Em yêu Tổ Quốc của em

22 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:36

cho chiÕn trêng, gãp phÇn vµo th¾ng lîi cña CM MN trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc cña d©n téc ta... Giíi thiÖu bµi: nªu môc tiªu bµi häc 2..[r] (1)Tuần 24 Ngày soạn: 28/2/2009 Ngày dạy: Thứ hai, ngày 2/3/2009 o c Em yªu tỉ qc ViƯt nam I Mơc tiªu Häc xong bµi nµy HS biÕt : - Tổ quốc em tổ quốc VN; tổ quốc em thay đổi ngày hội nhập vào đời sống quốc tế - Tích cực học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng bảo vệ quê hơng đất nớc - quan tâm đến phát triển đất nớc, tự hào tỷuyền thống, văn hoá lịch sử dân tộc VN II Tài liệu phơng tiện - Tranh ảnh đất nớc, ngời VN số nớc khác III Các hoạt động dạy học TiÕt 2 Hoạt động dạy Hoạt động học * Hoạt động 1: Làm tập trong SGK + Mục tiêu: + Cách tiÕn hµnh 1 GV giao nhiệm vụ cho nhóm : Hãy giới thiệu kiện , hát hay thơ , tranh ảnh , nhân vật lịch sử liên quan đến mốc hời gian địa danh VN nêu tập - Gọi Đại diện nhóm lên trình bày * Hoạt động 2: Đóng vai: tập 3 SGK + Mục tiêu: + cách tiến hành GV yêu cầu HS đóng vai hớng dẫn viên du lịch c¸c nhãm chuẩn bị Đại diện số nhóm lên trình bày - GV nhận xét 3 Củng cố dặn dò: 4' - Nhận xét tiết học - Dặn HS chuẩn bị sau - HS thảo luận trình bày theo hiểu biết - HS chuẩn bị - Đại diện nhóm trình bày - HS trình bày sản phẩm Toán Luyện tập chung I.Mục tiêu: - HƯ thèng ho¸, cđng cè kiÕn thøc vỊ diện tích,thể tích hình hộp chữ nhật hình lập phu¬ng - Vân dụng cơng thức tính diện tích, thể tích để giải tập có liên quan với yêu cầu tổng hợp II §å dùng dạy học - Bảng phụ kẻ bảng tập - Hình vẽ tập phóng to III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: kiểm tra cũ; củng cố quy tắc tính thể tích hình học. (2)- Yêu cầu HS nêu quy tắc công thức tính thể tích hình lập phơng hình hộp chữ nhật - Yờu cu HS nhận xét - GV đánh giá,xác nhận - Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng nhân với chiều cao V = a x b x c Hoạt động 2:Luyện tập Bµi 1: - Yêu cầu HS đọc đề bài, tóm tắt - Gọi HS lên bảng, lớp làm vµo vë - GV quan sát kiểm tra đối tợng HS cha chăm học ; học yếu - Yêu cầu HS chữa - GV đánh giá xác nhận Bài 2: -Yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS nhận xét - GV nhạn xét,đánh giá Bài 3: - Yêu cầu HS đọc bi, - Thảo luận nhóm tìm cách giải - Gọi HS lên bảng, HS dới lớp lµm vµo vë - Yêu cầu HS dới lớp nhận xét.GV đánh giá kết luận 4.Cđng cè- dỈn dò -Nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau - Hình lập phơng a = 2,5cm - S1 mặt =?, Stp=?, V=? Bài giải Diện tích mặt hình lập phơng là: 2,5 x 2,5 = 6,25(cm2) Diện tích toàn phần hình lập phơng lµ: 6,25 x = 37,5(cm2) ThĨ tÝch lập phơng là: 6,25 x 2,5 = 15,625(cm3) Đáp số: 6,25(cm2) 37,5(cm2) 15,625(cm3) - HS nhận xét - viết số đo thích hợp vào ô trống, HS quan sát - Tớnh din tích mặt đáy; diện tích xung quanh thể tích hình hộp chữ nhật cho kích thc -HS nhận xét -Hình hộp chữ nhật a = cm; a= cm ; h = cm -Hình lập phơng a = cm -HS lµm bµi -HS nhËn xÐt Tập đọc Luật tục xa ngi ấ-ờ I Mc tiờu. 1- Đcọ lu loát toàn với giọng rõ ràng, rành mạch, trang trọng thể tính nghiêm túc văn 2- Hiểu ý nghĩa bài: Ngời Ê-đê từ xa có luật tục quy định xử phạt nghiêm minh, cơng để bào vệ sống yên lành buôn làng Từ luật tục ngời Ê-đê, học sinh hiểu: xã hội có luật pháp ngời phải sống, làm việc theo pháp luật II §å dơng d¹y - häc - Trang minh hoạ đọc SGK - Bút + giấy khổ to III Các hoạt động dạy- học. Hoạt động dạy Hoạt động học A.KiĨm tra bµi cị (3)- GV nhËn xÐt + cho ®iĨm Bµi míi 1.Giíi thiƯu bµi - HS lắng nghe 2.Luyện đọc - GV đọc văn lợt Cần đọc giọng rõ ràng, dứt khoát câu, đoạn, thể tính chất nghiêm minh, rõ ràng luật tục - Cho HS đọc đoạn nối tiếp - GV chia đoạn - Cho HS đọc đoạn - Luyện đọc từ ngữ: lt tơc, khoanh, x¶y - Cho HS đọc nhóm - Hớng dẫn HS đọc - Cho HS đọc - HS l¾ng nghe - HS dùng bút chì đánh dấu SGK - HS lần lợt đọc đoạn (đoạn dài cho HS đọc) - Từng cặp đọc nối tiếp - 1-2 HS đọc c bi 3 Tìm hiểu bài H: Ngi xa đặt luật tục làm gì? H: Kể việc mà ngời Ê-đê xem có téi. H: Tìm nhữn chi tiết cho thấy đồng bào Ê-đê quy định xử phạt công bằng? H: H·y kĨ tªn mét sè lt cđa níc ta hiƯn nay mµ em biÕt. - Để bảo vệ sống bình yên cho buôn làng - HS ni tip c on 3, lớp đọc thầm theo Những việc đợc xem có tội: • Tội khơng hỏi cha mẹ • Tội ăn cắp • Téi gióp kẻ có tội ã Ti dn ng cho địch