Mẫu Phiếu điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính

4 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:37

Câu hỏi 4: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đánh giá của mình về sự kịp thời, đầy đủ, thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đơn vị, đị[r] (1)PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT Tình hình thi hành pháp luật trơng lĩnh vức xử lý vi phạm hành chính Để có sở đánh giá thực trạng công tác thi hành pháp luật lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, đề nghị Ông/Bà vui long cho biết ý kiến cách đánh dấu (X) vào ô trống tương ứng theo phương án mà Ông/Bà lựa chọn câu hỏi Chúng cam kết thơng tin cá nhân mà Ơng/Bà cung cấp hồn tồn giữ bí mật câu trả lời Ông/Bà sử dụng cho mục đích nghiên cứu, đánh giá công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung lĩnh vực xử lý vi phạm hành nói riêng Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông/Bà! I THÔNG TIN CHUNG - Giới tính: 1.Nam  Nữ  Tuổi:……… - Trình độ chun mơn: 1.Trung cấp, cao đẳng  Đại học  Trên đại học  - Đơn vị công tác ……… II NỘI DUNG ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT Câu hỏi 1: Xin Ơng/Bà vui lịng cho biết đánh giá chất lượng văn chỉ đạo, điều hành quan cấp xử lý vi phạm hành lĩnh vực, địa phương Ơng/Bà cơng tác? 1 Trung bình  Khá  Tốt  Câu hỏi 2: Xin Ơng/Bà vui lịng cho biết đánh giá tính kịp thời văn đạo, điều hành quan cáp xử lý vi phạm hành lĩnh vực đơn vị, địa phương Ơng/Bà Cơng tác? 1.Dưới 50% văn ban hành kịp thời 2.Từ 50% đến 65% văn ban hành kịp thời 3.Từ 65% đến 80% văn ban hành kịp thời 4.Trên 80% văn ban hành kịp thời Câu hỏi 3: Xin Ơng/Bà vui lịng cho biết việc bố trí nguồn lực, sở vật chất phục vụ cơng tác xử lý vi phạm hành lĩnh vưc đơn vị, địa phương Ồng/Bà công tác? 1 Khơng bố trí  Khơng đủ  Tương đối đủ  Đầy đủ  (2)1 Chưa kịp thời, đầy đủ, thống  Đã kịp thời, đầy đủ, thống  Nếu chọn đáp án 1, đề nghị nêu rõ nội dung chưa thống nhất: ……… ……… ……… ……… ……… ……… Câu hỏi 5: Xin Ơng/Bà vui lịng cho biết cơng tác bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cấp xử lý vi phạm hành lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách đáp ứng yêu cầu chưa? 1.Chưa đáp ứng yêu cầu  Đã đáp ứng yêu cầu  Nếu chon đáp án 1, đề nghị Ông/Bà đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính……… ……… ……… ……… ……… ……… Câu hỏi 6: Xin Ơng/Bà vui lịng cho biết tình hình chấp hành định xử lý vi phạm hành cơng dân lĩnh vực đơn vị, địa phương nơi Ơng/Bà cơng tác? 1 Chưa tốt  Bình thường  Tốt  Rất tốt  Câu hỏi 7: Xin Ông/Bà vui lòng cho biết số đề xuất, giải pháp để hạn chế tình trạng vi phạm hành địa bàn thành phố? (3)(4)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Phiếu điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, Mẫu Phiếu điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính