Mẫu nhập liệu công chức (Tháng 7.2014)

1 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:58

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (Chỉ bổ sung Từ thời điểm tháng 3/2013 đến nay. Nội dung nào không thay đổi thì bỏ trống) 1.. Trường đào tạo (Trường, năm nhập trường, năm tốt [r] (1)PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (Chỉ bổ sung Từ thời điểm tháng 3/2013 đến Nội dung không thay đổi bỏ trống) Họ Tên: ……… 2 Ngày tháng năm sinh: ………… Nơi sinh: ……… 4 Số CMND: ……… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: ………… 7 Tình trạng nhân (Đã lập GĐ chưa): ……… Ngày bắt đầu đóng BH: ……… 9 Số sổ Bảo hiểm: ……… 10 Ngày Hợp đồng: ………… 11 Ngày tuyển dụng: ………… 12 Ngày bổ nhiệm vào Ngạch (ngày vào biên chế): ………… 13 Ngày CQ nay: ……… 14 Chức vụ tại: ……… 15 Hệ số phụ cấp chức vụ: ……… 16 Trình độ CM cao nhất: ……… 17 Chun Ngành đào tạo (Mơn gì): ……… 18 Trường đào tạo (Trường, năm nhập trường, năm tốt nghiệp, số hiệu bằng, ngày cấp): 19 Hình thức đào tạo (Tại chức, Từ xa, chuyên tu, …): ………… 20 Ngoại ngữ (Trình độ, chứng ?, …) ngày bắt đầu học, ngày kết thúc, nơi bồi dưỡng: ……… 21 Tin học (Trình độ, chứng ?, …) ngày bắt đầu học, ngày kết thúc, nơi bồi dưỡng: …… 22 Lương hưởng (Mã Ngạch, Bậc lương, Hệ số lương, Ngày hưởng): ……… 23 Phụ cấp thâm niên nhà giáo: ………… 24 Quá trình hưởng lương: Ngày tháng năm bắt đầu, Mã ngạch, bậc, hệ số giai đoạn hưởng lương: ………… 25 Lịch sử thân (Học Tiểu học từ năm đến năm nào, Học THCS, …, đến nay): ………… 26 Q trình cơng tác (Ngày tháng năm cơng tác đơn vị): ……… 27 Quá trình giảng dạy (Năm 2013-2014 Ghi cụ thể lớp dạy, kết đầu năm, cuối năm): ……… 28 Quan hệ gia đình (Ghi đầy đủ cha mẹ, anh, chị, em bên vợ chồng gồm: Năm sinh, nghề nghiệp, chổ nay): ……… 29 Họ tên thân nhân nước ngồi có (Loại quan hệ: Chồng, vợ, …) Nước định cư, năm sinh, nghề nghiệp, quốc tịch, năm định cư: ……… 30 Quá trình khen thưởng: Năm khen thưởng, hình thức khen thưởng, quan khen thưởng: ……… 31 Quá trình kỷ luật: Hình thức kỷ luật, ngày tháng năm kỷ luật, quan kỷ luật, lý kỷ luật: ……… 32 Đánh giá công chức năm 2013-2014: ……… 33 Sáng kiến kinh nghiệm (Tên đề tài, năm bắt đầu, năm nghiệm thu, quan chủ trì, xếp loại, cấp cơng nhận Năm học: 2013-2014 ): ……… HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI KHAI
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu nhập liệu công chức (Tháng 7.2014), Mẫu nhập liệu công chức (Tháng 7.2014)