Tài liệu Thanh toán quốc tế

28 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:38

Nếu trong Pháp lệnh thương phiếu 1999 và các quy định pháp luật khác bộc lộ một số bất cập như quy định về mẫu thương phiếu chủ thể được quyền phát hành, chấp thuận phát hành, chuyể[r] (1)I Những vấn đề chung kỳ phiếu 1.1 Nguồn luật điều chỉnh Kỳ phiếu chịu điều chỉnh nguồn luật sau: Luật hối phiếu Anh 1882 (Bill of Exchange Act of 1882) Luật Thương mại thống Mỹ 1962 (Uniform Commercial code) Công ước Genevo 1930 (Uniform law for Bill of Exchange) Luật công cụ chuyển nhượng Việt Nam 2005 1.2 Định nghĩa. Kỳ phiếu cam kết vô điều kiện Người lập phiếu phát hành hứa trả số tiền định cho Người thụ hưởng quy định kỳ phiếu theo lệnh người để trả cho người khác Là giấy hứa trả tiền người nhập gửi cho người xuất hứa cam kết trả số tiền định cho người hưởng lợi thời hạn ghi kỳ phiếu Theo luật công cụ chuyển nhượng Việt Nam, điều 4, khoản có ghi: “Hối phiếu nhận nợ giấy tờ có giá người phát hành lập, cam kết tốn khơng điều kiện số tiền định có yêu cầu vào thời điểm định tương lai cho người thụ hưởng.” Theo định nghĩa hối phiếu nhận nợ kỳ phiếu ● Nhìn chung, kỳ phiếu hiểu ngắn gọn sau: + Là công cụ hứa trả tiền vô điều kiện + Quan hệ người lập phiếu (nguời phát hành) người thụ hưởng (quan hệ Issuer Beneficiary) ♦ Người phát hành: người lập ký phát hành kỳ phiếu Người phát hành có nghĩa vụ tốn số tiền ghi kỳ phiếu cho người thụ hưởng đến hạn toán (2)♦ Người hưởng lợi : • Là người quy định kỳ phiếu theo định người lập phiếu • Hoặc người thứ ba theo lệnh người + Số tiền kỳ phiếu số tiền định + Thời hạn kỳ phiếu trả trả sau + Kỳ phiếu có xuất nghiệp vụ ký hậu chuyển nhượng 1.3 Đặc điểm kỳ phiếu yêu cầu pháp lý nội dung kỳ phiếu. a Đặc điểm kỳ phiếu. + Được hình thành từ giao dịch sở + Kỳ phiếu sử dụng không quan hệ thương mại mà quan hệ dân khác + Kỳ phiếu công cụ hứa trả tiền khơng phải cơng cụ địi tiền Hối phiếu, khả tốn kỳ phiếu hồn tồn phụ thuộc Người phát hành nó, muốn lưu thơng dễ dàng kỳ phiều thường phải Người thứ ba đứng bảo lãnh tốn, trừ trường hợp người lập phiếu người có uy tín lớn tài + Kỳ phiếu công cụ hứa trả tiền vô điều kiện nợ viết để hứa trả số tiền định cho chủ nợ, lưu thông kỳ phiếu không phát sinh yêu cầu chấp nhận tốn kỳ phiếu Trên thương trường, khơng lại tự chấp nhận khả tốn + Người lập phiếu phải phát hành kỳ phiếu hứa trả tiền trước người thụ hưởng kỳ phiếu thực nghĩa vụ hợp đồng giao dịch sở Sau thực nghĩa vụ, người thụ hưởng uỷ thác cho ngân hàng thu tiền kỳ phiếu từ người lập phiếu + Các quy định pháp lý hối phiếu áp dụng để điều chỉnh kỳ phiếu, chừng mực khơng trái tính chất đặc điểm kỳ phiếu Ví dụ quy định ký hậu, thời hạn tốn, truy địi khơng tốn, toán thay người thứ ba, bảo lãnh… (3)+Hình thức kỳ phiếu dễ dàng nhận dạng trực tiếp + Kỳ phiếu trái vụ bên kỳ phiếu chứng người phát hành (Issuer) cam kết người thụ hưởng (Beneficiary) thực nghĩa vụ dân - trả tiền, nghĩa vụ dân có thực hay khơng hồn tồn phụ thuộc vào khả thực nghĩa vụ dân Người phát hành (Issuer) b Yêu cầu pháp lý nội dung kỳ phiếu. (1) Tiêu đề kỳ phiếu Được ghi mặt trước tờ kỳ phiếu ngôn ngữ tạo lập kỳ phiếu Theo luật thống hối phiếu kỳ phiếu thuộc công ước Geneva năm 1930, luật công cụ chuyển nhượng Việt Nam tiêu đề kỳ phiếu bắt buộc, thiếu tiêu đề kỳ phiếu vô giá trị (2) Cam kết tốn khơng điều kiện số tiền xác định Theo luật thống Geneva Hối phiếu Kỳ phiếu 1930 luật công cụ chuyển nhượng Việt Nam 2005, quy định số tiền hối phiếu diễn đạt chữ số, trường hợp số tiền ghi số khác với số tiền ghi chữ số tiền ghi chữ có giá trị toán, trường hợp số tiền ghi hai lần chữ hai lần số trở lên có khác số tiền nhỏ có giá trị tốn (3) Thời hạn toán ghi rõ ràng cụ thể Một kỳ phiếu lập để tốn: Ngay sau xuất trình Vào thời gian cố định sau xuất trình Vào thời gian định sau lập kỳ phiếu Vào ngày cố định Theo ULB, trường hợp kỳ phiếu mà khơng ghi rõ thời gian tốn xem toán xuất trình (4)Theo luật cơng cụ chuyển nhượng Việt Nam, trường hợp địa điểm toán khơng ghi kỳ phiếu địa điểm tốn địa người phát hành Theo ULB khơng nêu rõ ràng địa điểm lập kỳ phiếu địa điểm nơi lập kỳ phiếu coi địa điểm toán đồng thời nơi cư trú người lập kỳ phiếu (5) Tên người thụ hưởng (6) Địa điểm tạo lập kỳ phiếu Theo luật công cụ chuyển nhượng Việt Nam, trường hợp địa điểm phát hành không ghi kỳ phiếu địa điểm phát hành địa người phát hành Theo ULB, kỳ phiếu mà khơng có nêu địa điểm lập xem lập nơi nêu bên cạnh tên người lập kỳ phiếu (7) Ngày tháng tạo lập kỳ phiếu Đối với kỳ phiếu, thường người mua ký phát kỳ phiếu cam kết trả tiền cho Người bán, sau nhận kỳ phiếu, Người bán giao hàng (GS NGUT Đinh Xuân Trình, Thị Trường thương phiếu Việt Nam, sách chuyên khảo, nhà xuất lao động xã hội, trang 21,22) (8) Tên chữ ký người phát hành Kỳ phiếu Ngoài ra, theo luật công cụ chuyển nhượng Việt Nam 2005, trường hợp hối phiếu nhận nợ không đủ chỗ để viết, hối phiếu nhận nợ có thêm tờ phụ đính kèm Tờ phụ đính kèm dùng để ghi nội dung bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu Người lập tờ phụ phải gắn liền tờ phụ với hối phiếu nhận nợ ký tên đóng dấu giáp lai tờ phụ hối phiếu nhận nợ (5)Mẫu Promissory note London, 25th, December 1997 GBP 5543.00 On the 25th March, 1998 fixed by the Promissory note we promise to pay Food company or order in HoChiMinh city the sum of five thousand five hundred and forty-three pounds Sterling For and on behalf of Sithers Johnson Ltd Signed Mẫu Kỳ phiếu trả tiền Promissory note NewYork 30 December 2004 USD 5,000.00 US Dollars I promise to pay bearer on demand the sum of five thousand only Mr Agassi Mẫu Kỳ phiếu có kỳ hạn Promissory note NewYork 24 January 2004 5,000 USD Three months after date I promise to pay (6)David Cantona 1.4.So sánh h i phi u v k phi uố ế ỳ ế STT Tiêu chí Hối phiếu Kỳ phiếu 1 Nguồn luật điều chỉnh Cả hối phiếu kì phiếu chịu điều chỉnh nguồn luật Luật hối phiếu Anh 1982, luật Thương mại thống Mỹ, công ước Genevo 1930, Luật công cụ chuyển nhượng Việt Nam 2005 2 Nghiệp vụ phát sinh Cùng có nghiệp vụ: ký hậu chuyển nhượng, bảo lãnh toán, chiết khấu, cầm cố 3 Bản chất Là cơng cụ địi tiền Là công cụ hứa trả tiền 4 Người lập Chủ nợ lập Người thiếu nợ lập 5 Người thụ hưởng Người ký phát người thứ người ký phát chuyển nhượng Là người ghi kỳ phiếu người thứ chuyển nhượng Người phát hành có nghĩa vụ trả tiền cho người thụ hưởng 6 Số người ký phát Do người ký phát tạo lập Có thể người tạo lập nhiều người tạo lập (7)ghi thời hạn hối phiếu không rõ ràng, khó xác định thời hạn hối phiếu thuộc loại nào:trả hay trả sau Có luật quy định hối phiếu ghi vô hiệu Song có luật quy định hối phiếu coi hối phiếu trả ( Công ước Geneva 1930, Luật công cụ chuyển nhượng Việt Nam 2005) trả tiền nên kỳ hạn kỳ phiếu phải định rõ ràng cụ thể kỳ phiếu Song, kỳ phiếu không quy định kỳ hạn tốn số luật coi trả ngay( Công ước Geneva 1930, Luật công cụ chuyển nhượng Việt Nam 2005) 8 Yêu cầu chấp nhận toán Có u cầu chấp nhận tốn đặc biệt hối phiếu trả chậm Không phát sinh yêu cầu chấp nhận toán 9 Thời gian phát hành Phát hành sau người xuất hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng sở Phải phát hành trước người xuất thực nghĩa vụ hợp đồng sở 910 Phạm vi sử dụng Chỉ sử dụng quan hệ thương mại (8)quan hệ với nhau: Người phát hành hối phiếu (người kí phát), người trả tiền theo hối phiếu (người bị kí phát) người hưởng