống nước - Giải thích ví dụ minh hoạ quy tắc K Becman quy tắc D Allen Chương II Quần thể Chương sâu mở rộng vấn đề : Khái niệm quần thể Các mối quan hệ sinh thái cá thể nội quần thể ; Cấu trúc dân số quần thể ; Kích thước tăng trưởng số lượng cá thể quần thể ; Sự sinh sản tử vong, phát tán cá thể quần thể ; Sự biến động số lượng chế điều hoà số lượng cá thể quần thể Chương bổ sung nội dung : - Các đặc điểm chứng tỏ quần xã sinh vật tổ chức sống - Vai trị lồi ưu quần xã, đặc điểm loài ưu phân biệt với nhóm lồi khác - Cạnh tranh ngun nhân dẫn tới phân li ổ sinh thái Khái niệm kiểm soát sinh học - Ứng dụng khống chế sinh học vào kiểm sốt lồi gây hại - Phân tích ví dụ dạng diễn sinh thái lên suy thối mơi trường cạn mơi trường dươí nước Chương III Quần xã Chương sâu mở rộng vấn đề : Khái niệm quần xã ; Các mối quan hệ sinh thái mang tính tương trợ đấu tranh cá thể khác loài quần xã Mối quan hệ dinh dưỡng hệ ; Mối quan hệ cạnh tranh khác lồi ; Sự phân hoá ổ sinh thái ; Sự diễn cân quần xã Chương bổ sung nội dung : (63)- Vai trị lồi ưu quần xã, đặc điểm loài ưu phân biệt với nhóm lồi khác - Cạnh tranh nguyên nhân dẫn tới phân li ổ sinh thái Khái niệm kiểm soát sinh học - ứng dụng khống chế sinh học vào kiểm sốt lồi gây hại - Phân tích ví dụ dạng diễn sinh thái lên suy thối mơi trường cạn mơi trường dươí nước Chương IV Hệ sinh thái  sinh sinh thái học với việc quản lí nguồn lợi thiên nhiên (6 tiết) Chương sâu mở rộng vấn đề : Khái niệm hệ sinh thái ; Cấu trúc hệ sinh thái ; Các kiểu hệ sinh thái ; Sự chuyển hoá vật chất hệ sinh thái ; Sự chuyển hoá lượng hệ sinh thái ; Sinh ; Sinh thái học việc quản lí nguồn lợi thiên nhiên : quan niệm quản lí nguồn lợi thiên nhiên, biện pháp cụ thể, giáo dục bảo vệ môi trường Chương bổ sung nội dung : - Các đặc điểm khác hệ sinh thái tự nhiên nhân tạo; nông nghiệp thành phố) - Sử dụng phân tích chuỗi, lưới thức ăn tháp sinh thái việc nhận xét, đánh giá hệ sinh thái - Nêu khuếch đại sinh học phân tích hậu ô nhiễm môi trường thông qua khuếch đại sinh học - Mô tả phân chia giai đoạn (đầu vào, luân chuyển, lắng đọng đầu ra) chu trình sinh địa hố - Trình bày nguyên nhân, hậu cách khắc phục hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ơzơn, nước biển dâng So sánh khác điều kiện sinh thái khu sinh học thích nghi sinh vật khu sinh học - Nêu hệ sinh thái điển hình Việt Nam (64)3 Về phương pháp phương tiện dạy học CT phản ánh sắc thái sinh học khoa học thực nghiệm, cần tăng cường phương pháp quan sát, thí nghiệm thực hành mang tính nghiên cứu , vận dụng kiến thức vào giải vấn đề thực tiễn đời sống Mặt khác, CT trọng tới rèn luyện kĩ thực hành phịng thí nghiệm hoạt động ngoại khoá tham quan sở sản xuất, tìm hiểu thiên nhiên Một số phần CT mang tính khái quát, trừu tượng cao, cấp vi mô vĩ mô số trường hợp phải hướng dẫn HS lĩnh hội tư trừu tượng (phân tích, tổng hợp, so sánh, vận dụng kiến thức lí thuyết học ), dựa vào thí nghiệm mơ phỏng, sơ đò khái quát bảng so sánh Cần khuyến khích HS tham gia cơng tác tự nghiên cứu khoa học cách độc lập theo nhóm cố vấn giáo viên Cần dạy học sinh học thông qua hoạt động quan sát, thí nghiệm, thảo luận nhóm nhỏ vv để rèn cho HS kĩ năng, lực tư sáng tạo giải vấn đề Dạy phương pháp học, đặc biệt tự học Tăng cường lực làm việc với SGK tài liệu tham khảo, rèn luyện lực tự học Với môn SH, phương tiện dạy học quan trọng việc thực phương pháp dạy học tích cực Theo hướng phát triển phương pháp tích cực, cần sử dụng đồ dùng dạy học nguồn dẫn tới kiến thức đường khám phá Cần bổ sung tranh, phản ánh sơ đồ minh họa tổ chức sống, trình phát triển cấp vi mô vĩ mô Cần xây dựng băng hình, đĩa CD, phần mềm tin học tạo thuận lợi cho giảo viên giảng dạy cấu trúc, đặc biệt chế hay trình sống cấp tế bào, cấp thể cấp thể (65)4 Về đánh giá kết học tập học sinh Đánh giá phải đối chiếu với mục tiêu, nhằm thu tín hiệu phản hồi giúp đánh giá kết học tập học sinh xem đạt mục tiêu đề Căn vào để điều chỉnh cách dạy cách học cho thích hợp có hiệu tốt Cải tiến hình thức kiểm tra truyền thống, phát triển loại hình trắc nghiệm khách quan, kể trắc nghiệm sơ đồ, hình vẽ – nhằm giúp HS tự kiểm tra trình độ nắm kiến thức tồn chương trình, tăng nhịp độ thu nhận thông tin phản hồi để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy học Giáo viên cần trọng tới việc câu hỏi nhằm đánh giá lực suy luận logic, cách giải vấn đề dừng lại câu hỏi tái kiến thức Quan tâm đến việc đánh giá q trình: đánh giá học sinh thơng qua hoạt động học tập lớp đánh giá kĩ trình bày lời nói, kĩ trình bày văn bản, kĩ khái qt hóa vấn đề HS suốt tiến trình tiết học năm học giúp học sinh liên tục có thơng tin phản hồi nhằm hồn thiện lực học tập V- TÀI LIỆU THAM KHẢO 11.Nguyễn Như Hiền (đồng chủ biên), Vũ Đức Lưu (đồng chủ biên), tác giả Sinh học 12 nâng cao NXB Giáo dục 2007 12.Neil A Campbell and Jane B Reece: Biology, 2005
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU THPT CHUYÊN MÔN: SINH HỌC, CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU THPT CHUYÊN MÔN: SINH HỌC