gio phut toán học 2 trần thị mỹ châu thư viện tư liệu giáo dục

6 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:25

Câu 40: Trong một thí nghiệm giao thoa với khe Young, các khe cách nhau một khoảng bằng 100 lần bước sóng ánh sáng bước sóng ánh sáng đơn sắc qua khe.. Khi đó khoảng cách giữa vân tối th[r] (1)TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN NĂM 2009 MÔN:VẬT LÝ (Thời gian làm 90 phút) (Đề thi gồm trang) Họ tên thí sinh: SBD: I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH [40 CÂU] Câu 1:Một lắc lò xo đặt nằm ngang, kéo lắc tới vị trí lị xo giãn 4cm thả nhẹ cho dao động Khi vật nặng qua vị trí cân giữ cố định điểm lò xo Vật tiếp tục dao động với biên độ A 4cm B √2 cm C cm D √2 cm Câu 2:Một người bước xách xô nước Chu kỳ dao động riêng nước xô T0 = 0,9s Mỗi bước dài 60cm Muốn cho nước xơ sóng sánh mạnh người phải với tốc độ A.2,4km/h. B.54km/h C.24km/h D.5,4km/h Câu 3: Một chất phát quang phát ánh sáng màu lam Chiếu ánh sáng vào chất nú s phỏt quang: A ánh sáng màu vàng B ánh sáng màu chm C ánh sáng màu đỏ D ánh sáng màu da cam Câu 4: Một sóng ngang mơ tả phương trình y = yocos2π(ft - x/λ) Tốc độ dao động cực đại phần tử môi trường lớn gấp lần tốc độ truyền sóng A.λ = πyo/2 B.λ = πyo C λ = 2πyo D.λ = πyo/3 Câu 5: Một lắc đơn treo vào trần xe ô tô chuyển động theo phương ngang Chu kỳ dao động lắc đơn trường hợp xe chuyển động nhanh dần với gia tốc a T1 xe chuyển động chậm dần với gia tốc a T2, xe chuyển thẳng T3 Biểu thức sau A T1 = T2 < T3 B.T2 < T1 < T3 C T2 = T1 = T3 D.T2 = T3 > T1 Câu 6: Một nhạc cụ phát âm có tần số âm f = 540(Hz) Một người nghe âm có tần số cao 18000(Hz).Tần số âm cao mà người nghe dụng cụ phát A 17820(Hz) B 18000(Hz) C 16000(Hz) D 14820(Hz) Câu 7: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 10cos(2t + π 4 )cm thời điểm vật qua vị trí cân lần thứ là: A. 138 (s) B 89 (s) C.1s D 98 (s) Câu 8: Một lắc đơn dao động với biên độ góc 0 với cos0 = 0,75 Tỉ số lực căng dây cực đại cực tiểu TMax:TMin có giá trị: A 1,2. B C.2,5 D Câu 9: Cho hệ hình vẽ Độ cứng lị xo k = 100N/m; m = 0,4kg, g = 10m/s2 Kéo vật khỏi vị trí cân đoạn 4cm rồi thả không vận tốc ban đầu Trong q trình dao động thực tế có ma sát  = 5.10-3 Số chu kỳ dao động lúc vật dừng lại A.50 B C 20 D Câu 10: Một hệ dao động diều hòa với tần số dao động riêng Hz Tác dụng vào hệ dao động một ngoại lực có biểu thức f = F0cos( 8πt+π 3 ) A hệ dao động cưỡng với tần số dao động Hz B hệ dao động với tần số cực đại xảy tượng cộng hưởng. (2) C hệ ngừng dao động hiệu tần số ngoại lực cưỡng tần số dao động riêng D hệ dao động với biên độ giảm dần nhanh ngoại lực tác dụng cản trở dao động Câu 11: Một ống sáo hở đầu tạo sóng dừng cho âm cực đại hai đầu sáo Ở có nút Chiều dài ống sáo 80cm Bước sóng âm là: A.40cm. B.160cm C.20cm D.80cm Câu 12: Trong mạch xoay chiều gồm cuộn dây cảm nối tiếp với tụ Mạch có tính cảm kháng, góc lệch pha hiệu điện hai đầu mạch cường độ dòng điện chạy qua mạch: A. π 2 . B.