Tải GIÁO ÁN TỰ NHIÊN & XÃ HỘI LỚP 1 Sách Cánh Diều Cả Năm Trọn Bộ

126 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:08

- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về trường học, các thành viên và hoạt động trường học, - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về trường học, hoạt động ở trường học. *Về vận dụng[r] (1)Giáo án môn Tự nhiên xã hội lớp sách Cánh Diều (Trọn năm) TUẦN Thứ ngày tháng năm Tự nhiên xã hội Bài GIA ĐÌNH EM (3 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: - Giới thiệu thân thành viên gia đình - Nêu ví dụ thành viên gia đình dành thời gian nghỉ ngơi vui chơi - Kể công việc nhà thành viên gia đình * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Đặt câu hỏi đơn giản thành viên gia đình cơng việc nhà họ - Biêt cách quan sát, trình bày ý kiến thành viên gia đình cơng việc nhà họ * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: Tham gia việc nhà phù hợp với lứa tuổi II Chuẩn bị: - Giáo viên: Máy tính, ti vi, SGK điện tử TNXH - Học sinh: Sách giáo khoa, VBT Tự nhiên xã hội III Hoạt động dạy học Mở đầu: Hoạt động chung lởp: - HS nghe nhạc hát theo lời hát gỉa đình (ví dụ bài: Cả nhà thương nhau) - HS trả lời câu hỏi GV để khai thác nôi dung hát như: + Bùi hút nhắc dến gia đình? (2)GV dẫn dẳt vào học Bài hát nói đến ba thành víên gia dình: ba, mẹ, và tình cảm cùa thành viên gia đình Hơm nay, tìm híểu gia đình bạn Hà bạn An chin sẻ gia đình 1 Thành viên tình cảm thành viên gia đình KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Tìm hiểu gia đình bạn Hà gia đình bạn An * Mục tiêu - Nêu thành viên có gia đình bạn Hà gia đình bạn An - Nhận xét tình cảm thành viên gia đình bạn Hà gia đình bạn An - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến cảc thành viên gia đình * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp HS quạn sát hình trang (SGK) để trả lời câu hòi: + Gia đình bạn Hà, bạn An có ai? + Họ làm đâu? Bưởc 2: Làm việc lớp - Đại diện số cặp trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời GV gợi ý để HS nói được: + Gia đình bạn Hà có bố, mẹ, anh trai bạn Hà Gia đình bạn Hà chơi cơng viên + Gia đình bạn An có ông bà, bố, mẹ, bạn An em gáỉ Gia đình bạn An nhà - HS trả lời số câu hỏi GV để khai thác thể tình cám thành viên gia đình Ví dụ: + Theo em, thành viên gia đình bạn Hà, gia đình bạn An có vui vẻ, u thương khơng? + Hành động hỉện thành viên yêu thương quan tâm nhau? + … (3)LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 2.Giới thiệu gia đình * Mục tiêu - Giới thìệu thân thành viên gia đình - Nêu ví dụ thành viên gia đình dành thời gian nghỉ ngơi vui chơi Đặt câu hỏi đơn gỉan thành viên gia đình * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo căp - Từng cặp HS giới thiệu cho nghe thân: tên, tuổi, sở thích, khiếu (nếu có).… - Một HS đặt câu bỏỉ HS trả lời (tuỳ trình độ HS, GV hướng dẫn HS đặt câu hỏí), gợi ý sau: + Gia đình bạn có người? Đó ai? + Trong nhũng lủc nghỉ ngơi gia đình bạn thường làm gì? Những lúc đó, bạn cảm thấy nào?… - HS làm câu Bài l (VBT) Bước 2: Làm việc lóp - Một số HS giới thiệu vể thân - Một số HS khác giởi thiệu gỉa đình - Các HS cịn lại đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn Buớc Làm việc nhóm - HS làm câu Bài (VBT) - Mỗi HS chia sẻ với bạn nhómtranh vẽhoặc ảnh gia đình mìnhtrong lúc nghỉ ngơi vui chơi để thấy gắn kết yêu thương thành viên gia đình - HS dán tranh ảnh vào bảng phụ, giấy A2 nhóm - Các nhóm HS treo sản phẩm bảng chia sẻ trước lớp (nếu có thời gian) 1 Công việc nhà chia sẻ công việc nhà KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI (4) * Mục tiêu - Kể cơng việc nhà thành viên gia đình bạn Hà - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến cơng việc nhà thành viên gia đình * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp HS quan sát hình trang 10 (SGK) để trả lời câu hỏi: + Hinh vẽ thành viên gia đình bạn Hà? + Từng thành viên làm gì? Bước 2: Làm việc ca lớp - Đại diện số cặp trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời GV gợi ý để HS nói được: + Hinh bố, mẹ, Hà anh trai + Bố cắm cơm, mẹ chợ về, Hà lau bàn, anh trai lau nhà - HS trả lời số câu hỏi GV để khai thác cảm nhận thành viên tham gia làm việc nhà Vi dụ: Em thấy bạn Hà có vui vẻ tham gia làm việc nhà không? Tại em lại cho vậy? LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 4: Giới thiệu công việc nhà thành viên gia đình em * Mục tiêu - Kể công việc nhà thành viên gia đình - Đặt câu hỏi đơn giản công việc nhà thành viên gia đình * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp Phương án 1 - HS làm câu 3, Bài (VBT) - HS trao đổi với bạn bên cạnh kết Phương án 2 - Một HS đặt câu hỏi, HS trả lời (tuỷ trình độ HS, GV hướng dẫn HS đặt câu hỏi), gợi ý sau: (5) + Hãy kể công việc nhà thành viên (bố / mẹ / anh / chị ) Bước 2: Làm việc lớp. - Một số cặp HS hỏi trả lời câu hỏi trước lớp - Các HS cịn lại nhận xét phần trình bày bạn - HS trả lời câu hỏi GV: Vì thành viên gia đình cần chia sẻ việc nhà? GV hướng HS đến thông điệp: “Cùng chia sẻ việc nhà thể quan tâm thành viên gia đình ” Em tham gia làm cơng việc nhà KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 5: Tìm hiểu cơng việc nhà bạn An * Mục tiêu - Nêu số công việc bạn An tham gia làm nhà - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến cơng việc nhà bạn An * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp - HS quan sát hình trang 11 SGK để trả lời câu hỏi: + Khi nhà, bạn An làm công việc gì? + Bạn An có vui vẻ tham gia làm việc nhà không? Bước 2: Làm việc nhóm - Đại diện số cặp trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời GV gợi ý để HS nói được: + Khi nhà, bạn An làm việc như: lau bàn, tưới cây, gấp quần áo, chơi với em, đun nước cho bố + Nhin nét mặt cho thấy bạn An vui vẻ tham gia việc nhà LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 6: Giới thiệu công việc nhà em * Mục tiêu: - Nêu số cơng việc em tham gia làm nhà - Đạt câu hỏi đơn giản công việc nhà phù hợp với lứa tuổi em * Cách tiến hành (6)- Một HS đặt câu hỏi, HS trả lời (tuỷ trình độ HS, GV hướng dẫn HS đặt câu hỏi), gợi ý sau: + Ở nhà, bạn làm cơng việc gì? + Bạn cảm thấy làm việc nhà? Bước 2: Làm việc lớp - Một số cặp HS hỏi trả lời câu hỏi trước lớp - Các HS lại nhận xét phần trình bày bạn - HS trả lời câu hỏi GV: Vì em cần tham gia làm việc nhà? GV hưởng HS đến thông điệp: “Chúng ta làm việc nhà ngày ! " Bước 3: Làm việc cá nhân - HS làm câu Bài (VBT) - Trao đổi kết với bạn bên cạnh lớp IV ĐÁNH GIÁ * GV sử dụng kết làm câu 1,3,5, Bài (VBT) để đánh kết học tập HS * Tự đánh giá tham gia làm công việc nhà em: - Mỗi HS phát phiếu theo dõi tham gia làm việc nhà - Hằng ngày, HS tự đánh giá tham gia làm công việc nhà - HS báo cáo kết nhóm vào buổi học tuần sau Bài NGÔI NHÀ CỦA EM (3 tiết) Tiết 1 I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: - Nói địa nhà - Nêu số đặc điểm nhà quang cảnh xung quanh nhà ở, * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Đặt câu hỏi để tìm hiểu số đồ dùng gia đình (7) * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: Làm số việc phù hợp để giữ nhà gọn gàng, ngăn nắp II Chuẩn bị: - Các hình SGK VBT Tự nhiên Xã hội lớp - Video / nhạc hát ngơi nhà (ví dụ bài: Nhà tơi) - Giấy bút màu - Phiếu tự đánh giá, - Tranh ảnh đồ dùng nhà III.Hoạt động dạy học Mở đầu: Hoạt động chung lớp: - HS nghe nhạc hát theo lời hát ngơi nhà (ví dụ bài: Nhà tơi HS nói cho nghe địa nhà GV dẫn dắt vào học: Cũng lời hát, lớp có ngơi nhà gần gũi, u thương Hơm nay, tìm hiểu nhà xung quanh nhà ; chia sẻ ngơi nhà cần phải làm để giữ nhà gọn gàng, ngăn nắp 1 Giới thiệu nhà em KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Tìm hiểu số dạng nhà ở * Mục tiêu - Nêu số đặc điểm nhà quang cảnh xung quanh nhà - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến số dạng nhà * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp - HS quan sát hình trang 12, 13 (SGK) để trả lời câu hỏi: + Nói số đặc điểm nhà quang cảnh xung quanh nhà hình + Nhà bạn gần giống nhà hình này? Bước 2: Làm việc ca lớp - Đại diện số cặp trình bày kết làm việc trước lớp (8)Gợi ý: Lần lượt hình trang 12, 13 nhà tầng, nhà hai, ba tầng liền kề nhà nổi, nhà sàn ; nhà chung cư Với hình trang 12, HS nêu: Nhà tầng, mái ngói đỏ, bếp gây riêng, có sân vườn, Trong sân có cối, Lưu ý: Tuỳ trình độ HS, GV khuyến khích em nói nhiều đặc điểm loại nhà tốt LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 2: Giới thiệu nhà quang cảnh xung quanh nhà * Mục tiêu - Nêu nhà quang cảnh xung quanh nhà - Đặt câu hỏi đơn giản nhà quang cảnh xung quanh nhà * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp - Một HS đặt câu hỏi, gợi ý sau: HS trả lời (tuỳ trình độ HS, GV hướng dẫn HS đạt câu hỏi) + Nhà bạn nhà tầng hay nhiều tầng hay hộ khu tập thể, 20 chung cư ? + Xung quanh nhà bạn có gì? Bước 2: Làm việc cá nhân Mỗi HS vẽ giấy tơ màu ngơi nhà HS làm câu Bài (VBT) Bước 3: Làm việc lớp - HS dán tranh vẽ nhà lên bảng chỗ GV chuẩn bị trước - Một số HS giới thiệu trước lớp nhà cảnh vật xung quanh nhà kết hợp tranh vẽ - Những HS lại đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn (Nếu có thời gian, GV cho HS quan sát tranh vẽ bạn chọn tranh vẽ thích nhất.) Tiết 2 MỤC TIÊU Sau học, HS đạt được: * Về nhận thức khoa học: - Liệt kê số đồ dùng gia đình, (9) - Đặt câu hỏi để tìm hiểu số đồ dùng gia đình - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến nhà đồ dùng gia đình * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: 2 Làm số việc phù hợp để giữ nhà gọn gàng, ngăn nắp KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 3: Tìm hiểu đồ dùng nhà * Mục tiêu - Liệt kê số đồ dùng gia đình - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến đồ dùng gia đình * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm 4 - HS quan sát hình trang 14 - 17 (SGK) để trả lời câu hỏi: + Các hình thể phịng nhà ở? + Kể tên số đồ dùng có hình Chúng dùng để làm gì? Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện số nhóm trình bày kết làm việc trước lớp (mỗi nhóm trình bày hình) - HS khác nhận xét, bổ sung câu lả lời, GV bình luận hồn thiện câu trả lời Gợi ý:Hình trang 17 khơng gian sinh hoạt chung bếp người dân tộc Thái.Hình trang14:phịng khách có ghế tủ, bàn thờ Trên có ấm chén, bình nước tủ có nhiều lọ hoa LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 4: Tìm hiểu đồ dùng nhà em • Mục tiêu - Liệt kế số đồ dùng gia đình em - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến đồ dùng gia đình * Cách tiến hành - Bước 1: Làm việc cá nhân HS làm câu Bài (VBT) Bước 2: Làm việc lớp (10)- HS khác đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn Hoạt động 5: Chơi trò chơi: Đó đồ dùng gì? * Mục tiêu Đặt câu hỏi để tìm hiểu số đồ dùng gia đình * Cách tiến hành Bước 1: Hướng dẫn cách chơi Một HS lên bảng, GV dán tranh vẽ đồ dùng gia đình sau lưng HS HS đứng quay lưng xuống lớp để bạn nhìn thấy tranh - HS đặt tối đa ba câu hỏi đồ dùng tranh cho bạn lớp để đốn đồ dùng - Dựa vào câu trả lời bạn để đoán đồ dùng vẽ tranh đồ dùng Bước 2: Tổ chức chơi trò chơi - GV gọi số HS lên chơi (mỗi em phải đoán đồ dùng khác nhau) - Yêu cầu HS lớp lắng nghe trả lời xác câu hỏi Bước 3: Nhận xét đánh giá HS đoán khen thưởng - - GV nhận xét cách đặt câu hỏi HS Tiết 3 MỤC TIÊU Sau học, HS đạt được: * Về nhận thức khoa học: - Liệt kê số đồ dùng gia đình, - Nêu cần thiết phải xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Đặt câu hỏi để tìm hiểu số đồ dùng gia đình - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến nhà đồ dùng gia đình * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: 3 Làm số việc phù hợp để giữ nhà gọn gàng, ngăn nắp Giữ nhà gọn gàng, ngăn nắp KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI (11)* Mục tiêu - Nêu cần thiết phải xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến tình cụ thể phịng bạn Hà * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp HS quan sát hình trang 18, 19 (SGK) để trả lời câu hỏi: + Em có nhận xét phịng bạn Hà hình hình 2? + Nêu việc bạn Hà anh bạn Hà làm để phòng gọn gàng, ngăn nắp - Vì em cần phải xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp? Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện số cặp trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời GV gợi ý để HS nói được: + Phịng bạn Hà lộn xộn, bừa bộn, + Bạn Hà anh gấp xếp chăn, gối ; xếp sách vở, giấy bút ; đặt đồ chơi tủ: lau bàn, tủ, + Sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp làm phịng thống mát, thuận lợi cho việc tìm sách vở, đồ dùng học tập, + HS làm cầu Bài (VBT) LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 7: Tìm hiểu việc làm để giữ nhà gọn gàng, ngăn nắp Mục tiêu - Nêu thực số việc làm phù hợp để giữ nhà gọn gàng, ngăn nắp - Có ý thức giữ nhà gọn gàng, ngăn nắp ngày * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm 4 Thảo luận nhóm để liệt kê việc làm để giữ nhà gọn gàng, ngăn nắp Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện số nhóm báo cáo kết thảo luận trước lớp (12)- GV hướng HS đến thông điệp: “Chúng ta nhớ giữ nhà gọn gàng, ngăn nắp ngày ! " IV ĐÁNH GIÁ * Đánh giá kết học tập học: GV sử dụng kết làm câu 2, 3, Bài (VBT) để đánh giá kết học tập HS * Tự đánh giá việc giữ nhà gọn gàng, ngăn nắp: - HS làm câu Bài (VBT) Bài AN TOÀN KHI Ở NHÀ (2 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: - Xác định số nguyên nhân dẫn đến bị thương nhà - Chỉ tên đồ dùng nhà sử dụng không cẩn thận, khơng cách làm thân người khác gặp nguy hiểm - Nêu lưu ý sử dụng số đồ dùng nhà để đảm bảo an tồn * Về tìm hiểu môi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Đặt câu hỏi để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bị thương nhà - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến nguyên nhân, cách xử lý số tình dẫn đến bị thương nhà * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: Lựa chọn cách xử lý tình thân người nhà có nguy bị thương bị thương sử dụng số đồ dùng không cẩn thận II Chuẩn bị: - Các hình SGK - VBT Tự nhiên Xã hội 1, - Bộ tranh ảnh đồ dùng nhà (3 bộ) - Phiếu tìm hiểu đồ dùng nhà III.Hoạt động dạy học Mở đầu: Hoạt động chung lớp: (13)- GV ghi nhanh tất ý kiến HS lên bảng gạch chân đồ dùng dẫn đến bị thương, nguy hiểm GV dẫn dắt vào học: Một số đồ dùng gia đình em liệt kế sử dụng không cẩn thận, không cách gây đứt tay, chân ; bỏng điện giật Bài học hơm tìm hiểu thêm điều để đảm bảo an toàn nhà 1 Một số nguyên nhân dẫn đến bị thương nhà KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bị thương nhà * Mục tiêu - Xác định số nguyên nhân dẫn đến bị thương nhà - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến nguyên nhân, cách xử lí số tình dẫn đến bị thương nhà * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm - HS quan sát hình trang 20 – 22 (SGK) để trả lời câu hỏi: + Mọi người hình làm gì? + Việc làm gây đứt tay, chân ; bỏng, điện giật? + Nếu bạn Hà, bạn An, em nói làm gì? Lưu ý: Tuỳ trình độ HS, GV cho nhóm thảo luận tình 3 hoặc tình lớp thảo luận đủ tình huống Bước 2: Làm việc lớp Đại diện số nhóm trình bày kết làm việc trước lớp (14)- HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời GV bình luận, hồn thiện câu trả lời Gợi ý: Một số nguyên nhân dẫn đến bị thương, nguy hiểm: Bị đứt tay sử dụng dao không cẩn thận, đứt tay, chân mảnh cốc vỡ không thu dọn cách ; bị bỏng bàn nóng ; bị điện giật chơi gần ổ điện cầm dây điện, nên dép sử dụng đồ điện nhà, bị bỏng nước sôi chơi diêm, - HS làm câu Bài (VBT) LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 2: Xử lí tình thân người khác bị thương* Mục tiêu - Lựa chọn cách xử lí tình thân người nhà bị thương - Đặt câu hỏi để tìm hiểu ngun nhân gây đứt tay, chân ; bỏng, điện giật * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp - HS làm cầu Bài (VBT) - Một HS đặt câu hỏi, HS trả lời (tuỳ trình độ HS, GV hướng dẫn HS đặt câu hỏi), gợi ý sau: + Bạn người thân gia đình bị thương (đứt tay, chân ; bỏng, điện giật) chưa? (mỗi câu hỏi hỏi ý) + Theo bạn, lại xảy vậy? Bước 2: Làm việc nhóm 6 - Thảo luận nhóm để đưa cách xử lý em người nhà bị thương (đứt tay, chân ; bóng, điện giật) (Khuyến khích HS nhóm đưa cách xử lí nhóm lựa chọn cách xử lý nhóm.) Bước 3: Làm việc lớp - Đại diện nhóm lên trình bày cách xử lí nhóm mình. - HS khác, GV nhận xét, hồn thiện cách xử lí nhóm Hướng HS đến lời ong: “Nếu bạn người khác bị thương, báo cho người lớn gọi điện thoại tới số 115 thật cần thiết ” (Nếu có thời gian, GV cho HS đóng vai xử lý tình huống.) (15)Hoạt động 3: Xác định cách sử dụng an toàn số đồ dùng nhà * Mục tiêu Biết quan sát nêu cách sử dụng an toàn số đồ dùng nhà * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp Phương án 1: HS quan sát hình trang 23 (SGK) để trả lời: + Chi vào hình thể cách sử dụng an tồn số đồ dùng nhà + Giải thích em lại chọn Phương án 2: + HS làm câu Bài (VBT) + Giải thích em lại chọn Bước 2: Làm việc lớp – Đại diện số cặp trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời - GV gợi ý để HS nói được: Hình thể cách sử dụng an toàn m số đồ dùng nhà hình (vì cầm cán dao) ; hình (cầm vào đĩa khơn bị nóng tay) ; hình (tay khơ tiếp xúc với dụng cụ điện) - LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 4: Thảo luận nhóm lưu ý sử dụng số độ nhà để đảm bảo an toàn an toàn * Mục tiêu - Nêu lưu ý sử dụng số đồ dùng nhà để đảm bảo - Cách sử dụng an tồn số đồ dùng gia đình * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm (chia lớp thành nhóm) - Nhóm 1, 2: Quan sát tranh đồ dùng nhà + Chọn 2- đồ dùng nhà gây đứt tay giải thích trường hợp sử dụng chúng bị đứt tay + Nêu số lưu ý sử dụng đồ dùng để đảm bảo an tồn - Nhóm 3, 4: Quan sát tranh đồ dùng nhà +Chọn 2- đồ dùng nhà gây bỏng giải thích trường hợp não sử dụng chúng bị bỏng (16)- Nhóm 5, 6: Quan sát tranh đồ dùng nhà + Tìm - đồ dùng nhà gây điện giật giải thích trường hợp sử dụng chúng bị điện giật + Nêu số lưu ý sử dụng đồ dùng để đảm bảo an tồn, Bước 2: Làm việc lớp Đại diện nhóm trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời GV bình luận hồn thiện câu trả lời Gợi ý: Cẩn thận sử dụng đồ dùng sắc nhọn dao, kéo, com - pa, ; tay ướt không cắm điện, Hoạt động 5: Tìm đồ dùng gia đình dẫn đến bị thương, nguy hiểm (đứt tay, chân ; bổng ; điện giật) * Mục tiêu Chỉ đồ dùng nhà gây đứt tay, chân ; bỏng ; điện giật * Cách tiến hành Phương án 1: HS làm cầu Bài (VBT) Phương án 2: - Mỗi HS phát