ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 8

10 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:31

trong chọn giống vì: các phương pháp này củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần (có các cặp gen đồng hợp), thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng, phát hi[r] (1)NỘI DUNG ÔN TẬP SINH HỌC 9 PHẦN I Tuần 20-23 -o0o -ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC Bài 31: Công nghệ tế bào A Lý thuyết I Khái niệm công nghệ tế bào  Công nghệ tế bào ngành kĩ thuật quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo quan thể hồn chỉnh  Cơng nghệ tế bào gồm công đoạn: o Tách tế bào mô từ thể mang nuôi cấy để tạo mô sẹo o Dùng hoocmon sinh trưởng kích thích mơ sẹo phân hóa thành quan thể hồn chỉnh II Ứng dụng cơng nghệ tế bào 1 Nhân giống vơ tính ống nghiệm (vi nhân giống) trồng  Phương pháp: o Tách mô phân sinh nuôi tạo mơ sẹo o Kích thích mơ sẹo phân hóa tạo nhờ hoocmon sinh trưởng  Ưu điểm: o tạo số lượng lớn thời gian ngắn o Giúp bảo tồn nguồn gen thực vật quý có nguy tuyệt chủng 2 Ứng dụng nuôi cấy tế bào mô chọn giống trồng  Phương pháp: o Nuôi cấy mô tế bào o Phát chọn lọc dòng tế bào xoma biến dị 3 Nhân vơ tính động vật  Một số nhân vơ tính thành cơng: cừu, bê, cá trạch  Ứng dụng: tạo quan nội tạng động vật làm nguồn thay quan tổn thương, hỏng B BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Trang 91 - sgk Sinh học 9 Cơng nghệ tế bào gì? Gồm cơng đoạn thiết yếu nào? Bài làm:  Công nghệ tế bào ngành kĩ thuật quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo quan thể hoàn chỉnh  Công nghệ tế bào gồm công đoạn: o Tách tế bào mô từ thể mang nuôi cấy để tạo mô sẹo o Dùng hoocmon sinh trưởng kích thích mơ sẹo phân hóa thành quan thể hoàn chỉnh (2) Ưu điểm: o Tạo số lượng lớn thời gian ngắn o Các giống giống ban đầu  Triển vọng: Giúp bảo tồn nguồn gen thực vật quý có nguy tuyệt chủng Bài 32: Công nghệ gen A Lý thuyết I Khái niệm kĩ thuật gen công nghệ gen  Kĩ thuật gen tập hợp phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển gen từ cá thể loài sang cá thể loài khác  Gồm khâu: o Tách ADN tế bào cho ADN dùng làm thể truyền o Tạo ADN tái tổ hợp o Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận  Công nghệ gen ngành kĩ thuật quy trình ứng dụng kĩ thuật gen  Ứng dụng: o Tạo chế phẩm sinh học o Tạo giống trồng động vật biến đổi gen II Ứng dụng công nghệ gen 1 Tạo chủng vi sinh vật mới  Các chủng vi sinh vật có khả sản xuất nhiều loại sản phẩm sinh học (enzim, hoocmon, vitamin, ) với sô lượng lớn giá thành rẻ 2 Tạo giống trồng biến đổi gen  Đưa gen quy định đặc điểm quý như: suất, kháng sâu bệnh, kháng thuốc diệt cỏ, hàm lượng dinh dưỡng cao, tạo không hạt, vào trồng  Một số đối tượng thành công; cà chua, đậu tương, ngô, lúa, khoai tây, bắp cải, đu đủ, 3 Tạo động vật biến đổi gen  Đưa gen: tổng hợp hoocmon sinh trưởng người, tạo nạc, sinh trưởng nhanh, vào vật nuôi  Một số đối tượng thành công: cá