Đề kiểm tra học kì I môn toán 6 - Trường THCS Cao Minh - Hải Phòng

2 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:42

[r] (1)UBND HUYỆN VĨNH BẢO TRƯỜNG THCS CAO MINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ INĂM HỌC: 2014 - 2015 Mơn: Tốn 6 Thời gian: 90phút a Đề bài. Bài Tính giá trị biểu thức sau a, 15 + 23 + (-25) + (-23) b – + (5 – 12 ) c, 12 [ 67 – ( 15 – 12 )3] d, 46 : 44 + 23 22 Bài Tìm x biết: a, 27 – 5.x  = b,(6.x72) : 2 = 285 Bài 3.Sắp xếp số sau theo thứ tự gảm dần: 1, -2, 0, -7, Bài 4.Tìm ƯCLN (24, 60) BCNN (24, 60) Bài Số học sinh lớp 6A xếp hàng 3, hàng 4, hàng vừa đủ Tính số học sinh lớp 6A biết số học sinh khoảng từ 30 đến 40 em Bài Trên tia Ox lấy điểm A B cho OA = 2cm, OB = cm a, Trong ba điểm O, A, B điểm nằm hai điểm cịn lại? b, Tính độ dài đoạn thẳng AB? c, Điểm A có trung điểm đoạn thẳng OB khơng? Vì sao? (2)Bài 1(2,5đ) a, 12 [ 67 – ( 15 – 12 )3 = 12 [ 67 – 33 ]= 12 [ 67 – 27 ] = 12 40 = 480 0.25đ x b - + (5 – 12 ) = - + (- 7) = -11 0.25đ x c, 15 + 23 + (-25) + (-23) = [15 + (-25)] + [23 + (-23)] = -10 + = - 10 0.25đ x d, 46 : 44 + 23 22 = = 16 + 32 = 48 0.25đ x 3 Bài (2đ) a, 27 - 5x  = => 5x  4= 27-7 => x  = => x = x = KL x = 0.25đ x b,(32 x) : 2 = 25 => 32 x = 25.2 => 32 x = 50 => x = 32 – 50 => x = - 18 0.25đ x Bài (1đ) Sắp xếp số sau theo thứ tự gảm dần: 1, -2, 0, -7, 4 Chỉ ra: -7; -2 < < 1<  -7 < -2 < < <  Sắp xếp số sau theo thứ tự gảm dần 0.5đ 0.25đ 0.25đ Bài (1đ) Phân tích số sau thừa số nguyên tố: 24; 60 Tìm ƯCLN (24; 60) BCNN (24; 60) 0.25đ x 0.25đ x Bài (1.5đ) Gọi a số học sinh lớp 6A a (đk: a N*) Theo ta có:a ⋮ 3; a ⋮ 4; a ⋮ => a BC(3,4,6) 30 < a < 40 = ; = 22 ; = 2.3 => BCNN(3,4,6) = 2 = 12 => BC( 3,4,6) = B(12) = 0; 12; 24; 36; 48; Mà 30 < a < 40 => a = 36 Vậy số học sinh lớp 6A 36 học sinh 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ Bài (2đ) Hình vẽ Giải thích điểm A nằm hai điểm cịn lại Thay số tính AB = 2cm Giải thích A trung điểm OB
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì I môn toán 6 - Trường THCS Cao Minh - Hải Phòng, Đề kiểm tra học kì I môn toán 6 - Trường THCS Cao Minh - Hải Phòng