phiếu tìm hiểu đồ dùng gia đình (Phụ lục) - HS quan sát nhà hồn thành phiếu (có thể với giúp đỡ người thân) - HS báo cáo kết tìm tịi nhóm vào buổi học sau I ĐÁNH GIÁ GV sử dụng kết câu 1, 2, Bài (VBT) để đánh giá kết học tập HS ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH (2 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: Hệ thống nội dung học chủ đề gia đình: thành viên gia đình cơng việc nhà ; nhà an toàn nhà (17)* Về vận dụng kiến thức, kĩ học: Thể quan tâm, chia sẻ công việc nhà thành viên gia đình II Chuẩn bị: – Các hình SGK - Phiếu tự đánh giá cá nhân bút chì màu - VBT Tự nhiên Xã hội lớp 1, III.Hoạt động dạy học 1.Em học chủ đề Gia đình? Hoạt động 1: Giới thiệu gia đình nhà em * Mục tiêu - Hệ thống nội dung học thành viên gia đình nhà - Trình bày ý kiến nhóm trước lớp * Cách tiến hành: Bước 1: Làm việc cá nhân HS làm câu Bài Ôn tập đánh giá chủ đề Gia đình (VBT) Bước Làm việc nhóm 6 Từng HS giới thiệu với bạn nhóm gia đình theo sơ đồ trang 24 (SGK) - Các HS khác lắng nghe hỏi thêm (nếu cần) Bước 3: Làm việc lớp - Mỗi nhóm cử HS giới thiệu gia đình trước lớp - HS khác nhận xét bình chọn bạn giới thiệu ấn tượng gia đình (Gợi ý tiêu chí nhận xét: chia sẻ nhiều thơng tin gia đình, nói rõ ràng, lưu lốt truyền cảm, ) Hoạt động 2: Xác định đồ dùng phòng đồ dùng gây nguy hiểm khi nhà * Mục tiêu - Liệt kế đồ dùng thưởng có phịng nhà - Chỉ đồ dùng gây đứt tay, chân, bỏng, điện giật * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp (18)+ Những đồ dùng hình nên để phịng cho phù hợp? Vì sao? + Trong đồ dùng đó, đồ dùng gây đứt tay, chân ; bỏng ; điện giật? + HS làm câu Bài Ôn tập đánh giá chủ đề Gia đình (VBT) Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện số cặp lên trình bày kết làm việc - HS khác nhận xét, bổ sung GV hỏi thêm: + Kể thêm tên đồ dùng phòng (phòng khách, phòng ngủ bếp) + Kể thêm tên đồ dùng nhà gây đứt tay, chân, bỏng, điện giật - GV hồn thiện kết trình bày HS 2.Em thể quan tâm, chia sẻ công việc nhà nào? Hoạt động 3: Xử lí tình * Mục tiêu Thể quan tâm, chia sẻ công việc nhà thành viên gia đình * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm 4 Nhóm lẻ: Từng cá nhân quan sát tình trang 25 (SGK), nhóm thả luận tìm cách xử lý tình đóng vai thể cách xử lí nhóm - Nhóm chẵn: Từng cá nhân quan sát tình trang 25 (SGK), nhó thảo luận tìm cách xử lý tình huống đóng vai thể cách xử lí nhóm Bước 2: Làm việc lớp Đại diện nhóm lẻ nhóm chẵn lên bảng đóng vai thể cách xử lý tình HS khác, GV nhận xét, hồn thiện cách xử lý tình nhóm (Tạo hội để nhiều nhóm đóng vai thể cách xử lý tình trước lớp.) IV ĐÁNH GIÁ Tự đánh giá việc học tập vận dụng chủ đề Gia đình - HS làm câu Bài Ơn tập đánh giá chủ đề Gia đình (VBT) Bài LỚP HỌC CỦA EM (3 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được *Về nhận thức khoa học: - Nói tên lớp học số đồ dùng có lớp học (19) - Kể tên hoạt động lớp học ; nêu cảm nhận thân tham gia hoạt động * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Đặt câu hỏi để tìm hiểu lớp học, thành viên hoạt động lớp học - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến lớp học, hoạt động lớp học * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Làm việc phù hợp để giữ lớp học sạch, đẹp - Thực việc giữ gìn sử dụng cẩn thận, cách đồ dùng học tập lớp II Chuẩn bị: - Các hình SGK - VBT Tự nhiên Xã hội - Phiếu tự đánh giá cá nhân III.Hoạt động dạy học Mở đầu: Hoạt động chung lớp: - HS nghe nhạc hát theo lời hát lớp học (ví dụ bài: Lớp chúng mình). - HS trả lời câu hỏi: Bài hát nói với em điều lớp học? GV dẫn dắt vào học: Bài hát nói đến tình cảm đồn kết thành viên lớp Hơm nay, tìm hiểu chia sẻ lớp học 1 Giới thiệu lớp học em KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Tìm hiểu lớp học bạn An * Mục tiêu - Kể tên thành viên đồ dùng lớp học bạn An Biết cách quan sát, trình bày ý kiến thành viên đồ dùng lớp học * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp - HS quan sát hình trang 28, 29 SGK để trả lời câu hỏi: + Lớp bạn An có ai? Họ làm gì? + Trong lớp có đồ dùng gì? Chúng đặt nào? Bước 2: Làm việc cả lớp (20)HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời HS nói được: + Lớp bạn An có thầy / cô giáo bạn HS Thầy / cô giáo hướng dẫn HS học tập, HS hát, vẽ, + Trong lớp bạn An có nhiều đồ dùng như: bảng, bàn ghế GV HS, quạt trần, tủ đồ dùng, LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 2: Giới thiệu lớp học mình * Mục tiêu - Nêu tên lớp học số đồ dùng lớp học - Xác định thành viên lớp học nhiệm vụ họ - Đặt câu hỏi đơn giản lớp học thành viên lớp học * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp - Một HS đặt câu hỏi, HS trả lời (tuỳ trình độ HS, GV hướng dẫn HS đặt câu hỏi), gợi ý sau: + Nêu tên lớp học + Lớp học có đồ dùng gì? Chúng đặt nào? + Nói thành viên lớp học (tên nhiệm vụ họ) Bước 2: Làm việc lớp Đại diện số cặp lên hỏi trả lời câu hỏi trước lớp HS khác nhận xét, bổ sung GV bình luận, hồn thiện hỏi câu trả lời HS - GV hỏi lớp: Các em làm để giữ gìn đồ dùng lớp học? - Một số HS trả lời, HS khác bổ sung, GV gợi ý hoàn thiện câu trả lời Gợi ý: - Hai thành viên lớp học GV HS, Nhiệm vụ GV dạy học, nhiệm vụ HS học tập - Đế giữ đồ dùng lớp học, HS xếp đồ dùng chỗ ; lau chùi bảo quản đồ dùng, không viết, vẽ bậy lên đồ dùng, sử dụng đồ dùng cách ; - HS làm cầu 1, Bài (VBT) (21)Hoạt động 3: Tìm hiểu hoạt động học tập học * Mục tiêu - Kể tên số hoạt động học tập học - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến mình, đặt câu hỏi hoạt động học tập học * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm - Thảo luận nhóm theo gợi ý sau: + Quan sát hình trang 30 SGK, kể tên số hoạt động lớp bạn An Các bạn hình sử dụng đồ dùng học tập nào? + Trong học, em tham gia hoạt động nào? Với hoạt động thường sử dụng đồ dùng học tập nào? (có thể cho HS làm câu Bài (VBT) Cùng thực hành sử dụng đồ dùng mà em thường sử dụng Ví dụ: Bộ chữ học Văn, + Cùng thực hành sử dụng số đồ dùng học tập (tuỳ điều kiện, HS Bộ đồ dùng mơn Tốn, hộp bút màu, ) Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện số nhóm trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét, hỏi thêm câu hỏi, bổ sung câu trả lời nhóm - Một số HS thực hành sử dụng số đồ dùng học tập trước lớp - GV bình luận hồn thiện câu trả lời phần thực hành nhóm GV hỏi: Các em cảm thấy tham gia vào hoạt động học tập lớp (HS trả lời theo cảm nhận em) Gợi ý: Một số hoạt động lớp bạn An như: vẽ tranh, xếp chữ, quan sát rau, làm tính, tập viết, tập thể dục, Với Tiếng Việt, thường sử dụng chữ học vần: Toán – đồ dùng mơn Tốn, Tự nhiên Xã hội – tranh ảnh vật thật: Mĩ thuật – bút chì, tẩy, hộp bút màu, Hoạt động 4: Thi kể đồ dùng lớp học * Mục tiêu: Kể tên số đồ dùng có lớp học * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm (22)– Mỗi nhóm liệt kê tên đồ dùng có lớp học Bước 2: Làm việc lớp (sử dụng kĩ thuật động não) - Lần lượt nhóm nói tên đồ dùng có lớp học (lưu ý nhóm sau khơng nói trùng tên đồ dùng với nhóm trước) - GV ghi nhanh tên đồ dùng lên bảng - Nhóm dừng chơi cuối dùng nhóm thắng Giữ gìn lớp học sạch, đẹp KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 5: Thảo luận lớp học sạch, đẹp * Mục tiêu Nhận biết lớp học sạch, đẹp Biết cách quan sát, trình bày ý kiến lớp học sạch, đẹp * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp HS quan sát hình trang 32 SGK, trả lời câu hỏi: + Nêu điểm khác lớp học hai hình + Em thích lớp học em nào? Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện số cặp trình bày kết làm việc trước lớp HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời GV gợi ý để HS nói được: + Lớp học hình lộn xộn, bừa bộn, chưa + Lớp học hình gọn gàng, ngăn nắp, + Em thích lớp học em lớp học hình nói theo suy nghĩ HS LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 6: Xác định việc làm để lớp học sạch, đẹp * Mục tiêu - Nêu số việc làm phù hợp để giữ lớp học sạch, đẹp - Có ý thức giữ lớp học sạch, đẹp ngày * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm - Liệt kê việc làm để giữ lớp học sạch, đẹp (23)Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện số nhóm báo cáo kết thảo luận trước lớp - Các nhóm cịn lại bổ sung nhận xét phần trình bày bạn Gợi ý: Sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp, lau chùi bàn, ghế, bảng đen ; quét lớp ; trang trí lớp, Bước 3: Làm việc cá nhân - HS làm câu Bài (VBT) GV hướng HS đến thông điệp bài: “Lớp học nhà Cô giáo mơ hiền Bạn bè anh em ” IV ĐÁNH GIÁ Tự đánh giá việc giữ gìn lớp học sử dụng đồ dùng học tập - Mỗi HS phát phiếu tự đánh giá (Phụ lục) - HS tự đánh giá việc giữ gìn lớp học sử dụng đồ dùng học tập cách: + Tơ màu vào © em thường xun thực việc + Tơ màu vào % thực việc + Tơ màu vào em chưa thực việc - HS báo cáo kết nhóm vào buổi học sau Bài 5. TRƯỜNG HỌC CỦA EM (3 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: - Nói tên, địa trường - Xác định vị trí khu vực, phịng trường học kể tên số đồ dùng có trường học - Nêu thành viên nhà trường nhiệm vụ họ - Kể tên hoạt động trường học: nêu cảm nhận thân tham gia hoạt động - Nói hoạt động vui chơi nghỉ * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: (24)- Thực việc giữ gìn sử dụng cẩn thận đồ dùng trường học - Lựa chọn chơi trị chơi an tồn trường Thể tình cảm cách ứng xử phù hợp với bạn bè, GV thành viên khác nhà trường II Chuẩn bị: - Các hình SGK - VBT Tự nhiên Xã hội - Tranh ảnh video hoạt động trường học - Một số tình để HS thể tình cảm cách ứng xử với thành viên nhà trường tốt tình thể kênh chữ kênh hình) - Giấy, bút màu, cam kết III.Hoạt động dạy học Mở đầu: Hoạt động chung lớp: HS trả lời câu hỏi GV + Hãy nói tên trường địa trường em, + Em thích điều trường? Một số HS trả lời câu hỏi - GV nói thêm với HS ý nghĩa tên trường dẫn dắt vào dựa vào câu trả lời HS 1 Các khu vực phòng trường học KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Tìm hiểu trường học bạn Hà * Mục tiêu - Nói tên khu vực, phịng vị trí chúng trường bạn Hà.- - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến trường học * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp - HS quan sát hình trang 34, 35 SGK để trả lời câu hỏi: + Trường học bạn Hà có khu vực nào, phòng học nào? + Chúng đâu? (25)- HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời GV hoàn thiện câu trả lời Gợi ý: Trường học bạn Hà có sân trường, vườn trường, khu vệ sinh nhiều phòng: phòng học, phòng ban giám hiệu, phòng hội đồng, phòng truyền thống, phòng y tế tầng 1, LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 2: Giới thiệu trường học * Mục tiêu - Nói tên khu vực, phịng vị trí chúng trường mình, - Kể tên số đồ dùng có trường minh - Đặt câu hỏi đơn giản để tìm hiểu trường học * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc lớp HS xếp hàng đôi tham quan trường theo hướng dẫn GV Có thể cho HS tham quan khu vực trước sân trường, vườn trường, khu vệ sinh, ), sau đến phịng Đến nơi, HS tìm hiểu xem có đồ dùng gì? - Khuyến khích HS đặt câu hỏi để tìm hiểu khu vực, phịng đồ dùng trình tham quan Bước 2: Làm việc nhóm 6 - HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: + Trường em có khu vực phịng nào? + Kể tên số đồ dùng có trường em - HS làm cầu 1, Bài (VBT) Btrớc 3: Làm việc lớp - Đại diện số nhóm lên trình bày kết thảo luận trước lớp - HS khác nhận xét, bổ sung GV bình luận, hồn thiện phần trình bày nhóm - GV hỏi lớp: Các em làm để giữ gìn đồ dùng có trường? - Một số HS trả lời, HS khác bổ sung, hoàn thiện câu trả lời Gợi ý: Với bàn ghế – lau chùi, không viết, vẽ bẩn, khơng đứng lên ; với đồ điện quạt phải bật, tắt cách ; với vòi nước, khơng sử dụng khố vịi ; 2 Một số hoạt động trường học KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI (26)- Kể tên số hoạt động trường - Nói hoạt động vui chơi nghỉ - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến mình, đặt câu hỏi hoạt động trường * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp - HS quan sát hình trang 36, 37 SGK để trả lời câu hỏi: + Nói số hoạt động trường học hình - trang 36 (SGK) + Những hoạt động hình - trang 37 (SGK) khơng an tồn cho thân người khác? Bước 2: Làm việc lớp Đại diện số cặp trình bày kết làm việc trước lớp HS khác nhận xét, hỏi thêm câu hỏi, bổ sung câu trả lời cặp Gợi ý: Một số hoạt động thể an tồn hình: chào cờ sân trường, thảo luận nhóm lớp, làm việc thư viện, chăm sóc vườn trường, hoạt động đuổi cầu thang, hoạt động du cành khơng an tồn cho thân người khác LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 4: Giới thiệu hoạt động trường Mục tiêu - Giới thiệu số hoạt động trường ; cảm nhận thân tham gia hoạt động - Biết cách trình bày ý kiến mình, đặt câu hỏi hoạt động trường * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm - Thảo luận theo gợi ý sau: + Kể số hoạt động diễn trường + Em thích tham gia vào hoạt động nào? Vì sao? + Ở trường, em nên chơi trò chơi để đảm bảo an tồn? Vì sao? Bước 2: Làm việc lớp (27)- HS khác nhận xét, hỏi thêm câu hỏi, bổ sung câu trả lời nhóm - GV chiến tranh ảnh video hoạt động nhà trường, qua HS thêm yêu quý trường học - HS làm cầu Bài (VBT) GV hướng HS đến thông điệp: “Đến trưởng thật vui học thêm nhiều điều thú vị ” Các thành viên nhà trường 4 KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 5: Thảo luận thành viên nhà trường * Mục tiêu - Nêu thành viên nhà trường nhiệm vụ họ - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến thành viên nhà trường * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm - HS quan sát hình trang 38, 39 SGK thực tế trường trả lời câu hỏi: + Kể tên thành viên nhà trường + Nói cơng việc số thành viên nhà trường + Em làm để thể kính trọng biết ơn thầy giáo, cô giáo, cô, bác nhân viên nhà trường? Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện số nhóm trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời GV hoàn thiện câu trả lời Gợi ý: Các thành viên nhà trường: Hiệu trưởng, hiệu phó, thầy / giáo, thư viện (thủ thư), cô lao công, cô y tá, có tổng phụ trách Đội, bác bảo vệ, ; Cách thể kính trọng, biết ơn thành viên: chào hỏi gặp mặt, xưng hô lễ phép, giúp đỡ cần thiết, cố gắng học tập tốt, LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 6: Chơi trị chơi “Ai giúp tơi? ” * Mục tiêu (28)Bước 1: Hướng dẫn cách chơi Mỗi cặp HS: Một HS đặt câu hỏi, HS trả lời công việc thành viên nhà trường (Ví dụ: HS 1: Khi muốn mượn sách thư viện, giúp tơi?; HS 2: Bạn đến gặp thư viện) Bước 2: Tổ chức chơi trị chơi - GV gọi số cặp HS lên chơi (mỗi cặp phải hỏi đáp vẽ hai thành viên) Lưu ý: Các cặp HS sau không nói trùng ý với cặp trước Bước Nhận xét và đánh giá Cặp HS đoán thời gian khen thưởng - GV nhận xét cách đặt câu hỏi HS GV lựa chọn hoạt động để thực Hoạt động 7: Xử lí tình viên khác nhà trường. * Mục tiêu Thể tình cảm cách ứng xử phù hợp với bạn bè, GV thành * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm Mỗi nhóm phát tình liên quan đến thành viên nhà trưởng, nhóm thảo luận tìm cách xử lý tình đóng vai thể cách xử lí nhóm Btrớc 2: Làm việc lớp - Đại diện nhóm lên bảng đóng vai thể cách xử lý tình - HS khác, GV nhận xét, hồn thiện cách xử lý tình nhóm (29)trao đổi sản phẩm vào buổi học sau Sau đó, dán vào chỗ sản phẩm học tập lớp thực ngày I ĐÁNH GIÁ GV sử dụng câu 2,3a,4,5,của để đánh giá kết học tập HS ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ TRƯỜNG HỌC (2 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: Hệ thống nội dung học chủ đề Trường học lớp học hoạt động diễn lớp học, trường học hoạt động diễn trường học * Về tìm hiểu môi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Củng cố kĩ quan sát, đặt câu hỏi, trình bày bảo vệ ý kiến * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: Thực hành sử dụng đồ dùng lớp học, trường học II Chuẩn bị: - Các hình Bài Ôn tập đánh giá chủ đề Trường học SGK - VBT Tr thiện Xã hội lớp - Video việc sử dụng cần thận cách số đồ dùng trường (nếu có điều kiện) Phiều tự đánh giá Bút chì màu, III.Hoạt động dạy học 1 Em học chủ đề Trường học? Hoạt động 1: Giới thiệu trường học * Mục tiêu Hệ thống nội dung học lớp học, trường học - Mạnh dạn, tự tin thuyết trình nhóm trước lớp * Cách tiến hành * Mục tiêu Bước 1: Làm việc nhóm Phương án 1: HS làm cầu Bài Ôn tập đánh giá chủ đề Trường học (VBT) GV hỗ t nhóm (nếu cần) (30)- Nhóm thảo luận trường học em theo gợi ý trang 40 (SGK) - Nhóm trưởng điều hành để HS tập làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu trường học (tên, địa trường, khu vực phòng ; hoạt động diễn ra, thành viên nhà trường ) Bước 2: Làm việc lớp - Mỗi nhóm cử HS làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu trường học mình trước lớp Cũng số HS lên giới thiệu, em phân công giới thiệu sâu khu vực phịng đó, - HS khác nhận xét bình chọn bạn giới thiệu ấn tượng trường học (Gợi ý tiêu chí nhận xét: chia sẻ nhiều thơng tin trường học, nói rõ ràng, lưu lốt truyền cảm, Ngồi ra, nhóm có nhiều HS tham gia giới thiệu cộng thêm điểm) 2 Sử dụng đồ dùng lớp học, trường học Hoạt động 2: Thực hành sử dụng số đồ dùng trường + Mục tiêu Biết sử dụng cẩn thận cách số đồ dùng trường + Cách tiến hành Bước 1: Làm việc lớp GV hướng dẫn HS cách sử dụng cần thận cách số đồ dùng Ví dụ: bàn ghế, quạt trần, vịi nước (nếu có điều kiện chiếu video) Bước 2: Làm việc theo nhóm Tuỳ số lượng HS đồ dùng cụ thể trường mà GV chia nhóm HS thực hành sử dụng đồ dùng (Ví dụ: GV chia làm nhóm HS thực hành sử dụng đổ dùng, nêu rõ cách sử dụng đồ dùng trang 41 SGK) - Các nhóm thực hành sử dụng đồ dùng (vịng 1: nhóm sử dụng bàn, ghế ; nhóm sử dụng quạt trần ; nhóm sử dụng vòi nước tiếp tục vòng 2, vòng 3) Lưu ý: HS nên thực hành trường Bước 3: Làm việc lớp – Đại diện số nhóm thực hành sử dụng đồ dùng - HS khác, GV nhận xét, hoàn thiện cách sử dụng cẩn thận cách số đồ dùng (31)IV, ĐÁNH GIÁ Tự đánh giá việc học tập vận dụng chủ đề Trường học: Phương án 1: HS làm cầu Bài Ôn tập đánh giá chủ đề Trường học (VBT) Phương án 2: - Mỗi HS phát phiếu tự đánh giá (Phụ lục) - HS tự đánh giá lẫn nhau, - GV tuyên dương em học tập vận dụng tốt nội dung học từ chủ đề Trường học Bài NƠI EM SỐNG (3 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: - Giới thiệu cách đơn giản quang cảnh làng xóm, đường phố hoạt động người dân nơi HS sống cơng việc cho xã hội - Nêu số công việc người dân cộng đồng đóng góp - Nhận biết cơng việc đem lại lợi ích cho cộng đồng đáng quý * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Biết cách quan sát cách đặt câu hỏi quan sát hình học