thụ liên hệ: người ký phát người thụ hưởng II Vấn đề sử dụng kỳ phiếu toán quốc tế Việt Nam 2.1 Thực trạng sử dụng toán kỳ phiếu Việt Nam (9)khác Tuy nhiên Việt Nam, việc sử dụng kỳ phiếu bắt đầu Các doanh nghiệp chưa sử dụng kỳ phiếu vào hoạt động toán mà có ngân hàng sử dụng kỳ phiếu kênh huy động vốn Do thực trạng sử dụng kỳ phiếu Việt Nam mang đặc điểm sau: Thứ nhất, kỳ phiếu ngân hàng thương mại sử dụng công cụ để huy động vốn Thứ hai, kỳ phiếu chưa sử dụng rộng rãi toán giao dich Việt Nam 2.1.1 Kỳ phiếu Ngân hàng thương mại sử dụng công cụ để huy động vốn Trong thời gian gần Ngân hàng thương mại liên tục phát hành đợt kỳ phiếu với lãi suất cao để thu hút đối tượng khách hàng cá nhân hay tổ chức, bao gồm cá nhân nước nước Thực tế có nhiều ngân hàng thương mại phát hành đợt kỳ phiếu với lãi suất cao, nhằm thu hút khách hàng, chí có ngân hàng cịn phát hành kỳ phiếu với mức siêu lãi suất lên tới 19.5%/ năm ngân hàng cổ phần thương mại Thái Bình Dương( Pacific Bank) từ ngày 25/8 đến ngày 23/10 Ngân hàng Thái Bình Dương bắt đầu phát hành đợt kỳ phiếu với lãi suất 19,5% / năm, mệnh giá tối thiểu 1.000.000 đồng , không hạn chế mức tối đa, với kỳ hạn tháng, tháng, tháng, tháng 360 ngày Lãi suất kỳ phiếu tuỳ thuộc vào số tiền mua kỳ hạn kỳ phiếu (10)Theo ngân hàng MB, khách hàng có sổ tiết kiệm USD đến ngày đáo hạn khoảng thời gian từ ngày 1.5 đến 30.6 mà dùng số tiền để mua kỳ phiếu USD MB cộng thêm lãi suất thưởng từ 0,01 – 0,1%/năm Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm USD ngân hàng MB sổ tiết kiệm chưa đến kỳ đáo hạn, khách hàng dùng khoản tiền USD khác để mua kỳ phiếu cộng thêm lãi suất thưởng từ 0,01 – 0,08%/năm Theo quy định kỳ phiếu không tốn trước hạn để tạo tính khoản cho kỳ phiếu, ngân hàng MB cho phép khách hàng chiết khấu với mức chiết khấu tương đương số ngày nắm giữ kỳ phiếu Chẳng hạn, người mua kỳ phiếu kỳ hạn 11 tháng giữ từ 30 ngày đến 110 ngày chiết khấu mệnh giá cộng với 60% lãi tính theo lãi suất ghi kỳ phiếu; từ 70 ngày đến 220 ngày mệnh giá cộng với 70% lãi tính theo lãi suất ghi kỳ phiếu; từ 220 ngày mệnh giá cộng 80% lãi tính theo lãi suất ghi kỳ phiếu So với loại kỳ phiếu đơn vị phát hành khác không phép chuyển nhượng phải thương lượng với lãi không kỳ hạn, kỳ phiếu ngân hàng MB có tính khoản cao Ngồi ra, khách hàng cầm cố, chuyển nhượng kỳ phiếu cần vốn ngân hàng MB ngân hàng thương mại khác So với hình thức gửi tiết kiệm, kỳ phiếu MB có điểm vượt trội chiết khấu cộng thêm lãi suất Phát hành kỳ phiếu đợt này, ngân hàng MB dự kiến huy động 20 triệu USD Cũng loại giấy tờ có giá khác, kỳ phiếu xuất thị trường tài Việt Nam lâu, nhiên vài năm trở lại ngân hàng tập trung phát hành kỳ phiếu nhiều với tính ưu việt trước (11)hàng cá nhân, tổ chức Việt Nam tổ chức, cá nhân nước hoạt động hợp pháp Việt Nam tham gia chương trình để hưởng mức lãi suất hấp dẫn cao mức lãi suất Vietinbank từ 0,5-0,7%/năm tuỳ kỳ hạn Sản phẩm chuyển quyền sở hữu, thừa kế vay vốn tổ chức tín dụng Đến hạn, không rút tiền, ngân hàng chuyển sang tiết kiệm có kỳ hạn thơng thường trả lãi sau Không chậm chân so với ngân hàng khác, ngân hàng Thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex (PG bank) thức cơng bố phát hành 1000 tỷ đồng kỳ phiếu ghi danh thời hạn tháng, tháng với mệnh giá5 triệu, 10 triệu 50 triệu đồng với lãi suất hấp dẫn lên tới 18,6%/ năm Để thu hút khách hàng, PG bank tung nhiều chwong trình khuyến kèm theo đặc biệt kế hoạch chi tiêu PG bank cho biết nguồn vốn thu hút sử dụng vào việc tài trợ cho doanh nghiệp hàng đầu kinh doanh xuất nhập xăng dầu, xuất gạo, nông thuỷ sản, nhựa đường…đây lĩnh vực kinh doanh có hiệu cao chắn mang tính khả thi cao giúp cho ngân