trạch, lợn, cá hồi, cá chép, III Khái niệm Công nghệ sinh học  Công nghệ sinh học ngành công nghệ sử dụng tế bào sống trình sinh học để tạo sản phẩm sinh học cần thiết cho người  Công nghệ sinh học gồm lĩnh vực: o Công nghệ lên men o Công nghệ tế bào o Công nghệ enzim o Công nghệ chuyển nhân chuyển phôi o Công nghệ sinh học xử lí mơi trường o Cơng nghệ gen (3)Câu 1: Trang 95 - sgk Sinh học 9 Kĩ thuật gen gì? Gồm khâu nào? Cơng nghệ gen gì? Bài làm:  Kĩ thuật gen tập hợp phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển gen từ cá thể loài sang cá thể loài khác  Gồm khâu: o Tách ADN tế bào cho ADN dùng làm thể truyền o Tạo ADN tái tổ hợp o Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận  Công nghệ gen ngành kĩ thuật quy trình ứng dụng kĩ thuật gen Câu 2: Trang 95 - sgk Sinh học 9 Trong sản xuất đời sống, kĩ thuật gen ứng dụng lĩnh vực chủ yếu nào? Bài làm:  Ứng dụng: o Tạo chế phẩm sinh học o Tạo giống trồng động vật biến đổi gen Câu 3: Trang 95 - sgk Sinh học 9 Công nghệ sinh học gì? Gổm lĩnh vực nào? Cho biết vai trị cơng nghệ sinh học tùng lĩnh vực sản xuất đời sống Bài làm:  Công nghệ sinh học ngành công nghệ sử dụng tế bào sống trình sinh học để tạo sản phẩm sinh học cần thiết cho người  Công nghệ sinh học gồm lĩnh vực: o Công nghệ lên men o Công nghệ tế bào o Công nghệ enzim o Công nghệ chuyển nhân chuyển phôi o Công nghệ sinh học xử lí mơi trường o Cơng nghệ gen o Công nghệ sinh học y - dược  Vai trị cơng nghệ sinh học tạo sản phẩm sinh học cần thiết cho người Bài 34: Thối hóa tự thụ phấn giao phối gần A Lý thuyết I Hiện tượng thối hóa 1 Hiện tượng thối hóa tự thụ phấn giao phấn  Hiện tượng thối hóa biểu hiện: hệ sau phát triển chậm, chiều cao giảm, suất giảm, nhiều chết, so với hệ trước 2 Hiện tượng thối hóa giao phối gần động vật (4)tật bẩm sinh, chết non II Nguyên nhân tượng thối hóa  Khi thể mang kiểu gen dị hợp tự thụ phấn giao phối gần tạo hệ sau mang kiểu gen đồng hợp gây hại III Vai trò phương pháp tự thụ phấn bắt buộc giao phối cận huyết chọn giống  Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp để củng cố trì số tính trạng mong muốn, tạo dịng chủng B BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Trang 101 - sgk Sinh học 9 Vì tự thụ phấn bắt buộc giao phấn giao phối gần động vật qua nhiều hệ gây tượng thối hóa? Cho ví dụ Bài làm:  Tự thụ phấn bắt buộc giao phấn giao phối gần động vật dẫn đến thối hóa do gen lặn có hại chuyển từ trạng thái dị hợp sang trạng thái đồng hợp  Vi dụ: Ờ gá thá nuôi vườn cũa hộ gia đình thơn q giao phối gần nên sau -> năm chúng bị toi Câu 2: Trang 101 - sgk Sinh học 9 Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp nhằm mục đích gì? Bài làm:  Phương pháp tự thụ phấn bắt buộc giao phơi gần có tác dụng cố giữ tính ổn định số tính trạng mong muốn, tạo dịng thuần, thuận lợi cho đánh giá kiểu gen dòng, phát gen xấu để loại bỏ khỏi quần thể Bài 35: Ưu lai A Lý thuyết I Hiện tượng ưu lai  Là tượng thể