để phát cảnh quan tự nhiên, vị trí số nơi quan trọng cộng đồng - Sử dụng từ phù hợp để mơ tả nội dung hình học, qua nhận biết hoạt động sinh sống người dân cộng đồng * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Nêu thực số việc HS làm để đóng góp cho cộng đồng địa phương Bày tỏ gắn bó, tình cảm thân với làng xóm khu phố II Chuẩn bị: - Các hình SGK - VBT Tự nhiên Xã hội 1, (32) - Yêu cầu HS sưu tầm số hình ảnh quang cảnh hoạt động người dân nơi sống (nếu có điều kiện) III.Hoạt động dạy học Mở đầu: Hoạt động chung lớp: - HS nghe nhạc hát theo lời hát: Quê hương tươi đẹp - HS trả lời câu hỏi GV để khai thác nội dung hát : + Bài hát nhắc đến hình ảnh quê hương? + Từ hát nói lên tình cảm người quê hương? GV dẫn dạt vào học: Bài hát nói đến quê hương tươi đẹp có đồng lúa xanh, núi rừng, ngàn tình cảm thiết tha người quê hương Quê hương nơi sinh lớn lên với gia đình, bạn bè Bài học giúp có hiểu biết nơi sống, có có Lưu ý: GV lựa chọn hát quê hương, địa phương Cách vào phân tích nội dung hát tương tự gợi ý 1 Quang cảnh nơi em sống KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Tìm hiểu nơi sống bạn An * Mục tiêu - Bước đầu hình thành kĩ quan sát tranh vẽ kĩ đặt câu hỏi để khai thác kiến thức tử tranh - Nêu quang cảnh hoạt động người nơi bạn An sống, * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc lớp Hướng dẫn HS cách quan sát tranh: quan sát tổng thể quan sát chi tiết Đưa số câu hỏi gợi ý: - Ví dụ câu hỏi giúp HS quan sát tổng thể: + Bức tranh vẽ đề tài / chủ đề gì? + Kể tên yếu tố tự nhiên cơng trình xây dựng nơi bạn An sống thể tranh (33)+ Trường học bạn An đặt vị trí tranh? + Bưu điện, trạm y tế xã đâu? + Người dân mua bán thực phẩm, hàng hoá đâu? + Bạn An nói nơi sống mình? Bước 2: Làm việc theo cặp HS dựa vào câu hỏi gợi ý trên, HS hỏi, HS khác trả lời Sau đổi lại (HS sáng tạo quan sát chi tiết tranh cách phân chia khu vực, phong cảnh hoạt động người dân tranh theo cách câu hỏi khác với câu hỏi gợi ý GV bước 1.) Bước 3: Làm việc lớp - Một số cặp HS chia sẻ câu hỏi đặt để khai thác kiến thức nơi sống bạn An điểm bật nơi sống bạn An tình cảm An với nơi bạn sống - HS khác góp ý, nhận xét - GV nhận xét, kết luận LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 2: Tìm hiểu nơi sống bạn Hà * Mục tiêu - Áp dụng kĩ quan sát tranh kĩ đặt câu hỏi học Hoạt động đê quan sát tranh đặt câu hỏi nơi sống bạn Hà - Xác định quang cảnh hoạt động người nơi bạn Hà sống * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp HS vận dụng câu hỏi quan sát tổng thể quan sát chi tiết tranh vẽ nơi sống bạn Hà, HS hỏi, HS khác trả lời Sau đổi lại Bước 2: Làm việc lớp HS xung phong đặt câu hỏi với lớp nơi sống bạn Hà định HS khác trả lời ; HS trả lời có quyền đặt câu hỏi cho HS khác (tiếp tục xác định quang cảnh hoạt động người nơi bạn Hà sống qua việc quan sát tranh) (34)- Các câu hỏi HS nêu sau không trùng với câu hỏi nêu trước đó - Chấp nhận tất câu hỏi thứ tự đề xuất câu hỏi HS đưa ra để tìm hiểu nội dung tranh, ĐÁNH GIÁ * Đánh giá kiến thức: GV sử dụng câu Bài (VBT) để đánh giá nhanh kết “Tìm hiểu nơi sống bạn Hà ” HS * Đánh giá kĩ năng: GV dựa vào gợi ý Phiếu đánh giá kĩ tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh (Xem Phụ lục 1) để đánh giá trình học tập HS 1 Quang cảnh nơi em sống (tiếp theo) MỞ ĐẦU Hoạt động lớp ôn lại cũ: Phương án 1: Yêu cầu HS quan sát hình trang 44 – 45 46 47 (SGK) để nêu bật điểm khác giống nơi sống bạn An bạn Hà Gợi ý: - Giống nhau: Nơi sống hai bạn có khu nhà ở, trường học, nơi mua bán, nơi khám chữa bệnh, khu vui chơi giải trí, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sinh sống người - Khác nhau: + Nơi sống bạn An cịn có cánh đồng dịng sơng chảy qua + Nơi sống bạn Hà có tồ nhà cao tầng, bệnh viện lớn, nhiều cửa hàng hơn, đường phố to, rộng hơn, có đèn giao thơng nhiều tô, xe máy di lai Phương án 2: GV cho HS làm câu 2, Bài (VBT) để kiểm tra cũ GV dẫn dắt vào tiết 2: Tiết học em tìm hiểu nơi sống mình, KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 3: Tìm hiểu nơi sống em * Mục tiêu (35)* Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp Một HS đặt câu hỏi, HS trả lời Sau đổi lại - Nhà bạn đâu? (Nêu rõ số nhà, tên xóm, thơn, xã, huyện, tỉnh phố, phường, quận, tỉnh / thành phố) - Theo bạn, nơi sống có giống với nơi sống bạn An hay bạn Hà không? Giống chỗ nào? (HS hỏi câu cụ thể: Ở nơi bạn sống có đồng ruộng khơng? Ở nơi bạn sống có nhà cao tầng khơng? ) - Gia đình bạn thường mua thức ăn, đồ uống đâu? - Ngày nghỉ, bạn thường bố mẹ đưa chơi đâu? Bạn giới thiệu địa điểm bật mà bạn thích đến (hoặc nhiều người cộng đồng hay khách du lịch thích đến đó) - Hãy nói tình cảm bạn nơi bạn sống Bước 2: Làm việc lớp Một HS đặt câu hỏi với lớp cảnh vật hoạt động người nơi em sống định HS khác trả lời ; HS nảy trả lời có quyền đặt câu hỏi cho HS khác (tiếp tục HS hết câu hỏi) LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 4: Đóng vai “Hướng dẫn viên du lịch ” * Mục tiêu - Giới thiệu quang cảnh hoạt động người nơi HS sống - Bày tỏ gắn bó, tình cảm thân với làng xóm khu phố * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm (36)nhóm trước trình bày với lớp, bạn cịn lại đặt câu hỏi với “Hướng dẫn viên ” Bước 2: Làm việc lớp - Các nhóm đóng vai “Hướng dẫn viên du lịch ” để giới thiệu nơi sống nhận xét, góp ý lẫn Sau đó, lớp bình bầu xem nhóm sau tầm nhiều tranh ảnh, xếp đẹp, giới thiệu điểm bật cảnh vật hoạt động người thể tình cảm em nơi sống - GV nhận xét, đánh giá ĐÁNH GIÁ * Đánh giá kiến thức: GV sử dụng câu Bài (VBT) để đánh giá nhanh kết “Tìm hiểu nơi sống em ” HS * Đánh giá kĩ năng: GV dựa vào gợi ý phiếu đánh giá kĩ tìm hiểu môi trường tự nhiên xã hội xung quanh (xem Phụ lục 2) để đánh giá trình học tập HS MỞ ĐẦU GV giới thiệu tiết học Trong tiết học này, tìm hiểu xem người nơi em sống thường làm cơng việc gì, họ có đóng góp cho cộng đồng em làm để đóng góp cho cộng đồng KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Con người nơi em sống Hoạt động 5: Tìm hiểu cơng việc người dân đóng góp cơng việc cho cộng đồng nơi em sống * Mục tiêu - Nêu số công việc người dân cộng đồng đóng góp cơng việc cho xã hội - Nhận biết cơng việc đem lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội đáng quý * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm (37)(3) Hãy nói cơng việc người gia đình công việc người xung quanh em Bước 2: Làm việc lớp Đại diện nhóm trình bày kết làm việc trước lớp HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời Một số gợi ý cho câu hỏi 2: + Thầy (hoặc cô giáo) em cán công nhân viên trường giúp đỡ em học tập hoạt động khác trường, + Có (hoặc chú) bác sĩ khám chữa bệnh cho em em bị ốm + Cô (hoặc chủ) công an bắt kẻ trộm bảo vệ + Những người bán hàng, bán cho thứ mà cần + Những người thợ xây, xây nhà cho + Những cô, công nhân dọn vệ sinh môi trường giúp cho đường phố sach se + Những người nông dân trồng trọt, chăn nuôi cung cấp lương thực cho GV kết luận, giúp HS nhận rằng: Tất công việc đem lại lợi ích cho cộng đồng quan trọng đáng quý Những người làm bác sĩ, làm công an hay thu gom rác bán hàng, làm GV hay nhân viên bảo vệ, người hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng nơi sống để làm cho sống khoẻ mạnh, an toàn, tiện lợi, sẽ, vệ sinh tốt đẹp Kết thúc hoạt động này, số HS đọc lời nói ong trang 48 (SGK) LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 3 Những việc làm em đóng góp cho cộng đồng Hoạt động 6: Việc em làm để đóng góp cho nơi sống mình * Mục tiêu Nêu thực số việc HS thể làm để đóng góp cho cộng đồng địa phương * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp HS quan sát hình trang 49 trả lời câu hỏi SGK: Các bạn hình làm để đóng góp cho cộng đồng? Bước 2: Làm việc lớp (38) - HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời Bước 3: Làm việc cá nhân - Mỗi HS nghĩ ba việc em làm để đóng góp cho nơi sống viết vào “Bản cam kết ” theo mẫu (Xem Phụ lục 3) - HS sử dụng bút màu để trang trí cam kết Kết thúc hoạt động này, số HS đem trưng bày cam kết trước lớp ĐÁNH GIÁ GV sử dụng câu 6, 7, Bài (VBT) để đánh giá nhanh kết học tập tiết học Bài 7. THỰC HÀNH: QUAN SÁT CUỘC SỐNG XUNG QUANH TRƯỜNG (3 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: - Nhận địa điểm quen thuộc loại nhà, đường phố, xung quanh trường học - Giới thiệu hoạt động sinh sống lại người dân quanh trường hình thức khác (vẽ, viết, đóng vai, ) - Nêu chuẩn bị cần thiết quan sát * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Biết cách quan sát, ghi chép trình bày kết quan sát, * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: Định vị đứng chỗ đến đâu cộng đồng xung quanh trường học II Chuẩn bị: - Các Phiếu quan sát (theo SGK) - Giấy A0, giấy màu, bút màu, băng keo, kéo - VBT Tự nhiên Xã hội III.Hoạt động dạy học (39)GV giới thiệu học Bài học trước tìm hiểu quang cảnh người nơi em sống Bài học hôm nay, quan sát sống người dân xung quanh trường KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI 1 Chuẩn bị quan sát Hoạt động 1: Tìm hiểu việc cần làm trước quan sát * Mục tiêu Nêu chuẩn bị cần thiết quan sát Biết cách sử dụng Phiếu quan sát * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp HS quan sát hình trang 50 trả lời câu hỏi SGK: Khi quan sát, bạn hình mang theo trang phục nào? Bước 2: Làm việc lớp - Một số cặp trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời Bước 3: Làm việc theo nhóm nhỏ (3 – HS) - HS đọc phiếu quan sát, trao đổi cách đánh dấu vào phiếu Điều chưa rõ, em hỏi GV Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho người (Ví dụ: Bạn A tập trung quan sát phương tiện giao thông đường), đồng thời nhắc bạn khơng tự tách khỏi nhóm q trình tham quan LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 2 Quan sát sống xung quanh trường Hoạt động 2: Thực quan sát sống xung quanh trường * Mục tiêu - Tập trung quan sát nhóm phân cơng - Hoàn thiện phiếu (40)- HS theo nhóm thực nhiệm vụ quan sát trường theo phân cơng nhóm Đơi lúc, HS cần dừng lại, tập trung theo hiệu lệnh trật tự lắng nghe hướng dẫn giải thích thầy / giáo q trình tham quan Lưu ý: GV thơng báo cha mẹ HS tham gia quản lí HS ởi tham quan (nếu có điều kiện) - GV cần bao quát hoạt động nhóm, hỗ trợ hướng dẫn thêm em.Nểu có điều kiện, GV chụp lại ảnh nhà ở, cửa hàng, chợ, quan, sở sản xuất, đường phố, xe cộ lại, xung quanh trường trình dẫn HS tham quan - Hết thời gian, GV tập hợp HS dẫn em trở lại trường Hình thành kĩ so sánh, đối chiếu kết quan sát thành viên LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 3.Trình bày kết quan sát Hoạt động 3: Xử lí kết “Quan sát sống xung quanh trường ” * Mục tiêu Hình thành kĩ so sánh,đối chiếu kết quan sát thành viên nhóm,kĩ định,giải vấn đề Trình bày kết quan sát * Cách tiến hành HS làm việc theo nhóm: - Từng cá nhân báo cáo kết em quan sát ghi chép với nhóm - Nhóm trưởng điều khiển bạn thảo luận cách nhóm trình bày kết quan sát nhóm Gợi ý: 1 Sử dụng giấy khổ to (A0) để trình bày lại kết quan sát theo mẫu phiếu SGK Các em sử dụng bút màu để trình bày trang trí Đồng thời thay tập trình bày kết quan sát (41)3 Đóng kịch / kịch câm thể số nét bật sống xung quanh trường mà em quan sát Hoạt động 4: Tổ chức triễn lãm * Mục tiêu Trình bày kết quan sát hình thức khác * Cách tiến hành - HS nhóm trưng bày “triển lãm tranh ảnh mẫu vật sưu tầm a phương biểu diễn kịch ngắn, tiểu phẩm - Các nhóm nhận xét, góp ý lẫn - GV nhận xét, đánh giá khen thưởng động viên nhóm làm tốt Lưu ý: Kết thúc tiết học, GV dặn HS giữ lại sản phẩm để dùng ôn =) chủ đề Cộng đồng địa phương IV.ĐÁNH GIÁ + Đánh giá kiến thức kĩ năng: GV sử dụng câu 1, 2, Bài VBT để đánh giá HS | Tự đánh giá: GV dựa vào câu Bài (VBT) để biết HS tự đánh giá sau quan sát sống xung quanh trường em Bài 8. TẾT NGUYÊN ĐÁN (2 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học - Giới thiệu tên, thời gian diễn tết Nguyên đán - Kể số công việc thành viên gia đình người dân dịp tết Nguyên đán * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Tìm tịi, khám phá hoạt động đón Tết người dân cộng đồng * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: Thể tình cảm em với người thân người xung quanh qua việc nói hoạt động dịp Tết (42) - Các hình SGK - Video clip hát Ngày Tết quê em (nhạc Từ Huy) - Yêu cầu HS sưu tầm số hình ảnh hoạt động người dân đất nước Việt Nam dịp Tết - Yêu cầu HS mang theo số ảnh chụp hoạt động dịp Tết gia đình (nếu có) - VBT Tự nhiên Xã hội III.Hoạt động dạy học Mở đầu: Hoạt động chung lớp: - HS nghe nhạc hát theo lời hát: Ngày Tết quê em - HS trả lời câu hỏi: Bài hát cho em ngày Tết? GV dẫn dắt vào học: Bài hát cho thấy khơng khí đón Tết khắp đất nước với hoa tươi, phố đông vui, người sắm Tết, chơi, thăm hỏi lẫn ý nghĩa thiêng liên giúp tìm hiểu lễ hội truyền thống người Việt Nam nhắc đến hát, tết Nguyên đán KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI 1 Những hoạt động thường diễn vào dịp tết Nguyên đán Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động vào dịp ngày tết Nguyên đán * Mục tiêu Nếu hoạt động vào dịp tết Nguyên đán * Cách tiến hành Bước 1 Phương án 1: HS làm việc theo cặp. Yêu cầu HS quan sát hình trang 54, 55 (SGK) để trả lời câu hỏi: Những người hình làm gì? Trong đó, hoạt động thường diễn trước Tết, hoạt động thường diễn dịp Tết? Phương án 2: HS làm việc cá nhân với câu Bài (VBT) Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện số cặp trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời (xem gợi ý câu trả lời Phụ lục 1) (43)*Mục tiêu Nêu số hoạt động em gia đình dịp Tết * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm HS chia sẻ với bạn nhóm việc em gia đình thường làm vào dịp Tết theo câu hỏi SGK: 1 Vào dịp tết Nguyên đán, em với gia đình thường làm gì? Em thích hoạt động nào? Vì sao? Bước 2: Làm việc lớp Một số HS xung phong chia sẻ với bạn lớp việc em Kết thúc hoạt động này, GV yêu cầu HS nhà sưu tầm thơng tin hình ảnh tết Nguyên đán LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 2.Tết Nguyên đán qua sưu tập nhóm em Hoạt động 3: Giới thiệu thông tin hình ảnh tết Nguyên đán * Mục tiêu Giới thiệu thơng tin hình ảnh tết Nguyên đán sưu tầm * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm - Từng cá nhân đưa thơng tin hình ảnh sưu tầm tết Nguyên đán (bao gồm ảnh chụp hoạt động gia đình ngày Tết) - Nhóm trưởng điều khiển bạn thảo luận cách nhóm trình bày, xếp sưu tập thơng tin hình ảnh tết Ngun đán nhóm Đồng thời tập trình bày Bước 2: Làm việc lớp - Các nhóm trưng bày giới thiệu sưu tập nhóm trước lớp - HS nhóm tham quan sản phẩm lắng nghe nhóm bạn giới thiệu thơng tin, hình ảnh mà bạn sưu tầm Đồng thời, nhận xét xem nhóm sưu tầm nhiều thơng tin, hình ảnh bổ ích hoạt động đón tết Nguyên đán Việt Nam số nước khác (nếu có) (44)IV ĐÁNH GIÁ Hoạt động 4: Trò chơi “Đố vui ” * Mục tiêu Nhắc lại mở rộng kiến thức tết Nguyên đán * Cách tiến hành – Mỗi HS phát chữ A, B, C, D phương án trả lời câu hỏi trắc nghiệm - Sau GV nêu câu hỏi, HS nhanh chóng giơ đáp án, câu trả lời em điểm Xem câu hỏi đáp án cho trò chơi “Đố vui Phụ lục Lưu ý: Kết thúc tiết học, GV dặn HS nhà sưu tầm thơng tin, hình ảnh Tết cộng đồng địa phương nơi HS sống Bài 9, AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG (3 let) I.MỤC TIÊU Sau bai hoc, HS đạt + Về nhận thức khoa học: - Nhận biết số tình nguy hiểm, rủi ro xảy đường - Nêu cách phịng tránh nguy hiểm số tình để đảm bảo an toàn đường, - Nói tên ý nghĩa số biển báo tín hiệu đèn hiệu giao thơng, * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh – Đặt câu hỏi để tìm hiểu nguyên nhân, cách phòng tránh nguy hiểm số tình giao thơng (45)- Các hình SGK - VBT Tự nhiên Xã hội - Các bìa có hình trịn (màu xanh màu đỏ) ; hình xe ô tô, xe máy, xe đạp - Phiếu tự đánh giá, III.Hoạt động dạy học Mở đầu: Hoạt động chung lớp: - HS trả lời câu hỏi GV: + Nhà em gần hay xa trường? + Em thường đến trường phương tiện gì? Một số HS trả lời câu hỏi GV dẫn dắt vào học: Để đảm bảo an toàn đường học, như: toàn đường, cần thực quy định gì, học hơm lớp tìm hiểu KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Phát tình giao thơng nguy * Mục tiêu - Nhận biết số tình nguy hiểm, nêu cách phịng tránh để đảm bảo an tồn đường - Biết cách quan sát, đặt câu hỏi, trình bày ý kiến ngun nhân, cách phịng tránh nguy số tình giao thơng * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp - HS quan sát hình trang 58, 59 SGK để trả lời câu hỏi: + Các bạn đến trường phương tiện gì? + Theo em, người có hành động khơng đảm bảo an tồn? Vì sao? + Em khuyến số bạn HS có hành động khơng đảm bảo an tồn điều gì? Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện số cặp trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét, đặt câu hỏi, bổ sung câu trả lời GV bình luận, hồn thiện câu trả lời (46) - HS làm cầu Bài (VBT) LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 2: Liên hệ thực tế - HS làm cầu Bài (VBT) * Mục tiêu Đưa lưu ý đường để đảm bảo an toàn * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm 4 - Mỗi HS nêu lưu ý đường để đảm bảo an tồn, - Thảo luận nhóm tổng hợp ý kiến thành viên Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện số nhóm trình bày kết làm việc trước lớp. - HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời GV bình luận, hồn thiện câu trả lời Gợi ý: Nêu lưu ý phương tiện giao thông phù hợp vởi ngữ cảnh địa phương 2 Một số biển báo đèn tín hiệu giao thơng KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 3: Tìm hiểu biển báo đèn tín hiệu giao thơng * Mục tiêu Nói tên ý nghĩa số biển báo tín hiệu đèn hiệu giao thơng Biết cách quan sát, trình bày ý kiến biển báo đèn tín hiệu giao thơng * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm - HS quan sát hình trang 60, 61 SGK để trả lời câu hỏi: + Có biển báo đèn tín hiệu giao thông nào? + Khi gặp biển báo đèn tín hiệu giao thơng đó, em phải làm gì? + Ngồi biến báo đó, đường em nhìn thấy biển báo nào? Chúng cho em biết điều gì? Bước 2: Làm việc lớp (47)- HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời GV bình luận hoàn thiện trả lời Gợi ý: Biển báo hình: cấm ngược chiều, cấm người bộ, cấm xe đạp người sang ngang,Đèn tín hiệu giao thơng ba màu xanh, vàng, đỏ đèn tín hiệu hai màu điều khiển giao thơng người Ngồi biển báo hình, nhìn thấy biển đá lở (chủ yếu vùng núi), biên bến phà, nhiều nơi có biển giao với đường sắt khơng có rào chắn, HS làm cầu Bài (VBT) LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 4: Chơi trị chơi “Đố bạn biết: Đèn tín hiệu giao thơng “nói ” gì? ” * Mục tiêu - Nhớ ý nghĩa tín hiệu đèn hiệu giao thông - Phát triển kĩ lắng nghe phản ứng nhanh * Cách tiến hành Bước 1: Hướng dẫn cách chơi – Mỗi HS năm hai tay khoanh tay trước ngực - Khi GV nói đèn xanh giơ bìa trịn màu xanh, hai nắm tay HS chuyển động trước ngực, GV nói đèn đỏ giơ bia tròn màu đỏ, hai năm tay HS phải dừng lại Bước 2: Tổ chức chơi trò chơi GV gọi hai HS lên quan sát xem bạn thực / không theo hiệu lệnh GV Bạn làm sai nhắc lại ý nghĩa tín hiệu đèn giao thơng Bước 3: Nhận xét đánh giá – Dãy bàn có số HS làm sai – khen thưởng - GV mở rộng thông tin cho HS: Tín hiệu đèn xanh: cho phép người xe Tín hiệu đèn vàng: cảnh báo cho luân chuyển tín hiệu, báo hiệu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường giảm tốc độ phải dừng lại trước vạch sơn “Dừng lại ” theo quy định Trong trường hợp người điều khiển phương tiện người vượt vạch sơn phải nhanh chóng vượt qua khỏi giao lộ để tránh gây nguy hiểm cho thân người tham gia giao thơng khác Tín hiệu đèn đỏ: dừng lại (48)3, Đi qua đường KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI 3, Đi qua đường KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 5: Tìm hiểu yêu cầu qua đường * Mục tiêu - Nêu yêu cầu qua đường - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến yêu cầu qua đường * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm - Nhóm chẵn: HS quan sát hình trang 62 SGK để nêu yêu cầu đường đoạn đường có đèn tín hiệu giao thơng dành cho người - Nhóm lẻ: HS quan sát hình trang 62 SGK để nêu yêu cầu | đường đoạn đường khơng có đèn tín hiệu giao thơng dành cho người Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện số nhóm trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời GV chốt thông tin: + Qua đường đoạn đường có đèn tín hiệu giao thông dành cho người bộ: * Dừng lại hè phố, lề đường sát mép đường • Chờ cho tín hiệu đèn dành cho người chuyển sang màu xanh * Quan sát bên trái, bên phải bên trái lần chắn khơng có xe đến gần Đi qua đường vạch kẻ đường dành cho người bộ, giơ cao tay để xe nhận biết cần quan sát an tồn + Qua đường đoạn đường khơng có đèn tín hiệu giao thơng dành cho người bộ: *Dừng lại hè phố, lề đường sát mép đường * Quan sát bên trái, bên phải bên trái lần chắn an tồn - GV hướng HS đến thơng điệp: “Chúng ta cần phải thực quy định trật tự an tồn giao thơng để đảm bảo an toàn cho thân người khác ” - HS làm câu Bài (VBT) LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG (49)* Mục tiêu Biết thực theo yêu cầu qua đường * Cách tiến hành Bước 1: Chuẩn bị thực hành - GV HS làm số bìa c0s hình trịn (màu xanh màu đỏ)hình xe tơ, xe máy, xe đạp - GV vẽ trước sân trường đoạn đường có vạch kẻ đoạn đường khơng có vạch kẻ((số lượng đoạn đường theo số nhóm) Bước 2: Thực hành qua đường nhóm - Các nhóm phân vai người đóng vai đèn hiệu, số người người đóng tơ / xe máy / xe đạp) - Mỗi nhóm thực hành qua hai loại đoạn đường (HS nhóm đổi vai cho nhau) - GV vẽ trước sân trường đoạn đường có vạch kẻ đoạn đường khơng có vạch kẻ (số lượng đoạn đường theo số nhóm) Bước 3: Thực hành qua đường trước lớp Đại diện số nhóm thực hành qua đường trước lớp HS khác / GV nhận xét, hoàn thiện cách qua đường bạn (theo yêu cầu qua đường) IV ĐÁNH GIÁ * Đánh giá kết học tập học: GV sử dụng kết làm câu 2, 3, Bài (VBT) để đánh giá kết học tập HS * Tự đánh giá việc thực quy định an tồn giao thơng - Mỗi HS phát Phiếu tự đánh giá (Phụ lục) - HS tự đánh giá việc thực quy định an tồn giao thơng đường học cách: ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (2 tiết) (50)* Về nhận thức khoa học: Hệ thống kiến thức học chủ đề Cộng đồng địa phương * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Củng cố kĩ sưu tầm, xử lý thông tin * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: Thể việc em làm để đóng góp cho cộng đồng 91 - Các hình Bài Ơn tập đánh giá chủ đề Cộng đồng địa phương SGK, - Chuẩn bị biển báo giao thông rời (xem hình trang 65 SGK) thăm ghi II Chuẩn bị: - HS sưu tầm số thơng tin, hình ảnh chủ đề Cộng đồng địa phương, VBT Tự nhiên Xã hội III.Hoạt động dạy học Em học chủ đề Cộng đồng địa phương? Hoạt động 1: Giới thiệu thơng tin hình ảnh cộng đồng địa phương * Mục tiêu Hệ thống mở rộng kiến thức chủ đề Cộng đồng địa phương * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm - Từng cá nhân đưa hình ảnh, thơng tin sưu tầm theo phân công nhóm cộng đồng địa phương - Nhóm trưởng điều khiển bạn thảo luận cách nhóm trình bày, xếp sưu tập hình ảnh, thơng tin cộng đồng địa phương nhóm Đồng thời tập trình bày Bước 2: Làm việc lớp Các nhóm trưng bày giới thiệu sưu tập nhóm trước lớp HS nhóm tham quan sản phẩm lắng nghe nhóm bạn giới thiệu hình ảnh, thơng tin mà bạn sưu tầm Đồng thời, nhận xét xem nhóm sưu tầm nhiều hình ảnh, thơng tin bổ ích cộng Lồng địa phương Hoạt động 2: Trị chơi “Thi nói ngày tết Ngun đán ” (51)công bố số thứ tự tương ứng với biển báo giao thông để nhóm chuẩn bị trình bày Ví dụ: Cấm người Đường người sang ngang Số thăm Biển báo Cấm Giao Đã lở Bén ngược với đường pha chiểu sắt khơng có rào chắn Bước 2: Làm việc theo nhóm - HS thảo luận biển báo mà nhóm rút thăm Đưa tình nêu rõ việc cần làm để đảm bảo an toàn giao thơng cho người thân gặp biển báo Ví dụ: Bố đèo em chơi, gặp biển báo “Đường người sang ngang ”, em nhắc bố điều khiển xe chạy chậm lại, ý quan sát, ưu tiên cho người sang ngang - Nếu cần dừng hẳn xe lại, đợi người qua hết tiếp tục - Cử bạn trình bày trước lớp Bước 3: Làm việc lớp - Đại diện nhóm lên giới thiệu biển báo giao thơng nhóm chuẩn bị - Các nhóm nhận xét, góp ý lẫn - GV nhận xét, đánh giá khen thưởng động viên nhóm làm tốt 93 Em đóng góp cho cộng đồng? Hoạt động 4: Đóng vai xử lí tình * Mục tiêu Thể việc em làm để đóng góp cho cộng đồng * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm – Mỗi nhóm chọn hai tình thể hình vẽ trang 65 (SGK) (các em nghĩ tình khác) Nhóm trưởng điều khiển bạn thảo luận để nêu cách ứng xử khác có Sau đó, chọn cách mà em cho tốt để đóng vai Một số HS xung phong nhận vai trình bày trước lớp Bước 2: Làm việc lớp Các nhóm lên đóng vai thể việc em làm để đóng góp cho cộng đồng (Ví dụ: Tình 1: Nhắc nhở bạn giữ trật tự nơi cơng cộng ; Tình 2: Nhắc nhở người vứt rác nơi quy định) - Nhóm khác nhận xét bình luận cách ứng xử bạn lựa chọn để đóng rai, từ rút học: Mỗi người cần có ý thức trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng từ việc làm ngày giữ trật tự, giữ vệ sinh nơi công cộng, - GV nhận xét, đánh giá khen thưởng động viên nhóm làm tốt ĐÁNH GIÁ GV sử dụng câu 1, 2, 3, Bài Ôn tập đánh giá chủ đề Cộng Ông địa phương VBT để đánh giá kết học tập chủ đề PHỤ LỤC Gợi ý phân bổ thời lượng: Tiết 1: Từ hoạt động đến Hoạt động Tiết 2: Từ hoạt động đến hết Bài 10 (52)* Về nhận thức khoa học: - Nêu tên số phận bên ngồi * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh. Đặt câu hỏi đơn giản để tìm hiểu số đặc điểm bên xung quanh *Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Phân biệt số theo nhu cầu sử dụng người (cây bóng mát, ăn quả, hoa, ) - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến đặc điểm xanh II Chuẩn bị: - Một số thường gặp địa phương (cây trồng bầu chậu đất, có đủ thân, rễ, Một số có hoa tuỳ thực tế) - Các hình SGK - Bộ tranh ảnh gồm loài rau, hoa, bóng mát, đặc biệt lồi có địa phương, - Bảng phụ / giấy A2 - Một số hát, thơ nói tên loài ; phận ; lợi ích ; loại cho rau, hoa, quả, bóng mát, - Bộ thẻ từ gồm phận cây: thân, rễ, lá, hoa, (nếu có) Một số đồ vật làm từ thực vật phổ biến địa phương: rổ, rá, quạt nan, đĩa, giỏ mây, tre Một số hình ảnh: Hoa trang trí nhà, đám cưới, bữa tiệc, giường tủ, ; đồ ăn nước sinh tố, vật dụng khác làm từ thực vật vùng miền khác III.Hoạt động dạy học Mở đầu: Hoạt động chung lớp: - HS nghe nhạc hát theo lời hát có nội dung xanh quen thuộc mẽ máo Li xanh, Em yêu xanh, Hoa vườn, Bóng Kơnia, - HS trả lời câu hỏi GV để khai thác nội dung hát như: + Bài hát nhắc đến gì? (53)GV dẫn dắt học: Bài học nói đến xanh quanh ta, hoa, lá, (GV chọn hát giải thích, dẫn dắt theo nội dung hát đó) Chúng ta tìm hiểu về: “Cây xanh quanh em ” 1 Nhận biết số KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Nhận biết số * Mục tiêu - Nêu tên số - Đặt câu hỏi tên cây, hoa, chiều cao, màu sắc - So sánh chiều cao, độ lớn số * Cách tiến hành Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát tranh đặt câu hỏi - Hướng dẫn HS cách quan sát hình vẽ trang 68, 69 SGK – Hỏi: Kể tên có tranh (cây dừa, hoa cúc, rau bắp cải, rau xà lách, cây cam, chuối, bèo tây, hoa sủng) Lưu ý: HS không thiết phải kể được hết hình, GV gợi ý để HS biết chia sẻ bạn nhóm. + Cây có hoa, có quả? Hoa chúng có màu gì? + So sánh tranh, cao, thấp? (Cây cao như: dừa, bàng, cam, chuối ; Cây thấp như: hoa cúc, rau bắp cải, xà lách, ) Bước 2: Tổ chức làm việc theo cặp - GV hướng dẫn cặp HS giới thiệu cho nghe có SGK hình ảnh mà HS mang đến: tên cây, cao hay thấp, có hoa, có không? - HS đặt câu hỏi đặc điểm cây, HS trả lời (tuỳ trình độ HS, GV hướng dẫn HS đặt câu hỏi), gợi ý sau: + Cây gì? Nó có đặc điểm gì? + Cây cao hay thấp? Cây có hoa, khơng? – Nhà bạn vườn trường có gì? Hãy ghi vẽ vào bảng phụ giấy A2 Bước 3: Tổ chức làm việc nhóm (54)- Các nhóm HS treo sản phẩm bảng chia sẻ trước lớp (nếu có thời gian) Bước 4: Tổ chức làm việc lớp Chọn đại diện HS giới thiệu tên nhóm Các HS nhóm khác đặt câu hỏi đặc điểm nhận xét phần trả lời bạn LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 2: Thi gọi tên số cây * Mục tiêu - Khắc sâu, mở rộng vốn từ hiểu biết loài mà HS học - Phát triển lực ngôn ngữ qua hát, thơ mà HS học trường mầm non, nhằm tích hợp với mơn học Tiếng Việt, Âm nhạc vào môn học Tự nhiên Xã hội * Cách tiến hành Bước 1: Chia nhóm GV chia lớp thành nhóm, nhóm – HS Chia ảnh mà HS GV chuẩn bị cho nhóm Bước 2: Hoạt động nhóm Từng thành viên nhóm thi gọi tên số lồi tranh ảnh vật thật theo nhóm, bạn nói nhanh nhiều người thắng Bước 3: Hoạt động lớp - GV chọn hai nhóm trình bày trước lớp, nhóm khác nhận xét, đánh giá để tìm nhóm tốt - Nếu cịn thời gian, GV sử dụng phương án cho HS thi tìm hát, câu thơ có nhắc đến tên lồi Bước 4: Củng cố - HS nêu ngắn gọn: Sau phần học này, em rút điều gì? (Gợi ý: Trong tự nhiên, có nhiều xung quanh ta, có nhiều loại cây, có to, có nhỏ, ) - Yêu cầu HS nhà tiếp tục tìm hiểu có xung quanh nhà, khu vực nơi em sống vườn trường Ghi chép chia sẻ với bạn buổi học sau (55)- Nhằm phát huy lực đặt câu hỏi cho HS, GV cần khuyến khích sáng tạo HS, khuyến khích HS đặt nhiều câu hỏi lồi hình tốt, HS đặt câu hỏi quan sát tranh không thiết phải theo gợi ý - GV cần phát huy tối đa kiến thức hiểu biết, vốn từ HS. - Hình sách có sống cạn, số sống nước bèo, hoa văng GV giới thiệu qua xanh quanh ta sống cạn công chơi nước Chúng ta học kĩ nội dung lớp 2. ĐÁNH GIÁ GV sử dụng câu Bài 10 (VBT) để đánh giá nhanh kết HS Một số phận bên KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 3: Nhận biết số phận cây * Mục tiêu - Quan sát nhận biết số phận cây: thân, rễ, lá, hoa - Đặt câu hỏi trả lời phận bên ngồi thơng qua quan sát - Viết vẽ lại phận giới thiệu với bạn nhóm / lớp * Cách tiến hành Bước 1: Tổ chức làm việc theo cặp, hướng dẫn HS quan sát đặt câu hỏi - Yêu cầu HS quan sát hình trang 70 (SGK) phận có hình - Cho HS quan sát số có đủ thân, rễ, có có hoa, Một HS đặt câu hỏi, HS trả lời (tuỳ trình độ HS, GV hướng dẫn HS đặt câu hỏi), gợi ý sau: + Cây gồm phận gì? (Hầu hết có: thân, rễ, lá, hoa, quả) + Tại có nhìn thấy có có hoa? Tại lại có khơng thấy có hoa? Cây có hoa khơng? Hoa chúng có màu gì? Quả chúng có màu gì? (Gợi ý: Hầu hết xanh quanh em có: thân,rễ, lá, hoa quà Tuy nhiên, hoa quà xanh khơng phải lúc có, Một số lồi có hoa vào mùa định Ví dụ: Quả vải cóvào mùa hè (tháng 5, 6) ; Hoa đào thường nở vào mùa xuân, hoa cúc thường nhờ vào mùa thu ) (56)- GV cho HS quan sát rõ thật số (có thể rau cải dại) - Tiếp theo yêu cầu HS vẽ mà thích viết tên phận cây, Bước 2: Tổ chức làm việc nhóm - Mỗi HS chia sẻ với bạn nhóm sản phẩm vừa hồn thành - Các nhóm HS treo sản phẩm bảng chia sẻ trước lớp (nếu có thời gian) Bước 3: Tổ chức làm việc lớp Một số HS giới thiệu sản phẩm nhóm phận Cử có HS đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 4: Trị chơi “Tìm hiểu phận ” * Mục tiêu Khắc sâu kiến thức phận * Cách tiến hành Bước 1: Chia nhóm GV chia lớp thành nhóm, nhóm – HS Chia ảnh mà HS GV chuẩn bị cho nhóm Bước 2: Hoạt động nhóm Từng thành viên nhóm thi gọi tên phận dựa vào tranh ảnh vật thật mà GV HS chuẩn bị Các thành viên nhóm nhận xét, bổ sung Bước 3: Hoạt động lớp - GV chọn hai nhóm trình bày trước lớp, nhóm khác nhận xét, đánh giá, để tìm nhóm tốt - Nếu cịn thời gian, GV sử dụng phương án cho HS thi tìm hát câu thơ có nhắc đến tên phận cây.101 Bước 4: Củng cố - HS nêu ngắn gọn: Sau phần học này, em rút điều gì? (Gợi ý: Hầu hết xanh có thân, rễ, lá, hoa, quả.) - GV yêu cầu HS tiếp tục tìm hiểu phận có xung quanh nhà, trường địa phương qua sách bảo, Internet chia sẻ với bạn nhóm / lớp, khuyến khích HS nhờ trợ giúp người thân (57) GV sử dụng câu Bài 10 (VBT) để đánh giá nhanh kết HS Lợi ích KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 5: Tìm hiểu lợi ích đổi với người động vật * Mục tiêu ‘ - Nêu số lợi ích số người động vật - Có tình u ý thức bảo vệ xanh * Cách tiến hành Bước 1: Tổ chức làm việc theo cặp - Yêu cầu HS quan sát hình trang 71 (SGK) - GV hướng dẫn cặp HS giới thiệu cho nghe lợi ích đời sống người động vật qua hình SGK GV cần gợi mở để khai thác hiểu biết em, hình mơ tả nhiều lợi ích thực vật đời sống Gợi ý: + Các Hình 1, 2, 3: Là thức ăn người động vật + Các Hình 4: Dùng trang trí nhà cửa, làm đẹp nơi cơng cộng, + Cây Hình 5: Là nơi số động vật, cho bóng mát, sản xuất đồ dùng ngày cho người - HS tóm tắt lợi ích vào bảng giấy A2 sơ đồ, hình vẽ (khuyến khích cao khả tất HS lớp học) Bước 2: Tổ chức làm việc nhóm - Từng cặp chia sẻ với bạn nhóm sản phẩm cặp - Các nhóm HS treo sản phẩm bảng chia sẻ trước lớp (nếu có thời gian) Bước 3: Tổ chức làm việc lớp Chọn đại diện nhóm lên giới thiệu sản phẩm nhóm lợi ích Cử số HS đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn Hoạt động 6: Trị chơi “Tìm hiểu lợi ích ” * Mục tiêu - Khắc sâu kiến thức lợi ích (58)- Khuyến khích HS sưu tầm tranh ảnh, tài liệu, bước đầu phát triển lực tự học, tự nghiên cứu * Cách tiến hành Bước 1: Chia nhóm GV chia lớp thành nhóm, nhóm - HS Chia ảnh mà HS GV chuẩn bị cho nhóm Bước 2: Hoạt động nhóm Từng thành viên nhóm thi gọi tên số cỏ tranh ảnh vật thật Bước 3: Hoạt động lớp - GV cho hai nhóm thi với nhau, nhóm khác nhận xét, đánh giá, để tìm nhóm tốt nhất, - Nếu cịn thời gian, GV sử dụng phương án cho HS thi tìm hát, câu thơ, câu chuyện lợi ích phận bên ngồi Bước 4: Củng cố - HS nêu ngắn gọn: Sau phần học này, em học gì? (Gợi ý: Cây xanh có ích đời sống người động vật ) u cầu HS tiếp tục tìm hiểu lợi ích có xung quanh nhà trường địa phương qua sách báo, Internet chia sẻ với bạn nhóm / lớp Em nhờ trợ giúp người thân Hoạt động 7: Phân biệt rau, hoa, ăn bóng mát * Mục tiêu - HS nêu phân biệt số theo nhu cầu người: bóng mát, ăn quả, hoa, - HS có khả quan sát, tìm hiểu quan tâm đến thực vật có địa phương xung quanh em * Cách tiến hành Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát hình Tổ chức hoạt động quan sát hình trang 72, 73 (SGK) Bước 2: Tổ chức làm việc theo cặp (59)- GV hướng dẫn cặp HS giới thiệu cho rau, cho bóng mát, cho hoa cho Gợi ý + Cây rau (hình 1, 2, 3, 7): cà rốt, súp lơ, mùng tơi, bầu + Cây ăn (hình 4, 5, 9): long, bưởi, đào (hoa để ngắm vào dịp Tết để ăn) + Cây cho bóng mát (hình 6): bàng + Cây cho hoa làm trang trí (hình 4, 10): hoa đào, hoa mai Ngồi ra, cịn nhiều loại lương thực, lúa, ngô, ; làm thuốc (GV yêu cầu HS kể thêm) - HS ghi vào bảng phụ giấy A2 nhóm vừa học Bước 3: Tổ chức làm việc nhóm - Từng cặp chia sẻ với bạn nhóm sản phẩm cặp - Các nhóm HS treo sản phẩm bảng chia sẻ trước lớp (nếu có thời gian) Bước 4: Tổ chức làm việc lớp Cử đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm nhóm loại cây: rau, hoa, ăn quả, Cử số HS đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 8: Tìm hiểu số loại cho: rau, hoa, quả, bóng mát ; Trị chơi “Tơi gì? ” * Mục tiêu - Phân biệt khắc sâu số loại cho rau, hoa, quả, bóng mát - Phát triển lực ngơn ngữ, thuyết trình * Cách tiến hành Bước 1: Chia nhóm GV chia lớp thành nhóm, nhóm có nhiều cặp HS Bước 2: Hoạt động cặp Lần lượt cặp đóng vai vi dụ mô tả SGK trang 73 Một bạn mơ tả cây, vai trị đỏ, bạn trả lời, với cặp cịn lại đơi vai cho (60) GV chọn nhóm cặp điển hình, có nhiều ý tưởng sáng tạo lên trình bày trước lớp, bạn khác nhận xét, đánh giá bổ sung Tuỳ sáng tạo điều kiện mà GV có cách khen thưởng thích hợp cho HS Bước 4: Củng cố - HS nêu: Sau học này, em học điều gì? - Yêu cầu HS tiếp tục tìm hiểu loại rau, hoa, ăn quả, cho bóng mát số lồi làm thuốc, lương thực có xung quanh nhà trường học địa phương qua sách báo, Internet chia sẻ với bạn nhóm lớp Em nhờ trợ giúp người thân Lưu ý: - GV củng cố, khai thác HS nêu nhiều tên lợi ích xanh, nhằm khắc sâu học Hoạt động mở rộng vốn hiểu biết HS. - Phân biệt số loại cây: rau, hoa, ăn quả, cho bóng mát, GV có thể mở rộng hơn, ngồi nêu cịn có làm thuốc, hương thực, Khuyến khích HS tìm hiểu thêm cỏ địa phương nơi em sống. IV ĐÁNH GIÁ GV sử dụng câu 4, Bài 10 (VBT) để đánh giá nhanh kết học tập HS Bài 11. CÁC CON VẬT QUANH EM (3 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: Nêu tên số vật phận chúng * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Đặt câu hỏi để tìm hiểu số đặc điểm bên bật động vật *Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Phân biệt số vật theo lợi ích tác hại chúng người - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến đặc điểm vật II Chuẩn bị: (61)- Hình ảnh vật điển hình có địa phương GV HS chuẩn bị - Hình ảnh vật di chuyển – Bài hát, thơ, câu chuyện vật - Bảng phụ / giấy A4, giấy A2 III.Hoạt động dạy học Mở đầu: Hoạt động chung lớp: - HS nghe nhạc hát theo lời hát có nội dung số vật quen thuộc học trường mầm non như: Chú voi Đôn, Đàn vịt ; Gà trống, mèo cún con, - HS trả lời câu hỏi GV để khai thác nội dung hát như: + Bài hát nhắc đến gì? - Những từ nói vật? GV dẫn dắt học: Bài học nói đến vật (GV chọn hát giai thich, dẫn dắt theo nội dung hát đó) Chúng ta tìm hiểu vật em qua Bài 11 KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI 1 Nhận