- π 2 . C 0. D. π . Câu 13: Một khung dây dẫn đặt từ trường B có trục quay  khung vng góc với các đường cảm ứng từ Cho khung quay quanh trục , suất điện động cảm ứng xuất khung là e =100 √2 cos(100 π t + π 6 ) V Suất điện động cảm ứng xuất khung thời điểm t = 200 s A. −50√2 V B 50√2 V C 50√6 V D.-50√6 V Câu 14: Chiếu xạ có bước sóng 0,4µm vào điện cực phẳng có cơng 3.10-19 (J) Hỏi electron quang điện rời xa bề mặt tối đa khoảng bên ngồi điện cực có điện trường cản 7,5 (V/m) A 0,164 m B 0,414 m C 0,124 m D 0,184m Câu 15: Khi qua cuộn dây, dịng điện khơng đổi sinh cơng suất gấp lần dịng điện xoay chiều Quan hệ dịng điện khơng đổi với giá trị cực đại dòng điện xoay chiều là: A I= √2 I0 B I0= √2 I C I0= √3 I D.I=4I0 Câu 16: Đoạn mạch RLC mắc vào mạng điện tần số f1 cảm kháng 30 Ω dung kháng 120 Ω Nếu mạng điện có tần số f2= 120Hz cường độ dòng điện pha với điện áp hai đầu đoạn mạch Giá trị f1 A 50Hz B 60Hz D.100Hz D 50 √2 Hz Câu 17: Một dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây cảm Khi dòng điện tức thời đạt giá trị cực đại điện áp tức thời hai đầu cuộn dây có giá trị: A nửa giá trị cực đại C cực đại B không D phần tư giá trị cực đại Câu 18: Một sóng ngang truyền từ O với vận tốc 20cm/s.Dao động O có dạng x =4cos( π2 t+ π3 ) (cm).Năng lượng sóng bảo tồn truyền đi.Tại thời điểm t1 li độ điểm O x=3cm Tính li độ điểm M cách O đoạn d=120 cm phương truyền sóng thời điểm t1: A.-4cm. B.2cm C.-3cm D.3cm Câu 19: Trong giản đồ vetơ sau, giản đồ ứng với trường hợp công suất tiêu thụ mạch bằng không : (3)Câu 20: Cho mạch điện R,L,C mắc nối tiếp Cuộn dây cảm có độ tự cảm L,điện trở R,tụ điện có điện dung C, cho biết 3L = CR2; LC = ω2 Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở 100 √3 (V) Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch A 300V. B.100 √3 V C.100V D 300 √3 V Câu 21: Trong mạch dao động LC có điện trở không đáng kể, chu kỳ dao động mạch T=10-6(s) , khoảng thời gian ngắn để lượng điện trường lại lượng từ trường A 2,5.10-7(s) B.2,5.10-5(s) C 10-6(s) D 5.10-7(s). Câu 22: Trong thí nghiệm Young, bước sóng dùng thí nghiệm , khoảng cách khe a, khoảng cách từ hai khe đến D = 0,9m Để vị trí vân sáng bậc bốn vân tối thứ hai, phải dời đoạn: A Ra xa mặt phẳng hai khe 1,6m B Lại gần mặt phẳng hai khe 1,6m. C Ra xa mặt phẳng hai khe 1,5m D Lại gần mặt phẳng hai khe 1,5m. Câu 23: Để xác định bầy ong hay ruồi vỗ cánh nhanh ta dựa vào: A cường độ âm chúng phát B độ to âm chúng phát ra C độ cao âm