Vầng trăng yêu thương

7 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:25

Cho NH 3 dư vào dung dịch sau phản ứng, lọc kết tủa rồi đem nhiệt phân trong điều kiện không có không khí đến khối lượng không đổi thì thu được 29,65 gam chất rắn Y.. Khi phản ứng đạt [r] (1) SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT HƯƠNG KHÊ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN II- NĂM 2010 Mơn thi: HỐ HỌC; Khối: A, B. Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 06 trang; 50 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: .Số báo danh: Mã đề thi 132 Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) nguyên tố: H = 1; C =12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137. I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu đến câu 40). Câu 1: Hỗn hợp A gồm hai hiđrocacbon mạch hở có số nguyên tử cacbon cấu tạo phân tử hơn kém liên kết  Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol A cần dùng 36,96 lít O2 (ở đktc), sau phản ứng thu 16,2 gam H2O Hỗn hợp A gồm A C2H4 C2H6 . B C2H2 C2H4. C C3H6 C3H8. D C3H4 C3H6. Câu 2: Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,25M K2CO3 0,4M thu được dung dịch X Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X thu kết tủa, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Giá trị m là: A 71,91. B 21,67. C 48,96. D 16,83. Câu 3: Hiđro hố hồn tồn hiđrocacbon khơng no, mạch hở X thu ankan Y Đốt cháy hoàn toàn Y thu 6,60 gam CO2 3,24 gam H2O Clo hoá Y (theo tỉ lệ 1:1 số mol) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Số công thức cấu tạo X thoả mãn là: A 4. B 7. C 3. D 6. Câu 4: Cho cân sau bình kín: CaCO3(r)  CaO(r) + CO2 (k) (1). CO(k) + Cl2(k)  COCl2 (k) (2). CaO(r) + SiO2(r)  CaSiO3(r) (3) N2(k) + 3H2(k)  2NH3(k) (4). N2(k) + O2(k)  2NO(k) (5) Fe2O3(r) + 3CO(k)  2Fe(r) + 3CO2(k) (6). Khi thay đổi áp suất bình (giữ nguyên yếu tố nhiệt độ, nồng độ chất), cân không bị chuyển dịch là A (1), (3), (6) B (2), (3), (5), (6). C (3), (5), (6). D (1), (2), (4). Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ancol (rượu) thu 13,44 lít CO2 15,30 gam H2O Mặt khác, cho m gam X tác dụng với Na (dư) thu 5,6 lít H2 Các thể tích khí đo ở đktc Giá trị m là: A 16,90. B 8,90. C 12,90. D 11,10. Câu 6: Khẳng định sau đúng? A Poli(tetrafloetilen); poli(metyl metacrylat); tơ nitron điều chế phản ứng trùng hợp. B Tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ enang, tơ axetat thuộc loại tơ nhân tạo. C Tơ poliamit bền mặt hố học có chứa nhóm peptit dễ bị thuỷ phân. D Cao su lưu hoá; nhựa rezit(hay nhựa bakelit); amilopectin tinh bột polime có cấu trúc mạng không gian. Câu 7: Dung dịch X chứa ion với nồng độ sau: Mg2+ a M; Cl- 0,9M; Fe3+ b M; H+ 0,3 M ; SO42- 0,6M Al3+ c M Cho từ từ V ml dụng dịch Ba(OH)2 2M vào lít dung dịch X, để lượng kết tủa thu tối đa giá trị V là: A 375. B 450. C 300. D 525. Câu 8: Độ linh động nguyên tử H nhóm OH chất C2H5OH, C6H5OH, H2O, HCOOH, CH3COOH tăng dần theo thứ tự nào? (2)B H2O < C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH < HCOOH. C C2H5OH < H2O < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH D CH3COOH < HCOOH < C6H5OH < C2H5OH < H2O. Câu 9: Trong hợp chất sau có liên kết peptit? H2N-CH2-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH2-CH2-CO-HN-CH2-COOH CH3 C6H5 A 4. B 1. C 3. D 2. Câu 10: Có hai amin bậc nhất: A đồng đẳng anilin B đồng đẳng metylamin Đốt cháy hoàn toàn 3,21 gam A thu 336 cm3 N 2 (đktc); đốt cháy hồn tồn B cho hỗn hợp khí trong đó tỉ lệ VCO2:VH O2 2 : 3 Công thức cấu tạo thu gọn A, B là A C2H5C6H4NH2 CH3(CH2)2NH2 B CH3C6H4NH2 CH3(CH2)2NH2 C CH3C6H4NH2 CH3CH2 NHCH3 D CH3C6H4NH2 CH3(CH2)3NH2 Câu 11: Có sơ đồ phản ứng tạo khí sau: MnO2 + HClđặc  khí X + … ; KClO3 0 t MnO    khí Y + …; NH4NO2(r) 0 t   khí Z + … ; FeS + HCl  t0 khí M + ; Cho khí X, Y, Z , M tiếp xúc với (từng đôi một) điều kiện thích hợp số cặp chất có phản ứng là: A 4. B 2. C 3. D 5. Câu 12: Chất X phản ứng tạo C2H5OH từ C2H5OH phản ứng tạo chất X. Trong chất C2H2, C2H4, C2H5COOCH3, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, C2H5ONa, C6H12O6 (glucozơ), C2H5Cl, số chất phù hợp với X là A 6. B 5. C 3. D 4. Câu 13: Cho 4,48 gam hổn hợp gồm CH3COOC2H5 CH3COOC6H5 (có tỉ lệ mol 1:1) tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X khối lượng chất rắn thu được là A 4,88 gam. B 3,28 gam. C 5,60 gam. D 6,40 gam. Câu 14: Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít CO2 (đktc) 250 ml dung dịch KOH xM thu dung dịch A Nhỏ từ từ đến hết 200 ml dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch A thấy có 1,12 lít khí (đktc) ra. Giá trị x là: A 0,4. B 1,5. C 1,4. D 1,2. Câu 15: Muối A có công thức C3H10O3N2, lấy 7,32 gam A phản ứng hết với 150ml dd KOH 0,5M Cô cạn dd sau phản ứng phần phần chất rắn, phần có chất hữu bậc 3, trong phần rắn chất vô Khối lượng chất rắn là: A 9,42 g. B 6,90 g. C 6,06 g. D 11,52 g. Câu 16: Cho 8,4 gam sắt tan hết vào dung dịch HNO3 loãng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu m gam muối khan Giá trị m là: A 30,72. B 36,30. C 29,04. D 32,40. Câu 17: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm MgO , Zn(OH)2 , Al , FeCO3 , Cu(OH)2 , Fe dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thu dung dịch X Cho vào dung dịch X lượng Ba(OH)2 dư thu được kết tủa Y Nung Y khơng khí đến khối lượng khơng đổi hỗn hợp rắn Z, sau dẫn luồng khí CO dư (ở nhiệt độ cao) từ từ qua Z đến phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn G. Trong G chứa A BaSO4, MgO, Zn, Fe, Cu. B BaO, Fe, Cu, Mg, Al2O3. C MgO, BaSO4, Fe, Cu, ZnO. D MgO, BaSO4, Fe, Cu. Câu 18: Nhóm kim loại điều chế phương pháp điện phân nóng chảy là: A Be, Na , Au, Ca, Rb. B K, Al, Ag, Au, Pt. (3)Câu 19: Cho 16,0 gam Fe2O3 tác dụng với m gam Al (ở nhiệt độ cao) thu hỗn hợp chất rắn A Cho A tác dụng với dung dịch HCl đặc (dư), thu 7,84 lít khí H2 (ở đktc) Giá trị m ( biết phản ứng xảy hoàn toàn) A 2,7. B 5,4. C 6,3. D 8,1. Câu 20: X hợp chất thơm có cơng thức phân tử C7H8O2 X vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với CH3OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác, 1400C) Số cơng thức cấu tạo có thể có X là: A 3. B 6. C 5. D 4. Câu 21: Cho hỗn hợp gồm Na Al có tỉ lệ số mol tương ứng 1:2 vào nước (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu 8,96 lít khí H2 (ở đktc) m gam chất rắn không tan Giá trị m là: A 5,40. B 10,80. C 6,17. D 21,60. Câu 22: Nguyên tử nguyên tố: A, B, C, D có cấu hình electron tương ứng là: 1s22s22p63s23p5, 1s22s22p63s23p63d104s24p4, 1s22s22p5 , 1s22s22p63s23p4 Thứ tự tăng dần tính phi kim là: A B<A<D<C. B A<B<C<D. C B<D<A<C. D D<B<A<C. Câu 23: Hỗn hợp M gồm hai chất CH3COOH NH2CH2COOH Để trung hoà m gam hỗn hợp M cần 100ml dung dịch HCl 1M Toàn sản phẩm thu sau phản ứng lại tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1M Thành phần phần trăm theo khối lượng chất CH3COOH và NH2CH2COOH hỗn hợp M (%) A 40 60. B 72,80 27,20. C 44,44 55,56 D 61,54 38,46. Câu 24: Cho tất đồng phân mạch hở, có cơng thức phân tử C2H4O2 tác dụng với Na, NaOH, CH3OH (ở điều kiện thích hợp) Số phản ứng xảy là: A 4. B 5. C 6. D 3. Câu 25: Chỉ từ hoá chất: KMnO4 (rắn) ; Zn ; FeS ; dung dịch HCl đặc, thiết bị điều kiện cần thiết có đủ, ta điều chế tối đa khí: A 5. B 4. C 7. D 6. Câu 26: a mol chất béo X cộng hợp tối đa với 4a mol Br2 Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H2O V lít khí CO2 (đktc) Biểu thức liên hệ V với a, b là: A V = 22,4.(b + 6a). B V = 22,4.(4a - b). C V = 22,4.(b + 7a). D V = 22,4.(b + 3a). Câu 27: Số nguyên tố mà nguyên tử (ở trạng thái bản) có tổng số electron phân lớp s bằng là A 11. B 3. C 1. D 9. Câu 28: Cho m gam hỗn hợp gồm Fe Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu dung dịch Y, 10m/17 gam chất rắn khơng tan 2,688 lít H2 (đktc) Để hoà tan hết m gam hỗn hợp X cần tối thiểu V lít dung dịch HNO3 1M (sản phẩm khử khí NO) Giá trị V là: A 0,88. B 0,72. C 0,48. D 0,80. Câu 29: Cho chất sau: C2H5OH ; CH3COOH ; C6H5OH ; C2H5ONa ; C6H5ONa ; CH3COONa Trong các chất đó, số cặp chất phản ứng với (ở điều kiện thích hợp) là: A 4. B 6. C 5. D 3. Câu 30: Cho 75 gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic Toàn lượng CO2 sinh hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2, thu 108,35 gam kết tủa dung dịch X Đun kỹ dung dịch X thu thêm 19,7 gam kết tủa Hiệu suất trình lên men ancol (rượu) etylic từ tinh bột là: A 100,0%. B 59,4%. C 81,0%. D 70,2%. Câu 31: Dung dịch A chứa: 0,15 mol Ca2+ ; 0,6 mol Cl- ; 0,1 mol Mg2+ ; a mol HCO 3- ; 0,4 mol Ba2+ Cô cạn dung dịch A, thu chất rắn B Nung B khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 102,2. B 90,1. C 105,5. D 127,2. Câu 32: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Cu Fe3O4 dung dịch HCl dư, sau phản ứng cịn lại 8,32 gam chất rắn khơng tan dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu 61,92 gam chất rắn khan Giá trị của m là: A 43,84. B 70,24. C 55,44. D 103,67. (4)Khối lượng Y 5,18 gam Nếu cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch X đun