de kiem tra tiet 68 toán học 6 khánh hồng website của trường thcs hùng vương

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:12

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ II.. I.[r] (1)UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ ĐỀ KIỂM TRA TỐN TIẾT 68 PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Năm học : 2012 – 2013 Họ tên :……… Thời gian : 45 phút Lớp : Điểm Lời phê thầy cô: Đề ĐỀ I Phần 1: Trắc nghiệm (3đ) * ( Khoanh vào câu trả lời ) Câu Cách viết sau không ? a N b -5 N c -8 Z d Z Câu Giá trị lũy thừa (-5)2 : a -10 b 10 c 25 d -25 Câu Kết phép tính (-10) +8 : a -2 b c -18 d 18 Câu Trong tập hợp Z tất ước : a {1;2 ;4 ;8} b {0 ;2; ;8} c {−1 ;−2 ;− ;−8} d {±1 ;± 2;± ;±8} * Đánh dấu “X” vào thích hợp: Khẳng định Đúng Sai 5) Mọi số nguyên âm nhỏ 6) Tích số nguyên âm số nguyên âm 7) Tập hợp Z số nguyên bao gồm số nguyên âm số nguyên dương 8) Giá trị tuyệt đối số ngun dương Phần 2: Tự luận (7đ) Bài 1(3đ) Thực phép tính (tính nhanh có thể) a 456 + (-120) + (-36) b 143.(-11) + 43.11 c 4.(-7).25.(-9) Bài (2đ) Tìm số nguyên x,biết: a 2x – 14 = 32 b |− x +4|=3 Bài 3(2đ) Cho A = {-5 ; 9} ; B = { ; ; -1} a Hãy lập tất tích a.b (với a A ; b B ) (2) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ I I PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 điểm ).Mỗi câu 0,5đ Câu Câu Câu Câu b c a d  Điền ( sai) : câu trả lời 0.25đ Câu 5( Đ ) ; Câu (S) ; Câu (S) ; Câu (Đ) II PHẦN TỰ LUẬN : (7,0 điểm) Bài 1(3đ) Thực phép tính (tính nhanh có thể) a 456 + (-120) + (-36) = 456 + [ -120 + (-36) ] (0.25) = 456 + (-156) (0.5) = 300 (0.25) b 143.(-11) + 43.11 = 11( -143 + 43) (0.5) = 11 (-100) (0.25) = -1100 (0.25) c 4.(-7).25.(-9) = [ 4.25].[(-7).(-9)] (0.25) = 100.63 (0.5) = 6300 (0.25) Bài (2đ) Tìm số nguyên x,biết: a 2x – 14 = 32 2x = 32 + 14 (0.25) 2x = 48 (0.25) x = 48 : = 24 (0.25) Vậy x = 24 (0.25) b |− x +4|=3 TH1 : -x + = (0.25) x = – x = (0.25) TH2 : -x + = -3 x = +4 x = (0.25) Vậy x = x = (0.25) Bài 3(2đ) Cho A = {-5 ; 9} ; B = { ; ; -1} (3)UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ ĐỀ KIỂM TRA TỐN TIẾT 68 PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Năm học : 2012 – 2013 Họ tên :……… Thời gian : 45 phút Lớp : Điểm Lời phê thầy cô: Đề ĐỀ II Phần 1: Trắc nghiệm (3đ) * ( Khoanh vào câu trả lời ) Câu Cách viết sau không ? a Z b N c -9 N d Z Câu Giá trị lũy thừa (-2)3 : a b -8 c -6 d Câu Kết phép tính (-15) – : a -8 b 22 c d -22 Câu Trong tập hợp Z tất ước : a {±1 ;± ;±9} b {1;3 ;9} c {1; 9} d {−1 ;−3 ;− 9} * Đánh dấu “X” vào thích hợp: Khẳng định Đúng Sai 5) Mọi số nguyên dương lớn 6) Giá trị tuyệt đối số ngun âm 7) Tổng hai số nguyên âm số nguyên âm 8) Tích số chẵn thừa số nguyên âm số nguyên âm Phần 2: Tự luận (7đ) Bài 1(3đ) Thực phép tính (tính nhanh có thể) a (-39) + 187 + (-48) b 254.9 + 54.(-9) c 125.(-7).(-8).5 Bài (2đ) Tìm số nguyên x,biết: a 3x + 19 = b |− x −5|=4 Bài 3(2đ) Cho A = {6 ; -4} ; B = { 8; -3; 1} a Hãy lập tất tích a.b (với a A ; b B ) (4) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ II I PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 điểm ).Mỗi câu 0,5đ Câu Câu Câu Câu c b d a  Điền ( sai) : câu trả lời 0.25đ Câu 5( Đ ) ; Câu (S) ; Câu (Đ) ; Câu (S) II PHẦN TỰ LUẬN : (7,0 điểm) Bài 1(3đ) Thực phép tính (tính nhanh có thể) a (-39) + 187 + (-48) = 187 + [ (-39) + (-48) ] (0.25) = 187 + (-87) (0.5) = 100 (0.25) b 254.9 + 54.(-9) = 9.( 254 - 54) (0.5) = 200 (0.25) = 1800 (0.25) c 125.(-7).(-8).5 = [ (-8).125].[(-7).5] (0.25) = (-1000).(-35) (0.5) = 35000 (0.25) Bài (2đ) Tìm số nguyên x,biết: a 3x + 19 = 3x = - 19 (0.25) 3x = -15 (0.25) x = -5 (0.25) Vậy x = -5 (0.25) b |− x −5|=4 TH1 : -x - = (0.25) x = - - x = -9 (0.25) TH2 : -x - = -4 x = - x = -1 (0.25) Vậy x = -1 x =- (0.25) Bài 3(2đ) Cho A = {6 ; -4} ; B = { 8; -3; 1} (5)MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II MÔN : SỐ HỌC LỚP Năm học: 2012– 2013 Cấp độ Chủ đề Nhận biêt Thông hiểu Vận dung Cộng Cấp độ Thấp Cấp độ Cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chủ đề 1: Số nguyên ,số tự nhiên , giá trị tuyệt đối. Biết tập hợp số nguyên, nhận biết 1phần tử thuộc tập hợp Vận dụng thực phép tính có giá trị tuyệt đối Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ % 3 10% 1 10% 2,0 20% Chủ đề 2: Bội ước Z, Các quy tắc: bỏ dấu ngoặc, chuyển vế Tìm ước số nguyên Vận dụng quy tắc chuyển vế BT tìm x Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ % 1 0.5 5% 1 10% 1,5 15% Chủ đề 3: Các phép tính trên tập hợp số nguyên và tính chất. Nắm qui tắc cộng , trừ , nhân các số nguyên Thực phép tính: cộng , trừ , nhân số nguyên Phối hợp phép tính Z Từ tập hợp cho lậo tích số nguyên Số câu hỏi Số điểm Tỉ lệ % 3 1,5 15% 2 20% 3 30% 6,5 65% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ %
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra tiet 68 toán học 6 khánh hồng website của trường thcs hùng vương, de kiem tra tiet 68 toán học 6 khánh hồng website của trường thcs hùng vương