hàng thu hồi vốn nhanh Từ ví dụ đấy, nhận thấy thị trường kỳ phiếu Việt Nam đa số kỳ phiếu ngân hàng Trong thời gian vừa qua ngân hàng thương mại đua huy động vốn dân xuất hàng loạt loại kỳ phiếu khác với mức lãi suất, kỳ hạn khác Điều làm cho thị trường kỳ phiếu Việt Nam sôi động hết thời gian gần 2.1.2 Kỳ phiếu chưa sử dụng rộng rãi hoạt động toán Việt Nam (12)Nam phần lớn sử dụng Kỳ phiếu Ngân hàng công cụ để ngân hàng huy động vốn dân Tại kỳ phiếu thương mại lại chưa doanh nghiệp tổ chức tín dụng Việt Nam sử dụng cơng cụ lưu thơng tín dụng? Ngun nhân tính chất rủi ro cao việc sử dụng kỳ phiếu Một doanh nghiệp muốn sử dụng kỳ phiếu để cam kết trả tiền với doanh nghiệp khác cần phải có bên thứ đứng bảo lãnh cho kỳ phiếu Điều lại gây nên phiền hà chi phí cao so với việc sử dụng tiền mặt Và nguyên nhân kỳ phiếu không nhận tin tưởng từ doanh nghiệp Đây trở ngại lớn khiến doanh nghiệp chưa hoàn toàn ưa sử dụng kỳ phiếu hoạt động tốn Hơn nữa, Ngân hàng Nhà nước chưa ban hành biểu mẫu để thực hiện, chưa có trung tâm tốn bù trừ hối phiếu làm cho việc sử dụng kỳ phiếu Vì thế, tính khoản kỳ phiếu chưa cao, làm kéo dài thời gian quay vòng vốn doanh nghiệp Cuối cùng, luật công cụ chuyển nhượng Việt Nam nhiều điểm cịn chưa quy định rõ nên khó thực thực tiễn 2.2 Đánh giá chung thị trường kỳ phiếu Việt Nam 2.2.1 Thành tựu 2.2.1.1 Hệ thống văn pháp luật điều chỉnh kỳ phiếu ngày cụ thể rõ ràng hơn. (13)chung thị trường kỳ phiếu nói riêng, nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động thương mại 2.2.1.2 Các nghiệp vụ kinh doanh kỳ phiếu ngày phát triển Các nghiệp vụ kinh doanh kỳ phiếu ngân hàng thương mại chiết khấu, cầm cố, bảo lãnh, nhận ủy thác… hình thành ngày phát triển Các nghiệp vụ phát triển mang lại lợi ích cho tất bên, doanh nghiệp trung gian tài Đối với doanh nghiệp: - Sử dụng kỳ phiếu công cụ lưu thơng tín dụng thay tiền mặt, doanh nghiệp tiết kiệm tiền mặt góp phần ổn định tiền tệ - Nhờ vào nghiệp vụ chiết khấu cầm cố kỳ phiếu giúp cho doanh nghiệp đầy nhanh tốc độ quay vòng vốn, từ nâng cao chất lượng hiệu kinh doanh - So với hình thức tốn chuyển tiền, hình thức tốn thơng qua kỳ phiếu an tồn Nhờ có tham gia bên thứ 3, thường ngân hàng, toán kỳ phiếu sở pháp lý quan hệ mua bán chịu, bảo vệ quyền lợi chủ thể tín dụng thương mại, loại bỏ tình trạng nợ nần dây dưa doanh nghiệp Đối với ngân hàng thương mại: (14)+ Thông qua nghiệp vụ phát hành kỳ phiếu cho doanh nghiệp, ngân hàng sử dụng kỳ phiếu trái phiếu ngắn hạn để huy động vốn + Thông qua nghiệp vụ bảo lãnh thu hộ kỳ phiếu, giúp ngân hàng tăng thu nhập hoạt động kinh doanh + Kỳ phiếu bổ sung hàng hố cho thị trường mở, tạo điều kiện cho ngân hàng trung ương thực tốt cơng tác điều hồ khối tiền lưu thông 2.2.2 Hạn chế 2.2.2.1.Nghiệp vụ kinh doanh kỳ phiếu có phát triển thị trường kỳ phiếu Việt Nam chưa thực hình thành. Thị trường kỳ phiếu thị trường kinh doanh kỳ phiếu bên người thụ hưởng kỳ phiếu bên trung gian tài Trong quan hệ kỳ phiếu doanh nghiệp Việt Nam tham gia với tư cách người thụ hưởng người xuất khẩu, người phát hành người nhập Do khả toán kỳ phiếu lại hoàn toàn phụ thuộc vào người phát hành nó, người bán tiếp nhận kỳ phiếu kỳ phiếu NHTM đứng bảo lãnh toán người phát hành kỳ phiếu người có khả tốn thực sự, có uy tín thương trường có hệ số tín nhiệm cao (15)rủi ro toán lại cao nên quan hệ mua bán chịu phát sinh doanh nghiệp tín nhiệm giao dịch thường xuyên với Bên cạnh đó, tính trừu tượng kỳ phiếu, dẫn đến tình trạng hai doanh nghiệp thơng đồng lập thương phiếu khống (kỳ phiếu không phát sinh từ quan hệ mua bán chịu) để mang đến ngân hàng xin chiết khấu cầm cố Chính điều làm cho sở đảm bảo thương phiếu tín dụng