Hướng dẫn 35 bài thể dục mầm non

2 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:37

.. .Bài 1: Hô hấp: Tay: Chân: Bụng- lườn: Bật: Bài 2: - Thể dục đồng diễn bài: “Vui đến trường” kết hợp động tác Bài 3: Hô hấp: Tay: Chân: Bụng- lườn: Bật: Bài Bài Bài Bài … Bài … Bài … Bài: … Bài: ... động tác Bài 3: Hô hấp: Tay: Chân: Bụng- lườn: Bật: Bài Bài Bài Bài … Bài … Bài … Bài: … Bài: … Bài: 35
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn 35 bài thể dục mầm non, Hướng dẫn 35 bài thể dục mầm non