đến đánh làng • Chun nhỏ xử nhẹ ã Chuyện lớn xử nặng ã Ngời phạm tội ngêi bµ con, anh em cịng xư nh vËy - Líp nhËn xÐt 4.Luyện đọc lại - Cho HS đọc lại - Cho HS thi đọc - GV nhận xét + khen HS đọc tốt - 3HS nối tiếp đọc lại đoạn - HS luyện đọc đoạn - Một vài HS thi đọc - Lớp nhận xét 5.Củng cố, dặn dò - GV nhËn xÐt tiÕt häc - Chuẩn bị tiết sau - HS lắng nghe Ngày soạn: 28/2/2009 Ngày dạy: Thứ ba, ngày 3/3/2009 Toán Luyện tập chung I.Mục tiêu: Giúp HS: (4)II Đồ dùng dạy học - Hình vẽ tập III Cỏc hot động dạy học chủ yếu Hoạt động 1:Rèn kĩ tính thể tích hình lập phơng tỉ số phần trăm Bài 1: A) GV yêu cầu Hs đọc tính nhẩm - Yêu cầu HS nhận xét - GV đánh giá b) Yêu cầu HS đọc - GV:Muèn tÝnh 35% cña 520 ta làm nào? - Yêu cầu thảo luận tìm cách tính - Gọi HS lên bảng làm - Yêu cầu HS nhận xét - GV đánh giá Bµi 2: - Yêu cầu HS đọc bi - Yêu cầu HS thảo luận tìm cách giải - Nu HS khụng lm c,GV hớng dẫn: - Gọi HS lên bảng làm HS dới lớp làm vào - Yªu cÇu HS nhËn xÐt - GV đánh gía,xác nhận,giúp HS chữa Bµi 3: - GV treo b¶ng nh cã hinh vÏ nh SGK trang 125 - Yêu cầu HS đọc đề a) Yêu cầu HS thảo luận nhóm đơi ,u cầu HS nêu cách làm(nếu HS khơng tìm đợc GV gợi ý ) + Hỏi: Nhận xét hình khối cho? + Hỏi: Hãy tìm cách tách thành hình khối học để tính đợc diện tích mặt th tớch? -Gọi HS lên bảng làm 4 Củng cố dặn dò - Nhận xét tiÕt häc - ChuÈn bÞ tiÕt sau, a)Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 15,5% 240 theo cách tính bạn Dung: -HS nhËn xét b) HÃy tính 35% 520 nêu cách tính -Cách 1:Đa BT mẫu 2:Tìm 35% 520 là: 520 x 35 = 182 -Cách 2:NhÈm -HS nhËn xÐt - HS đọc đề (trang 124) - thể tích hình lập phơng bé phần thể tích hình lập phơng lớn phần nh 3 : : = = x 50 = 150 = 150% x 50 100 (hc 1,5 – 150%) 150% -HS nhận xét,chữa -Không phải hình lập phơng hay hình hộp chữ nhật + Cách 1:Tách thành hình hộp chữ nhật có kích thớc a=2cm;b=2cm=h=4cm;và hình lập phơng có kích thớc a=2cm + Cách 2:Tách thành hình lập phơng b»ng nhaucã a=2cm -HS nhËn xÐt ChÝnh t¶ Nói non hïng vÜ I Mơc tiªu. 1- Nghe - viết tả đoạn Núi non hùng vĩ 2- Nắm cách viết hoa tên ngời, tên địa lý Việt Nam II Đồ dụng dạy -học - Bút + phiếu ( bảng nhóm) III Các hoạt động dạy - học. Hoạt động dạy Hoạt động học (5) - Kiểm tra HS GV đọc tên riêng Cửa gió Tùng Chinh cho HS viết: Tùng Chinh, Hai Ngân, Ngã Ba, Pï Mo, Pï xai. - GV nhận xét cho điểm B Bài mới 1.Giới thiệu bài - HS lắng nghe 2.Hớng dÉn HS nhí viÕt - Híng dÉn chÝnh t¶ - GV đọc Núi non hùng vĩ lần H: Đoạn văn miêu tả vùng đất của Tỉ qc? - GV lu ý nh÷ng tõ ngữ dễ viết sai: tày ỡnh, him tr, l lộ, Hồng Liên Sơn, Phan - xi - păng, Ơ Quy Hồ, Sa Pa, Lào Cai. - HS viết tả - GV nhắc HS gấp SGK - GV đọc cho HS viết - Chấm, chữa bài. - GV đọc tả lợt - GV chấm 5-7 - HS theo dâi SGK - HS trả lời - HS luyện viết vào giấy nháp - HS viết tả - HS tự soát lỗi - HS i cho sửa lỗi 3.Làm BT Bµi 2. - Cho HS đọc yêu cầu BT + đọc đoạn thơ - GV giao việc: • Các em đọc thầm lại đoạn thơ • Tìm tên riêng đoạn thơ Cho HS làm việc + trình bày kết - GV nhận xét + chốt lại kết Các tên riêng có đoạn thơ Bµi 3. - Cho HS đọc yêu cầu - GV giao việc: • Đọc câu đố • Giải vế câu đố • Viết tên nhân vật lịch sử câu đố giải - GV nhËn xÐt + khen nh÷ng HS thuéc nhanh - 1HS đọc thành tiếng, lớp lắng nghe - HS làm việc cá nhân - HS lần lợt phát biểu ý kiến - Líp nhËn xÐt - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo - HS lµm bµi theo nhóm - Đại diện nhóm lên dán phiếu làm nhóm lên bảng lớp - Lớp nhận xét - Lớp nhận xét 4.Củng cố, dặn dò - GV nhËn xÐt tiÕt häc - Dặn HS nhà viết lại tên vị vua, học thuc lũng cỏc cõu Âm nhạc học hát: bàI màu xanh quê hơng I Mục tiêu. (6)- H\s tập lấy hơI để thực câu hát nhanh , vân động theo nhạc, trình bày hát theo nhóm, cá nhân - Góp phần giáo dục Hs thêm yêu thích đIệu dân ca II Chuẩn bị giáo viên - Giáo viên : giáo án, SGK, đồ dùng học môn,nhạc cụ quen dùng - Học sinh: SGK, đồ dùng học tập III hoạt động dạy học H§ cđa GV Néi dung H§ cđa HS GV ghi nội dung Học hát Màu xanh quê hơng 1 giới thiệu hát - GV giới thiệu tranh minh hoạ HS ghi GV định GV giảI thích 2 đọc lời ca - đọc lời 1 - ®oc lêi - hát sử dụng kí hiệu âm nhạc dấu ngân tự dấu luyến ngắt H/s thùc hiƯn 3 nghe h¸t mÉu GV thực Gv trình bày hát H/s nghe GV hỏi Cảm nhận ban đầu h/s 1-2 h/s tr¶ lêi 4 khởi động giọng - GV đàn chuỗi âm m ngắn giọng son h/s nghe đọc nguyên âm la H/s