Ôn tập Toán 6 (phần 2)

6 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:44

Quy tắc 1 : Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.. b) Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù.. - Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung[r] (1)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Ở NHÀ – TOÁN 6.(Tuần 24-26) A SỐ HỌC II Chương: PHÂN SỐ Lý thuyết: 1) Rút gọn phân số a)Quy tắc: Muốn rút gọn phân số, ta chia tử mẫu phân số cho ước chung (khác 1 ) chúng. b)Phân số tối giản Định nghĩa: Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn nữa) phân số mà tử mẫu có ước chung 1 . Chú ý:  Để rút gọn phân số đến tối giản, ta chia tử mẫu phân số cho ƯCLN của chúng  Ta rút gọn phân số cách đơn giản thừa số có mặt tử mẫu. Ví dụ: a.b a a.c  .b a b c c  ; a.b.c.m a b b.d.m.n  .c m b d m a.c d.n n  . Ví dụ: 4 : 8 :      22 22 :11 55 55 :11 63 63: 81 81: 9 20 20 20 : 20 140 140 140 : 20 25 25 25 : 25 75 75 75 : 25                    - Bài tập nhà số 17; 18; 19(SGK) 27; 34; 35 (SBT) 2) Quy đồng mẫu nhiều phân số Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương, ta làm sau: B1: Tìm bội chung mẫu (thường BCNN) B2: Tìm thừa số phụ mẫu (chia mẫu chung cho mẫu) B3: Nhân tử mẫu phân số với thừa số phụ tương ứng 3) So sánh phân số Quy tắc : Trong hai phân số có mẫu dương, phân số có tử lớn lớn Quy tắc : Muốn so sánh hai phân số không mẫu, ta viết chúng dạng hai phân số có mẫu dương so sánh tử với nhau, phân số có tử lớn lớn Chú ý : Nếu   a a m n a, m, n m n         (2)3 * ; 4 2 * ; 5 2 2 * ; 3 3 3 & 3                       +Bài tập nhà 49, 55, SBT; 40 SGK , 52, 53,56 SBT 4) Phép cộng phân số a/ Cộng hai phân số mẫu Quy tắc: Muốn cộng hai phân số mẫu, ta cộng tử giữ nguyên mẫu a b a b m m m    Vd:a) 3 5 1 8 8      b)   1 1 7 7        c)   6 14 18 21 3 3           b/ Cộng hai phân số không mẫu Quy tắc: Muốn cộng hai phân số không mẫu, ta viết chúng dạng hai phân số có mẫu cộng tử giữ nguyên mẫu chung Vd:a/ 2 10 3 15 15 15 15          b/ 11 11 22 27 15 10 15 10 30 30 30             c/ 1 21 20 3 7 7       - BTVN: 43; 44; 45; 46 (SGK) 5) Tính chất phép cộng phân số Các tính chất phép cộng phân số: a) Giao hoán: a c c a b d  d b . b) Kết hợp: a c p a c p b d q b d q                  . c) Cộng với 0: a a a 0 b   b b . Áp dụng: Ví dụ:Tính tổng:A = 3 4 7       (3)A = 3 4 7       3 4 7        3 4 7                1    3 5    ?2/Tính nhanh:b) 2 15 15 17 23 17 19 23 B     c) 1 2 21 30 C    Ta có: 2 15 15 17 23 17 19 23 B     2 15 15 17 17 23 23 19                1 19    4 19 19    1 2 21 30 C    1 1 2        1 1 2            7     +Bài tập nhà 49, 50, 52 SGK MỘT SỐ BÀI TẬP Bài So sánh phân số sau a)  5 b) 15   c) 4 6 5 Bài 2 Rút gọn phân số sau: 18 25 ; ; ; 33 175 50 405     ; 2.7.13 26.35 Bài 3. Thực phép tính a) 1 2   b) 1 7   Bài 4 Tìm x biết: a) 5 12 x  b) 5 x  (4)1 Vẽ góc cho biết số đo a) Vẽ góc nửa mặt phẳng b) Vẽ hai góc nửa mặt phẳng Nhận xét : Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, xƠy = m0, xƠz = n0 (m0 n0) tia Oy nằm hai tia Ox Oz. 2 Khi xƠy + yÔz = xÔz ? a)Nếu tia Oy nằm hai tia Ox Oz xƠy + z = xƠz b) Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù - Hai góc kề hai góc có cạnh chung hai cạnh lại nằm hai nửa mặt phẳng đối có bờ chứa cạnh chung - Hai góc phụ hai góc có tổng số đo 90 - Hai góc bù hai góc có tổng số đo 180 Vd: (5)- Làm tập: 22, 23 SGK 3 Tia phân giác góc a) Tia phân giác góc Tia phân giác góc tia nằm hai cạnh góc tạo với hai cạnh hai góc Nếu Oz tia phân giác xƠy xƠz = zƠy = Vd:Bài 33(sgk87): Vẽ hai góc kề bù xOy yox biết xOy =1300 Gọi ot tia phân giác xOy Tínhx'Ot Ta có: Vì xOy x'Oy kề bù nên ta có:  xOy + x'Oy = 1800 Hay 1300 + x'Oy = 1800 x'Oy = 1800 - 1300 x'Oy = 500 Vì Ot tia phân giác xOy nên ta có:  yOt = xOy : = 1300 : = 650  x'Ot = x'Oy + yOt = 500 + 650 = 1150 MỘT SỐ BÀI TẬP Bài 1 Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy Oz cho xÔy = 1400 xÔz = 700 (6)b) So sánh xÔz zÔy c) Tia Oz có phải tia phân giác góc xOy khơng ? Vì sao? Bài 2 a) Vẽ hai góc kề bù xOy yOz với xƠy = 1400 b) Vẽ tia Ot tia phân giác góc xOy c) Tính số đo zÔt Bài 3 Trên nửa mặt phẳng bờ tia Ox vẽ tia Oy, Oz, Ot cho : xÔy = 300 t = 600, tƠz = 900. a) Tính xƠt, xƠz b) Các cặp góc phụ ? Vì ? c) Các cặp góc bù ? Vì ? Bài 4. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Ot cho xOt500,  1000 xOy a) Tia Ot có nằm hai tia Ox Oy hay khơng? Vì sao? b) So sánh tOy xOt c) Tia Ot có tia phân giác xOy hay khơng? Vì sao? Bài 5. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy Oz cho  600 xOy , xOz 1200  a) Tính số đo góc yOz? b) Tia Oy có phải tia phân giác góc xOz khơng? Vì sao? c) Gọi tia Ot tia đối tia Oy Tính số đo góc kề bù với góc yOz? (HÊT)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập Toán 6 (phần 2), Ôn tập Toán 6 (phần 2)