biết số vật Hoạt động 1: Nhận biết số vật * Mục tiêu - Gọi tên số vật, - Biết đặt câu hỏi tên số vật chiều cao, màu sắc chúng - So sánh chiều cao, độ lớn số vật với * Cách tiến hành Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát hình đặt câu hỏi - Hướng dẫn HS cách quan sát hình trang 74, 75 (SGK) - Hỏi: Trong hình có vật nào? Gợi ý: - Kể tên vật có hình Chúng có màu gì? GV lưu ý: HS khơng thiết phải kể hết tên vật có hình, GV gợi ý, hướng dẫn để HS biết chia sẻ bạn nhóm (62)Bước 2: Tổ chức làm việc theo cặp - GV hướng dẫn cặp HS giới thiệu cho nghe vật có SGK hình ảnh mà GV HS chuẩn bị: tên vật, chiều cao, kích thước vật có hình / tranh ảnh (nếu có), - Một HS đặt câu hỏi, HS trả lời (tuỳ trình độ HS, GV hướng dẫn HS đặt câu hỏi), gợi ý sau: + Con gì? Nó có đặc điểm gì? + Nó cao hay thấp? Nó có màu gì? - Nhà bạn trường hàng xóm / địa phương em thường nuôi con? Hãy ghi vào vẽ vào bảng phụ giấy A4, Bước Tổ chức làm việc nhóm - Mỗi HS chia sẻ với bạn nhóm bảng tên vật tranh vẽ vừa - Các nhóm HS treo sản phẩm bảng chia sẻ trước lớp (nếu có thời gian) Bước 4: Tổ chức làm việc lớp Cử đại diện nhóm giới thiệu tên số vật nhóm Các HS cịn lại đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn LUYEN TAP VÅ VAN DUNG Hoạt động 2: Thi gọi tên số vật * Mục tiêu - Khắc sâu, mở rộng vốn từ hiểu biết các vật - Phát triển lực ngôn ngữ qua hát, thơ mà HS học trường mầm non, nhằm tích hợp với môn học Tiếng Việt, Âm nhạc vào môn học Tự nhiên Xã hội * Cách tiến hành Bước 1: Chia nhóm GV chia lớp thành nhóm, nhóm – HS Chia ảnh mà HS GV chuẩn bị cho nhóm Bước 2: Hoạt động nhóm Từng thành viên nhóm thi gọi tên vật qua tranh ảnh, bạn nói nhanh nhiều người thắng (63) - GV chọn hai nhóm trình bày trước lớp, nhóm khác nhận xét, đánh giá, để tìm nhóm tốt Nếu cịn thời gian, GV sử dụng phương án cho HS thi tìm hát, câu thơ có nhắc đến tên vật cách tổ chức trị chơi nhỏ: Thi tìm tên vật qua hát, thơ câu chuyện chọn nhóm tốt trình bày trước lớp Hoạt động nhằm khắc sâu tên vật mà HS học phát huy lực ngôn ngữ qua thơ, hát HS học lớp mẫu giáo Ngoài ra, hoạt động nhằm tích hợp với mơn học Tiếng Việt, Âm nhạc phát huy trí tuệ ngơn ngữ, âm nhạc HS Bước 4: Củng cố, HS nêu ngắn gọn: Sau phần học này, em rút điều gì? (Gợi ý: Trong tự, nhiều lồi vật, có vật cao tơ nhự, voi, hươu cao cổ, có vật lại nhỏ kiến, ): - Yêu cầu HS nhà tiếp tục tìm hiểu thêm vật có xung quanh nhà, khu nơi em sống vườn trường Ghi chép chia sẻ với bạn buổi học sau, Lưu ý: Nhằm phát huy lực đặt câu hỏi cho HS, GV cần khuyến khích sáng tạo HS, khuyến khích HS đặt nhiều câu hỏi xung quanh vật có hình càng tốt HS đặt câu hỏi quan sát tranh không thiết phải theo gợi ý ĐÁNH GIÁ GV sử dụng câu câu Bài 11 (VBT) để đánh giá nhanh kết học tập HS 2 Một số phận bên vật KHÁM PHÁ KIỂN THỨC MỚI Hoạt động 3: Nhận biết số phận bên vật * Mục tiêu - Quan sát nhận biết số phận bên ngồi số vật: đầu, quan di chuyển, (64)- Giới thiệu phận bên số vật với bạn nhóm / lớp * Cách tiến hành Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát hình đặt câu hỏi Cho HS quan sát hình SGK trang 76, 77, hỏi HS: Các vật thường có phận bên nào? Bước 2: Tổ chức làm việc theo cặp Yêu cầu HS quan sát kĩ hình SGK trang 76, 77 chi phận bên vật có hình - GV hướng dẫn cặp HS giới thiệu cho nghe phận bênngồi vật SGK hình HS chuẩn bị mang tới lớp - Một HS đặt câu hỏi, HS trả lời (tuỷ trình độ HS, GV hướng dẫn HS đặtđược câu hỏi), gợi ý sau: Con gi, gồm phận nào? (Hầu hết vật có: đầu, quan di chuyển) Nó di chuyển gì? - HS sau thảo luận, vẽ vật có đầy đủ phận mà HS yêu thích vào bảng phụ giấy A2 Bước 3: Tổ chức làm việc nhóm - Mỗi HS chia sẻ với bạn nhóm sản phẩm nhóm vừa hồn thành - Các nhóm HS treo sản phẩm bảng chia sẻ trước lớp Khắc sâu kiến thức phận bên vật việc sử dụng câu hỏi), LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 4: Trò chơi “Cách di chuyển vật ” * Mục tiêu phận để di chuyển * Cách tiến hành Bước 1: Chia nhóm (65) Nhóm trưởng hộ cách di chuyển vật, thành viên nhóm thể theo cách di chuyển vật Nhóm trưởng chọn bạn có cách di chuyển giống vật vừa hô Cứ tiếp tục vật khác Bước 3: Hoạt động lớp - Mỗi nhóm cử đại diện nhóm lên thi với nhóm khác GV cho nhóm bốc thăm vật thi xem nhóm thể tốt sáng tạo Nếu cịn thời gian thi tổ chức thi “Tìm hiểu phận bên cá vật ” Phương án 1: Thi trò chơi ghép chữ thẻ từ: đầu, quan chuyển (chân, vậy, cánh, ) Phương án 2: Thi tìm câu thơ, hát phận bên vật. Hoạt động nhằm khắc sâu tên phận bên con vật mà HS học phát huy lực ngôn ngữ qua thơ, hát HS học lớp mẫu giáo, Ngoài ra, hoạt động nhằm tích hợp với mơn học Tiếng Việt, Âm nhạc phát huy trí tuệ ngôn ngữ âm nhạc HS Bước 4: Củng cố - HS nêu ngắn gọn: Sau phần học này, em rút điều gì? (Gợi ý: Các vật có ba phận đầu, quan di chuyển) Theo em, vật khác với xanh điểm nào? - Yêu cầu HS tiếp tục tìm hiểu phận vật khác có xung quanh nhà, trường địa phương qua sách báo, Internet chia sẻ với bạn nhóm / lớp Em nhờ trợ giúp người thân ĐÁNH GIÁ GV sử dụng câu Bài 11 (VBT) để đánh giá nhanh kết học tập HS Lợi ích tác hại vật người KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 5: Tìm hiểu lợi ích số vật người động vật * Mục tiêu (66) * Cách tiến hành Bước 1: Tổ chức làm việc theo cặp - Yêu cầu HS quan sát hình trang 78, 79 (SGK) - GV hướng dẫn cặp HS giới thiệu cho nghe lợi ích tác hại vật đời sống người có hình SGK Lưu ý: GV cần khuyến khích HS khai thác nhiều lợi ích tác hại tốt, phát huy hiểu biết sáng tạo HS gợi ý HS cách phịng tránh, tiêu diệt số lồi vật có hại Dưới số gợi ý hình trang 78, 79 (SGK) + Hình 1: Con gà cung cấp trứng, thịt cho người Trứng gà chế biến nhiều ăn ngon, bổ dưỡng như: trứng ốp - lết, ca - - men, + Hình 2: Con bỏ cung cấp sữa, - mat, thịt, + Hình 3: Con mèo bắt chuột, làm bạn thân thiết người, + Hình 4: Con chuột mang nhiều mầm bệnh lây truyền nhiễm như: dịch hạch, sốt Ngoài ra, có hai nanh ln mọc dài nên chuột hay cằn đồ vật, đặc biệt cắn dây điện gây điện giật, hoả hoạn gây chết người + Hình 5: Ngồi cung cấp sữa, vùng miền núi nông thơn, bỏ cịn dùng để chun chở hàng hóa kéo cày kéo bừa + Hình 6: Con ong giúp thụ phân cho cây, tiêu diệt số loài sâu bệnh cho trồng, hút mật hoa làm mật, mật ong bổ dưỡng cho sức khoẻ người Tuy nhiên, để ong đốt đau, buốt, + Hình 7: Con ruồi đậu vào phế thải, ăn thức ăn người Vì vậy, ruổi nguyên nhân mang phát tán nhiều mầm bệnh khác tiêu chảy, nhiễm trùng da mắt + Hình 8: Con gián sống nơi ẩm thấp, bẩn thỉu, ăn chất thải chúng bò vào thức ăn, tủ bát, chúng vật trung gian truyền bệnh cho người tiêu chảy, kiết lị, + Hình 9: Con chim sâu hay cịn gọi chim chích bơng nhỏ bé trợ thủ đắc lực bắt sâu giúp bác nơng dân Ngồi ra, chim sâu cịn có tiếng hót hay (67) - GV tổ chức chia nhóm, nhóm tóm tắt vào bảng giấy A2 lợi ích vật sơ đồ vẽ hình, Tương tự vậy, nhóm khác tóm tắt tác hại vật Bước 2: Tổ chức làm việc nhóm Từng cặp chia sẻ với bạn nhóm sản phẩm cặp - Các nhóm HS treo sản phẩm bảng chia sẻ trước lớp (nếu có thời gian) Bước 3: Tổ chức làm việc lớp - Cử đại diện HS giới thiệu sản phẩm nhóm lợi ích tác hại vật người Cử số HS đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn, 112 * Mục tiêu LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 6: Trị chơi “Đó gì? ” * Mục tiêu - Phân biệt số vật có ích vật có hại - Phát triển ngơn ngữ, thuyết trình, * Cách tiến hành Bước 1: Chia nhóm GV chia lớp thành nhóm, nhóm - HS - Một bạn chọn đặt câu hỏi đặc điểm vật (ví dụ: Con vật di chuyển gì? - Các bạn nhóm dựa vào hình có để trả lời Cuối cùng, dựa đặc điểm vật, bạn chọn nêu tên vật Cứ vậy, bạn lên đặt câu hỏi bạn khác trả lời Bước 2: Hoạt động lớp GV chọn nhóm cặp điển hình, có nhiều ý tưởng sáng tạo lên trình bày trước lớp, bạn khác nhận xét, đánh giá bổ sung Tuỳ sáng tạo điều kiện mà GV có cách khen thưởng thích hợp cho HS Bước 3: Củng cố - HS nêu ngắn gọn: Sau phần học này, em học gì? (68)- Yêu cầu HS tiếp tục tìm hiểu lợi ích tác hại số lồi vật có xung quanh nhà ở, trường địa phương qua sách báo, Internet chia sẻ với bạn nhóm / lớp Em nhờ trợ giúp người thân IV ĐÁNH GIÁ GV sử dụng câu 4, câu Bài 11 (VBT) để đánh giá nhanh kết học tập HS, Bài 12 CHĂM SĨC, BẢO VỆ CÂY TRỒNG VÀ VẬT NI I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được - Nêu thực số việc phù hợp để chăm sóc, bảo vệ trồng:và vật ni - Nêu tình an tồn khơng an tồn tiếp xúc với số vật * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Biết cách quan sát, trình bày ý kiến hành động gây an toàn tiếp xúc với số vật * Vận dụng kiến thức, kĩ học: - Có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật - Có ý thức giữ an tồn tiếp xúc với số vật II Chuẩn bị: - Các hình ảnh SGK - Phiếu tập Bảng phụ giấy A4 III.Hoạt động dạy học Mở đầu: Hoạt động chung lớp: – Kiểm tra cũ: Kể tên cây, vật xung quanh em, - Liên hệ vào học “Chăm sóc, bảo vệ trồng vật ni ” Chăm sóc bảo vệ trồng KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI (69)Bước 1: Tổ chức làm việc theo cặp - Yêu cầu HS quan sát hình trang 80, 81 (SGK) - GV hướng dẫn cặp HS mơ tả ý nghĩa hình SGK - HS tóm tắt vào bảng giấy A4 việc cần làm để chăm sóc cây, thể thể Bước 3: Tổ chức làm việc theo nhóm - Từng cặp chia sẻ với bạn nhóm sản phẩm cặp Bước 3: Tổ chức làm việc lớp - Các nhóm HS treo sản phẩm bảng - Cử đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm nhóm việc cần làm để chăm sóc trồng Một số HS đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn, Bước 4: Củng cố - HS nêu: Sau học này, em học điều gì? - GV nhắc nhở HS cần thực việc chăm sóc bảo vệ nhà nơi công cộng Cẩn thực trồng nhiều để giữ môi trường xung quanh thêm xanh, sạch, đẹp LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 2: Đóng vai, xử lý tình * Mục tiêu: HS có ý thức bảo vệ trồng nơi công cộng * Cách tiến hành Bước 1: Tổ chức làm việc nhóm GV tổ chức nhóm đóng vai, xử lý tình gợi ý trang 81 (SGK), khuyến khích HS xây dựng thêm kịch Bước 2: Tổ chức làm việc lớp Từng nhóm bốc thăm lên đóng vai thể tình mà nhóm vừa thực dựa tình SGK nhóm bổ sung - Một số HS nhóm khác đặt câu hỏi nhận xét nhóm bạn Bước 3: Củng cố (70)GV sử dụng câu Bài 12 (VBT) để đánh giá nhanh kết học HS, Chăm sóc bảo vệ vật nuôi KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 3: Tìm hiểu hoạt động chăm sóc bảo vệ vật ni Mục tiêu: Biết chăm sóc số vật ni có ý thức chăm sóc, bảo vệ vật ni * Cách tiến hành Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát tranh đặt câu hỏi GV hướng dẫn HS khai thác hình trang 82 (SGK): Các bạn hình làm gì? (cho gà ăn, cho bị ăn, cho chó tiêm phịng, người lớn che ấm cho gia súc, ) Theo em, việc làm có tác dụng vật? Bước 2: Tổ chức làm việc theo cặp - Yêu cầu HS quan sát hình SGK trang 82 - GV hướng dẫn cặp HS mô tả ý nghĩa hình SGK - HS tóm tắt vào bảng giấy A4 việc cần làm để chăm sóc vật sơ đồ hình vẽ GV khuyến khích HS thể lực mà HS thể Bước 3: Tổ chức làm việc nhóm Từng cặp chia sẻ với bạn nhóm sản phẩm cặp Các nhóm HS treo sản phẩm bảng chia sẻ trước lớp (nếu có thời gian) Bước 4: Tổ chức làm việc lớp Đại diện HS giới thiệu sản phẩm nhóm việc cần làm để chăm sóc vật ni u cầu số HS đặt câu hỏi nhận xét phần giới thiệu bạn Bước 5: Củng cố - HS nêu: Sau học này, em học điều gì? - GV nhắc lại: Chúng ta không nên ngắt hoa, bẻ cành nơi công cộng, cân nhắc - GV nhắc nhở HS cần thực việc chăm sóc, bảo vệ nhà nơi công cộng, Cần thực trồng nhiều để giữ môi trường xung quanh thêm (71)+ Cách tiến hành GV tổ chức nhóm đóng vai, xử lý tình gợi ý SGK, khuyến Từng nhóm bốc thăm lên đóng kịch thể tình mà nhóm vừa thực Một số HS nhóm khác đặt câu hỏi nhận xét nhóm bạn Bước 3: Củng cố - HS nêu: Sau tình này, em rút điều gì? - GV nhắc lại: Khơng đánh đập chó, mèo vật ni, bị chúng cắn lại Chúng ta khơng nên ăn thịt thú rừng, không nuôi giữ vật hoang dã, cần động vật hoang dã với môi trường sống tự nhiên chúng - GV nhắc nhở HS cần thực việc chăm sóc, bảo vệ vật ni nhà nơi cơng cộng ĐÁNH GIÁ GV sử dụng câu Bài 12 (VBT) để đánh giá nhanh kết học tập HS Một số vật khơng an toàn tiếp xúc KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 5: Nhận biết số vật khơng an tồn tiếp xúc * Mục tiêu Nêu số vật khơng an tồn tiếp xúc * Cách tiến hành Bước 1: Tổ chức làm việc theo cặp - GV hướng dẫn cặp HS thay hỏi trả lời Cứ trao đổi hết hình SGK 117 - GV nhắc nhở HS cần thực việc chăm sốc, bảo vệ vật nuôi nhà nơi LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 4: Đóng vai, xử lí tình khích HS xây dựng thêm kịch Bước 2: Tổ chức làm việc lớp * Mục tiêu: HS có ý thức bảo vệ động vật, đặc biệt động vật hoang dã Bước 1: Tổ chức làm việc nhóm dựa tình SGK nhóm bổ sung (72)trường hợp trẻ em bị chó cắn chết - Hình 5: Sâu róm có màu sắc sặc sỡ, có gai lông để nguỵ trang tự vệ Khi bị chạm vào, chúng xù lên chùm lông gai để cơng Gại sâu có dạng đầu nhọn phân nhánh, gây độc trực tiếp nối với hạch chứa nọc độc chân Những lơng chích sâu róm trơng giống sợi thuỷ tinh gãy rời khỏi thân sâu, bám da người gây triệu chứng ngộ độc Lông sâu da khơng bị thối biến mà mắc lại suốt năm sau bị ngộ độc, gây đau suốt thời gian này, đặc biệt nguy hiểm mắt - Hình 6: Con rắn có nọc độc, cắn gây chết người Bước 4: Củng cố - GV nhắc nhở HS: + Cần cẩn trọng tiếp xúc với số vật + Không ngắt hoa, bẻ cành vừa giữ vẻ đẹp vừa tránh tiếp xúc với gai nhựa cây, gây bỏng, phồng rộp, + Khi không may bị gai đâm, nhựa dính vào da, mắt ; vật cắn, cần rửa vết thương nước nói với bạn bè, người thân trợ giúp - Yêu cầu HS nhà tiếp tục tìm hiểu thêm cây, vật có xung quanh nhà, khu vực nơi em sống vườn trường gây nguy hiểm, khơng an tồn tiếp xúc Ghi chép chia sẻ với bạn buổi học sau upload.123doc.net - Từng HS chia sẻ thêm với bạn nhóm số vật khác - Mỗi nhóm hồn thành sơ đồ hình vẽ tên số cây, vật Cử HS đại diện nhói lên giới thiệu sản phẩm nhóm Các HS cịn lại đặt (73)điều gì? - GV nhắc nhở HS: + Khi tiếp xúc với số vật, cần cẩn thận để tránh xảy tổn thương đáng tiếc cho thể người xung quanh Chúng ta cần bác cho người thân bạn bè giúp đỡ bị thương tiếp xúc với hay vật, 11 Một số việc làm an tồn khơng an tồn tiếp xúc với số tốc " với số vật Nhận biết số hành động khơng an tồn tiếp xúc với số Bước 1: Tổ chức làm việc theo cặp bạn bên cạnh hành động an tồn? Vì sao? Những hành động các tổ ong, húc gây bị thương hay chết người, biện pháp cần phòng tránh tiếp xúc chia sẻ với bạn buổi học sau LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 7: Xử lí tình huống: Một số việc làm an tồn khơng an tồn tiếp xúc với số vật Bước 1: Tổ chức làm việc nhóm GV tổ chức nhóm đóng vai, xử lý tình gợi ý SGK, khuyến khích HS xây dựng thêm kịch Bước 2: Tổ chức làm việc lớp - Từng nhóm bốc thăm lên đóng kịch thể tình mà nhóm vừa thực dựa tình SGK nhóm bổ sung Cử số HS nhóm khác đặt câu hỏi nhận xét nhóm bạn Bước 3: Củng cố - HS nêu: Sau tình này, em rút điều gì? GV nhắc lại: Chúng ta không tự ý ngắt hoa, bẻ ăn lạ mọc bên đường hay rừng Khi không may bị thương cối vật gây cần rửa vết thương nước báo với bạn bè người thân gần để trợ giúp IV ĐÁNH GIÁ GV sử dụng câu Bài 12 (VBT) để đánh giá nhanh kết học tập HS Gợi ý phân bổ thời lượng: Tiết 1: Từ đầu đến hết Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến hết Hoạt động Tiết 3: Từ Hoạt động đến hết + Đối với HS vùng nông thôn, miền núi, cần nhắc nhở thêm việc không che tổ kiến ; không chơi đùa trước vật trâu, bò, để tránh bị Yêu cầu HS nhà tiếp tục tìm hiểu thêm vật có xung quanh nhà, khu vực nơi em sống vườn trường gây an toàn Bài 13 THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÂY XANH VÀ CÁC CON VẬT (3 tiết)| (74)- Kết nối kiến thức học thực vật, động vật học tự nhiên - Biết sử dụng đồ dùng cần thiết tham quan thiên nhiên * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Quan sát, đặt câu hỏi trả lời câu hỏi vật nơi tham quan - Bước đầu làm quen cách quan sát, ghi chép, trình bày kết tham quan * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Có ý thức giữ an toàn tiếp xúc với số vật - Có ý thức bảo vệ mơi trường sống thực vật động vật - Cân nhắc không sử dụng đồ dùng nhựa dùng lần để bảo vệ môi trường II Chuẩn bị: - Các phiếu quan sát - Giấy A0 - VBT Tự nhiên Xã hội III.Hoạt động dạy học KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Chuẩn bị tham quan thiên nhiên * Mục tiêu - Nêu số đồ dùng cần mang tham quan - Thực số nội quy tham quan * Cách tiến hành Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát hình - Hướng dẫn HS cách quan sát hình trang 86, 87 (SGK) - Hỏi: Các bạn hình làm gì? Bước 2: Tổ chức làm việc nhóm - Từng HS nhóm trình bày, thảo luận: - Những đồ dùng cần mang tham quan thiên nhiên? + Vai trị đồ dùng gì? (75)- Đại diện nhóm trình bày đồ dùng cần thiết mang theo tham quan thiên nhiên tác dụng chúng - Trình bày lưu ý tham quan - GV hỏi: Để bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, nên đựng nước đồ ăn vật dụng gì? Gợi ý: Ở Việt Nam, nhiều người có thói quen dùng đồ ăn nhanh, nước uống, đựng đồ nhựa, rổ nhựa gây nhiều tác hại cho môi trường sống người động vật cần giảm thiểu cách: không sử dụng đồ nhựa dùng lần Bước 4: Củng cố - GV hướng dẫn HS: + Cách quan sát thiên nhiên: Quan sát cây, vật màu sắc, chiều cao, phận ; + Cách ghi chép Phiếu quan sát: Ghi nhanh điều quan sát theo mẫu phiếu điều ý mà em thích vào phía phiếu để hoàn thiện sau - GV lưu ý, nhắc nhở HS + Tuân thủ theo nội quy, hướng dẫn GV, nhóm trường, + Chú ý quan sát, chia sẻ, trao đổi với bạn phát điều thú vị em chưa biết để tìm câu trả lời chia sẻ hiểu biết với bạn nhóm học hỏi từ bạn, + HS đựng nước vào bình thưa, hạn chế sử dụng nước uống đóng chai nhựa, Đồ ăn đựng hộp, trảnh đựng thức ăn túi nilon + Cần cẩn trọng tiếp xúc với vật: Không ngắt hoa, bẻ cành., giữ vẻ đẹp vừa tránh tiếp xúc với dai nhựa cây, gây bỏng, phồng rộp, + Khi khơng may bị gai đâm, nhựa dính vào da, mắt ; vật cắn, cần rửa vết thương nước báo với bạn bè, thầy cô, người thân trợ giúp Hoạt động 2: Đi tham quan thiên nhiên. * Mục tiêu - Thực hành quan sát thực vật động vật (76) * Cách tiến hành Bước 1: Chia nhóm GV chia HS thành nhóm, nhóm từ đến HS Bầu nhóm trường, nhóm phó, giao nhiệm vụ thành viên - Hướng dẫn em thực nội quy theo nhóm Hướng dẫn HS cách quan sát xung quanh: + Thực vật: quan sát từ nhỏ đến to, quan sát hình dạng, chiều cao, phận màu sắc thân, lá, hoa, (nếu có), rau, ăn quả, cho bóng mát hay lương thực, làm thuốc + Động vật: quan sát vật hình dạng, kích thước, màu sắc ; phận chúng Lưu ý HS quan sát vật nhỏ đám có kiến, chiểu, đến vật nép tán