chúng phát ra D mức cường độ âm chúng phát Câu 24: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi điện áp hiệu dụng phần tử R, L C 60V, 100V 20V Khi thay tụ C tụ C1 để mạch có cộng hưởng điện điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở A.100 √2 V B 120 √2 C.100V D.60V Câu 25: Sóng điện từ chân khơng có bước sóng 1m A thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy. B tia hồng ngoại. C tia tử ngoại. D tia Rơnghen Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách khe 1,5mm,khoảng cách từ hai khe đến D = 3m Người ta đếm có tất vân sáng, khoảng cách vân sáng 9mm Bước sóng ánh sáng thí nghiệm A 0,75m. B 0,6m C 0,55m D 0,4m Câu 27:Chiết suất nước tia vàng nv=4/3 Chiếu tia sáng trắng từ nước kơng khí với góc tới i có sini=3/4, tia ló khơng khí là: A dải màu từ đỏ đến tím B dải màu từ đỏ đến vàng C tia sáng trắng D dải màu từ vàng đến chàm Câu 28: Một sợi dây đàn hồi OM= 30(cm) có hai đầu cố định bị kích thích dao động dây có sóng dừng với bụng sóng Biên độ bụng sóng √2 (cm) Tại điểm N dây gần O có biên độ 2.0 cm ON có giá trị là: A 10 cm B 2,5 cm C 5√2 cm D 7.5 cm Câu 29: Thực giao thoa Iâng với ánh sáng trắng có bước sóng 0,4m λ ≤ 0,75m Tại vị trí vân đỏ bậc bước sóng đ = 0,75m số vân sáng có màu sắc khác A.2 vân kể vân đỏ nói B.khơng có chồng chập vân sáng. C.2 vân không kể vân đỏ nói D.3 vân khơng kể vân sáng đỏ nói trên. Câu 30: Có thể làm tăng cường độ dịng quang điện bão hồ cách : A giữ nguyên cường độ chùm sáng, tăng cường độ chùm sáng kích thích B tăng hiệu điện anot catot (4)Câu 31:Cảm giác âm phụ thuộc vào yếu tố nào? A Nguồn âm môi trường truyền âm B Nguồn âm tai người nghe. C Môi trường truyền âm tai người nghe D Tai người nghe thần kinh thính giác. Câu 32: Khi chiếu vào catốt tế bào quang điện xạ có bước sóng 1 = 0,45m gây dòng quang điện hiệu điện hãm U1 = -1,5V Khi chiếu vào catốt xạ có bước sóng 2 = 0,51 hiệu điện hãm A U2 = -3,5V B U2 = -4,26V C U2 =-5,2V D U2 =-2,26V Câu 33: Một sóng truyền sợi dây đàn hồi, thẳng dài Những điểm sợi dây cách một số nguyên lẻ nửa bước sóng(bán ngun lần bước sóng) dao động A pha với B ngược pha với C vuông pha với D lệch pha góc π/4 Câu 34: Phải đặt anốt catốt ống Rơnghen hiệu điện để bước sóng ngắn tia Rơnghen mà ống phát 5A0 (cho h = 6,625.10-34 js,c = 3.108 m/s ,m = 9,1.10-31kg ) A 1240V B 2484V C 3600V D 1800V Câu 35: Laze nguồn sáng phát ra A chùm sáng song song, kết hợp, cường độ lớn B số xạ đơn sắc song song, kết hợp, cường độ lớn C chùm sáng đơn sắc song song, kết hợp, cường độ lớn. D chùm sáng trắng song song, kết hợp, cường độ lớn. Câu 36:Khi ánh sáng truyền môi trường lượng phơton ánh sáng: A khơng thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách nguồn điểm