hàng hố khơng thể tồn tại, số tiền cho vay ngân hàng phát khơng có sở đảm bảo Để có thị trường kỳ phiếu theo nghĩa phải hội tụ đủ thành tố sở tối thiểu như: lượng hàng hóa định để đưa vào thị trường, nhu cầu hàng hóa đó, người bán người mua, cuối phải có hệ thống pháp lý điều tiết bảo đảm quyền lợi nghĩa vụ thành viên tham gia thị trường Tất yếu tố chưa hình thành đầy đủ thị trường thương phiếu Việt Nam nói chung thị trường kỳ phiếu nói riêng Thực tế từ trước đến nay, sử dụng phương thức toán, doanh nghiệp Việt Nam sử dụng hối phiếu cơng cụ địi tiền kỳ phiếu cịn hạn chế 2.2.2.2 Hạn chế mặt chủ thể tham gia thị trường kỳ phiếu Việt Nam. Trong thương mại nội địa, doanh nghiệp thường sử dụng cơng cụ tốn chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, séc, sử dụng kỳ phiếu chưa Chính vậy, chủ thể tham gia thị trường kỳ phiếu chủ yếu doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập ngân hàng thương mại Nếu kỳ phiếu sử dụng nội địa thành phần chủ thể tham gia thị trường kỳ phiếu Việt Nam phong phú nhiều 2.2.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế. (16)Mặc dù tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm gần thuộc vào nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao giới, song kinh tế nước ta chưa có tính ổn định, lạm phát mức cao, thu nhập bình qn đầu người cịn thấp, người dân lại chưa đào tạo kiến thức thị trường tài nói chung thị trường kỳ phiếu nói riêng Hơn nữa, lại chưa có sách phù hợp để khai thác nguồn lực dân chúng Vì vậy, người dân có thói quen tiết kiệm, mua vàng, ngoại tệ bất động sản, họ chưa thực quan tâm đến kỳ phiếu thị trường kỳ phiếu 2.2.3.2 Môi trường pháp lý thiếu tính khả thi Mơi trường pháp lý cho thị trường kỳ phiếu nước ta thời gian gần cịn thiếu tính khả thi nên khơng có doanh nghiệp dám sử dụng kỳ phiếu lưu thông toán quốc nội Năm 1997, Luật thương mại có đề cập đến kỳ phiếu lại thiếu văn pháp lý hướng dẫn thi hành Năm 1999, Pháp lệnh Thương phiếu đời lại có nhiều bất cập Năm 2005, Luật công cụ chuyển nhượng Quốc hội thông qua phần giải số bất cập chưa hiệu quả, Luật thương mại 2005 thức có hiệu lực lại khơng điều chỉnh kỳ phiếu 2.2.3.3 Nền kinh tế mang nặng thói quen sử dụng tiền mặt. Mặc dù, theo báo cáo ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cấu tổng phương tiện toán, tỷ trọng toán tiền mặt có xu hướng giảm theo năm chiếm tỷ trọng cao Chính thói quen sử dụng tiền mặt toán nội địa khiến cho thị trường kỳ phiếu nội địa gần khơng có đất phát triển 2.2.3.4 Năng lực tài trung gian tài cịn bị hạn chế nhiều. (17)năng lực tài ngân hàng thương mại Việt Nam nhiều mặt hạn chế Mặc dù, nỗ lực tăng cường vốn điều lệ, xử lý nợ tồn đọng hạn chế nợ khó địi góp phần cải thiện bước tình hình tài ngân hàng Việt Nam Nhưng quy mơ vốn nhỏ, sách quy trình kiểm sốt rủi ro tín dụng cịn thiếu hạn chế nợ khó địi thách thức lớn ngân hàng Việt Nam phải đối mặt việc phát triển thị trường kỳ phiếu Trong đó, vai trị định chế tài trung gian khác như: cơng ty tài chính, cơng ty bảo hiểm, quỹ đầu tư… cịn mờ nhạt thị trường thương phiếu nói chung thị trường kỳ phiếu Việt Nam nói riêng, làm hạn chế phát triển thị trường 2.2.3.5 Rủi ro việc sử dụng kỳ phiếu hợp đồng thương mại cịn chưa có biện pháp phòng ngừa kịp thời, hữu hiệu. Doanh nghiệp tổ chức tài trung gian thực nghiệp vụ phát hành, chấp nhận, bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, tốn, truy địi… kỳ phiếu không phụ thuộc vào hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Theo Pháp lệnh thương phiếu 1999 Luật công cụ chuyển nhượng 2005 đề cập tới nội dung, hình thức kỳ phiếu mà không yêu cầu phải kèm theo chứng chứng minh nguồn gốc giao dịch làm phát sinh