nóng, khơng có khí mùi khai Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp ban đầu : A 11,37%. B 18,28%. C 11,54%. D 12,80%. Câu 34: Oxi hoá 4,4 gam anđehit đơn chức X oxi (có xúc tác) thu 6,0 gam hỗn hợpY gồm axit cacboxylic Z tương ứng anđehit dư Khẳng định sau đúng? A X tác dụng với dung dịch AgNO3 /NH3, đun nóng, tạo Ag với số mol gấp đơi số mol X phản ứng. B Đốt cháy hoàn toàn a mol X cần 3a mol O2. C Z có khả tham gia phản ứng tráng gương. D Z axit yếu dãy đồng đẳng nó. Câu 35: Cho chất: etilen; saccarozơ; axetilen; fructozơ; anđehit axetic; tinh bột; axit fomic; xenlulozơ; glucozơ Số chất phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 tạo kết tủa là: A 5. B 3. C 6. D 7. Câu 36: Có chất : Fe, dd FeCl2 , dd HCl đặc, nguội , dd Fe(NO3)2 , dd FeCl3, dd AgNO3 Cho từng cặp chất phản ứng với số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hố-khử có : A 6. B 5. C 4. D Câu 37: Trộn ba dung dịch HCl 0,3M ; H2SO4 0,2M H3PO4 0,1M với thể tích thu được dung dịch X Dung dịch Y gồm KOH 0,1M Ba(OH)2 0,2M Để trung hoà 150ml dung dịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y Giá trị V là: A 100. B 300. C 30. D 50. Câu 38: Axit cacboxylic X mạch hở, chứa hai liên kết  phân tử X tác dụng với NaHCO3 (dư) sinh khí CO2 có số mol số mol X phản ứng Chất X có cơng thức ứng với cơng thức chung là: A CnH2n -2 (COOH)2 ( n 2). B CnH2n(COOH)2 ( n 0). C CnH2n+1COOH ( n 0). D CnH2n -1COOH ( n 2). Câu 39: Tiến hành thí nghiệm sau: - TN1: Cho nước qua ống đựng bột sắt nung nóng. - TN2:Cho đinh sắt ngun chất vào dung dịch H2SO4 lỗng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4. - TN 3: Cho giọt dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 - TN 4: Để thép (hợp kim sắt với cacbon) khơng khí ẩm. - TN 5:Nhúng kẽm nguyên chất vào dung dịch CuSO4. Số trường hợp xảy ăn mòn điện hoá học là: A 2. B 4. C 3. D 1. Câu 40: Cho chất: CH3COONH4,Na2CO3, Ba, Al2O3, CH3COONa, C6H5ONa, Zn(OH)2, NH4Cl, KHCO3, NH4HSO4, Al, (NH4)2CO3 Số chất cho vào dung dịch HCl hay dung dịch NaOH có phản ứng là: A B C 6. D 8. II PHẦN RIỀNG [ 10 câu ] Thí sinh làm phần ( phần A B) A Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Oxi hoá hỗn hợp X gồm HCHO CH3CHO oxi (có xúc tác) đến phản ứng hồn tồn thu được hỗn hợp axit tương ứng Y có tỉ khối so với X bằng145/97 Thành phần % theo khối lượngcủa HCHO trong hỗn hợp đầu là A 83,33 B 12,00. C 77,32 D 79,31. Câu 42: Khi điện phân dung dịch chứa hỗn hợp chất tan: NaBr ; FeCl3 ; CuCl2 ; HCl thứ tự phóng điện catot (biết dãy điện hoá, cặp Fe3+/Fe2+ đứng sau cặp Cu2+/Cu) A Fe3+, Cu2+, Fe2+, H+, H 2O. B Cu2+, H+, Fe3+, Fe2+, H2O. C Fe3+, Fe2+, Cu2+, H+, H 2O. D Fe3+, Cu2+, H+, Fe2+, H2O. (5)Câu 44: Hỗn hợp rắn X chứa Na2O , BaCl2 , NaHCO3 NH4Cl có số mol Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng dung dịch cuối thu chứa chất tan A NaCl, NaHCO3 , BaCl2. B NaCl , NaOH. C NaCl , NaOH , BaCl2. D NaCl. Câu 45: Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng khơng khói  X  Y  Sobitol X , Y là