đến. B thay đổi tuỳ thuộc ánh sáng truyền môi trường nào. C thay đổi tuỳ thuộc vào khoảng cách từ nguồn đến điểm xét. D không bị thay đổi ánh sáng truyền chân không. Câu 37: Tại điểm A cách nguồn âm N (coi nguồn điểm) khoảng NA = 1m Cường độ âm A 10-3 W/m2 Cường độ âm điểm B nằm đường NA 10-5 W/m2 Điểm B cách N đoạn là: A.5m. B.10m C.12m D.8m Câu 38: Mạng điện xoay chiều ba pha có hiệu điện pha UP=120V có tải tiêu thụ mắc hình Tải khơng đối xứng điện trở RA=RB=12 Ω RC=20 Ω cường độ dịng điện dây trung hoà A 10 A B A C.4 A D A Câu 39:Hạt nhân nguyên tử Gemani Ge có bán kính lớn gấp đơi bán kính hạt nhân berili 9 Be Do số nuclơn có hạt nhân ngun tử Gecmani Ge A 18 B 36 C. 72 D 45 Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa với khe Young, khe cách khoảng 100 lần bước sóng ánh sáng bước sóng ánh sáng đơn sắc qua khe Khi khoảng cách vân tối thứ vân tối thứ phía vân sáng trung tâm quan sát đặt cách khe 50 cm A 7,5mm B 5mm C 2mm D 2,5mm II -PHẦN RIÊNG( Thí sinh chọn làm hai phần A B) Phần A Theo chương trình ( Từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Một vật dao động điều hoà: Gọi t1là thời gian ngắn vật từ VTCB đến li độ x =A/2 t2 là thời gian vật từ vị trí li độ x = A/2 đến biên dương Ta có (5)Câu 42: : Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình x=5cos(20t+ π ¿ cm Lấy g=10m/s2 Thời gian lò xo giãn chu kỳ là A 15π (s) B 30π (s) C 24π (s) D. π 12 (s) Câu 43: Khi chùm sáng đơn sắc truyền từ khơng khí vào thuỷ tinh A tần số giảm, bước sóng giảm B tần số tăng, bước sóng giảm. C tần số khơng đổi, bước sóng giảm D tần số khơng đổi, bước sóng tăng. Câu 44: Một lắc đơn có chiều dài 100cm, vật nặng có khối lượng 1kg dao động với biên độ góc m = 0,1rad tại nơi có gia tốc g = 10m/s2 Cơ lắc đơn là A 0,1J. B.0,5J C.0,01J D.0,05J Câu45: Khi mạch dao động LC có dao động tự Hiệu điện cực đại tụ Uo=2V Tại thời điểm mà lượng điện trường lần lượng từ trường hiệu điện tụ A 1V. B 2 3V. C 0,5V. D 1,63V. Câu46: Trong thí nghiệm giao thoa với ánh đơn sắc phương pháp Iâng Trên bề rộng 7,2mm của vùng giao thoa người ta đếm vân sáng (ở hai rìa hai vân sáng) Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4mm vân A tối thứ 14 B sáng thứ 16 C.tối thứ 16 D.sáng thứ 10 Câu 47: Phát biểu sau không đúng. Hai nguyên tố khác có đặc điểm quang phổ vạch khác A Độ sáng tỷ đối vạch quang phổ B Bề rộng vạch quang phổ. C Số lượng vạch quang phổ D Màu sắc vạch vị trí vạch. Câu 48: Catốt tế bào quang điện có cơng êlectron 2,07eV Cho h = 6,625.10-34Js, c = 3.108m/s, e = -1,6.10-19C Bức xạ gây dịng quang điện với tế bào quang điện là A tia tử ngoại B tia hồng ngoại. C ánh sáng đơn sắc màu đỏ D ánh sáng đơn sắc có bước sóng  = 0,63m. Câu 49: Kim cương có nhiều màu lấp