bọ ngựa, bọ cánh cứng, Bước 2: Tổ chức tham quan - GV theo dõi nhóm điều chỉnh nhóm qua nhóm trưởng nhóm phó - Nhắc nhở HS: + Giữ gìn an tồn tiếp xúc với vật Giữ gìn vẻ đẹp khu tham quan Hoạt động 3: Hoàn thiện báo cáo kết sau tham quan thiên nhiên + Che ộ đứng bóng râm + Vứt rác nơi quy định LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG * Mục tiêu - Biết làm báo cáo sau tham quan - Trình bày kết báo cáo *Cách tiến hành Bước 1: Hướng dẫn HS hoàn thiện bảo cáo Hỏi: Các em rút điều sau buổi tham quan? Đã quan sát thấy gì? (77)Bước 2: Tổ chức làm việc nhóm - GV chia thành nhóm lớn: Nhóm báo cáo đề tài Thực vật nhóm đề tài Động vật, nhóm – HS - Mỗi nhóm hồn thành báo cáo vào giấy khổ A0 theo sáng tạo nhóm GV khuyến khích HS ngồi việc thực báo cáo theo mẫu, em sáng tạo, trình bày báo cáo theo cách riêng nhóm tuyên dương nhóm có sáng tạo đặc biệt Bước 3: Tổ chức làm việc lớp - Cử đại diện nhóm lên trình bày, HS khác nhận xét, hỏi nhóm bạn - Chọn nhóm làm tốt nhất, tuyên dương, tổng kết Dưới mẫu Phiếu quan sát vật Trong mẫu có bổ sung thêm cột để HS phân biệt rau, cho bóng mát, ăn quả, tuỳ nơi tham quan mà GV yêu cầu HS ghi cột cho phù hợp Ví dụ: Ở cơng viên khó có rau, Cột ghi để khuyến khích HS ghi thêm điều quan sát được, ví dụ như: thân cao, khẳng khiu bò sát đất, ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT (2 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: Hệ thống lại kiến thức học chủ đề thực vât động vật: tên gọi, phận, lợi ích, chăm sóc, giữ an tồn - Những việc nên làm để chăm sóc trồng vật ni * Vẽ tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Làm sưu tập cây, vật qua việc quan sát, sưu tự nhiên sách báo * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: Có ý thức chăm sóc bảo vệ trồng vật ni II Chuẩn bị: - Hình ảnh trang 90, 91 (SGK) Các thẻ từ phận vật - Bảng giấy A2, bút vẽ màu, băng dính hai mặt III.Hoạt động dạy học (78)* Mục tiêu Hệ thống lại kiến thức học chủ đề Thực vật động vật : - Tên số vật ; - Các phận số vật ; - Lợi ích số vật ; - Cách chăm sóc số vật nuôi ; Cách giữ an toàn tiếp xúc với số vật nuôi *Cách tiến hành Bước 1: Hướng dẫn HS thực - GV hỏi: Chúng ta học xong chủ đề Thực vật động vật, em nhớ Li, học làm sau học chủ đề này? - GV yêu cầu số HS trả lời hướng dẫn hoạt động nhóm Bước 2: Tổ chức làm việc nhóm - GV chia thành – nhóm: Nhóm lẻ làm tổng kết phần thực vật nhóm chăn IN Phần Động vật - GV yêu cầu nhóm thể theo sơ đồ gợi ý trang 90, 91 (SGK) hồn hinh chỗ có dấu? Sơ đồ giấy khổ A2 - GV khuyến khích HS ngồi việc thực theo mẫu, em sáng tạo, trình bày Sơ đồ theo cách riêng nội nhóm như: dán hình ảnh sưu tập minh hoạ bằng hình em tự vẽ Bước 3: Tổ chức làm việc lớp - Cử đại diện nhóm lên trình bày, HS khác nhận xét, hỏi nhóm bạn - Tuyên dương nhóm có sản phẩm phần trình bày tốt nhất, sáng tạo - GV kiểm tra lại hiểu biết kiến thức chủ đề số HS chưa tích cực tham gia q trình làm việc nhóm HS yếu bạn - GV chọn hai kết tốt hai nhóm tổng kết Thực vật Động vật để tổng kết trước lớp - Nếu cịn thời gian, GV tổ chức trị chơi “Thi tìm hiểu lồi vật qua hát, thơ cách khác theo ý tưởng sáng tạo GV Bước 4: Củng cố Yêu cầu HS tiếp tục hoàn thiện sơ đồ tổng kết chủ đề Thực vật động vật theo cách em vào (79) * Mục tiêu - Hệ thống kiến thức thực vật động vật - Hình thành lực tự tìm tịi, nghiên cứu, *Cách tiến hành - Chọn vài nhóm lên trình bày (nếu cịn thời gian) u cầu HS hoản - GV phân nhóm, yêu cầu HS sưu tập hình ảnh thực vật động vậtvà tập hợp lại để làm sưu tập nhóm - Mỗi nhóm làm sưu tập theo sáng tạo riêng, nhiên cần thể rõ Tên vật, hình dạng, kích thước số đặc điểm bật, lợi ích chúng, Khuyến khích HS sưu tập, giới thiệu vật có địa phương, - Chọn vài nhóm lên trình bày (HS hoàn thiện tiếp nộp cho GV vào buổi học sau để tổng kết, khen thưởng (Lưu ý: Những sưu tập tốt GV bố trí treo Góc trưng bày lớp.) Hoạt động 3: Làm tập ôn tập tổng kết chủ đề GV sử dụng câu 1, 2, (VBT) Hoạt động 4: Tự đánh giá: Em làm để chăm sóc bảo vệ cây? * Mục tiêu - Bước đầu biết tự đánh giá việc chăm sóc bảo vệ - Có ý thức chăm sóc bảo vệ * Cách tiến hành - Mỗi HS phát phiếu đánh giá (Phiếu phần Phụ lục) - HS viết vẽ việc làm để chăm sóc bảo vệ xanh Hoạt động 5: Tự đánh giá: Em làm để chăm sóc bảo vệ vật * Mục tiêu - Bước đầu biết tự đánh giá việc hăm sóc bảo vệ số vật - Có ý thức chăm sóc bảo vệ vật * Cách tiến hành - Mỗi HS phát phiếu đánh giá (Phiếu phần Phụ lục) 128 sing cách: (80) Hoạt động 6: Tự đánh giá: Em làm để giữ an toàn cho thân tiếp | xác với số vật? *Mục tiêu - Bước đầu biết tự đánh giá việc giữ an toàn cho thân tiếp xúc với số vật - Có ý thức tự bảo vệ thân người xung quanh * Cách tiến hành - Mỗi HS phát phiếu đánh giá (Phiếu phần Phụ lục) - HS viết vẽ việc làm để thực việc giữ an toàn cho thân tiếp xúc với số vật Bài 14 CƠ THỂ EM (3 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: - Xác định tên, hoạt động phận bên thể - Nhận biết phận riêng tư thể - Nêu việc cần làm để giữ vệ sinh thể lợi ích việc làm * Về tìm hiểu môi trường tự nhiên xã hội xung quanh: - Phân biệt trai gái - Tự đánh giá việc thực giữ vệ sinh thể * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Có ý thức giúp đỡ người có tay, chân khơng cử động - Có ý thức thực giữ vệ sinh thể ngày II Chuẩn bị: - Các hình SGK - Video clip hát) bẻ không lắc - VBT Tự nhiên Xã hội - Hình vẽ thể trai gái với đầy đủ phận bên thể (bao gồm quan sinh dục trai gái) III.Hoạt động dạy học (81)- HS nghe nhạc múa, hát theo lời hát: “ỏ bé không lắc ” - HS trả lời câu hỏi GV để khai thác nội dung hát như: + Bài hát nhắc đến phận thể? + Các phận khác thể thực cơng việc múa, hát? GV dẫn dắt vào học: Hôm tìm hiểu phận bên thể hoạt động chúng, việc cần làm để giữ thể Các phận bên thể KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Quan sát hình vẽ nói tên phận bên thể * Mục tiêu - Xác định thể gồm nhiều phận khác - Phân biệt trai gái - Nhận biết vùng riêng tư thể * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp HS quan sát hình trang 95 (SGK), HS vào phận hình vẽ để hỏi HS trả lời Sau lại đổi Liru ý: Trong trình HS làm việc theo cặp, GV hỗ trợ HS để em xác định tên số phận thể tương đối có hệ thống, ví dụ: Ở đầu có tóc, tai,.mặt, mũi, miệng, má ,tiếp đến cổ, vai, gáy ; ngực, bụng, lưng, mông tay baogồm cánh tay, khuỷu tay, bàn tay, ngón tay, chân bao gồm đầu gối, bàn chân, ngón chân. Bước 2: Làm việc lớp - HS cặp đặt câu hỏi định cặp khác trả lời ; trả lời đúng, đặt câu hỏi cho cặp khác Lưu ý: GV cần ý rèn luyện chữa cho HS cách đặt câu hỏi cách trả lời cho đúng (82) Lưu ý: GV giúp HS nhận biết hầu hết phận thể trai gái giống Chỉ có phận sinh dục thể người giúp phân biệt trai con gái Ở trai có dương vật bìu Ở gái có âm hộ. - GV dành thời gian cho HS đọc lời ong trang 95 (SGK) Sau đó, yêu cầu HS vùng riêng tư thể trai gái hình vẽ LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 2: Trị chơi “Thi nói tên phận bên thể contrai con gái ” * Mục tiêu Củng cố kiến thức học tên phận bên thể bao gồm tên phận giúp phân biệt trai gái * Cách tiến hành - HS tổ chức thành hai nhóm lớn Mỗi nhóm cử nhóm trưởng - Hai HS xung phong làm trọng tài ghi điểm cho hai đội - Lần lượt nhóm cử người nói tên phận bên thểcon trai gái - Cách cho điểm: Mỗi tên phận thể điểm, riêng tên phận riêng tư thể điểm Nhóm nói lại tên phận thể nhắc đến bị trừ điểm Trong khoảng thời gian cho phép, nhóm nhiều điểm thắng ĐÁNH GIÁ Ngoài việc đánh giá trình thực hoạt động học tập HS tiết học, trước kết thúc tiết học, GV sử dụng câu Bài 14 (VBT) để đánh giá nhanh kết học tập tiết học nảy 2 Hoạt động số phận thể KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 3: Quan sát hình vẽ, phát hoạt động số phận thể * Mục tiêu Nếu tên số phận thể hoạt động chúng * Cách tiến hành (83)HS quan sát hình trang 97 (SGK), HS đặt câu hỏi, HS trả lời Sau đổi lại (xem1 gợi ý cách đặt câu hỏi trả lời phần Phụ lục) Bước 2: Làm việc lớp Một số cặp xung phong thể kết em luyện tập theo cặp Cả lớp heo dõi để nhận xét cách đặt câu hỏi cách trả lời bạn Kết thúc hoạt động này, HS rút kết luận phần chốt lại kiến thức rang 98 (SGK) LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 4: Thảo luận khó khăn gặp phải tay chân không cử động * Mục tiêu - Nhận biết vai trò tay chân sống thường ngày - Có ý thức giúp đỡ người có tay, chân khơng cử động * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm HS thảo luận câu hỏi: - Kể việc tay chân làm sống thường ngày - Nếu khó khăn người có tay chân không cử động - Khi gặp người có chân tay khơng cử động cần sự hỗ em làm gì? Birớc 2: Làm việc lớp - Đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận trước lớp Các nhóm khác - Kết thúc hoạt động này, HS đọc lời ong trang 98 (SGK) ĐÁNH GIÁ Ngồi việc đánh giá q trình thực hoạt động học tập HS tiết học, trước kết thúc tiết học, GV sử dụng câu 3, Bài 14 (VBT) để đánh giá nhanh kết học tập tiết học Giữ thể KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI (84)Bước 1: Làm việc theo nhóm HS quan sát hình trang 99 (SGK) trả lời câu hỏi: Các bạn hình làm để giữ thể sẽ? Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện nhóm trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời, LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 6: Tự đánh giá việc giữ vệ sinh thể * Mục tiêu - Chia sẻ việc làm ngày để giữ vệ sinh thể - Tự đánh giá, tìm thói quen chưa tốt cần thay đổi (nếu có) để giữ thể - Nhận biết lợi ích việc giữ vệ sinh thể * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp HS hỏi trả lời câu hỏi: + Hằng ngày, bạn làm để giữ thể mình? Cơ thể có lợi ich gi? + Bạn thấy cần thay đổi thói quen để giữ thể sẽ? Bước 2: Làm việc lớp - Một số cặp trình bày kết làm việc trước lớp Các cặp khác nhận xét, bổ sung câu trả lời - Kết thúc hoạt động này, HS nhận biết cần thiết phải giữ vệ sinh thể “Giữ thể để giúp em mạnh khoẻ phòng tránh bệnh tật ” IV ĐÁNH GIÁ Ngồi việc đánh giá q trình thực hoạt động học tập HS tiết học, trước kết thúc tiết học, GV sử dụng câu Bài 14 (VBT) để giá nhanh kết học tập tiết học (85)Bài 15 CÁC GIÁC QUAN (4 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: Nêu tên, chức giác quan * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Quan sát trải nghiệm thực tế để phát chức năm giác quan tầm quan trọng giác quan *Về vận dụng kiến thức, kĩ học: - Giải thích mức độ đơn giản cần phải bảo vệ giác quan - Thực việc cần làm để bảo vệ giác quan sống ngày, đặc biệt biết cách phòng tránh cận thị học đường II Chuẩn bị: - Các hình SGK - VBT Tự nhiên Xã hội - Bộ tranh giác quan III.Hoạt động dạy học Mở đầu: Hoạt động chung lớp: GV giới thiệu học: Bài học hơm tìm hiểu phận thể giúp nhận biết vật xung quanh 1 Năm giác quan thể KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Tìm hiểu giác quan * Mục tiêu – Xác định phận thể (mắt, tai, mũi, lưỡi, da) chức chúng - Tìm hiểu thơng tin mà giác quan cung cấp cho * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm + Các bạn hình nhìn, nghe gì? (86)+ Những phận thể giúp nhận biết vỏ mít xù xì,mùi thơm, vị múi mít? Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện nhóm trình bày kết làm việc trước lớp - HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời Tiếp theo, HS trả lời câu hỏi: Em nhìn, nghe, ngửi, nếm, sờ vật xung quanh phận thể? Kết thúc hoạt động này, GV chốt lại nội dung chính: Cơ thể có giác quan là: nhìn, nghe, ngửi, nếm, sờ, Tuỳ vào trình độ HS mà GV giới thiệu mở rộng cho HS: tên khoa học xác năm giác quan là: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác tương ứng với nhìn, nghe, ngửi, nếm, sờ LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 2: Làm tập * Mục tiêu Củng cố kiến thức chức giác quan phận thực giác quan * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc cá nhân HS quan sát hình đọc thơng tin khung hình trang 102 (SGK) để làm tập: “Hãy nói tên phận thể phù hợp với thơng tin hình đây” Bước 2: Làm việc lớp Một số HS trình bày kết làm việc trước lớp Gợi ý đáp án: - Chúng ta nghe âm khác tai - Chúng ta nhìn hình dạng, màu sắc vật mắt (87) - Chúng ta cảm nhận nóng, lạnh, trơn, nhãn, xù xì vật da Kết thúc hoạt động này, GV dành thời gian cho HS đọc lại kiến thức chủ yếu trang 102 (SGK) để khắc sâu vai trò năm giác quan việc nhận biết giới xung quanh Hoạt động 3: Chơi trị chơi “Nếu ” * Mục tiêu Gắn kết phận thể thực chức giác quan tương ứng * Cách tiến hành Bước 1: HS chơi theo nhóm lớn (8 – HS). Mỗi nhóm cần bóng đứng thành vịng trịn Cách chơi sau: - HS cầm bóng vừa ném bóng cho bạn khác vừa phải nói câu đầu có chữ “Nếu ”, Ví dụ: “Nếu mùi ” HS bắt bóng phải nói ngay: “ tơi ngửi mùi khác ” Tiếp theo, HS vừa ném bóng cho HS vừa nói câu có chữ “Nếu " Ví dụ: “Nếu " HS bắt bỏng nói ngay: “ nghe âm khác ” Trò chơi tiếp tục sau HS nói đủ tên mắt, tai, da, mũi, lưỡi Lưu ý: Ai không bắt bỏng bị thua, bắt bóng nói câu “thì ” chậm, tất đêm 1, 2, mà không trả lời bị thua Bước 2: Làm việc lớp - Sau trò chơi, HS thua nhóm lên mua hát - Cả lớp thảo luận câu hỏi: Qua trò chơi, em rút điều gì? (Trị chơi giúp em nói nhanh tên phận thể thực chức giác quan tương ứng với nó.) Hoạt động 4: Xử lí tình gặp người có khó khăn nhìn nghe * Mục tiêu Thể cảm thơng có ý thức giúp đỡ người có khó khăn vềnhìn nghe * Cách tiến hành (88)GV nêu câu hỏi: Em hỗ trợ người thân, bạn bè người tình cờ gặp đường gặp khó khăn nhìn (nhìn khơng rõ khơng nhìn thấy gì) nghe (nghe không rõ không nghe nào? Mỗi nhóm chọn tình để thảo luận Ví dụ: Nhóm 1: Có ơng bà, tai nghe khơng rõ Nhóm 2: Tinh cờ chuẩn bị sang đường, em gặp người khơng nhìn thấy (hình trang 103 SGK) Bước 2: Làm việc theo nhóm Các nhóm thảo luận tình nhóm nhận phân cơng đóng vai thể cách em hỗ trợ người có khó khăn nhìn nghe Bước 3: Làm việc lớp Đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận đóng vai trước lớp Các nhóm khác góp ý bổ sung Kết thúc hoạt động này, HS đọc lời ong trang 103 (SGK) Tuỳ vào trình độ HS, GV mở rộng người khiếm thính người có khó khăn nghe, người khiếm thị người có khó khăn nhìn ĐÁNH GIÁ Ngồi việc đánh giá trình thực hoạt động học tập HS tiết học, trước kết thúc tiết học, GV sử dụng câu 1, 2, 3, 4, Bài 15 (VBT) để đánh giá nhanh kết học tập hai tiết học 2 Chăm sóc, bảo vệ giác quan KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 5: Thảo luận việc nên không nên làm để bảo vệ mắt * Mục tiêu Kể số việc nên làm không nên làm để bảo vệ mắt - Nêu cần thiết phải bảo vệ mắt - Ln có ý thức giữ vệ sinh bảo vệ mắt + Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm (89)1) Hãy nói việc nên khơng nên làm để chăm sóc, bảo vệ mắt Lưu ý: + Với câu hỏi này, HS tham khảo hình trang 104 (SGK) kể thêm việc nên không nên làm khác + Với việc nêu ra, HS cần giải thích việc nên làm khơng nên làm để chăm sóc, bảo vệ mắt, 2) Bạn cần thay đổi thói quen để chăm sóc, bảo vệ mắt, đặc biệt để phịng trảnh cận thị? Vì sao? Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện cặp trình bày kết thảo luận, bạn khác bổ sung - GV ghi nhanh ý kiến nhóm việc nên khơng nên làm để chăm sóc bảo vệ mắt lên bảng (GV tham khảo việc nên khơng nên làm để chăm sóc, bảo vệ mắt Phụ lục 1), Hoạt động 6: Thảo luận việc nên và không nên làm để bảo vệ tại * Mục tiêu - Kể số việc nên làm không nên làm để bảo vệ - Nêu cần thiết phải bảo vệ - Ln có ý thức giữ vệ sinh bảo vệ * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm - Nhóm trưởng điều khiển bạn trả lời câu hỏi sau: 1) Hãy nói việc nên khơng nên làm để chăm sóc, bảo vệ Lưu ý: Với câu hỏi này, HS tham khảo hình trang 105 (SGK) kể thêm việc nên không nên làm khác, – Với việc nêu ra, HS cần giải thích đây việc nên làm khơng nên làm để chăm sóc, bảo vệ tai 2) Bạn cần thay đổi thói quen để chăm sóc, bảo vệ tai? Vì sao? Bước 2: Làm việc cả lớp - Đại diện cặp trình bày kết thảo luận, bạn khác bổ sung - GV ghi nhanh ý kiến nhóm việc nên khơng nên làm để chăm sóc bảo vệ lên bảng (90)LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 7: Đóng vai xử lý tình để bảo vệ mắt tai * Mục tiêu Thể ý thức giữ vệ sinh bảo vệ mắt tai * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm - Đại diện nhóm bốc thăm để nhận hai tình Tình 1: Một bạn ngồi đọc truyện bạn khác đến hét to vào tai Nếu em có mặt đấy, em nói với bạn? Tình 2: Giờ chơi bạn rủ em chơi đánh trận gia dùng que để đánh Em nói với bạn? - Nhóm trưởng điều khiển bạn xung phong thể cách ứng xử với bạn tình Bước 2: Làm việc lớp - Các nhóm lên thể cách ứng xử góp ý lẫn nhau, - Tiếp theo, lớp thảo luận học rút qua cách xử lý tình nhóm Kết luận: Chúng ta khơng nên chơi trị chơi nguy hiểm có hại cho mắt tai Kết thúc học, GV nhắc HS ngồi học tư để bảo vệ mắt Hoạt động 8: Chơi trò chơi “Ai nhanh, đúng? * Mục tiêu - Kể số việc nên làm không nên làm để bảo vệ mũi, lưỡi da - Nêu cần thiết phải bảo vệ mùi, lưỡi da - Ln có ý thức giữ vệ sinh bảo vệ mũi, lưỡi da * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc cá nhân - HS quan sát hình trang 106, 107 (SGK), để tìm xem việc nên khơng nên làm để bảo vệ mũi, lưỡi, da suy nghĩ để tìm thêm thực tế sống cịn việc nên, không nên làm để bảo vệ mũi, lưỡi da (91) Mỗi nhỏm cần bóng đứng thành vịng trịn Cách chơi sau: - HS cầm bỏng, vừa ném bóng cho bạn khác vừa nêu câu hỏi Ví dụ: “Việc nên làm để bảo vệ da? ” - HS bắt bóng phải trả lời câu hỏi HS Ví dụ: “Tắm rửa ngày ” Tiếp theo, HS vừa ném bóng cho HS vừa nêu câu hỏi khác Ví dụ: “Việc không nên làm để bảo vệ lưỡi? ” - HS bắt bóng phải trả lời câu hỏi vừa nêu HS Trò chơi tiếp tục hết thời gian quy định Lưu ý: Ai không bắt bóng bị thua bắt bóng khơng tìm câu trả lời nhắc lại câu trả lời bạn nói bị thua, Bước 3: Làm việc lớp - Sau trị chơi, HS thua nhóm lên múa hát - Một số HS xung phong nhắc lại việc nên không nên làm để bảo vệ mũi, lưỡi đa, (Xem số gợi ý Phụ lục 3, GV hỗ trợ HS nêu lại việc nên không nên làm để bảo vệ mũi, lưỡi da) - Tiếp theo, số HS chia sẻ với bạn lớp “Em cần thay đổi thói quen để chăm sóc bảo vệ mũi, lưỡi da? Vì sao? ” Kết thúc hoạt động này, HS đọc nội dung ghi phần kiến thức cốt lõi lời ong trang 107 (SGK) ĐÁNH GIÁ Ngoài việc đánh giá trình thực hoạt động học tâp HS tiết học,trước kết thúc tiết học,GV sử dụng câu 6,7 15(VBT)đẻ đánh giá kết học tập tiết học Bài 16 ĂN UỐNG HẰNG NGÀY (2 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: (92) * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh Quan sát, so sánh số hình ảnh, mẫu thức ăn bao bì đựng thức ăn, đồ uống để lựa chọn thức ăn, đồ uống tốt giúp thể