trường thcs hoàng xuân hãn

7 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:21

- Hiểu một số đặc điểm cơ bản ,mục tiêu ,cách tổ chức về thẫm mĩ của các hoạt động tạo hình ,âm nhạc ….của trẻ từ dưới 1 tuổi đến trẻ 6 tuổi.Từ đây bản thân nắm được bức tranh tổng thể v[r] (1) PHÒNG GD&ĐT ……… TRƯỜNG MG ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ………., ngày tháng năm 20… BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học ………Họ tên :  Trình độ chun mơn: cử nhân MN  Chức vụ : giáo viên  Nhiệm vụ phân công : dạy lớp tuổi Theo kế hoạch cá nhân lãnh đạo phê duyệt ngày 20 tháng 10 năm 2016 thân có nhận xét,đánh giá chung có kết thực hiện,cũng tự xếp loại đưa đề xuất sau: I/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BDTX CỦA CÁ NHÂN 1 Thuận lợi: - Được BGH triển khai nội dung hình thức BDTX bắt đầu thực từ tháng năm 2016, tham gia học tập đầy đủ nội dung BDTX theo kế hoạch - Các cấp lãnh đạo tạo điều kiện cung cấp tài liệu học tập - Việc tìm kiếm tài liệu tham khảo trang mạng internet thuận tiện, đảm bảo cho việc tìm hiểu, nghiên cứu nội dung học tập sâu sát nên báo cáo thu hoạch nội dung học tập chi tiết cụ thể (2)- Một số chuyên đề chưa học tập trung không đủ thời gian, nên việc trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ đồng nghiệp hạn chế II/ KẾT QUẢ TỰ HỌC BDTX 1.Nội dung 1:Những vấn đề chung (Khối kiến thức bắt buộc: Thời lượng 15 tiết): - Bản thân nắm nội đội ngũ cán quản lí giáo viên mầm non,nhận diện thực trạng phát triển đội ngũ cán quản lí giáo viên mầm non gần thực trạng phát triển đội ngũ cán quản lí giáo viên mầm non đơn vị cơng tác ,từ thân ý thức trách nhiệm giáo viên mầm non việc phát triển đội ngũ nhà giáo,đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục - Hiểu rõ quan niệm chất lượng giáo dục mầm non,các thành tố tạo nên chất lượng giáo dục,những định hướng đổi quản lí chất lượng giáo dục.Bản thân ý thức thể việc đánh giá kiểm điịnh chất lượng trường tiêu chí 2.Vì ,bản thân khẳng định đổi chất lượng quản lí giáo dục nói chung,và giáo dục mầm non nói riêng,là giải pháp quan trọng để bước hình thành văn hóa chất lượng giáo dục đào tạo Việt Nam - Nắm nội dung quản lí thay đổi gồm có khái niệm,ngun tắc ,quy trình việc quản lí thay đổi;nhận diện vấn đề trẻ lớp phụ trách giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học,tuyên truyền trao đổi với phụ huynh biện pháp chăm sóc,giáo dục trẻ phát triển tồn diện chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1,không gây áp lực bắt trẻ học trước tuổi ****Tự chấm điểm nội dung 1: điểm 2.Nội dung 2:Một số vấn đề chuyên môn nghiệp vụ giáo dục mầm non (Khối kiến thức bắt buộc: Thời lượng 25 tiết): (3)- Biết nội dung phòng chống suy dinh dưỡng,thừa cân,béo phì.Vận dụng kiến thức bồi dưỡng chuyên đề vào thực phòng chống suy dinh dưỡng trẻ ,kết hợp truyền thông tư vấn dinh dưỡng cho phụ huynh học sinh, đặt biệt áp dụng cho trẻ lớp bị thừa cân, béo phì ,kết cho thấy tỉ lệ thừa cân giảm rõ rệt - Nắm mục tiêu,nội dung,cách tổ chức hoạt động giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ từ 12-36 tháng tuổi - Hiểu số đặc điểm ,mục tiêu ,cách tổ chức thẫm mĩ hoạt động tạo hình ,âm nhạc ….của trẻ từ tuổi đến trẻ tuổi.Từ thân nắm tranh tổng thể đặc điểm,mục tiêu trẻ mầm non đặt biệt trẻ 5-6 tuổi làm sở để thân lựa chọn nội dung phương pháp cách thức tổ chức hoạt động thẫm mĩ lớp mình.Là giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo tuổi thân nhận thức phát triển thẫm mĩ lĩnh vực phát triển toàn diện trẻ mầm non.