Đề cương ôn tập Toán 9-VTV7-2

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:34

Định lý: Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn. Hệ quả: Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn [r] (1)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Chủ đề: Hàm số y = ax + b y = ax2 Góc với đường trịn I Hàm số y = ax + b 1 Kiến thức cần nắm - Hàm số đồng biến trênkhi a > 0; hàm số nghịch biến trênkhi a < - Với hai đường thẳng yaxb a 0 (d) ya 'x b ' a '  0 (d ') , ta có: + aa ' (d) (d’) cắt nhau. + a a ' b b'       (d) (d’) song song với nhau. + a a ' b b'       (d) (d’) trùng nhau. Trường hợp đặc biệt: a.a ' 1 (d)(d ') 2 Bài tập Bài 1. Viết phương trình đường thẳng qua gốc tọa độ : a) Đi qua điểm A(-3;1) b) Có hệ số góc - 2; c) Song song với đường thẳng y = 2x - Bài 2. Cho hai hàm số bậc y = 2x + 3k y = (2m + 1)x + 2k - Tìm điều kiện m k để đồ thị hai hàm số : a) Hai đường thẳng cắt nhau; b) Hai đường thẳng song song với nhau; c) Hai đường thẳng trùng Bài Cho hàm số y = (m - 1)x + m(m1) a) Tìm m để hàm số đồng biến, nghịch biến? b) Tìm m để đồ thị hàm số qua điểm 1 ;2        A Vẽ đồ thị hàm số với m tìm c) Hãy xác định tọa độ giao điểm đường thẳng vừa vẽ với đường thẳng x + 2y = Bài Xác định hàm sô y = ax + b biết đồ thị cắt trục tung điểm có tung độ cắt trục hoành điểm có hồnh độ - II Hàm số y = ax2(a0) 1 Kiến thức cần nắm - Hàm số y = ax2(a0) có tính chất sau: + Nếu a > hàm số đồng biến x > nghịch biến x < + Nếu a < hàm số đồng biến x < nghịch biến x > - Đồ thị hàm số y = ax2(a0): + Là Parabol (P) với đỉnh gốc tọa độ nhận trục Oy làm trục đối xứng + Nếu a > đồ thị nằm phía trục hồnh điểm thấp đồ thị + Nếu a < đồ thị nằm phía trục hồnh điểm cao đồ thị - Vẽ đồ thị hàm số y = ax2 (a0): + Lập bảng giá trị tương ứng (P) + Dựa bảng giá trị  vẽ (P). 2 Bài tập Vẽ đồ thị hàm số sau: a) 2 2 x b) y = – 2x2 c) y = 3  x2 d) y = (2)g) y = x2 h) y = – x2 k) y = 1  x2 i) y = 1 4x2 III Góc với đường tròn 1 Kiến thức cần nắm a) Góc tâm - số đo cung Định nghĩa: - Số đo cung nhỏ số góc tâm chắn cung - Số đo cung lớn hiệu 3600 số đo cung nhỏ (có chung hai mút với cung lớn - Số đo đường tròn 1800 Định lý: Nếu C điểm nằm cung AB thì: sđ AB= sđ AC + sđ CB b) Góc nội tiếp Định lý: Trong đường trịn, số đo góc nội tiếp nửa số đo cung bị chắn Hệ quả: - Các góc nội tiếp chắn cung - Các góc nội tiếp chắn cung chắn cung - Góc nội tiếp (nhỏ 900) có số đo nửa số đo góc tâm chắn cung - Góc nội tiếp chắn nửa đường trịn góc vng c) Góc tạo tia tiếp tuyến dây cung: Định lý: Số đo góc tạo tia tiếp tuyến dây cung nửa số đo cung bị chắn Hệ quả: Trong đường trịn, góc tạo tia tiếp tuyến dây cung góc nội tiếp chắn cung d) Góc có đỉnh bên đường trịn Góc có đỉnh bên ngồi đường trịn Định lý: - Số đo góc có đỉnh bên đường trịn nửa tổng số đo hai cung bị chắn - Số đo góc có đỉnh bên ngồi đường tròn nửa hiệu số đo hai cung bị chắn 2 Bài tập Bài Cho tam giác ABC vng A.Đường trịn đường kính AB cắt BC D Tiếp tuyến D cắt AC P.Chứng minh PD = PC Bài A, B, C ba điểm thuộc đường tròn (O) cho tiếp tuyến A cắt tia BC D.Tia phân giác góc (BAC) cắt đường trịn M,tia phân giác góc D cắt AM I Chứng minh DI ⊥ AM Bài Cho đường tròn tâm O bán kính R dây AB Gọi M điểm cung nhỏ AB E F hai điểm dây AB Gọi C D tương ứng giao điểm ME, MF đường tròn (O) Chứng minh EFD ECD  1800
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập Toán 9-VTV7-2, Đề cương ôn tập Toán 9-VTV7-2