thi ki 1dia 90708 địa lý 9 trần thanh thủy chào mừng bạn đến với website của trường thcs thống nhất

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 20:05

[r] (1)Trêng THCS Thèng NhÊt Hä vµ tên: Lớp: kiểm tra học kì I Môn Địa lý (45 phút) Năm học 2007-2008 I Trắc nghiƯm (3®iĨm): Câu (1 điểm): Đánh dấu x vào thể ý đúng: MiỊn nói Trung du phía Bắc mạnh bật công nghiệp: a, Khai khoáng, lợng b, Hãa chÊt c, VËt liƯu x©y dùng d, ChÕ biÕn l¬ng thùc thùc phÈm Câu (1 điểm): Đánh dấu x vào ô thể ý em cho Năng suất lúa đồng sông Hồng cao nớc do: a, Đất phù sa tốt đất nớc b, Th©m canh tăng suất, tăng vụ c, Chú ý đầu t giống, khoa học kỹ thuật d, Tất ý Câu (1 điểm): Nối ô bên trái với ô bên phải cho phù hỵp a 1 b c 2 d II Tự luận (7 điểm): Câu (2 điểm): Tại Công nghiệp chế biến lơng thực thực phẩm ngành Công nghiệp chiếm tỉ trọng cao cấu Công nghiệp nớc ta? ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… Câu (2 điểm): Những điều kiện thuận lợi khó khăn sản xuất lơng thực đồng sông Hồng? - Thn lỵi: ……… ……… ……… ……… ……… - Khó khăn: Có nguồn thủy dồi Tiểu vùng Đông Bắc Tập trung nhiều loại khoáng s¶n Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đơng lạnh (2)……… ……… ……… ……… ……… Câu (3 điểm): Bảng suất lúa Đồng sông Hồng, Đồng sông Cửu Long nớc (tạ/ha) Năm Vùng 1995 2000 2002 Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long C¶ níc 44,4 40,2 36,9 55,2 42,3 42,4 56,4 46,2 45,9 Vẽ biểu đồ so sánh suất lúa Đồng sông Hồng với Đồng sông Cửu Long nớc? đáp án biểu điểm KiĨm tra häc k× i Môn Địa lý (45 phút) Năm học 2007-2008 I Trắc nghiệm (3điểm): Câu (1 điểm): a, Khai khoáng, lợng Câu (1 điểm): d, Tất ý Câu (1 ®iÓm): b, c a, d II Tù ln (7 ®iĨm): Câu (2 điểm): Công nghiệp chế biến lơng thùc thùc phÈm chiÕm tØ träng cao lµ do: (3)- Lực lợng lao động dồi - Các sản phẩm chế biến đợc nhiều ngời tiêu thụ, a chuộng - Thị trờng tiêu thụ lớn (dân số đơng) + thị trờng nớc ngịai mở rộng Câu (2 điểm): - Thn lỵi: + §Êt phï sa cã diƯn tÝch lín thø sau Đồng sông Cửu Long, thích hợp với thâm canh lóa níc + Khí hậu, thủy văn cho phép thâm canh tăng vụ sản xuất lúa hoa màu Có mùa đơng lạnh vụ đơng thành vụ sản xuất + Dân số đơng nguồn lao động dồi dào, giỏi thâm canh - Khó khn: + Diện tích canh tác ngày bị thu hÑp + Thêi tiÕt thÊt thêng + Dân số đông nông thôn ảnh hởng đến d thừa lao động Câu (3 điểm): - Vẽ biểu đồ 1,5 điểm - Đẹp, ghi đầy đủ tên, đơn vị 0,5 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: thi ki 1dia 90708 địa lý 9 trần thanh thủy chào mừng bạn đến với website của trường thcs thống nhất, thi ki 1dia 90708 địa lý 9 trần thanh thủy chào mừng bạn đến với website của trường thcs thống nhất