khoẻ mạnh an toàn * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: Tự nhận xét thói quen ăn uống thân II Chuẩn bị: - Các hình SGK rau, HS GV sưu tầm số hình ảnh, số mẫu thức ăn, số bao bì đựng thức ăn - VBT Tự nhiên Xã hội III.Hoạt động dạy học Mở đầu: Hoạt động chung lớp: HS thảo luận lời ong trang 108 (SGK): “Tất cần ăn sống ngày Vì sao? ” HS đưa ý kiến sau: để chóng lớn, để vui chơi, để có sức khoẻ, để học tập, KHÁM PHÁ KIÊN THỨC MỚI 1 Những thức ăn, đồ uống giúp thể khoẻ mạnh an tồn Hoạt động 1: Tìm hiểu thức ăn đồ uống giúp thể khoẻ mạnh * Mục tiêu Nêu tên số thức ăn, đồ uống giúp thể khoẻ mạnh * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc nhóm HS quan sát hình trang 109 (SGK) trả lời câu hỏi: Hãy nói tên thức ăn, đồ uống: + Cần ăn, uống để thể khoẻ mạnh + Nếu ăn, uống thường xuyên không tốt cho sức khoẻ Bước 2: Làm việc lớp (93)Hoạt động 2: Tìm hiểu thức ăn, đồ uống khơng an tồn với thể * Mục tiêu Xác định loại thức ăn khơng an tồn thể cần loại bỏ * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc nhóm HS quan sát hình vẽ cuối trang 109 (SGK) thảo luận: Điều xảy em ăn thức ăn bánh mì bị mốc, cam bị thối, bánh hết hạn sử dụng? Gợi ý: Em bị đau bụng bị tiêu chảybị ngộ độc Bước 2: Làm việc lớp Đại diện vài nhóm lên trình bày kết thảo luận trước lớp Các nhóm khác góp ý bổ sung Kết thúc hoạt động này, GV giúp HS được: Đề thể khoẻ mạnh âm toàn, tuyệt đối không sử dụng thức ăn, đồ uống hết hạn ôi thiu hay bị mốc 2 Các bữa ăn ngày Hoạt động 3: Xác định số bữa ăn thức ăn thường dùng hàng ngày * Mục tiêu Nêu số bữa ăn ngày tên số thức ăn,đồ uống sử dụng bữa * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp - HS quan sát hình trang 110 (SGK), thay hỏi trả lời câu hỏi tương tự câu hỏi bạn hình Bước 2: Làm việc lớp Đại diện cặp xung phong nói số bữa em ăn ngày tên số thức ăn, đồ uống em thường sử dụng bữa Kết thúc hoạt động này, dẫn đến giá trị lời ong trang 110 (SGK) Đồng thời, GV khuyên thêm HS: - Nên ăn đủ no tất bữa, đặc biệt bữa sáng, để có đủ sức khoẻ học tập tốt chóng lớn (94)- Nước cần cho thể, khơng nên uống khát mà cần có ý thức uống đủ nước Mỗi ngày cần cung cấp cho thể khoảng từ đến cốc nước LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 4: Chơi trò chơi “Đi siêu thị ” * Mục tiêu - Tập lựa chọn thức ăn, đồ uống giúp thể khoẻ mạnh, an toàn cho bữa ăn ngày - Quan sát, so sánh số mẫu thức ăn bao bì đựng thức ăn để lựa chọn thức ăn, đồ uống tốt giúp thể khỏe mạnh an tồn, - Bước đầu hình thành kĩ định *Cách tiến hành Bước 1: Làm việc lớp Chuẩn bị: GV tổ chức cho HS tham gia xếp, bày tranh ảnh, vỏ hộp, bao bì mẫu vật, vật thật (ví dụ số rau củ sẵn có địa phương) HS GV mang đến lớp thành khu hàng siêu thị ” Một số HS xung phong làm nhân viên siêu thị Những HS cịn lại chia thành gia đình ” Mỗi gia đình khoảng – người Mỗi gia đình cần có (gió) rơ để mua hàng (lưu ý: không sử dụng túi nilon dùng lần) GV phổ biến cách chơi cho nhóm: - Nhóm gia đình ” bàn nên mua thức ăn cho bữa ngày dự kiến trước thức ăn, đồ uống mua siêu thị ” - Nhóm nhân viên siêu thị ” bàn xem, siêu thị quảng cáo giảm giá số mặt hàng Ví dụ: số rau khơng cịn tươi số thức ăn, đồ uống hết hạn sử dụng, Bước 2: Làm việc theo nhóm Các nhóm thực theo hướng dẫn GV Bước 3: Làm việc lớp (95)Lưu ý: Trong trình lựa chọn hàng, gia đình ” cần quan sát, so sánh để chọn ra thức ăn tươi ngon, đọc kĩ hạn sử dụng ghi bao bì để tránh mua phải thức ăn sắp hết hạn hạn sử dụng, Các nhân viên siêu thị dùng “loa để giới thiệu số mặt hàng giảm giá, Bước 4: Làm việc theo nhóm Sau mua hàng, “gia đình ” vị trí để trình bày, giới thiệu Tạc với lớp Đồng thời nói rõ thức ăn thứ nhóm mua mua cho bữa ăn ngày Lưu ý: Các nhóm giới thiệu tên thức ăn mà gia đình dự định mua nhưng siêu thị " có khơng tươi ngon, em quyết định thay thức ăn Hoặc gia đình khác định khơng mua loại thức ăn thấy giảm giá lại mua thức ăn đỏ, Bước 5: Làm việc lớp GV tổ chức cho nhóm trình bày thực phẩm rau quà nhóm minh mua gợi ý bước Các nhóm nhận xét lẫn xem chọn đượcthức ăn đảm bảo cho bữa ăn hay chưa IV ĐÁNH GIÁ Trong học GV kết hợp đánh giá trình kết học tập HS qua việc quan sát cách HS lựa chọn thức ăn, trình bày trước lớp nhận xét lẫn Hoạt động3 Trước kết thúc học, GV lưu ý nhấn mạnh tầm quan trọng việc lựa chọn thức ăn tươi ngon, bổ dưỡng sức khoẻ an tồn người gia đình Khơng nên tham rẻ mà sử dụng thức ăn không đảm bảo chất lượng.hoặc hạn sử dụng dễ sinh bệnh bị ngộ độc.GV giảng thêm cho HS lợi ích thức ăn cơm, bánh mi ; thịt, cá, trứng, sữa ; loại rau Bài 17 VẬN ĐỘNG VÀ NGHỈ NGƠI (2 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: (96)- Nêu cần thiết phải vận động nghỉ ngơi ngày * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Quan sát hình ảnh để tìm hoạt động nên thực thường xuyên hoạt động nên hạn chế * Về vận dụng kiến thức, kĩ học Liên hệ đến hoạt động ngày thân đưa hoạt động cần dành nhiều thời gian để thể khoẻ mạnh II Chuẩn bị: - Các hình SGK - VBT Tự nhiên Xã hội III.Hoạt động dạy học Mở đầu: Hoạt động chung lớp: GV trình bày: Hằng ngày, vào buổi học có chơi Chuyển từ tiết sang tiết khác, nghỉ phút tiết học, nhiều lúc có trị chơi Bài học hôm giúp hiểu cần thiết vận động nghỉ ngơi sức khoẻ 1 Hoạt động vận động nghỉ ngơi KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Quan sát thảo luận hoạt động vận động nghỉ ngơi * Mục tiêu - Nêu tên số hoạt động, nghỉ ngơi tác dụng hoạt động - Liên hệ thực tế * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp HS quan sát hình trang 112, 113 (SGK), HS vào hình vẽ để hỏi bạn nội dung hình (ví dụ: Các bạn hình làm gì? Việc làm có tác dụng gì?) Sau lại đổi Bước 2: Làm việc lớp (97) - GV yêu cầu lớp thảo luận câu hỏi: Trong số hoạt động em vừa nêu, hoạt động đòi hỏi thể vận động, di chuyển hoạt động không đòi hỏi vận động thể (xem gợi ý đáp án Phụ lục 2) - Tiếp theo, số HS xung phong trả lời câu hỏi trang 113 trongSGK Kết thúc hoạt động 1, GV chuyển ý sang hoạt động 2: Hằng đêm ngủ Ngủ cách nghỉ ngơi cần thiết người Hoạt động 2: Thảo luận việc nên làm không nên làm để có giấc ngủ tốt * Mục tiêu - Nhận biết ngủ cách nghỉ ngơi có lợi cho sức khoẻ - Nêu việc nên không nên làm trước ngủ để có giấc, ngủ tốt, * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp - HS hỏi trả lời với bạn theo câu hỏi gợi ý trang 114 (SGK): + Bạn thường ngủ lúc giờ? + Chúng ta có nên thức khuya khơng? Vì sao? + Theo bạn, vào buổi tối trước ngủ nên làm khơng nên làm gi? Bước 2: Làm việc lớp Đại diện cặp trình bày kết thảo luận, bạn khác bổ sung GV chốt lại ý chỉnh Kết thúc hoạt động này, HS đọc mục “Em có biết? trang 114 (SGK) GV yêu cầu số HS nhắc lại tầm quan trọng giấc ngủ ĐÁNH GIÁ GV sử dụng câu 1, 2, Bài 17 (VBT) để đánh giá nhanh kết học tập HS sau hoạt động học 2 Lợi ích hoạt động vận động nghỉ ngơi LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 3: Trình bày lợi ích hoạt động vận động, nghỉ ngơi việc thực hiện hoạt động vận động, nghỉ ngơi hợp lí (98) - Nêu lợi ích hoạt động vận động nghỉ ngơi Liên hệ đến hoạt động ngày thân đưa hoạt động cần dành nhiều thời gian để thể khoẻ mạnh *Cách tiến hành Bước 1: Làm theo nhóm HS nhở lại tác dụng hoạt động vận động nghỉ ngơi nói chung lợi ch giấc ngủ nói riêng, kết hợp với từ ngữ gợi ý khung trang 115 (SGK) để nói lợi ích hoạt động vận động nghỉ ngơi Bước 2: Làm việc lớp Đại diện nhóm trình bày trước lớp GV khen nhóm đưa thêm cụm từ khác cụm từ gợi ý SGK nói lợi ích hoạt động vận động nghỉ ngơi, Hoạt động 4: Liên hệ việc thực hoạt động vận động nghỉ ngơi bản thân * Mục tiêu Liên hệ đến hoạt động ngày thân đưa hoạt động cần dành nhiều thời gian để thể khoẻ mạnh * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp Dựa vào việc quan sát hình trang 115 (SGK), HS hỏi trả lời với bạn việc em nên làm thường xuyên việc em nên hạn chế thực Đồng thời, liên hệ xem em cần thay đổi thời gian vận động, nghỉ ngơi Ví dụ: Em cần hạn chế thời gian xem ti vi em cần tăng thêm thời gian làm việc nhà, Bước 2: Làm việc lớp Đại diện số cập trình bày trước lớp Kết thúc học, HS đọc ghi nhớ kiến thức chủ yếu trang 115 (SGK) IV ĐÁNH GIÁ GV sử dụng câu 5, Bài 17 (VBT) để đánh giá kết học tập HS sau hoạt động học (99)(3 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: Nêu lợi ích rửa tay, chải răng, rửa mặt * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: Thực quy tắc giữ vệ sinh thể: rửa tay, chải răng, rửa mặt cách II Chuẩn bị: - Các hình vẽ SGK - Xà phịng - Khăn mặt (mỗi HS có khăn riêng) - Bàn chải (mỗi HS chuẩn bị bàn chải riêng) ; cốc (li đựng nước) ; kem cánh trẻ em - Mơ hình hàm - Nước Lưu ý: Tuỳ điều kiện trường, GV chuẩn bị thùng có vịi xơ chậu đựng nước gáo có cản để múc nước - VBT Tự nhiên Xã hội III.Hoạt động dạy học RỬA TAY KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Lợi ích việc rửa tay Hoạt động 1: Thảo luận lợi ích việc rửa tay * Mục tiêu Nêu lợi ích việc rửa tay * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp - HS làm việc theo cặp,cùng quan sát hình nói nội dung hình vẽ trang 116 (SGK) (hình vẽ cho thấy sau tiếp xúc với đấtmột bạn lấy tay dụi mắt bạn cầm thức ăn để ăn), sau hỏi trả lời câu hỏi đây: (100)(Gợi ý: Các bạn không nên dụi mắt, cầm thức ăn sau tay tiếp xúc với đất tay bẩn dụi vào mắt làm đau mắt, tay bần cầm thức ăn gây đau bụng, ) + Hãy nói lợi ích việc rửa tay, (Gợi ý: Rửa tay giúp loại bỏ mầm bệnh, phòng tránh , bệnh ăn uống, da, mắt, ) + Hằng ngày bạn thường rửa tay nào? (Gợi ý: Rửa tay tay bẩn, rửa tay trước ăn sau vệ sinh) Bước 2: Làm việc lớp Đại diện cặp trình bày kết thảo luận, bạn khác bổ sung GV chốt lại ý Kết thúc hoạt động này, HS đọc mục “Em có biết? ” cuối trang 116 (SGK) LUYỆN TẬP 2 Rửa tay nào? Hoạt động 2: Thực hành rửa tay * Mục tiêu Thực quy tắc giữ vệ sinh thể rửa tay cách * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp - HS trao đổi với việc cần làm rửa tay GV gợi ý cho HS làm ướt tay, lấy xà phòng thực động tác theo hình trang 117 (SGK) (chà xát lịng bàn tay ; Cọ ngón tay ; Chà xát mu bàn tay, Chà xát kẽ ngón tay ; Chụm ngón tay cọ vào lịng bàn tay đổi lại) cuối xả cho tay hết xà phòng vòi nước lau khô tay khăn mặt khăn giấy Bước 2: Làm việc lớp - Một số HS xung phong lên làm động tác theo bước rửa tay hình Le HS khác GV nhận xét Lưu ý: GV làm mẫu rửa tay cách cho lớp quan sát trước em thực hành rửa tay thật theo nhóm, (101)- GV chia lớp thành nhóm ; phát vật dụng (hình “Chúng cần ” trang (117 (SGK)) dùng để thực hành rửa tay - HS thực hành rửa tay với xà phịng nước theo nhóm - GV quan sát giúp đỡ nhóm thực hành Bước 4: Làm việc lớp. - Đại diện nhóm trình diễn rửa tay theo cách - Đại diện nhóm trình diễn rửa tay trước lớp Các bạn nhận xét góp ý Kết thúc tiết học, HS đọc lời ong trang 117 (SGK) CHẢI RĂNG KHÁM PHÁ KIÊN THỨC MỚI Lợi ích việc chải răng Hoạt động 1: Thảo luận lợi ích việc chải răng * Mục tiêu Nêu lợi ích việc chải * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp HS quan sát hình trang upload.123doc.net (SGK) nói với lợi ích việc chải Tiếp theo, em liên hệ thân trả lời câu hỏi: Hằng ngày, em chải vào lúc nào? Bước 2: Làm việc lớp Một số cặp trình bày kết thảo luận với lớp Kết thúc hoạt động này, HS đọc mục kiến thức chủ yếu trang upload.123doc.net (SGK) LUYỆN TẬP 2 Chải nào? Hoạt động 2: Thực hành chải răng * Mục tiêu Thực quy tắc giữ vệ sinh thể chải đúngcách, * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc lớp (102)(Một vài HS lên trước lớp, vào mặt trong, mặt mặt nhai mơ hình hàm răng.) + Hằng ngày em quen chải nào? - Tiếp theo, GV làm mẫu lại động tác chải mơ hình hàm răng, vừa làm, vừa nói bước: (1) Chuẩn bị cốc (li) nước (2) Lấy kem chải vào bàn chải (mỗi lần khoảng hạt lạc) (3) Chải theo hướng đưa bàn chải từ xuống, từ lên Lần lượt từ phải qua trái ; chải mặt ngoài, mặt mặt nhai (4) Súc miệng kĩ nhổ ra, vài lần (5) Sau chải xong phải rửa bàn chải thật sạch, vẫy khô, cắm ngược bàn chải vào giá Bước 2: Làm việc theo nhóm - GV phân chia khu vực cho nhóm thực hành chải thật nước bàn chải em mang theo, - Lần lượt HS chải theo quy trình GV hướng dẫn mơ hình, bạn nhóm quan sát, nhận xét - GV đến nhóm giúp đỡ 160 Bước 3: Làm việc lớp GV yêu cầu HS đại diện nhóm lên làm động tác mẫu trước lớp Các bạn nhận xét góp ý - HS khác nhận xét cách chải bạn hay sai Nếu bạn làm sai, em lên làm lại Kết thúc tiết học, HS đọc lời ong trang 119 (SGK) RỬAMẶT KHÁM PHÁ KIỂN THỨC MỚI Lợi ích việc rửa mặt Hoạt động 1: Quan sát tranh thảo luận lợi ích việc rửa mặt * Mục tiêu (103)Bước 1: Chơi theo nhóm GV tổ chức cho HS chơi trị chơi “Thi nói lợi ích việc rửa mặt theo nhóm lớn Mỗi nhóm cần bóng, bóng tung đến bạn nào, bạn phải đỡ bỏng tìm cụm từ để nói lợi ích việc rửa mặt Bạn khơng đỡ bóng khơng nói nhanh lợi ích việc rửa mặt thua Lưu ý: Do có thi đua nhóm nên thời gian, nhóm tìm nhiều cụm từ nói lợi ích việc rửa mặt hơn, nhóm nhất. Bước 2: Báo cáo trước lớp Đại diện nhóm báo cáo số lượng cụm từ nói lợi ích việc rửa mặt trước lớp GV động viên, khen thưởng (nếu có) nhóm tìm nhiều cụm từ nói lợi ích việc rửa mặt 2 Rửa mặt nào? LUYỆN TẬP Hoạt động 2: Thực hành rửa mặt * Mục tiêu Thực quy tắc giữ vệ sinh thể rửa mặt cách * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp - HS quan sát hình vẽ bước rửa mặt trang 121 (SGK) nói với tên bước, đồng thời tập làm động tác theo hình vẽ Bước 2: Làm việc lớp Một số HS xung phong lên làm động tác theo bước rửa mặt hình vẽ HS khác GV nhận xét, Lưu ý: GV làm mẫu cách rửa mặt theo bước sau cho lớp quan sát: (1) Rửa tay trước rửa mặt (104)(4) Vỏ khăn, vắt bớt nước, lau cổ, gáy, lật mặt khăn ngoảy hai lỗ tai, vành tai, cuối dùng hai góc khăn ngoáy hai lỗ mũi (các phận nhiều chất bẩn, nên phải lau sau) (5) Giặt khăn xà phòng giữ lại nước (6) Phơi khăn chỗ thống, có ánh sáng mặt trời (phơi lên dây cặp lại cho khỏi rơi) Bước 3: Làm việc theo nhóm - GV chia lớp thành nhóm ; HS sử dụng khăn mặt riêng để thực hành rửa mặt - HS thực hành rửa mặt theo nhóm - GV quan sát giúp đỡ nhóm thực hành Lưu ý: Nên cho em thực hành rửa mặt vòi nước chảy cử bạn dùng gáo múc nước để dội khăn Trong trường hợp dùng chung chậu, sau HS thực hành rửa mặt xong, cần yêu cầu phải rửa chậu trước đến lượt em khác thực hành, Bước 4: Làm việc lớp Đại diện nhóm lên làm lại thao tác rửa mặt cho lớp xem Các bạn nhận xét góp ý GV uốn nắn động tác cho em cần Kết thúc tiết học, HS đọc lời ong trang 121 (SGK) IV ĐÁNH GIÁ GV sử dụng câu hỏi Bài 18 (VBT) để đánh giá kết học tập 41 HS sau học xong Bài 19 GIỮ AN TOÀN CHO CƠ THỂ (2 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: Nêu cách bảo vệ vùng riêng tư thể * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Quan sát hình ảnh để phân biệt hành động tốt, hành động xấu trẻ em (105) - Thực hành nói khơng tránh xa người có hành vi động chạm hay đe doại đến an toàn thân - Thực hành nói với người lớn tin cậy để giúp đỡ cần II Chuẩn bị: - Các hình SGK - VBT Tự nhiên Xã hội III.Hoạt động dạy học Mở đầu: Hoạt động chung lớp: - Chơi trị chơi “Bạn nói với ai? ” + HS đứng thành hai vòng, vòng vòng ngồi Người vịng quay phía người vịng ngồi tạo thành cặp (theo hình trang 122 SGK) + GV yêu cầu HS nghĩ tất xảy với em đề đặt câu hỏi, trường hợp đó, bạn nói với - Hết thời gian chơi, HS trả lời câu hỏi: Qua trò chơi, em học điều gì? - GV giúp HS hiểu, em cần chia sẻ với người mà em tin cậy tất vấn để em gặp phải sức khoẻ hay chuyện khác sống điều làm em lo sợ buồn chán, KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Bảo vệ vùng riêng tư thể Hoạt động 1: Thảo luận cách bảo vệ vùng riêng tư thể * Mục tiêu Nêu cách bảo vệ vùng riêng tư thể * Cách tiến hành Phương án 1: Hoạt động lớp: - GV yêu cầu số HS nhắc lại vùng riêng tư người học trước - HS thảo luận câu hỏi SGK trang 123: “Ai nhìn chạm vào vùng riêng tư thể em? ” (106)Lưu ý: GV nhắc HS, em cần biết rằng, người lớn không yêu cầu em chạm vào vùng riêng tư hay họ Phương án 2: Bước 1: Làm việc cá nhân HS làm câu Bài 19 (VBT) Bước 2: Làm việc lớp HS xung phong báo cáo kết làm tập góp ý lẫn lời giải GV chữa giúp HS rút kết luận Phương án 2 Một số hành vi động chạm, đe doạ an toàn thân cách phòng tránh Hoạt động 2: Phân biệt hành động tốt xấu với trẻ em xấu trẻ em. - Đưa cách ứng xử tình bị người khác làm tổn thương phịng * Mục tiêu Quan sát hình ảnh để phân biệt hành động tốt, hành động gây hại - Nêu xâm hại trẻ em * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp HS quan sát hình trang 124 (SGK), hỏi trả lời câu hỏi đây: Trong tình vẽ hình 1, 2, 3, 4, hành động tốt, hành động xấu trẻ em? Gợi ý: Hành động người lớn hình 1, hành động xấu với trẻ em ; hành động bố chúc ngủ ngon (hình 3) tốt trẻ em - Em làm bị người khác làm tổn thương gây hại? Bước 2: Làm việc lớp - Đại diện cặp lên trình bày trước lớp, HS khác nhận xét bổ sung Lưu ý: Đối với câu hỏi giúp HS phân biệt hành động tốt xấu với trẻ em quan sát hình trang 124 (SGK), GV u cầu HS nêu lí hành động đó tốt xấu với trẻ em. GV yêu cầu HS đọc lời ong cuối trang 124 (SGK) để trả lời câu hỏi: Xâm hại trẻ em gì? (107)người khác làm tổn thương gây hại? ”, GV nhấn mạnh khơng may điều xảy ra, em cần phải nói với người lớn tin 165 cậy để giúp đỡ tránh bị lặp lại Tốt học cách phòng tránh bị xâm hại để giữ an toàn cho thân (chuyên ý sang hoạt động tiếp theo) LUYỆN TẬP 3 Thực hành bảo vệ an toàn cho thân Hoạt động 3: Thực hành ba bước giữ an toàn cho thân * Mục tiêu Luyện tập ba bước phòng tránh bị xâm hại * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc lớp - HS đọc dẫn thực hành ba bước phòng tránh bị xâm hại trang 125 (SGK) - Một số HS xung phong lên thể trước lớp Các bạn khác GV nhận xét (nếu cần GV làm mẫu cho HS quan sát) Bước 2: Làm việc theo nhóm - HS thu dọn bàn ghế gọn lại để thực hành nhóm (bảo đảm HS luyện tập) Trong q trình nhóm luyện tập, GV hỗ trợ uốn nắn (nếu cần) - Cùng với việc luyện tập nêu trên, HS trao đổi với bạn nhóm tên ba người em tin cậy cho biết họ ai, họ có quan hệ với em Bước 3: Làm việc lớp - Đại diện nhóm trình bày trước lớp - GV yêu cầu nhóm nhận xét, góp ý lẫn Lưu ý: GV dặn HS, gặp tình nguy cơ, em cần nói với người lớn tin cậy để giúp đỡ kịp thời Nếu nói lần chưa em cần nhắc lại nhiều lần với người tin cậy khác gọi điện thoại đến số 111 nhận sự giúp đỡ GV nhấn mạnh đến quyền trẻ em, quyền gây hại, làm tổn thương em Kết thúc hoạt động này, GV yêu cầu HS ghi nhớ kiến thức chủ yếu trang 125 (SGK) (108)GV sử dụng cầu 4, Bài 19 (VBT) để đánh giá kết học tập HS sau học xong này, Bài 20. BẦU TRỜI BAN