lánh do A kim cương hấp thụ thành phần đơn sắc chùm sáng trắng. B tượng tán sắc ánh sáng tia sáng phản xạ toàn phần nhiều lần kim cương ló ngồi. C tượng giao thoa ánh sáng xảy mặt kim cương. D kim cương phản xạ thành phần đơn sắc chùm sáng trắng. Câu 50:Một sóng hình thành truyền từ nguồn điểm mặt nước Hai điểm gần phương truyền sóng dao động vng pha với cách khoảng A bước sóng B nửa bước sóng C hai lần bước sóng D phần tư bước sóng. B Chương trình nâng cao ( Từ câu 51 đến câu 60 ) Câu 51: Một lắc đơn dao động điều hòa thang máy đứng yên Đột nhiên thang máy đi xuống nhanh dần với gia tốc a ( a<g, coi g khơng thay đổi) chu kì biên độ dao động lắc thay đổi nào? A Chu kì khơng đổi, biên độ khơng đổi B Chu kì tăng, biên độ tăng. C Chu kì giảm, biên độ giảm D Chu kì giảm, biên độ tăng. Câu 52: Trong thuỷ tinh vận tốc ánh sáng sẽ: (6)B Lớn tia sáng đỏ. C Lớn tia sáng tím. D Bằng màu sắc khác vận tốc phụ thuộc vào loại thuỷ tinh. Câu 53: Trong dao động điều hoà vật A qua vị trí cân có vận tốc cực đại gia tốc cực đại. B qua vị trí cân có vận tốc cực đại gia tốc cực tiểu. C vị trí biên có vận tốc cực tiểu gia tốc cực tiểu. D vị trí biên có vận tốc gia tốc. Câu 54: Một sợi dây có đầu cố định Dùng cần rung kích thích cho đầu dây dao động với f = 10Hz thì dây xuất sóng dừng, vận tốc truyền sóng 32m/s Để quan sát số bụng chiều dài dây: A.3,2m. B.1,6m C.6,4m D.1m Câu 55: Mạch điện R1, L1, C1 có tần số cộng hưởng 1 mạch R2, L2, C2 có tần số cộng hưởng 2 Biết 1 = 2 Mắc nối tiếp hai mạch với tần số cộng hưởng mạch 0 có liên hệ với 1,2 theo hệ thức sau : A.0 = 0. B.0 = 1 C.0 = 21. D.0 = 31 Câu 56: Mạch dao động gồm cuộn dây có L = 210-4(H) C = 8nF, cuộn dây có điện trở nên để trì hiệu điện cực đại 5V cực tụ phải cung cấp cho mạch công suất P = 6mW Điện trở cuộn dây có giá trị: A.100 B.10 C.12 D.50 Câu 57: Một vật chuyển động đường trịn có toạn độ góc phụ thuộc vào thời gian t với biểu thức  = 2t2 + (rad, s), t = 0,5s vận tốc dài vật 2,4m/s Gia tốc toàn phần vật là A.2,4m/s2 B.4,8m/s2 C 4,8 √2 m/s2 D.9,6m/s2. Câu 58: Một vận động viên nhào lộn quay 2,5vòng từ cầu nhảy cao mặt nước 10m Cho vận tốc ban đầu theo phương thẳng đứng Tốc độ góc trung bình lúc nhào lộn A.tb = 2,5 √2  (rad/s) B.tb = √2  (rad/s) C.tb = 5 √2  (rad/s) D.tb = 2√2 3  (rad/s) Câu 59: Một vật nặng m = 5kg kéo lên cao lực F = 60N, nhờ ròng rọc cố định Ròng rọc một đĩa tròn sắt có khối lượng m’ = 6kg, bán kính 0,1m Gia tốc vật là A 1,25m/s2 B.2,12m/s2 C.12,5m/s2 D.15,2m/s2. Câu 60: Photon khơng có: A.Năng lượng. B.Động lượng C.Khối lượng tĩnh D.Tính chất hạt.
- Xem thêm -

Xem thêm: gio phut toán học 2 trần thị mỹ châu thư viện tư liệu giáo dục, gio phut toán học 2 trần thị mỹ châu thư viện tư liệu giáo dục