ĐỀ CƯƠNG NGỮ VĂN 6

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:54

Câu 1: Văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” được kể theo ngôi thứ mấy?. Tác giả lựa chọn ngôi kể như vậy có tác dụng nào?[r] (1)MÔN NGỮ VĂN – LỚP 6 I PHẦN VĂN BẢN: Câu 1: Văn “Bài học đường đời đầu tiên” kể theo thứ mấy? Tác giả lựa chọn ngơi kể có tác dụng nào? Câu 2: Qua văn “ Bài học đường đời đầu tiên”, em rút học cho bản thân? Câu 3: Đọc đoạn văn sau lựa chọn phương án cho câu sau: "Dịng sơng Năm Căn mênh mơng, nước ầm ầm đổ biển đêm thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuỗng người bơi ếch sóng trắng Thuyền xi dịng sơng rộng ngàn thước, trơng hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất hai dãy trương thành vô tận" 1 Đoạn văn viết theo phương thức biểu đạt nào? A Tự B Miêu tả C Nghị luận D Biểu cảm Tác giả đoạn văn ai? A Võ Quảng B Tạ Duy Anh C Đoàn Giỏi D Tơ Hồi Đoạn văn viết với mục đích gì? A Kể việc B Cảm nghĩ vùng Năm Căn C Giải thích vẻ đẹp vùng Năm Căn D Tả cảnh sông nước Năm Căn Vị trí quan sát miêu tả tác giả đoạn văn A Trên bờ B.Trên thuyền C Từ xa D Từ ngồi nhìn vào Từ điền vào chỗ trống cho câu văn? " Cây đước mọc dài theo bãi, theo lứa trái rụng, tăm tắp, lớp chồng lên lớp lấy dòng sơng" " Đước thân cao vút, rễ ngang mình, trõ xuống ngàn tay đất nước" A Bao C Ôm B Bọc D Như II PHẦN TẬP LÀM VĂN – TIẾNG VIỆT Câu 1: Viết đoạn văn trình bày cảm nhận em văn “ Bức tranh em gái tơi” có sử dụng phép so sánh (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG NGỮ VĂN 6, ĐỀ CƯƠNG NGỮ VĂN 6