Để giúp trẻ phát triển cao thẫm mĩ giáo viên cần phải biết cách tổ chức hoạt động giáo dục phát triển thẫm mĩ cho trẻ mầm non - Nắm khái niệm kĩ xã hội,kĩ xã hội cần thiết cho trẻ mẫu giáo tuổi chuẩn bị vào lớp 1,các mục tiêu,nội dung, phương pháp,hình thức,tổ chức vận dụng vào việc xác định mục đích,lựa chọn nội dung,phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục kĩ xã hội cho trẻ mẫu giáo tuổi phù hợp điều kiện thực tế lớp phụ trách ****Tự chấm điểm nội dung 2: điểm 3 Nội dung : Một số văn đạo giáo dục mầm non (Khối kiến thức bắt buộc: Thời lượng 20 tiết) (4)- Quán triệt chuyên đề học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 "nêu cao tinh thần trách nhiệm,phong cách gương mẫu,nói đơi với làm" - Nắm nội dung số văn bản, thông tư, thị, quy định giáo dục mầm non sách phát triển giáo dục mầm non, chương trình, mầm non mới, hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ thuộc chương trình giáo dục mầm non - Nắm đặc điểm lớp ghép, cách lập loại kế hoạch giáo dục, cách xây dựng kế hoạch giáo dục năm học, KHGD chủ đề, KHGD tuần của lớp MG ghép dựa vào Chương trình GDMN, chuẩn phát triển trẻ tuổi điều kiện cụ thể trường, lớp ****Tự chấm điểm nội dung : điểm 4 Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết 04 nội dung a MÔ ĐUN 1: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT,MỤC TÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI Ở TRẺ MẦM NON VỀ THỂ CHẤT - Về kiến thức Đặc điểm phát triển thể chất trẻ Biết yếu tố ảnh hướng đến thể chất yếu tố ảnh hưởng đến quan thể trẻ tập luyện,hiểu muc tiêu giáo dục thể chất,nắm kết mong đợi - Về kĩ năng: thân vận dụng mục tiêu,đặc điểm kết mong đợi thể chất trẻ v q trình chăm sóc,giáo dục (xây dựng KHCĐ,tuần,ngày) lớp - Kết : thể kết đánh giá cuối chủ đề,ngày.các trẻ lớp đạt phát triển thể chất cao *Gíao viên tự chấm điểm: Nội dung đánh giá Điểm đạt Tiếp thu kiến thức kĩ quy định Vận dụng vào trình giảng dạy giáo dục Tổng điểm (5)- Về kiến thức Đặc điểm phát triển thẫm mĩ trẻ Biết yếu tố ảnh hướng đến thể chất yếu tố ảnh hưởng,hiểu muc tiêu giáo dục thẫm mĩ,nắm kết mong đợi - Về kĩ năng: thân vận dụng mục tiêu,đặc điểm kết mong đợi thẫm mĩ trẻ v q trình chăm sóc,giáo dục (xây dựng KHCĐ,tuần,ngày) lớp - Kết : thể kết đánh giá cuối chủ đề,ngày.các trẻ lớp đạt phát triển thẫm mĩ cao *Gíao viên tự chấm điểm: Nội dung đánh giá Điểm đạt Tiếp thu kiến thức kĩ quy định Vận dụng vào trình giảng dạy giáo dục Tổng điểm c MÔ ĐUN : MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC CHO TRẺ MẦM NON - Về kiến thức nắm vai trò,mục tiêu,các nguyên tắc xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ,cách tổ chức môi trường giáo dục cho trẻ - Về kĩ năng: thân vận dụng thiết lập mơi trường ngồi lớp học,sử dụng điều kiện có sẵn để xây dựng mơi trường lớp học - Kết : thể môi trường lớp học trẻ trở nên hứng thú,tích cực,sáng tạo phát huy khả hoạt động tổ chức *Gíao viên tự chấm điểm: Nội dung đánh giá Điểm đạt Tiếp thu kiến thức kĩ quy định Vận dụng vào trình giảng dạy giáo dục Tổng điểm d MÔ ĐUN 28 : HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ GIÁO DỤC THEO DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU - Về kiến thức khái niệm TBDH,TBDHMN,vai trò chúng,sự ảnh hưởng TBDH đến phát triển tâm sinh lí,liệt kê danh mục ĐDĐC,TBDH tối thiểu (6)- Kết : Khi nắm kiến thức mô đum sử dụng dể dàng hiệu trình giảng dạy,phát huy hết hiệu đồ dùng,giúp trẻ hứng thú,say mê hoạt động lớp *Gíao viên tự chấm điểm: Nội dung đánh giá Điểm đạt Tiếp thu kiến thức kĩ quy định Vận dụng vào trình giảng dạy giáo dục Tổng điểm III/ KẾT QUẢ XẾP LOẠI 1.Điểm nội dung 1: điểm 2.Điểm nội dung 2: điểm 3.Điểm nội dung 3: điểm 4.Điểm nội dung 4: điểm *TỔNG ĐIỂM TB BDTX: điểm ,xếp loại : IV/ NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: *Tổ trưởng tổ chuyên môn nhận xét,đánh giá,xếp loại: ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… *Hiệu trưởng nhận xét,đánh giá,xếp loại: (7)……… ……… ……… ……… ……… ……… ………
- Xem thêm -

Xem thêm: trường thcs hoàng xuân hãn, trường thcs hoàng xuân hãn