F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, tính trạng suất cao trung bình bố mẹ vượt trội hai bố mẹ  Thể rõ F1 lai bố mẹ chủng, giảm dần qua hệ II Nguyên nhân tượng ưu lai  Nguyên nhân tượng ưu lai tập trung gen trội có lợi thể lai F1 III Các phương pháp tạo ưu lai 1 Phương pháp tạo ưu lai trông  Sử dụng phương pháp lai khác dòng: cho dòng chủng lai với tạo lai F1 không dùng F1 làm giống  Sử dụng phổ biến ngô, lúa 2 Phương pháp tạo ưu lai vật nuôi  Sử dụng phương pháp lai kinh tế: cho dòng chủng lai với tạo lai F1 nhưng không dùng F1 làm giống  Sử dụng phổ biến lợn, bò (5)Câu 1: Trang 104 - sgk Sinh học 9 Ưu thể lai gì? Cho biết cở sở di truyền tượng Tại không dùng lai F1 để nhân giống? Muốn trì ưu lai phải dùng biện pháp gì? Bài làm:  Hiện tượng lai F1 khỏe hơn, sinh trưởng phát triển mạnh, chống chịu tốt tính trạng hình thái suất cao trung bình hai bố mẹ vượt trội hai dạng bô mẹ gọi ưu lai  Người ta khóng dùng lai F, làm giống làm giống đời sau, qua pháu li, sẽ xuất kiểu gen dồng hợp gen lận có hại, ưu lai giảm  Muốn tri ưu lai phải dùng biện pháp nhân giống vơ tính (băng giảm, chiết, ghép, ) Câu 2: Trang 104 - sgk Sinh học 9 Trong chọn giống trồng, người ta dùng phương pháp để tạo ưu lai? Phương pháp dùng phổ biến nhất, sao? Bài làm:  Trong chọn giống trồng, người ta thường đùng phương pháp lai khác dòng lai khác thứ để tạo ưu tài Phương pháp lai khác dòng sử dụng phổ biến Câu 3: Trang 104 - sgk Sinh học 9 Lai kinh tế gì? Ở nước ta, lai kinh tế thực hỉnh thức nào? Cho ví dụ Bài làm:  Phép lai kinh tế phép lai cặp vật ni bố mẹ thuộc hai dịng khác dùng lai F] làm sản phẩm, khơng dùng làm giơng  Ở nước ta nay, phổ biên dùng thuộc giống nước giao phối với đực cao sản thuộc giống nhập nội  Ví dụ: Con ỉ Móng X đực thuộc giống lợn Đại Bạch Bài 40: Ôn tập phần Di truyền biến dị A Hệ thống hóa kiến thức I Các quy luật di truyền Bảng 40.1 Tên quy luật Nội dung Giải thích Ý nghĩa Phân li Do sư phân li cặp nhân tố di truyền hình thành giao tử nên giao tử chứa nhân tố di truyền cặp Các nhân tố di truyền khơng hịa trộn vào Phân li tổ hợp cặp gen tương ứng Xác định tính trội (thường tính tốt) Phân li độc lập Phân li độc lập cặp nhân tố di truyền trình phát sinh F2 có tỉ lệ kiểu hình tích tỉ lệ tính trạng hợp thành (6)truyền liên kết gen liên kết quy định di truyền NST trình phân bào truyền ổn định của nhóm tính trạng có lợi Di truyền giới tính Ở loài giao phối tỉ lệ đực: xấp xỉ 1:1 Phân li tổ hợp cặp NST giới tính Điều khiển tỉ lệ đực: II Nguyên phân giảm phân, thụ tinh Bảng 40.2 Các kì Nguyên phân Giảm phân I Giảm phân II Kì đầu NST co ngắn, đóng xoắn đính vào sợi thoi phân bào tâm động NST co ngắn, đóng xoắn Cặp NST tương đồng tiếp hợp theo chiều dọc bắt chéo NST kép co lại thấy rõ số lượng NST kép ( đơn bội) Kì giữa Các NST co ngắn cực đại xép thành hàng tren mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Từng cặp NST kép xếp thành hai hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Các