việc phát hành kỳ phiếu Sự tách biệt chứng từ hàng hóa tạo khe hở để số tổ chức thực hành vi lừa đảo, phát hành kỳ phiếu khống Ngoài ra, bất cập hành lang pháp lý cho vận hành thị trường kỳ phiếu nguyên nhân dẫn đến rủi ro sử dụng kỳ phiếu thiếu pháp lý có xảy tranh chấp, khởi kiện 3.1 Giải pháp (18)Để xuất kỳ phiếu chủ thể phát hành phải ý thức vai trị, tác dụng to lớn kỳ phiếu tính thiết, đời tất yếu khơng sớm muộn kỳ phiếu kinh tế cạnh tranh khơng ngừng phát triển Từ họ có lực để sử dụng Thực tế Việt Nam doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh cá nhân hiểu biết cịn ít, mơ hồ kỳ phiếu Vì nhà nước cần tăng cường phổ biến kiến thức thương phiếu nói chung kỳ phiếu nói riêng đến với cá nhân, doanh nghiệp thông qua buổi hội thảo- thảo luận, phổ biến, tuyên truyền thương phiếu vai trị Và để chắn sau buổi hội thảo, thảo luận cần kiểm tra lại xem doanh nghiệp, cá nhân hiểu biết kỳ phiếu đồng thời thu thập ý kiến phản hồi, thắc mắc, kiến nghị doanh nghiệp, cá nhân vấn đề liên quan Từ tổng hợp thơng tin hữu ích giúp cho trình soạn thảo văn luật tổng quát Với buổi hội thảo doanh nghiệp phần nhận thấy vai trị to lớn kỳ phiếu tốn Và từ thúc đẩy việc sử dụng kỳ phiếu kinh tế Việt Nam 3.1.2 Nâng cao hiệu lực hoạt động Trung tâm Thơng tin tín dụng CIC Trung tâm Thơng tin tín dụng (Credit information center – viết tắt CIC) đơn vị nghiệp thành lập theo Quyết định số 68/1999/QĐ-NHNN9 ngày 27/02/1999 Thống đốc Ngân hàng nhà nước (19)khơng Vì để giúp tăng cường sử dụng kỳ phiếu công cụ chuyển nhượng khác toán Việt Nam, Ngân hàng nhà nước tổ chức tín dụng khác cần phải nỗ lực để nâng cao hiệu lực hoạt động chi Trung tâm Thơng tin tín dụng CIC, để CIC cung cấp xác kịp thời lực chi trả, uy tín doanh nghiệp có nghĩa vụ toán kỳ phiếu, đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng 3.1.3 Hoàn chỉnh hành lang pháp lý việc sử dụng kỳ phiếu Tại Việt Nam ngày nay, kỳ phiếu sử dụng hạn chế Có nhiều lí dẫn đến tình trạng này, ngun nhân việc Nhà nước chưa hồn chỉnh hành lang pháp lý việc sử dụng kỳ phiếu Luật Công cụ chuyển nhượng Việt Nam 2005 ban hành đưa vào sử dụng từ hai năm nay, thay cho Pháp lệnh thương phiếu 1999, đưa nhiều khái niệm mới, quan điểm phù hợp với thông lệ quốc tế khắc phục điểm bất cập Pháp lệnh thương phiếu 1999 quy định pháp luật khác công cụ chuyển nhượng (20)cũng gây khó hiểu cho người dùng luật Ngồi ra, từ Luật Cơng cụ chuyển nhượng thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2006, chưa có văn pháp lý nghị định hay thông tư hướng dẫn thực luật ban hành Có lẽ lí quan trọng khiến cho Luật Cơng cụ chuyển nhượng chưa thực vào đời sống, khiến cho cơng cụ chuyển nhượng nói chung kỳ phiếu nói riêng chưa sử dụng nhiều tốn thay cho cách dùng tiền mặt thơng thường Vì Ngân hàng nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền cần xem xét điều chỉnh để hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp áp dụng luật này; đồng thời có sách để khuyến khích tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tăng cường việc sử dụng kỳ phiếu tốn Có việc tăng cường lưu thơng kỳ phiếu thị trường có hiệu 3.2 Kiến nghị Thực tế cho thấy “Luật công cụ chuyển nhượng” có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006 đến công cụ chuyển nhượng, đặc biệt kỳ phiếu chưa thực vào sống Trong phạm vi hiểu biết mình, chúng tơi xin nêu vài kiến nghị nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi đưa thương phiếu nói chung, kỳ phiếu nói riêng sử dụng cách rộng rãi đời sống xã hội (21)Nhà nước, Chính phủ trước hết cần tạo dựng mơi trường kinh doanh động, cạnh tranh cao, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường tài phát triển cách lành mạnh