Kê hoach tỏ chức ngày họi dọc sách

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:10

- Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc.. - Khuyến khích các em học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách.[r] (1)PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS PHƯƠNG TRUNG KH số: /KH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Phương Trung , ngày 28 tháng năm 2014 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM HỌC 2014-2015 Thực chương trình cơng tác thư viện năm học 2014 - 2015 Trường THCS Phương Trung lập kế hoạch tổ chức "Ngày hội đọc sách" sau: I MỤC ĐÍCH : - Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, tơn vinh giá trị sách văn hóa đọc - Khuyến khích em học sinh khám phá niềm đam mê đọc sách - Giáo dục kĩ sống cho học sinh: Kĩ tư duy, sáng tạo,…vv… II THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 1 Thời gian tổ chức: 14h00 ngày 3/10/2014 Đối tượng tham gia: - Toàn thể học sinh, cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường III NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC: 1 Nội dung hình thức tổ chức 1.1 Tổ chức đọc sách thư viên. 2.2 Tổ chức đọc sách lớp 2 Tổ chức thực hiện - Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị phương án - GVCN triển khai tới 100% học sinh lớp - Các tổ phận phối hợp tham gia 2.1 Ban Tổ chức + BGH nhà trường, Tổ công tác thư viện Đ n Thanh Niên, TPT đội, GVCN l p,ớ Phân công nhi m v c th :ê u u ê STT Họ tên Nhiệm vụ Nhiệm vụ Phạm Thị Kim Hoa Hiệu trưởng Chỉ đạo chung 2 Nguyễn Thị Chính Phó HT Lập kế hoạch, phân côn nhiệm vụ 3 Lưu Thị Hương TPT Chương trình 4 Chu Cơng Ích Nhân viên TV Hướng dẫn bạn đọc Ngô Thị Hằng Nhân viên TV Hướng dẫn bạn đọc Nguyễn Các Luận Giáo viên MT Trang trí 7 Nguyễn Đình Hưng BT Đồn Trang trí 8 20 đ/c GVCN Quản lý học sinh (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Kê hoach tỏ chức ngày họi dọc sách, Kê hoach tỏ chức ngày họi dọc sách