NST kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Kì sau Từng NST kép chẻ dọc tâm động thành NST đơn phân li cực tế bào Các cặp NST kép tương đồng phân li độc lập cực tế bào Từng NST kép chẻ dọc tâm động thành NST đơn phân li cực tế bào Kì cuối Các NST đơn nằm gọn nhân với số lượng = 2n tế bào mẹ Các NST kép nằm gọn trọng nhân với số lượng = n ( kép) = 1/2 tế bào mẹ Các NST đơn nằm gọn nhân với số lượng = n NST đơn Bảng 40.3 Các trình Bản chất Ý nghĩa Nguyên phân Gữ nguyên NST, nghĩa tế bào tạo có NST 2n giống té bào mẹ (7)Giảm phân Làm giảm số lượng NST nửa , nghĩa tế bào sinh có số lượng NST n= 1/2 tế bào mẹ Góp phần trì ổn định NST qua thé hệ lồi sinh sản hữu tính tạo nguồn biến dị tổ hợp Thụ tinh Kết hợp phận đơn bội (n) thành nhân lưỡng bội (2n) Góp phần trì ổn định NST qua thé hệ loài sinh sản hữu tính tạo nguồn biến dị tổ hợp III Cấu trúc ADN, ARN, protein Bảng 40.4 Đại phân tử Cấu trúc Chức năng ADN (gen) Chuỗi xoắn kép loại nucleotit: A, T, G, X Lưu giữ thông tin di truyền - Truyền đạt thông tin di truyền ARN Chuỗi xoắn đơn loại nucleotit: A, U, G, X Tryền đạt thông tin di truyền - Vận chuyển axit amin - Tham gia cấu trúc riboxom Protein Một hay nhiều chuỗi đơn 20 loại axit amin Cấu trúc phận tế bào - Enzim xúc tác trình trao đổi chất - Hoocmon điều hịa q trình trao đổi chất - Vận chuyển, cung cấp lượng IV Các dạng đột biến Bảng 40.5 Các loại đột biến Khái niệm Các dạng đột biến Đột biến gen Những biến đổi cấu trúc gen ( thường điểm đó) Mất, thêm, thay cặp nuclêơtit Đột biến cấu trúc NST Những biến đổi cấu trúc NST Mất, lặp, đảo đoạn chuyển đoạn Đột biến số lượng NST Những biến đổi số lượng của NST Dị bội thể đa bội thể B BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Trang 117 - sgk Sinh học 12 (8)lượng trình tự xếp axit amin) xác định dãy nuclêơtit mạch ADN Sau đó, mạch nảy dùng làm mẫu đê tổng hợp mạch mARN diễn nhân Tiếp theo, mạch mARN lại làm khuôn để tổng hợp chuỗi axit amin diễn chất tế bào  Bản chất mối liên hệ “Gen (một đoạn ADN) —> mARN —> Prôtêin —» Tính trạng" trình tự nuclêơtit mạch khn cùa ADN quy định trình tự nuclêơtit mạch tnARN, sau trình tự quy định trình tự axit amin cấu trúc bậc prôtêin Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lí cùa tế bào, từ biểu thành tính trạng cùa thể Câu 2: Trang 117 - sgk Sinh học 9 Hãy giải thích mối quan hệ kiểu gen, mơi trường kiểu hình Người ta vận dụng mối quan hệ vào thực tiễn sống nào? Bài làm:  Mối quan hệ: o Kiểu hình kết tương tác kiểu gen môi trường Bố mẹ không truyền cho tính trạng ( kiểu hình) hình thành sẵn mà mà truyền cho kiểu gen quy định cách phản ứng trước môi trường o Các tính trạng chất lượng tính trạng hình dáng, màu sắc, phụ thuộc chủ yêu vào kiểu gen, khơng chịu ảnh hưởng mơi trường.Cịn tính trạng số lượng ( cân, đong, đo đếm ) chịu ảnh hưởng nhiều môi trường nên biểu khác  Người ta vận dụng hiểu biết ảnh hưởng môi trường đến tính trạng số lượng, tạo điều kiện