khởi ng ging 5 tập hát câu GV chia câu hát Chia thành câu hát H/s nhắc l¹i Bắt nhịp 1-2 để h/s thực H/s thực câu tiếp GV định 1-2 h/s lên hát H/s thực Hs tËp câu tơng tự - HS hỏt ni cỏc câu hát, thể câu ngân dài phách phách H/s thùc hiƯn h¸t toµn bµi GV yêu cầu H/s hát trình bày hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, thể chỗ chuyển quãng 5, quãng củng cố kiểm tra GV dặn dị -H/s trình bày hát kết hợp gõ đệm với hai âm sắc -H/s thuộc hát tìm vài động tác phụ hoạ cho hát - Hớng dẫn nhà ôn học thuộc h¸t H/s Thùc hiƯn Khoa häc Lắp mạch điện đơn giản I.Mục tiêu: * Sau giê häc, HS biÕt: - Lắp mạch điện đơn giải cho việc thắp sáng, sử dụng pin, đèn dây dẫn - Làm thí nghiệm đơn giải mạch điện để phát vật dẫn điện vật cách điện (7)- Dụng cụ thực hành theo nhóm: cục pin thỏ, dây đồng có vỏ bọc nhựa ,đèn pin,một số vật dụng khác kim loại, nhựa, cao su - Bóng đèn điện hỏng tháo lắp đợc cịn nhìn rõ đầu dây - Ghi lại kết làm thí nghiệm vào bảng sau III Hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học I KiĨm tra bµi cị (SGK) - HS trả lời II Giới thiệu (SGK) - KS lắng nghe 1 GV nêu yêu cầu - HS lắng nghe yêu cầu 2 Tổ chức: - GV yêu cầu HS đọc nội dung thực hành trang 96, sau để HS thực (Nội dung nh phiếu thực hành) - HS thùc hiƯn nh yªu cầu trang 96: - Yêu cầu HS thực thÝ nghiÖm để kiểm chứng kết - HS triển khai việc lắp mạch điện theo nhóm nh hớng dn Trỡnh by - GV yêu cầu trình bày cách: Mỗi nhóm lên trình bày tình biểu diễn lại cách lắp mạch điện GV chốt lại kết - Sau đến phút HS dừng hoạt động lần lợt lên báo cáo kết tình cỏch x lý Vật liệu Kết quả: Đèn Kết luận Sáng Không sáng Nhựa x Không có dòng điện chạy qua Đồng x Có dòng điện ch¹y qua … 4 KÕt luËn - HS nghe IV/ hoạt động 2: Quan sát thảo lun 1 Nêu nhiệm vụ (SGK) - HS lắng nghe 2 Tổ chức: Trình bày: - GV mời số nhóm trình bày biểu diễn cách làm đóng - ngắt mạch điện - đến Nhóm trình bày trớc lớp HS nhóm khác quan sát nêu nhận xét thắc mắc (nếu có) 4 KÕt luËn - Nghe - Mạch điện gia đình sử dụng có nhiều thiết bị ngắt điện Đó cơng tác điện, cầu dao điện V/ Hoạt động 3: Tổng kết học dặn dò - NhËn xÐt tiÕt häc - ChuÈn bÞ tiÕt sau KÜ thuËt Lắp xe ben (Tiết 1) I Mục tiêu: H cần phải : - Chn ỳng v đủ chi tiết để lắp xe ben - Lắp đợc xe ben kĩ thuật, quy trình (8) - G mẫu xe ben lắp sẵn G+ H lắp ghép mơ hình kĩ thuật III.Các hoạt động dạy - học. : Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động Quan sát , nhận xét mẫu -?Để lắp đợc xe ben theo em cần phải lắp phận.Hãy kể tên phận Hoạt động2 Hớng dẫn thao tác kĩ thuật a.Híng dÉn chọn chi tiết:H lên bảng gọi tên chọn loại chi tiết xếp vào hộp b.L¾p tõng bé phËn: *Lắp khung sàn xe giá đỡ (H2- Sgk ) -?Để lắp khung sàn xe giá đỡ em cần phải chọn chi tiết -G lắp giá đỡ theo thứ tự, G h/d chậm -?Để lắp đợc sàn ca bin đỡ ,ngoài chi tiết H2 em phải chọn thêm chi tiết -G lắp chữ L vào đầu thẳng 11 lỗ với chữ U dài Lắp sàn ca bin (H3-Sgk) - Nhn xột IV/Nhận xét-dặn dò: - Nhận xÐt tiÕt häc - ChuÈn bÞ tiÕt sau - H q/s mÉu xe ben -H TLCH vµ chọn chi tiết.H khác lên lắp khung sàn xe -H quan sát -H trả lời -H quan sát -H quan sát H4 trả lời thực lắp trục hệ thống Ngày soạn: 28/2/2009 Ngày dạy: Thứ t, ngày 4/3/2009 Toán Giới thiệu hình trụ- hình Cầu I.Mục tiêu Giúp HS: -Hình thành biểu tợng hình trụ,hình cầu -Nhận dạng hình trụ,hình cầu -Xỏc nh đồ vật có dạng hình trụ,hình cầu II.Các đồ dùng dạy học - Một số đị vật có dạng hình trụ,hình cầu -Hình vẽ hình trụ,hình cầu -Hình vễ hình dễ nhầm với hình trụ nh BT trang 126 SGK III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu Hoạt động 1: Giới thiệu hình trụ Hoạt động dạy Hoạt động học - GV đa vài hình có dạng hình trụ:hộp sữa ,hộp chè -Hỏi:Các hộp có phải hình lập ph-ơng hay hình hình hộp chữ nhật không ? -Hỏi:Có phải hình dạng quen thuộc không? Có tên hình ? -HS quan sát -Không phải hình lập phơng Không phải hình hộp cha nhật -Hình dạng quen thuộc,cha biết gọi hình (9)- GV giới thiệu :Các hộp có dạng hình trụ Gọi HS nhắc lại -GV treo tranh vẽ hình trụ ,chỉ vào hai đáy hỏi: H×nh trơ -Hình trụ có mặt đáy hình gì? Có khơng? -GV giới thiệu mặt xung quanh -GV đa vài hình vẽ khơng có dạng hình trụ để HS nhận dạng.Hỏi :Trong hình có hình hình trụ? -GV xác nhận trụ -HS quan sát ,trả lời :Hai hình tròn -Không có hình hình trụ -HS quan sỏt nhắc lại -HS thực yêu cầu Hoạt động 2: Giới thiệu hình