thông qua số hành động sau: Hoàn thiện hệ thống Pháp luật điều chỉnh thương phiếu thị trường thương phiếu Nâng cao hiệu lực pháp lý hệ thống khung pháp luật thương phiếu thị trường thương phiếu Cụ thể: Bên cạnh nội dung thống Luật cơng cụ chuyển nhượng, cần nhanh chóng ban hành văn hướng dẫn thi hành nội dung điều khoản chưa cụ thể, chưa chi tiết nhằm thống thực Tăng cường chế giám sát thực thi pháp luật Ban hành luật tín dụng tạo khung pháp lý thúc đẩy hoạt động kinh doanh tín dụng Rà sốt, hồn thiện hệ thống Pháp luật, tránh tượng không thống nhất, mâu thuẫn luật có liên quan Chính phủ thực điều nhanh chóng, hiệu cách điện tử hóa khâu dự thảo, hội thảo, thăm dị ý kiến, ban hành pháp luật…tức đẩy nhanh thực thi q trình “Chính phủ điện tử” Thể chế hóa chế độ tốn khơng dùng tiền mặt, ban hành Luật, pháp lệnh tốn khơng dùng tiền mặt Chính phủ nên có dự án đầu tư nhằm xây dựng sở vật chất kỹ thuật đại Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại, từ Ngân hàng thương mại có chiến lược cụ thể mang tính định hướng dài hạn mở rộng dịch vụ ngân hàng dân cư Đồng thời xây dựng hành lang pháp lý lưu trữ sử dụng chứng từ điện tử (22)tín dụng lên hệ thống Ngân hàng, khoản nợ khó địi tăng khơng thể có thị trường thương phiếu hiệu Vì vậy, Chính phủ cần có biện pháp mạnh mẽ nhằm xếp lại doanh nghiệp nhà nước, tạo điều kiện thích ứng với chế vận động kinh tế thị trường Chấm dứt việc dùng vốn tín dụng cảu Ngân hàng thương mại nhà nước để ưu đãi hay hỗ trợ cho doanh nghiệp nhà nước Kiên giải thế, phá sản, thu hòi nợ vay ngân hàng với doanh nghiệp thua lỗ kéo dài Một yếu tố kìm hãm phát triển thị trường tài chính, thị trường thương phiếu thiếu minh bạch xác thơng tin thị trường Các quan nhà nước, cụ thể chủ quản Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khốn nhà nước phải giữ vai trị kiểm sốt thơng tin thị trường, kịp thời xóa bỏ thông tin sai lệch nhằm hạn chế rủi ro cho người sủ dụng thương phiếu Nhà nước ban hành Luật, chế nhằm kiểm sốt thơng tin doanh nghiệp, thị trường, khiến doanh nghiệp hiểu việc kiểm sốt cơng khai hóa thơng tin bắt buộc Đồng thời, cần nhanh chóng xúc tiến thành lập Cơng ty “xếp loại tín nhiệm” nước, tạo thước đo chung cho thị trường Trong bối cảnh Ngân hàng nhà nước áp dụng sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát dẫn lãi suất tăng cao nay, Chính phủ cần xem xét lại chủ trương xử lý nợ hạn khoanh, giãn, xóa nợ, cấp tín dụng ưu đãi thơng qua cơng cụ tín dụng để giảm khó khăn cho doanh nghiệp gắn với việc xử lí nguồn vốn cho doanh nghiệp 3.2.2 Ngân hàng nhà nước (NHNN) Về phía ngân hàng nhà nước, chúng tơi nêu số kiến nghị sau: (23)các công cụ gián tiếp lãi suất chiết khấu, lãi suất tái chiếu khấu, nghiệp vụ thị trường mở, dự trữ bắt buộc… tác động lên cung – cầu vốn thị trường tiền tệ nói chung thị trường thương phiếu nói chung Chẳng hạn qui định mức tiền mặt quỹ tối thiểu doanh nghiệp tổ chức kinh tế, trị xã hội Nếu mức phải gửi vào tài khoản mở ngân hàng NHNN phải dần loại bỏ qui phạm, giới hạn bất hợp lý, kiểm soát lãi suất khu vực trung gian tài thay biện pháp điều tiết lãi suất gián tiếp thơng qua cơng cụ sách tiền tệ Chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ nước khác có điều kiện tương tự tiến hành tự hóa lãi suất Trung Quốc Lộ trình thực tự hóa lãi suất từ tự hóa lãi suất cho vay đến tự hóa lãi suất tiền gửi, từ khoản tín dụng dài hạn đến ngắn hạn, khối lượng lớn đến khối lượng nhỏ Điều giúp thị trường tránh bất ngờ đầu tư ổ định lãi suất Lộ trình cần linh hoạt điều chỉnh theo điều kiện thị trường Thứ hai, NHNN cần có sách khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân sử dụng thương phiếu mà trước Ngân hàng thương mại với nghiệp vụ lưu thông thương phiếu NHNN mở khóa tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ dành cho ngân hàng thương mại NHNN nên dành lãi suất tái chiết khấu ưu đãi chiết khấu thương phiếu nói chung kỳ phiếu nói riêng NHTM 3.2.3 Các tổ chức tín dụng (24)này thực có ý nghĩa lớn cơng đẩy mạnh việc sử dụng thương phiếu Việt Nam Các ngân hàng thương mại cần có thay đổi nhằm tạo lập quan hệ tín dụng bình đẳng chủ thể kinh doanh Theo thông tin từ phương tiên truyền thơng đại chúng khoảng 40% tín dụng ngân hàng đầu tư cho khối doanh nghiệp nhà nước 20% tín dụng dành cho khối doanh nghiệp tư nhân Nếu biết thêm khối doanh nghiệp tư nhân nguồn lực đóng góp khoảng 42% GDP cho nước thiết nghĩ việc điều chỉnh lại nên thực hiên sớm Kỳ phiếu sử dụng nhiều tổ chức tín dụng đẩy mạnh khâu marketing, hoàn thiện nâng cao chất lượng nghiệp vụ, đổi phát hành theo hướng cơng nghiệp hóa đại hóa tăng cường biện pháp phịng ngừa rủi ro cho người sử dụng Lợi ích thương phiếu phủ nhận để tất thành phần kinh tế thị trường biết đến sử dụng cịn tốn tổ chức tín dụng Việt Có thể hay khơng việc mở rộng phạm vi sử dụng thương phiếu đặc biệt kỳ phiếu sang hoạt động phi thương mại hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng, giao nhận vận tải, bảo hiểm, ? Khi mà phần mềm thống nhất, chuẩn thương phiếu giao dịch thương phiếu giải pháp cho an ninh mạng áp dụng tổ chức tín dụng dĩ nhiên nhiều người, nhiều doanh nghiệp tìm đến thương phiếu cánh tay phải cho hoạt động tài Có thể hạn chế tối đa rủi ro tao lập sử dụng thương phiếu cách tăng cường chất lượng cho khâu thẩm định, buộc yếu tố đảm bảo, quan trọng thiết lập mối quan hệ tổ chức tín dụng Việt Nam, khu vực xa toàn giới Những kiến nghị mà viết đưa nhằm gợi ý giải pháp giúp cho kỳ phiếu ngày thêm thông dụng, phát huy tối đa ưu điểm thị trường giao dich thương mai Việt Nam (25)Doanh nghiệp Việt Nam nên hình thành cho thói quen sử dụng thương phiếu nói chung kỳ phiếu nói riêng giao dịch thương mại Thử nghĩ đến việc thói quen sử dụng thương phiếu thành phần tập quán giao dịch thương mại Việt Nam giống “mua thịt gà thiết phải kèm tranh” Thiết nghĩ điều mang đến cho thành phần tham gia lợi ích thiết thực lâu dài Về phía doanh nghiệp bán hàng hóa, kỳ phiếu đâu chứng pháp lý, cam kết trả tiền đối tác; có tay doanh nghiệp hồn tồn chuyển nhượng, cầm cố để thu hồi vốn sớm cần thiết Nhờ hoạt động này, phía ngân hàng mặt vừa tăng thu lợi nhuận, mặt khác hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp Việt theo đường lối đạo từ cấp trung ương chuyển xuống Doanh nghiệp mua nhận tài trợ từ ngân hàng thực nghiệp vụ chiết khấu cầm cố, chấp nhận nhờ thu hay nhiều nghiệp vụ phát sinh khác tương lai Câu hỏi đặt “Tai không thử biết điều có lợi cho tất bên tham gia?” (26)(27)Đề tài: Tìm hiểu kỳ phiếu hoạt động toán Việt Nam I Những vấn đề chung kỳ phiếu 1.1 Nguồn luật điều chỉnh 1.2 Định nghĩa 1.3 Đặc điểm kỳ phiếu yêu cầu pháp lý nội dung kỳ phiếu 1.4 So sánh hối phiếu kỳ phiếu II Vấn đề sử dụng kỳ phiếu toán quốc tế Việt Nam 2.1 Thực trạng sử dụng toán kỳ phiếu Việt Nam 2.2.1 Kỳ phiếu NHTM sử dụng công cụ huy động vốn 2.2.2 Kỳ phiếu chưa sử dụng rộng rãi hoạt động thanh toán Việt Nam 2.2 Đánh giá chung 2.2.1 Thành tựu 2.2.2 Hạn chế III Một số giải pháp tăng cường sử dụng kỳ phiếu toán quốc tế Việt Nam 3.1 Giải pháp (28)3.1.2 Nâng cao hiệu lực hoạt động trung tâm tín dụng CIC 3.1.3 Hoàn chỉnh hành lang pháp lý việc sử dụng kỳ phiếu 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Chính phủ - Hành lang pháp lý 3.2.2 Ngân hàng nhà nước 3.2.3 Tổ chức tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Thanh toán quốc tế, Tài liệu Thanh toán quốc tế