thuận lợi để kiểu hình phát triển tối đa nhằm tăng suất hạn chế điều kiện ảnh hưởng xấu làm giảm suất Câu 3: Trang 117 - sgk Sinh học 9 Vì nghiên cứu di truyền người phải có phương pháp thích hợp? Nêu điểm phương pháp nghiên cứu đó? Bài làm:  Nghiên cứu di truyền người phải có phương pháp thích hợp lí xã hội, áp dụng phương pháp lai gây đột biến Thông dụng đơn giản phương pháp nghiên cứu phả hệ trẻ đồng sinh  Đặc điểm phương pháp nghiên cứu pha hệ là: theo dõi di truyền tính trạng định người thuộc dòng họ qua nhiều hệ để xác định đặc điểm di truyền tính trạng  Đặc điểm phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh xác định tính trạng nào gen định chủ yếu tính trạng chịu ảnh hưởng nhiều mơi trường tự nhiên xã hội Câu 4: Trang 117 - sgk Sinh học 9 Sự hiểu biết di truyền học tư vấn có tác dụng gì? Bài làm:  Di truyền y học tư vấn chẩn đốn, cung cấp thơng tin cho ta lời khuyên, chẳng hạn (9)Câu 5: Trang 117 - sgk Sinh học 9 Trình bày ưu công nghệ tế bào Bài làm: Công nghệ tế bào  Tạo số lượng lớn giống trồng, vật nuôi thời gian ngắn mang kiểu gen giống với ban đầu  Triển vọng nhân nhanh nguồn gen động vật quý có nguy tuyệt chủng  Chủ động cung cấp quan thay cho bệnh nhân bị hỏng quan tương ứng Câu 6: Trang 117 - sgk Sinh học Vì nói kĩ thuật gen có tầm quan trọng sinh học đại? Bài làm: Kĩ thuật gen có tầm quan trọng sinh học đại kĩ thuật gen ứng dụng lĩnh vực như:  Tạo chủng vi sinh vật sản xuất nhiều loại sản phẩm sinh học (axit amin, prôtêin, vitamin, enzim, hoocmôn, kháng sinh) với sô' lượng lớn, giá thành rẻ  Tạo giơng trồng biến đổi gen có nhiều đặc điểm quý như: suất cao, hàm lượng dinh dưỡng cao, kháng sâu bệnh, kháng thuốc diệt cỏ dại chịu điều kiện bất lợi, tăng thời hạn bảo quản, khó bị dập nát vận chuyển,  Tạo động vật biến đổi gen chủ yếu dùng nghiên cứu biểu số gen và sản xuất thử nghiệm số prôtêin có giá trị cao Câu 7: Trang 117 - sgk Sinh học 9 Vì gây đột biên nhán tạo thường khâu chọn giống? Bài làm:  Gây đột biến nhân tạo thường khâu chọn giống vì: đột biến tạo biến dị nguyên liệu cho chọn lọc nhân tạo, chọn giống Câu 8: Trang 117 - sgk Sinh học 9 Vì tự thụ phấn giao phối gần đưa đến thối hóa giống chúng dùng chọn giống? Bài làm:  Tự thụ phấn giao phối gần đưa đến thối hóa giống chúng dùng trong chọn giống vì: phương pháp củng cố trì số tính trạng mong muốn, tạo dịng (có cặp gen đồng hợp), thuận lợi cho đánh giá kiểu gen dòng, phát gen xấu để loại bỏ khỏi quần thể Câu 9: Trang 117 - sgk Sinh học 9 Vì ưu thể lai biểu cao F1, sau giảm dần qua hệ? Bài làm: Ưu lai biểu cao F1 sau giảm dần qua hệ vì:  Các tính trạng số lượng (hình thái, suất ) nhiều gen trội quy định thê lai F1 phần lớn gen nằm cặp gen dị hợp gen lặn (xấu) khơng biểu hiện, có gen trội có lợi biểu  Trong hệ sau tỉ lệ dị hợp giảm dần nên ưu lai giảm dần Câu 10: Trang 117 - sgk Sinh học 9 (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 8, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 8