Cầu - GV đa vài hình đồ vật có dạng hình cầu:quả bóng chuyền ,quả địa cầu Và giới thiệu bóng có dạng hình cầu - GV đa hình vẽ hình cầu,các vật hình cầu: bóng bàn,đồng thời GV đa ramột số đồ vậtkhơng phải hình cầu:quả trng ,qu lờ ,qu tỏo -Yêu cầu HS ,lấy vật hình cầu vật hình cầu -HS quan sát nhắc lại -HS thực yêu cầu Lun tËp Bµi 1: - u cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS thảo luận nhúm ụi tỡm hỡnh tr - Yêu cầu HS trình bầy kết thảo luận. - Yờu cu HS nhận xét - GV đánh giá Bµi 2: - Yêu cầu HS đọc đề - u cầu HS thảo luận nhóm đơi tìm đồ vt cú dng hỡnh cu - Yêu cầu HS trình bầy kết thảo luận - Yêu cầu HS nhËn xÐt - GV đánh giá 4 Cñng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau - HS thảo luận - Trả lời:Hình A,hình E hình trụ - HS nhËn xÐt - §å vËt có dạng hình cầu - HS thảo luận -Quả bóng bàn ,viên bi có dạng hình cầu -HS nhận xét Lịch sử Đờng Trờng Sơn I Mục tiêu Sau học HS biÕt: - Ngày 19- 5- 1959 Trung ơng Đảng định mở đờng trờng Sơn (10) II Đồ dùng dạy học - Bản đồ hnh chớnh VN - Các hình minh hoạ SGK - PhiÕu häc tËp III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học A KiĨm tra bµi cị: ? Nhà máy khí HN đời hồn cảnh nào? ? Nhà máy có đóng góp vào công XD bảo vệ Tổ Quốc? - GV nhận xét ghi điểm B mới: Giới thiệu bài: nêu mục tiêu häc Néi dung bµi: * Hoạt động 1: Trung ơng Đảng quyết định mở đờng Trờng Sơn ? Đờng TS có vị trí nh với miền nam - bắc nớc ta? ? Vì Trung ơng Đảng định mở đờng TS? ? Tại ta lại chọn mở đờng qua dãy núi TS? * Hoạt động 2: Những gơng anh dũng đờng TS - GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm ? Tìm hiểu kể lại câu chuyện anh Ngun ViÕt Sinh? - GV u cầu nhóm trình bày kết thảo luận đợc * Hoạt động 3: Tầm quan trọng đ-ờng TS - GV yêu cầu HS lớp suy nghĩ trả lời: ? Tuyn ng TS cú vai trò nh nghiệp thống đất nớc dân tộc ta ? ? em nêu phát triển đờng? ? việc nhà nớc ta XD lại đờng TS thành đờng đẹp đại có ý nghĩa với cơng XD đất nớc dân tộc ta ? củng cố dặn dò : - nhËn xÐt tiết học - Dặn HS chuẩn bị sau - HS lần lợt trả lời câu hái - đờng Trờng Sơn đờng nối liền hai miền Nam - bắc - Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho MN kháng chiến , ngày 19- 5- 1959 TƯ Đảng định mở đờng TS - Vì đờng rừng khó bị địch phát hiện, quân ta dựa vào rừng để che mắt quân thự - HS thảo luận nhóm HS lần lợt dựa vào SGK tập kể lại câu chuyện cđa anh Ngun ViÕt Sinh - C¸c nhãm tËp hợp thông tin, viết vào giấy - Hs thi kÓ - Trong năm tháng kháng chiến chống Mĩ cứu nớc đờng TS đờng huyết mạch nối miền nam Bắc , đờng có ngời MB vào MN chiến u Luyện từ câu Mở rộng vèn tõ: TrËt tù - An Ninh i Mơc tiªu, (11)2- Tích cực hố vốn từ cách sử dụng chúng để đặt câu II Đồ dùng dạy - học - Từ điển động nghĩa Tiếng Việt - Bút vài tờ phiếu khổ to III Các hoạt động dạy - học Hoạt động dạy Hoạt động học A.KiÓm tra bµi cị - KiĨm tra 2HS: Lµm BT1+2 cđa tiết Luyện từ và câu trớc. - GV nhận xét + cho điểm HS1: làm BT1  HS2: lµm BT2 B.Bµi míi 1.Giíi thiƯu bµi 2.NhËn xÐt - Hớng dẫn HS làm BT1 - Cho HS đọc yêu cầu BT - GV giao vic: ã Đọc lại dòng a, b, c • Khoanh trịn chữ a, b c dòng em cho là nghĩa từ an ninh. - GV lu ý từ dễ viết sai: tày đình, hiểm trë, lå lé, Hoµng Liên Sơn, Phan-xi-păng, Ô Quy Hồ, Sa Pa, Lào Cai. - HS đọc to, lớp đọc thầm HS luyện viết vào giấy nháp 3.Luyện tËp - Cho HS làm + trình bày kết - GV nhận xét chốt lại kết đúng: - ý đúng: dòng a: An ninh yên ổn chính trị trật tự xã hội - Hớng dẫn HS làm BT2 - Cho HS đọc yêu cầu BT - GV nhắc lại yêu cầu - Cho HS lµm bµi GV ph¸t phiÕu cho c¸c nhãm - GV nhận xét chốt lại kết đúng: - Hớng dẫn HS làm BT3 - Cho HS đọc BT3 - GV giao việc:  Đọc lại từ cho + đọc ý a, b  Xếp từ cho vào hai nhóm a, b cho - Cho HS lµm viƯc - Cho HS trình bày kết - Cho HS c yêu cầu BT4 GV dán phiếu lên bảng để HS lên bảng làm - GV nhận xét + chốt lại kết - HS lµm cá nhân - Một vài HS trình bày kÕt qu¶ - Líp nhËn xÐt - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo - HS lµm theo nhóm - Đại diện nhóm dán phiếu làm nhóm lên bảng lớp - Líp nhËn xÐt 1HS đọc, lớp lắng nghe - HS làm việc cá nhân - Một số HS phát biểu ý kiến - Lớp nhạn xét - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - HS lên bảng làm - Líp nhạn xét 4.Củng cố, dặn dò (12)KĨ chun Kể chuyện đợc chứng kiến tham gia I Mục tiêu. RÌn kÜ nói: - HS tỡm c mt cõu chuyn nói việc làm tốt, góp phần bảo vệ trật tự, an ninh nơi làng xóm, phố phờng mà em biết - Biết xếp việc thành câu chuyện có đầu, có cuối Lời kể tự nhiên chân thực, kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu Biết trao đổi với bạn nội dung, ý nghĩa câu chuyện Rèn kỹ nghe: lắng nghe bạn kể, nhận xét lời kể bạn II Đồ dùng dạy - học - Bảng lớp viết đề tiết Kể chuyện. - Mét sè tranh ¶nh vỊ bảo vệ an toàn giao thông, đuổi bắt cớp, phòng cháy, chữa cháy III Cỏc hot ng dy - học. Hoạt động dạy Hoạt động học A.KiÓm tra bµi cị - KiĨm tra 2HS - GV nhËn xÐt + cho ®iĨm 2 HS lần lợt kể lại câu chuyện đ-ợc nghe đđ-ợc đọc ngời góp sức bảo vệ trật tự, an ninh B.Bài mới 1 Giíi thiƯu bài - HS lắng nghe 2.Hng dn HS tỡm hiểu yêu cầu đề - GV chép đề lên bảng lớp - GV gạch dới từ ngữ quan trọng để Cụ thể: - §Ị: HÃy kể việc làm tốt góp phần bảo vệ trật tự, an ninh nơi làng xóm, phố phờng mà em biÕt - Cho HS đọc gợi ý SGK - GV kiểm tra phần chuẩn bị HS - HS đọc đề - HS phân tích đề - HS nối tiếp đọc gợi ý 1,2,3 SGK - Một số HS nói đề tài câu chuyện gạch nhanh giấy nháp dàn ý câu chuyện định kể 3.Hớng dẫn HS kể chuyện -Cho HS kĨ chun nhãm - GV: Bây cặp kể cho nghe câu chuyện trao đổi, thống ý nghĩa câu chuyện - Cho HS thư kĨ chun - GV nhận xét + lớp bầu chọn HS có câu chuyện hay, kể tốt + rút đợc ý nghĩa hay - Từng cặp HS kể cho nghe câu chuyện mình, trao đổi nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Đại diện nhóm lên thi kể nói ý nghĩa câu chuyện kể - Líp nhËn xÐt 4.Cđng cè, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau Ngày soạn: 28/2/2009 Ngày dạy: Thứ năm, ngày 5/3/2009 Toán (13) - Giúp HS ôn tập rèn luyện kĩ tính diện tích hình tam giác ,hình thang ,hình bình hành , hình trịn,vận dụng vào tình đơn giản II Các hoạt động dạy- học Hoạt động 1: kiểm tra cũ; củng cố quy tắc tính diện tích hình. Hoạt ng dy Hot ng hc 1Bài cũ. -Nêu cách tính diện tích hình tam giác - Mun tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài hai cạnh đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo)rồi chia cho II Luyện tập Bµi 1: - Yêu cầu HS đọc đề Vẽ hình ghi số liệu cho vào hình vẽ - Yêu cầu HS làm bài,1 HS lên bảng -Yêu cầu HS nhận xét - GV ỏnh giỏ, cha bi - Gọi HS nhắc lại cách tính tỉ số phần trăm hai số? Bài 2: -Yêu cầu HS đọc đề Vẽ hình vào v v t lm -Gọi HS lên bảng lµm bµi? -Yêu cầu HS nhận xét -GV đánh giá -Gỵi ý cho HS giái -Hái:Cã cách khác không? Yêu cầu giải thêm cách khác Bài 3: - Yờu cu HS đọc đề - TÝnh diƯn tÝch phÇn tô màu cách nào? - Gọi HS lên bảng làm bài,HS dới lớp làm vào - Yêu cầu HS dới lớp nhận xét -GV đánh giỏ kt lun 4 Củng cố - dặn dò - NhËn xÐt tiÕt häc - ChuÈn bÞ tiÕt sau - HS đọc yêu cầu, làm a) SABD=?, SBDC=? b) S ABD = ?% SBDC - HS nhËn xÐt - HS đọc :Hình bình hành MNPQ có :MN = 12cm; KH = 6cm.So sánh SSPQ vi SMKQ + SKNP Bài giải Diện tích hình bình hành MNPQ là: 12 x = 72(cm2) Diện tích hình tam giác KPQ là: 12 x : = 36(cm2) Tỉng diƯn tích hình tam giác MKQ diện tích hình tam giác KNP là: 72 - 36 = 36 (cm2) Vậy diện tích hình tam giác KPQ tổng diện tích hình tam giác MKQ hình tam giác KNP -HS nhËn xÐt - TÝnh diÖn tÝch phần tô màu - Diện tích phần tô màu diện tích hình tròn trừ đidiện tích tam giác Bài giải Bán kính hình tròn là: : = 2,5(cm) Diện tích hình tròn là: 2,5 x 2,5 x 3,14 = 19,625(cm2) Diện tích hình tam giác vuông ABC là: 3 x : = 6(cm2) Diện tích phần hình trịn đợc tơ màu là: 19,625 – = 13,625(cm2) Đáp số: 13,625(cm2) (14)Hép th mật i Mục tiêu, Đọc trôi chảy toàn bài: - c ỳng cỏc t ngữ khó - Biết đọc diễn cảm văn với giọng kể chuyện linh hoạt, phù hợp với diễn biến câu chuyện: hồi hộp, vui sớng, nhẹ nhàng, tồn tốt nên vẻ bình tĩnh, tự tin nhân vật Hiểu ý nghĩa, nội dung văn: Ca ngợi ông Hai Long chiến sĩ tình báo hoạt động lịng địch dũng cảm, mu trí giữ vững đờng dây liên lạc, góp phần xuất sắc vào nghip bo v T quc II Đồ dùng dạy - häc - Tranh minh hoạ báo đọc SGK, ảnh thiếu tớng Vũ Ngọ Nhạ (nếu có) III Các hoạt động dạy - học. Hoạt động dạy Hoạt động học A.KiĨm tra bµi cị - Kiểm tra 2HS: Cho HS đọc Luật tục xa ngời Ê-đê trả lời câu hỏi. - NhËn xÐt - HS đọc B.Bài mới 1.Giới thiệu bài - HS lắng nghe 2.Luyn c - Cho HS đọc lợt - GV treo tranh minh hoạ cho HS quan sát vµ GV nãi vỊ néi dung bøc tranh - Cho HS đọc đoạn nối tiếp - GV chia đoạn: - Luyện đọc từ ngữ khó: gửi ngắm, giữa, mảnh giấy nhỏ, chỗ cũ - Cho HS đọc đoạn nhóm - Cho 1, HS đọc - GV đọc diễn cảm toàn lần - 2HS giỏi nối tiếp đọc tồn - HS quan s¸t tranh + nghe lời giảng cô giáo - Tng tốp HS đọc nối tiếp (đọc lần) - HS luyện đọc từ ngữ theo hớng dẫn - Từng cặp HS luyện đọc (15)3.Tìm hiểu bài H: Chỳ Hai Long Phỳ Lâm gì? H: Hộp th mật dùng đểlàm gì? GV: Hộp th mật dùng để chuyển tin tức mt, quan trng H: Ngời liên lạc nguy trang hép th mËt khÐo lÐo nh thÕ nµo? H: Qua vật có hình chữ V, liên lực muốn nhắn gửi Hai Long điều gì? H: Nêu cách lấy th gửi báo cáo chú Hai Long Vì làm nh vËy? - 1HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo - Ra tìm hộp th mật để lấy báo cáo gửi báo cáo - HS tr¶ lêi - Ngời liên lạc đặt hộp th nơi dễ tìm mà lại bị ý Đó cột số bên đờng, cánh đồng vắng; đặt hịn đá hình mũi tên trỏ vào nơi dấu hộp th mật; báo cáo đợc đặt vỏ đựng thuốc đánh - Muốn gửi tới Hai Long tình yêu Tổ quốc lời chào chiến thắng - 1HS đọc thành tiếng Lớp đọc thầm theo - Chú dừng xe, tháo bu-gi xem nhng mắt quan sát phía sau mặt đất tìm hộp th mật Một tay cầm bu-gi, tay phẩy nhẹ đá, nhẹ nhàng cạy đáy hộp vỏ thuốc đánh để lấy báo cáo, thay vào th báo cáo trả vỏ hộp thuốc đánh chỗ cũ - 1HS đọc thành tiếng Lớp đọc thầm theo 4.Đọc diễn cảm - Cho HS c tiếp nối đoạn văn - GV đa bảng phụ chép đoạn cần luyện lên hớng dẫn cách đọc cho HS - Cho HS thi đọc diễn cảm - GV nhận xét + khen HS đọc tốt - HS đọc diễn cảm tiếp nối hết - HS luyện đọc đoạn - Một vài HS thi đọc đoạn - Lớp nhận xột 5.Củng cố, dặn dò H: Bài văn nói lên điều gì? - GV nhận xét tiết học - Dặn HS nhà tìm đọc thêm câu truyện nói chiến sĩ tình báo Bài văn ca ngợi ông Hai Long ngời chiến sĩ tình báo hoạt động lịng địch dũng cảm, mu trí, giữ vững đờng dây liên lạc, góp phần xuất sắc vào nghiệp bảo v T quc Tập làm văn ễn tả đồ vật i Mục tiêu, Củng cố hiểu biết văn tả đồ vật: Cấu tạo văn tả đồ vật trình tự miêu tả, biện pháp tu từ so sánh nhân hoá đợc sử dụng miêu tả đồ vật II §å dïng d¹y - häc - Giấy khổ to ghi kiến thức cần ghi nhớ văn tả đồ vật - Một áo màu cỏ úa ( chụp ảnh) III Các hoạt động dạy - học. Hoạt động dạy Hoạt động học A.KiÓm tra bµi cị (16)- GV nhËn xét + cho điểm B Bài 1 Giới thiệu bài - HS lắng nghe 2.Làm BT HĐ1: Hớng dẫn HS làm BT1 (17-18) - GV giao viÖc:  Mỗi em đọc thầm lại văn Tìm phần mở bài, thân bài, kết văn Tìm hình ảnh so sánh nhân hoá văn - Cho HS làm việc GV giới thiệu áo tranh vÏ c¸i ¸o - Cho HS làm + trình bày kết - GV nhận xét + chốt lại kết a/ Bố cục bài: gồm phần - Mở bài: Từ đầu đến màu cỏ úa (Giới thiệu áo) - Thân bài: ã Tả bao quát ã Tả phận áo ã Nêu công dụng áo - Kt bi: Tỡnh cảm ngời đối với áo- kỉ vật ngi cha li b/ Các hình ảnh so sánh nhân hoá văn GV đa bảng phụ (giấy khổ to) ghi sẵn kiến thức cần nhớ lên -Bµi - GV giao việc: ã Các em viết đoạn văn ngắn khoảng câu ã Tả hình ảnh công dụng (không cần tả hình dánh công dụng) - Cho HS làm - Cho HS trình bày làm - GV nhận xét + khen HS viết đoạn văn yêu cầu, viết hay - 1HS đọc yêu cầu BT đọc văn Cái áo ba - HS quan s¸t + nghe GV giíi thiƯu áo - HS làm cá nhân - Mét sè HS ph¸t biĨu ý kiÕn - Líp nhËn xÐt - 1HS đọc thành tiếng, lớp lắng nghe - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm BT2 - HS chọn đồ vật gẫn gũi với + viết đoạn văn - Một số HS đọc đoạn văn - Lớp nhận xét 3.Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau Địa lí Ôn tËp I Mơc tiªu Giúp HS ơn tập củng cố kiến thức kĩ địa lí sau: - Hệ thống hoá đợc kiến thức học - Xác định mô tả đợc vị trí địa lí giới hạn lãnh thổ châu á, châu âu - So sánh mức độ đơn giản để thấy đợc khắc nghiệt hai châu lục - Điền vị trí tập II Đồ dùng dạy học - Bn a lí tự nhiên giới (17)- PhiÕu häc tËp III Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học A KiĨm tra bµi cị: 3' ? nêu nét vị trí địa lí , điều kiện tự nhiên , sản phẩm liên bang nga? - GV nhận xét ghi điểm B Bài míi: 30' Giới thiệu bài: Nêu mục đích học -> ghi đầu Néi dung «n tËp * Hoạt động 1: Trị chơi: đối đáp nhanh - GV chọn đội chơi treo bảng đồ tự nhiên - HD cách chơi: i mt cõu hi , đội trả lời sau đội câu hỏi đội trả lời - GV tổng kết trò chơi * Hot ng 2: So sánh số yếu tố tự nhiên xã hội châu châu âu - GV yêu cầu HS kẻ bảng nh trang 115 - GV theo dõi giúp đỡ HS - GV gọi HS nhận xét làm bạn b¶ng - GV nhËn xÐt phiÕu 3 Cđng cè dặn dò: 3' - Nhận xét học - Dặn HS chuẩn bị sau - HS lần lợt trả lời 1 bn hóy ch v nêu vị trí địa lí châu 2 bạn hÃy nêu giới hạn châu ? hÃy nêu tên dÃy núi có nãc nhµ thÕ giíi 4 khu vực ĐNam đồ? vị trí đồng tây Xi bia nêu tên dãy núi ranh giới phía đơng châu âu với châu bạn vị trí châu âu? kể tên đại dơng châu lục tiếp giáp với châu âu? 9 ChØ d·y nói An pơ? - HS làm cá nhân - HS làm bảng lớp Khoa học an toàn tránh lÃnh phí sử dụng điện I/ Mục tiêu * Sau häc, häc sinh biÕt: - Nêu đợc số biện pháp phòng tránh bị điện giật, tránh gây hỏng đồ điện, đề phòng điện mạnh gây chập điện, cháy đờng dây, cháy nhà - Giải thích đợc phải tiết kiệm điện nêu đợc biện pháp tiết kiệm điện - Cã ý thøc cÈn thËn tiÕp xóc víi dơng vµ thiÕt bị điện nh có ý thức tiết kiệm điện, tuyên truyền với ngời xung quanh II/ Đồ dïng d¹y häc (18)III/ Hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học I Kiểm tra cũ - HS trả lời II Giíi thiƯu - HS nghe III Hoạt động 1: Thảo luận 1 Nêu yêu cầu: - Các em sử dụng tài liệu, tranh ảnh SGK để thảo luận tình gây điện giật cách phòng tránh bị điện giật - HS lăng nghe yêu cầu 2 Tổ chức - GV gắn số hình ảnh minh hoạ và áp phích cổ động để HS theo dõi - HS thảo luận nhóm, vào đồ dùng, tranh ảnh có Trình bày - GV u cầu: Mỗi nhóm lên trình bày tình đồng thời nêu đợc biện pháp phòng tránh - Sau từ - phút, HS dừng hoạt động lần lợt lên báo cáo 4KÕt luËn - GV kÕt luËn - Đọc "Mục cần biết" - HS đọc lại mục "Bạn cần biết" trang 98 - Chuyển ý: GV hớng dẫn HS theo nhóm để biết thêm thiết bị đảm bảo an toàn cho ngời sử dụng điện IV/ Hoạt động 2: Thực hành 1 Nêu nhiệm vụ: - GV đọc thông tin SGK trang 99 nêu câu hỏi - HS lắng nghe yêu cầu 2 Tổ chức - GV yêu cầu nhóm lần lợt trả lời câu hỏi - Sau phút thảo luận lần lợt nhóm trình bày câu hỏi 3 KÕt luËn IV/ hoạt động 3: Thảo luận việc tiết kiệm điện 1 Nªu nhiƯm vô - GV nêu nhiệm vụ: HS thảo luận theo nhóm với câu hỏi làm để tích kiệm điện, lý - HS quay lại thảo luận theo bàn Trình bày - Phần thứ 1: Tại ta phải tiết kiệm điện - Phần thứ 2: Tại ta phải làm vËy - Một vài nhóm HS đứng lên trình bày ý kiến Các nhóm khác bổ sung đa ý kiến khác 3 Tæ chức liên hệ - GV yêu cầu HS thảo luËn vµ ghi chép kết thảo luận vào phiếu - HS thảo luận đánh giá việc tiết kiệm điệnở gia đình ghi chép lại Dụng cơ, máy móc dùng điện Đánh giá bạn Bằng chứng (nếu đánh giá bạn 3) Bạn làm để tiết kiệm điện, tránh lãng phí Việc sư dơng hỵp lý, không gây lÃng phí 2 Thỉnh thoảng sử dụng không cần thiết, gây lÃng phí (19)Máy bơm n-ớc x Không dùng nớc bừa bÃi Điện học x Đôi không học mà quênkhông tắt đèn Tắt đèn khơng sử dụng 4 Cđng cố - dặn dò - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau Ngày soạn: 28/2/2009 Ngày dạy: Thứ sáu, ngày 6/3/2009. Toán Luyện tập chung- I.Mục tiêu: Giúp HS: Củng cố rèn luyện kĩ tính diện tích xung quanh,diện tích toàn phần,thể tích hình hộp chữ nhật hình lập ph¬ng II Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: Rèn kĩ tính yếu tố có liên quan đến hình hộp chữ nhật và hình lập phơng. Hoạt động dạy Hoạt động học Bµi 1: - Yêu cầu HS đọc đề a-GV xác nhận nên đa đơn vị mét đề –xi –mét - Hỏi: Diện tích kính dùng làm bể tơng ứng với diện tích hình hộp chữ nhật? -Gọi HS lên bảng làm bài,HS dới lớp làm bµi vµo vë - GV quan sát cách làm HS yếuvà chữa cẩn thận để kiêm tra kết -Yêu cầu HS nhận xét Bµi 2: -Yêu cầu HS đọc đề Vẽ hình vào tự làm -Gọi HS lên bảng làm -Yêu cầu HS nhận xét -GV đánh giá -Gợi ý cho HS giỏi -Hỏi:Có cách khác không? Yêu cầu giải thêm cách khác Bài 3: - Yờu cu HS đọc đề bài.Tóm tắt tự làm vào giải thích kết -GV gợi ý HS trung bình Hs yếu (khơng làm đợc bài) -Yêu cầu Hs tự trình bầy giải vào vë -HS đọc đề Tìm hiểu BT -BĨ cá hình hộp chữ nhật ,có kích thớc: Chiều dài 1m ChiÒu réng 5cm ChiÒu cao 60cm -đơn vị đo không giống nhau,cần đua đơn vị -Diện tích xung quanh diện tích mặt đáy ) - HS nhËn xÐt - HS tìm hiểu.Tóm tắt -Hình lập phơng cạnh a = 1,5m. a) SXQ =? b) STP =? c) V=? -Diện tích xung quanh hình lập phơng diện tích mặt nhân với -Diện tích toàn phần hình lập phơng diện tích mặt nhân với -Thể tích hình lập phơng cạnh nhân cạnh nhân cạnh -HS nhận xét - HS tìm hiểu để tóm tắt: (20)-GV đánh giá kết luận 4 Củng cố- dặn dò - Nhận xét tiết học -Chuẩn bị tiết sau Luyện từ câu Nối vế câu ghép cặp từ hô hứng I Mục tiêu, 1- Nắm đợc cách nối vế câu cặp từ hụ ng 2- Biết tạo câu ghép cặp từ hô ứng thích hợp II Đồ dụng dạy - học - Bảng lớp (hoặc bảng phụ) viết câu văn theo hàng ngang BT1 (phần NhËn xÐt) - Một vài tờ phiếu khổ to ghi tập có câu cần điền cặp quan hệ từ III Các hoạt động dạy - học. Hoạt động dạy Hoạt động học A.KiÓm tra bµi cị - KiĨm tra HS: Cho HS làm lại BT3, của tiết Luyện từ câu: Më réng vèn tõ: TrËt tù - An ninh. - GV nhËn xÐt + cho ®iĨm - HS1 lµm BT3 - HS2 lµm BT4 B.Bµi míi 1 Giới thiệu mới - HS lắng nghe 2.NhËn xÐt - Hớng dẫn HS làm BT1 - Cho HS đọc yêu cầu BT - GV giao việc: • Mỗi em đọc lại yêu cầu BT • Tìm vế câu câu ghép • Xác định chủ ngữ, vị ngữ vế câu - Cho HS làm việc HS lên bảng làm - GV nhận xét + chốt lại kết - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo - HS lại dùng bút chì gạch SGK làm vào nháp - Lớp nhận xét HS làm bảng - Hớng dẫn HS làm BT2 - GV nhận xét + chốt lại kết - Một HS đọc yêu cầu BT2, lớp lắng nghe - Mét sè HS ph¸t biĨu ý kiÕn - Líp nhËn xÐt - HS phân tích câu tập 3.Ghi nhớ - Cho HS đọc lài phần Ghi nhớ - Cho HS nhắc lại - HS đọc Ghi nhớ SGK - 2HS nhắc lại Ghi nhớ (không nhìn SGK) 4.Lun tËp -Hớng dẫn HS làm BT1 - Cho HS đọc yêu cầu BT cặp từ hô ứng càng - Hớng dẫn làm BT2 (cách tiến hành tơng tự BT1) - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - HS làm cá nhân - HS lên bảng lµm - Líp nhËn xÐt - HS chép lời giải vào vở tập 5.Cñng cố dặn dò - GV nhận xét tiết học (21)- Dặn HS ghi nhớ kiến thức học cách nối vế câu ghép cặp từ hô ứng MÜ thuËt VÏ theo mÉu MÉu vÏ cã hai hc ba vËt mÉu I Mơc tiªu - Hs hiểu đợc đặc điểm mẫu, so sánh nhận xét tỉ lệ, độ đậm nhạt, đặc đIểm mẫu - HS biết cách vẽ vẽ đợc hình gần giống mẫu.Có bố cục cân tờ giấy II Chuẩn bị. - GV : SGK,SGV - HS :SGK, ghi, giấy vẽ ,vở thực hành III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học Giíi thiƯu bµi - GV giíi thiƯu bµi cho hấp dẫn phù hợp với nội dung Hs quan sát Hoạt động 1: quan sát , nhận xét GV : giíi thiƯu mÉu cïng häc sinh chän mÉu vÏ Hs quan s¸t Hoạt động 2: cách vẽ tranh GV giíi thiƯu h×nh híng dÉn hs c¸ch vÏ nh sau: + Cho hs quan sát hình tham khảo SGK gợi ý cho HS c¸ch vÏ theo c¸c b-íc: + vÏ khung hình chung khung hình riêng vật mẫu HS lắng nghe thực H\s thùc hiƯn vÏ theo híng dÉn +t×m tØ lƯ tõng phận phác hình bằng nét thẳng Hoạt động 3: thực hành GV bµy mét mÉu chung cho c¶ líp vÏ Hs thùc hiƯn VÏ theo nhãm Hs thùc hiÖn theo nhãm GV yêu cầu hs quan sát mẫu trợc vẽ vẽ vị trí , hớng nhìn em Hoạt động 4: nhận xét đánh giá - NhËn xÐt tiết học - chuẩn bị tiết sau Hs lắng nghe Tập làm văn ễn v t đồ vật I Mục tiêu, 1- Ôn luyện, củng cố kĩ lập dàn ý văn tả đồ vật 2- Ơn luyện kĩ trình bày miệng dàn ý văn tả đồ vật – trình bày rõ ràng, rành mạch, tự nhiên, tự tin II Đồ dụng dạy - học - Tranh vẽ ảnh chụp số vật dụng - Bút + giấy khổ to cho HS làm III Các hoạt động dạy - học (22)A.KiĨm tra bµi cị - KiĨm tra HS - GV nhËn xÐt + cho ®iĨm - HS lần lợt đọc đoạn văn viết tiết Tập làm văn trớc B Bµi míi 1.Giíi thiệu bài - HS lắng nghe 2 luyện tập - Híng dÉn HS lµm BT1 - GV giao viƯc: • Các em đọc kĩ đề • Chọn đề • Lập dàn ý cho đề chọn - GV kiĨm tra sù chn bÞ ë nhµ cđa HS - Cho HS lËp dµn ý GV phát giấy cho HS - Cho HS trình bày kÕt qu¶ - GV nhËn xÐt + bỉ sung hoàn chỉnh cho dàn ý bảng lớp - Hớng dẫn HS làm BT2 - Cho HS đọc yêu cầu BT - GV giao việc: • Dựa vào dàn ý lập, em tập nói nhúm ã Các em tập nói trớc lớp - Cho HS làm + trình bày - GV nhận xét + khen HS lập dàn ý tèt, biÕt nãi dùa vµo dµn ý lËp - HS đọc đề SGK - Một số HS nói đề em chọn - HS đọc gợi ý SGK - HS viÕt giấy lên dán bảng lớp, lớp nhận xét - Mỗi HS tự sửa dàn ý viết cđa m×nh - HS đọc thành tiếng, lớp lắng nghe - HS làm việc theo nhóm Một HS trình bày + bạn cịn lại góp ý - Đại diện nhóm lên nói trớc lớp theo dàn lập - Líp nhËn xét 3.Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiÕt häc - ChuÈn bÞ tiÕt sau - HS lắng nghe Sinh hoạt Đội I Mục tiêu. - Đánh giá hoạt làm đợc tuần qua. - Học sinh hoạt động theo qui trình Đội - Phơng hớng tuần tới II ChuÈn bÞ. - Nội dung, địa điểm. III Các hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học 1 ổn định 2 Nhận xét hoạt động tuần qua. a) Lớp trởng đánh giá vic ó lm c. b) Sinh hoạt Đội 3 Phơng hớng tuần tới. - Học chơng trình tuÇn 25 - Tiếp tục bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu - Lao động vệ sinh trờng lớp - Trang hoàng lớp học - Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 8/3 - Nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Em yêu Tổ Quốc của em, Em yêu Tổ Quốc của em