NGÀY VÀ BAN ĐÊM (2 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: - Nêu thường thấy bầu trời ban ngày ban đêm - So sánh mức độ đơn giản bầu trời ban ngày ban đêm, bầu trời ban đêm vào ngày khác (nhìn thấy hay khơng nhìn thấy Mặt Trăng sao) - Nêu ví dụ vai trị Mặt Trời Trái Đất (sưởi ấm chiếu sáng) * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh Biết cách quan sát, đặt câu hỏi mô tả, nhận xét bầu trời ban ngày ban đêm khi quan sát tranh ảnh, video quan sát thực tế * Về vận dụng kiến thức, kĩ đã học: Có ý thức bảo vệ mắt, khơng nhìn trực tiếp vào Mặt Trời chia sẻ với người xung quanh thực II Chuẩn bị: - Các hình Bài 20 SGK - VBT Tự nhiên Xã hội - Một số tranh ảnh video clip bầu trời ban ngày ban đêm (để trình bày chung lớp) III.Hoạt động dạy học Mở đầu: Hoạt động chung lớp: - GV cho lớp hát Cháu vẽ ông Mặt Trời - Sau GV hỏi: Chúng ta thấy Mặt Trời vào nào? Từ dẫn dắt vào mới: Bầu trời ban ngày ban đêm KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI 1 Bầu trời ban ngày (109)* Mục tiêu - Kể thường thấy bầu trời ban ngày - Nêu ví dụ vai trị Mặt Trời Trái Đất (sưởi ấm chiếu sáng) * Cách tiến hành - HS thảo luận nhóm đơi nói quan sát thấy hình trang 130 (SGK) - HS thảo luận nhóm đơi trả lời câu hỏi:Vào ban ngày em nhìn thấy bầu trời? + HS dựa vào kinh nghiệm em hình trang 130 (SGK) để trảlời câu hỏi, + GV yêu cầu số HS nêu ý kiến trước lớp Các em nêu: Vào ban ngày, nhìn thấy mấy, Mặt Trời, chim bay, máy bay, GV mở rộng: Hỏi thêm HS lúc Mặt Trời mọc Mặt Trời lặn gọi gì? GV cho HS xem số tranh ảnh bầu trời ban ngày (bầu trời lúc bình minh, hồng hơn, khói bầu trời, ) GV giúp HS biết bầu trời tự nhiên, người tạo (ví dụ máy bay, diểu, khói từ nhà máy bốc lên, ) - GV nêu câu hỏi: Vật chiếu sáng Trái Đất, giúp bạn ngày nhìn thấy vật? + HS trả lời: Mặt Trời - HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: Con người sử dụng ánh sáng sức nóng Mặt Trời để làm gì? + GV nêu câu hỏi gợi ý cho HS qua quan sát hình trang 130 (SGK): Người lớn hình làm gì? Nhằm mục đích gì? Bạn nhỏ hình làm gì? Nhờ vật chiếu sáng giúp bạn nhỏ đọc sách? + HS nêu - ví dụ: Người lớn phơi thóc, phơi quần áo nhờ Mặt Trời làm khô + HS kết hợp với quan sát thực tế kể thêm số hoạt động thường làm vào ban ngày + Các em hoạt động học tập, vui chơi, lại, xây dựng, đánh bắt cá, (110)2 Bầu trời ban đêm Hoạt động 2: Tìm hiểu bầu trời ban đêm * Mục tiêu - Nêu thường thấy bầu trời ban đêm - Biết cách quan sát, đặt câu hỏi mô tả, nhận xét bầu trời ban đêm So sánh mức độ đơn giản bầu trời ban ngày ban đêm, qua quan sát tranh ảnh, video, * Cách tiến hành HS làm việc theo nhóm đơi, quan sát hình trang 131 (SGK) trao đổi: Hình vẽ thể ban ngày hay ban đêm? Em nhìn thấy bầu trời cảnh vật xung quanh? Hình có khác so với hình 1? - Một số HS trả lời trước lớp GV hỏi em lí mà theo em dẫn tới khác hình hình - HS thảo luận nhóm, trao đổi em thường thấy bầu trời vào ban đêm Sau số nhóm báo cáo kết - GV hỏi thêm: Ban đêm, cần làm để nhìn thấy vật xung quanh? + HS cần chiếu sáng đèn điện, nến, đèn pin, + Vào hôm trăng sáng, ánh sáng phản chiếu từ Mặt Trăng giúp nhìn thấy vật - GV cho em tự đọc phần kiến thức chủ yếu trang 131 (SGK) Hoạt động 3: Thảo luận bầu trời đêm vào ngày khác * Mục tiêu So sánh mức độ đơn giản bầu trời ban đêm vào ngày khác (nhìn thấy hay khơng nhìn thấy Mặt Trăng sao) * Cách tiến hành - GV cho HS làm việc theo nhóm đối quan sát hình nhận xét bầu trời ban đêm hình ; sau thảo luận câu hỏi: Bầu trời vào đêm khác có khác khơng? Bạn thích bầu trời đêm nhất? - HS dựa vào kinh nghiệm hình trang 132 (SGK) để trả lời, em nêu: bầu trời vào đêm khác khác Ví dụ có hơm nhìn thấy sao, có hơm khơng, nhìn thấy Mặt Trăng khác (khuyết, tròn, ) (111) Hoạt động 4: Hát hát Mặt Trời, Mặt Trăng sao * Mục tiêu HS u thích tìm hiểu bầu trời ban ngày ban đêm thông qua hát * Cách tiến hành - GV cho lớp (chia làm hai nhóm) chơi ; cho số HS xung phong tham gia chơi GV cho em tự đọc phần “Em có biết? ” cuối trang 132 (SGK) - - GV hỏi mở rộng thêm (khơng bắt buộc): Các em có biết vật gần / xa mặt đất vật: chim bay, đám mây, Mặt Trời hay không? - HS làm cầu 2, Bài 20 (VBT) LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Thực hành quan sát bầu trời Hoạt động 5: Thực hành quan sát bầu trời * Mục tiêu - Biết cách quan sát, đặt câu hỏi mô tả, nhận xét bầu trời quan sát thực tế Có ý thức bảo vệ mắt, khơng nhìn trực tiếp vào Mặt Trời chia sẻ với người xung quanh thực * Cách tiến hành - GV lưu ý em khơng nhìn trực tiếp vào Mặt Trời để không hại mặt, + GV cho em tự đọc phần “Em có biết? ” cuối trang 133 (SGK) Nhiệm vụ HS ngồi trời quan sát bầu trời: Trên bầu trời có gi, có nhiều hay mây, mây màu gì? - Tổ chức cho HS đứng hành lang sân trường để thực hành quan sát - GV hỏi số HS nêu điều em quan sát hướng dẫn em hoàn thành phiếu quan sát bầu trời ban ngày - GV cho HS vào lớp, yêu cầu số em trình bày trước lớp kết quan sát - HS làm cầu Bài 20 (VBT) Hoạt động 6: Vẽ tranh bầu trời mà em thích giới thiệu với bạn * Mục tiêu (112)* Cách tiến hành - HS vẽ bầu trời ban ngày đêm, em vẽ theo trí tưởng tượng em hứng thú, - GV tổ chức cho em giới thiệu vẽ IV ĐÁNH GIÁ HS làm việc theo nhóm đơi, tự đánh giá trao đổi với bạn: - Điều em học bầu trời ban ngày ban đêm, em thích điều nhất? - Em muốn quan sát, tìm hiểu thêm bầu trời ban ngày, ban đêm? PHỤ LỤC Gợi ý phân bổ thời lượng: Tiết 1: Từ Hoạt động đến Hoạt động Tiết 2: Từ Hoạt động đến hết Bài 21 THỜI TIẾT (3 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: - Nêu số dấu hiệu số tượng thời tiết khác - Nêu lí phải theo dõi dự báo thời tiết * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Quan sát nhận biết ngày nắng, ngày nhiều mây, ngày mưa, ngày gió * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: Biết chọn dùng trang phục phù hợp thời tiết (nóng, rét, mưa, nắng) II Chuẩn bị: - Các hình SGK, - VBT Tự nhiên Xã hội 1, - Một số tranh ảnh video clip tượng thời tiết (để trình bày chung lớp) ; số tin dự báo thời tiết III.Hoạt động dạy học Mở đầu: Hoạt động chung lớp: (113)- Sau GV hỏi: + Bài hát nhắc tới tượng thời tiết nào? + Tại trời mưa thỏ lại phải chạy mau? – Từ dẫn dắt vào để tìm hiểu tượng thời tiết Một số tượng thời tiết KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 1: Quan sát nhận xét tượng thời tiết * Mục tiêu - Nêu số dấu hiệu số tượng thời tiết khác - Quan sát nhận biết ngày nắng, ngày nhiều mây, ngày mưa, ngày gió * Cách tiến hành - GV tổ chức cho HS học theo nhóm 6: + Mỗi học sinh nhóm mơ tả tượng thời tiết hình + Cả nhóm thảo luận trả lời câu hỏi: • Bầu trời quang cảnh xung quanh trời mưa có khác với trời nắng? • Dựa vào dấu hiệu mà em biết trời có gió? Gió mạnh hay gió nhẹ? • Khi trời nóng trời lạnh, em cảm thấy nào? - Làm việc lớp: Mỗi nhóm cử đại diện trả lời câu hỏi ; nhóm câu Các nhóm khác nhận xét bổ sung câu trả lời LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG Hoạt động 2: Thi nói tượng thời tiết * Mục tiêu Trình bày số dấu hiệu số tượng thời tiết khác * Cách tiến hành - HS học theo cặp theo nhóm Khi GV quan sát nhóm, khuyến khích em huy động kiến thức học, kinh nghiệm vốn từ em có để nói tượng thời tiết Ví dụ: (114)+ Khỉ trời mưa: + Bầu trời phủ tồn mây xám + Khơng nhìn thấy Mặt Trời + Mưa rơi, + Cây cỏ vật trời ướt + Hoạt động 3: Thực hành quan sát bầu trời cảnh vật xung quanh * Mục tiêu Thực hành quan sát, nêu nhận xét bầu trời quang cảnh xung quanh nhận biết tượng thời tiết * Cách tiến hành - GV nêu yêu cầu thực hành lớp ; hỏi, gợi ý cho em nội dung cần quan sát Ví dụ: Trời có nắng mưa khơng? có gió khơng? gió mạnh hay nhẹ? Trên trời có nhiều hay mây? Màu sắc mây? Cảnh vật xung quanh nào? - GV gợi ý / cung cấp cho em mẫu phiếu ghi lại kết quan sát (Ví dụ dạng bảng dựa theo câu hỏi trên) - HS lớp, tiến hành quan sát (theo cặp), ghi lại kết quan sát Trong q trình HS quan sát, GV có hướng dẫn cần thiết HS quay lại lớp, trao đổi để hoàn thiện ghi kết quan sát - Sau nhóm thảo luận xong, GV yêu cầu đại diện số nhóm lên trình bày kết nhóm mình, nhóm khác góp ý, bổ sung GV nhận xét tuyên dương nhóm làm tốt - GV cho HS đọc phần kiến thức chủ yếu trang 136 (SGK) Sau cho số em nhắc lại 2 Trang phục phù hợp với thời tiết KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 4: Tìm hiểu việc lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết * Mục tiêu Chọn trang phục phù hợp thời tiết * Cách tiến hành (115) HS làm việc theo cặp, quan sát hình vẽ trang 137 (SGK) trả lời câu hỏi: Hình thể trang phục gì? Trang phục đỏ phù hợp với thời tiết nào? Vì sao? Sau bạn tự nhận xét hơm trang phục thân phủ hợp thời tiết hay chưa? Vì sao? - HS thảo luận để trả lời câu hỏi Bước 2: Hoạt động lớp - HS báo cáo kết thảo luận, - GV hỏi thêm trang phục khác phù hợp với điều kiện thời tiết (nóng, rét, mưa, nắng, gió) - GV lưu ý em cần thiết phải sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết Chẳng hạn: + Đi trời nắng phải đội mũ, nón che ô (dù) để tránh bị ảnh chiếu thẳng vào đầu gây nhức đầu, sổ mũi, cảm + Đi trời mưa phải mặc áo mưa đội nón che (dù) để người khơng bị ướt, bị lạnh tránh bị ho, sốt, + - HS làm cầu 1, 2, Bài 21 (VBT) LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 5: Vẽ tranh mơ tả thời tiết mà em thích nhất * Mục tiêu Vận dụng kiến thức dấu hiệu thời tiết để vẽ tranh thời tiết, * Cách tiến hành - HS lựa chọn chủ đề (kiểu thời tiết) để vẽ - HS vẽ tô màu vào tranh để thể cảnh thời tiết mà em chọn - HS giới thiệu với bạn nhóm tranh mình, nêu lí em thích vẽ tranh thời tiết - GV cho số HS giới thiệu tranh vẽ trước lớp Sự cần thiết phải theo dõi dự báo thời tiết KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI Hoạt động 6: Quan sát tình thảo luận cần thiết phải theo dõi dự báo thời tiết (116) Nêu lí phải theo dõi dự báo thời tiết * Cách tiến hành - HS làm việc nhóm, quan sát tình thể qua hình trả lời câu hỏi: + Thời tiết vào lúc bạn An tan học so với lúc học thay đổi nào? Nếu An không nghe lời mẹ điều xảy ra? + Việc theo dõi dự báo thời tiết ngày có lợi ích gì? Nêu ví dụ - Sau nhóm thảo luận xong, GV yêu cầu đại diện số nhóm lên trình bày kết nhóm mình, nhóm khác góp ý, bổ sung Qua phần trình bày HS, GV tổng hợp lại mở rộng thêm lí phải theo dõi dự báo thời tiết theo vấn đề sau: Sức khoẻ người ; Sinh hoạt ngày ; Hoạt động vui chơi, giải trí ; Hoạt động lao động, sản xuất ; Hoạt động học tập LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG Hoạt động 7: Thực hành xử lí tình huống * Mục tiêu Chọn trang phục phù hợp thời tiết * Cách tiến hành - HS làm việc theo cặp, đọc thông tin trả lời câu hỏi trang 139 (SGK): “Dựa vào bảng dự báo thời tiết sau, đến Hà Nội Đà Nẵng vào ngày em cần chuẩn bị gì? ” - GV yêu cầu số HS báo cáo kết thảo luận Lưu ý em cần nêu lí lựa chọn đồ vật cần chuẩn bị Hoạt động 8: Thảo luận cách để biết thông tin dự báo thời tiết * Mục tiêu Nêu số cách để biết thông tin dự báo thời tiết * Cách tiến hành - HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi: Chúng ta biết thơng tin dự báo thời tiết cách nào? Các em liên hệ thực tế: Ở nhà, gia đình em có hay theo dõi dự báo thời tiết không? Bằng cách nào? (117) - GV giới thiệu cho em số tin dự báo (lấy từ báo, từ Internet, ) GV cho HS làm câu 4, 5, Bài 21 (VBT) Hoạt động 9: Tự đánh giá việc sử dụng trang phục em có phù hợp thời tiết hay chưa? * Mục tiêu – Bước đầu biết tự đánh giá việc sử dụng trang phục phù hợp thời tiết thân Có ý thức sử dụng trang phục phù hợp thời tiết * Cách tiến hành HS làm việc theo nhóm đơi, em trao đổi với bạn: - Đã em sử dụng trang phục khơng phù hợp với thời tiết (ví dụ khơng mặc ấm trời lạnh, ngồi trời nắng mà khơng mang mũ, nón, ) hay chưa? - Vì cần sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết? GV cho HS tự đọc phần nội dung chủ yếu trang 139 (SGK) Sau cho số em nhắc lại Hoạt động 10: Theo dõi thời tiết tuần (thực học nhà) * Mục tiêu Nêu nhận xét thời tiết thay đổi ngày * Cách tiến hành - HS đọc yêu cầu SGK GV hướng dẫn HS cách lập bảng theo dõi thời tiết tuần theo mẫu trang 139 (SGK) ; HS quan sát ghi lại kết quả, nêu nhận xét từ kết em quan sát - Ngồi GV khuyến khích em sưu tầm hát, câu tục ngữ nói thời tiết chia sẻ với bạn, PHỤ LỤC Gợi ý phân bổ thời lượng: Tiết 1: Từ Khởi động đến hết Hoạt động (hoặc 2) Tiết 2: Từ Hoạt động (hoặc 3) đến Hoạt động Tiết 3: Từ Hoạt động đến hết (118)CHỦ ĐỂ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ (2 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: Ôn lại kiến thức học về: - Các phận bên thể giác quan - Các việc cần làm để giữ thể khoẻ mạnh * Về tìm hiểu môi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Củng cố kĩ sưu tầm, xử lý thông tin * Về vận dụng kiến thức, kĩ học: Thể thái độ việc làm liên quan đến giữ vệ sinh cá nhân phòng tránh bị xâm hại II Chuẩn bị: - Các hình Bài Ơn tập đánh giá chủ đề Con người sức khoẻ SGK, - VBT Tự nhiên Xã hội III.Hoạt động dạy học 1 Em học phận bên ngồi thể giác quan? Hoạt động 1: Hỏi – đáp phận bên thể giác quan * Mục tiêu Ôn lại kiến thức học về: Các phận bên thể giác quan * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm - Nhóm trưởng điều khiển bạn thực việc sau: + Đặt câu hỏi trả lời phận bên ngồi thể + Nói tên giác quan phù hợp với hình trang 126 (SGK) Bước 2: Làm việc lớp (119)Phương án 2: Đại diện nhóm lên làm động tác (kịch câm) định các bạn nhóm khác nói tên phận bên thể hoạt động GV nhận xét, đánh giá kết ôn tập HS lớp 2 Em cần làm để giữ thể khoẻ mạnh? Hoạt động 2: Hỏi – đáp việc cần làm để giữ thể khoẻ mạnh * Mục tiêu Ôn lại kiến thức học việc cần làm để giữ thể khoẻ mạnh * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo cặp HS nói với việc em thưởng làm nhà để giữ thể khoẻ mạnh: – Vận động nghỉ ngơi - Giữ vệ sinh thể - Ăn uống ngày Bước 2: Làm việc lớp Thay u cầu số HS nói lại việc em thường làm nhà để giữ thể khoẻ mạnh, GV phát cho HS Phiếu tự đánh giá giữ gìn vệ sinh thân thể để HS tự đánh giá (Phụ lục) 2 Em thể thái độ việc làm tình huống đây? Hoạt động 3: Đóng vai xử lý tình huống * Mục tiêu Thể thái độ việc làm liên quan đến giữ vệ sinh cá nhân phòng tránh bị xâm hại * Cách tiến hành Bước 1: Làm việc theo nhóm – Mỗi nhóm chọn hai tình thể qua hình vẽ trang 127 (SGK) (GV đưa thêm số tình khác) Nhóm trưởng điều khiển bạn thảo luận để nêu cách ứng xử khác có Sau đó, chọn cách mà em cho tốt để đóng vai.Một số xung phong nhận vai trình bày trước lớp (120)- Các nhóm lên đóng vai thể việc em nên làm tình - Nhóm khác nhận xét bình luận cách ứng xử bạn lựa chọn để đóng vai - GV nhận xét, đánh giá khen thưởng động viên nhóm làm tốt Từ rút học: Mỗi người cần có ý thức giữ vệ sinh cá nhân (không nên uống nước sau đánh trước ngủ) tự bảo vệ thân phòng tránh bị xâm hại IV ĐÁNH GIÁ GV sử dụng câu hỏi Bài Ôn tập đánh giá chủ đề Con người ong VBT để đánh giá kết học tập HS sau học xong ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (2 tiết) I Mục tiêu: Sau học, HS đạt được * Về nhận thức khoa học: Ôn lại nội dung học chủ đề Trái Đất bầu trời * Về tìm hiểu mơi trường tự nhiên xã hội xung quanh: Thu thập thông tin trình bày thơng tin bầu trời ban ngày ban đêm, tượng thời tiết * Về vận dụng kiến thức, kĩ học Vận dụng kiến thức tượng thời tiết để đưa cách ứng xử phù hợp II Chuẩn bị: - Các hình SGK - Một số tranh ảnh video clip bầu trời ban ngày ban đêm, tượng thời tiết (để trình bày chung lớp) - Tranh ảnh bầu trời ban ngày ban đêm, tượng thời tiết (do HS sưu tầm theo nhóm) III.Hoạt động dạy học 1 Em học bầu trời ban ngày, ban đêm thời tiết? Hoạt động 1: Thi đặt câu hỏi bầu trời ban ngày ban đêm, thượng thời tiết * Mục tiêu (121)- Rèn luyện kĩ đặt câu hỏi tượng tự nhiên * Cách tiến hành - GV tổ chức cho HS chơi theo nhóm Lưu ý: em đặt câu hỏi tránh trùng lặp đa dạng loại câu hỏi, nội dung. Nhóm trưởng định bạn nhóm luân phiên đặt câu hỏi bầu trời ban ngày, ban đêm tượng thời tiết - GV tổ chức hoạt động chung lớp: GV nêu tình huống: Ví dụ bạn du lịch nước tỉnh, thành phố khác, HS cần đặt câu hỏi cho bạn để tìm hiểu thời tiết nơi Hai đội tham gia chơi có thời gian khoảng phút để chuẩn bị câu hỏi Sau chơi hình thức “chơi tiếp sức ”, câu hỏi không trùng lặp với câu nêu, Đội nhiều câu hỏi, câu hỏi phong phú phù hợp với tình thắng Hoạt động 2: Sưu tầm giới thiệu với bạn hình ảnh bầu trời ban ngày và ban đêm, tượng thời tiết * Mục tiêu - Củng cố lại kiến thức bầu trời ban ngày ban đêm, tượng thời tiết - Rèn luyện kĩ thu thập thơng tin trình bày thơng tin bầu trời ban ngày ban đêm, tượng thời tiết * Cách tiến hành - GV tổ chức cho HS thực hành theo nhóm Các nhóm giao nhiệm vụ sưu tầm tranh ảnh bầu trời ban ngày ban đêm, tượng thời tiết từ tiết học trước - Các nhóm xếp, trưng bày tranh ảnh vị trí giao lớp học Cách bố trí sản phẩm nhóm tự lựa chọn cho đẹp, khoa học - Cả lớp tham quan khu vực nhóm, nghe thành viên nhómtrình bày trao đổi, thảo luận, Cần làm để giữ sức khoẻ trường hợp thời tiết khác nhau? Hoạt động 3: Trao đổi với bạn việc nên làm không nên làm để sức khoẻ khi trời nắng, mưa, nóng, lạnh (122)Củng cố, vận dụng kiến thức việc nên làm không nên làm để giữ sức khoẻ, đảm bảo an toàn trời nắng, mưa, nóng, lạnh * Cách tiến hành - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm, yêu cầu nhóm trao đổi nên làm không nên làm để giữ sức khoẻ, đảm bảo an tồn trời nắng, mưa, nóng lạnh ; ghi lại kết chung nhóm để chia sẻ với lớp - Tuỳ vào thực tế, GV để nhóm tự đưa cách trình bày kết gợi ý cho em phương án trình bày Ví dụ sử dụng bảng: Việc nên làm.Việc khơng nên làm.Trời nắng, Trời mưa,Trời nóng,Trời lạnh Lưu ý: Các nhóm trình bày theo cách khác. - Các nhóm tiến hành thảo luận tìm mối quan hệ việc nên làm không nên làm để giữ sức khoẻ, đảm bảo an tồn trời nắng, mưa, nóng, lạnh - Sau nhóm thảo luận xong, GV mời đại diện nhóm lên trình bày kết nhóm mình, nhóm khác góp ý, bổ sung GV nhận xét tuyên dương nhóm làm tốt Hoạt động 4: Đóng vai xử lý tình * Mục tiêu Thực hành vận dụng kiến thức việc nên làm không nên làm để giữ sức khoẻ trường hợp thời tiết khác vào xử lí tình * Cách tiến hành - GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm - Từng nhóm trao đổi, đưa ý kiến xử lí tình cho ; đưa kịch trình bày tình ; phân cơng bạn đóng vai bạn đóng vai bố, bạn đóng vai bạn nhỏ tình huống, ngồi có nhân vật khác (tuỳ vào sáng tạo nhóm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải GIÁO ÁN TỰ NHIÊN & XÃ HỘI LỚP 1 Sách Cánh Diều Cả Năm Trọn Bộ, Tải GIÁO ÁN TỰ NHIÊN & XÃ HỘI LỚP 1 Sách Cánh Diều Cả Năm Trọn Bộ