Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng - Ngân Hàng Câu Hỏi - Đỗ Minh Hưng - THƯ VIỆN SINH HỌC

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:15

Câu 12: Các chất có thể khuếch tán được qua màng sinh chất vào bên trong tế bào.. hay không tuỳ thuộc vào.[r] (1)Bài 11 Vận chuyển chất qua màng [<br>] Câu 1: Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hồn chỉnh câu sau: Màng sinh chất đóng vai trị quan trọng (1) tế bào mơi trường ngồi Sự vận chuyển thụ động (2) theo phương thức (3) kèm theo tiêu dùng lượng ATP A 1- trao đổi chất; 2- không tiêu dùng lượng; 3- chủ động. B 1- trao đổi chất; 2- chủ động; 3- không. C 1- trao đổi chất; 2- chủ động; 3- không tiêu dùng lượng. D 1- chuyển hóa vật chất; 2- khơng tiêu dùng lượng; 3- chủ động. Câu 2: Câu sai câu sau? A Tốc độ khuếch tán tỉ lệ nghịch với diện tích khuếch tán ln q trình thụ động B Khuếch tán tượng chất vào tế bào qua màng sinh chất thuận chiều građien nồng độ C Sự khuếch tán phân tử nước qua màng gọi thẩm thấu. D Sự khuếch tán xảy trực tiếp qua lớp kép lipit (chất hòa tan mỡ dễ qua màng) Câu 3: Những chất khuếch tán qua lớp phôtpholipit màng sinh chất là A Na+, K+. B phân tử glucôzơ C CO 2, O2, Na+, K+ D CO2, O2 Câu 4: Vận chuyển thụ động khác vận chuyển chủ động điểm nào? A Vận chuyển thụ động không làm biến dạng màng sinh chất vận chuyển chủ động làm biến đổi màng sinh chất B Vận chuyển thụ động chất khuếch tán qua màng sinh chất theo chiêu građien nồng độ không tiêu tốn lượng cịn vận chuyển chủ động ngược lại C Vận chuyển thụ động chất khuếch tán qua màng sinh chất theo chiều građien nồng độ cịn vận chuyển chủ động ngược lại D Vận chuyển thụ động không tiêu tốn lượng cịn vận chuyển chủ động có tiêu tốn lượng Câu 5: Nguồn lượng trực tiếp cung cấp cho trình vận chuyển chất chủ động thể sống A ADP. B AMP. C ATP. D ATP, ADP AMP Câu 6: Môi trường ưu trương môi trường A có lượng nước lượng nước tế bào B có lượng nước nhiều lượng nước tế bào. (2)Câu 7: Sự vận chuyển chất dinh dưỡng sau q trình tiêu hóa qua lông ruột vào máu ở người theo cách sau đây? A Vận chuyển khuếch tán. B Vận chuyển thụ động vận chuyển chủ động. C Vận chuyển thụ động. D Vận chuyển tích cực Câu 8: Sự ẩm bào là A tượng thể lỏng không lọt qua lỗ màng, tiếp xúc với màng màng tạo thành bóng bao bọc lại tiêu hố lizôxôm B tượng thể lỏng bị tế bào hút vào ngược chiều građien nồng độ. C tượng màng tế bào hấp thụ chất lỏng. D tượng chất đưa vào tế bào nhờ lõm lại màng sinh chất. Câu 9: Hãy chọn cụm từ phù hợp cho sẵn để hoàn thành câu sau: Sự vận chuyển qua màng không phụ thuộc vào (1) chất vận chuyển mà phụ thuộc vào (2) màng Sự vận chuyển phụ thuộc vào (3) , (4) màng a) cấu tạo tính chất b) kích thước chất c) thay đổi hình dạng d) có mặt prôtêin màng A 1- a; 2- b; 3- d; 4- c B 1- b; 2- a; 3- d; 4- c. C 1- b; 2- a; 3- c; 4- D D 1- a; 2- b; 3- c; 4- d Câu 10: Cách vận chuyển chất qua màng sinh chất cần tiêu tốn lượng là A nhập bào xuất bào. B vận chuyển chủ động, nhập bào xuất bào C vận chuyển chủ động. D vận chuyển thụ động. Câu 11: Muốn giữ rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau vì A có chênh lệch nồng độ chất tan tế bào. B nước vận chuyển chủ động qua màng tế bào. C nước thẩm thấu vào màng tế bào làm cho tế bào trương lên khiến cho rau không bị héo D nước khuếch tán từ nơi có nồng độ chất tan thấp đến nơi có nồng độ chất tan cao Câu 12: Các chất khuếch tán qua màng sinh chất vào bên tế bào hay không tuỳ thuộc vào A đặc tính hố học chất đó B chênh lệch nồng độ mơi trường bên bên ngồi tế bào. C chênh lệch nồng độ đặc tính hố học chất đó.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng - Ngân Hàng Câu Hỏi - Đỗ Minh Hưng - THƯ VIỆN SINH HỌC, Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng - Ngân Hàng Câu Hỏi - Đỗ Minh Hưng - THƯ VIỆN SINH HỌC