A xenlulozơ, fructozơ. B xenlulozơ, glucozơ. C saccarozơ, glucozơ. D tinh bột, glucozơ. Câu 46: Để hòa tan hết hỗn hợp gồm 9,6 gam Cu 12 gam CuO cần tối thiểu V ml dung dịch hỗn hợp HCl 2,5M NaNO3 0,25M (biết NO sản phẩm khử nhất) Giá trị V là: A 680. B 120. C 400. D 280. Câu 47: Cho hỗn hợp bột gồm 5,4 gam Al 11,2 gam Fe vào 900ml dung dịch AgNO3 1M Sau khi các phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam chất rắn m có giá trị là A 102,8. B 100,0. C 97,2. D 98,1. Câu 48: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu hỗn hợp gồm ete. Lấy 7,2 gam ete đem đốt cháy hồn tồn, thu 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) 7,2 gam H2O Hai ancol là A C2H5OH CH2=CH-CH2-OH. B CH3OH CH2=CH-CH2-OH. C CH3OH C3H7OH. D C2H5OH CH3OH. Câu 49: Cho 12,55 gam muối CH3CH(NH3Cl)COOH tác dụng với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn Giá trị m : A 36,40. B 34,60. C 26,05. D 18,95. Câu 50: Những chất “thủ phạm” gây tượng: hiệu ứng nhà kính; mưa axit; thủng tầng ozon (là nguyên nhân biến đổi khí hậu tồn cầu) tương ứng là A SO2 , N2 ; CO2, CH4 ; CFC (freon: CF2Cl2 , CFCl3…). B CFC (freon: CF2Cl2 , CFCl3…) ; CO, CO2 ; SO2, H2S. C N2 , CH4 ; CO2, H2S ; CFC (freon: CF2Cl2 , CFCl3…). D CO2, CH4; SO2 , NO2 ; CFC (freon: CF2Cl2 , CFCl3…). B Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Phát biểu sau đúng? A Khử este CH3COOC2H5 LiAlH4 thu đựơc hỗn hợp ancol đồng đẳng kế tiếp B Amin bậc có phản ứng với axit nitrơ nhiệt độ thường cho ancol bậc phenol giải phóng nitơ. C Hỗn hợp rắn gồm chất: CuCl2, AgNO3, ZnCl2 số mol tan hết dung dịch NH3 dư. D Dùng hố chất Cu(OH)2/OH-, khơng thể phân biệt hết dung dịch không màu: Gly-Ala; mantozơ; glixerol; etanol đựng lọ nhãn. Câu 52: Để phân biệt SO2 SO3 (hơi) phản ứng trao đổi, ta dùng thuốc thử sau đây? A dung dịch KMnO4. B dung dich Ba(OH)2. C dung dịch BaCl2. D nước brom. Câu 53: Cho 18,45 gam hỗn hợp bột Mg, Al, Fe vào dung dịch AgNO3 dư thu m gam chất rắn. Cho NH3 dư vào dung dịch sau phản ứng, lọc kết tủa đem nhiệt phân điều kiện khơng có khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 29,65 gam chất rắn Y Giá trị m là: A 151,2. B 75,6. C 48,6. D 135,0. Câu 54: Thực phản ứng bình kín có dung tích 500ml với mol N2 , mol H2 xúc tác (có thể tích khơng đáng kể) Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân áp suất bình 0,8 lần áp suất ban đầu chưa xảy phản ứng nhiệt độ Hằng số cân (KC ) phản ứng N2 + 3H2     2NH 3 xảy bình là A 0,800. B 0,032. C 0,128. D 0,016. Câu 55: Khi đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu V lít khí CO2 (ở đktc) b gam H2O Biểu thức tính V theo a, b là: (6)Câu 56: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH3CHO HCN    X 30 H O t     Y Công thức cấu tạo X, Y lần lượt là: A CH3CH2CN, CH3CH2COOH. B CH3CH(OH)CN, CH3CH(OH)COOH. C OHCCH2CN, OHCCH2COOH D CH3CN, CH3COOH. Câu 57: Cho ba kim loại: M, R, X Biết E0 cặp oxi hoá - khử M2+/M = -0,76V R2+/R = +0,34V; cho X vào dung dịch muối R có phản ứng xảy cịn cho X vào dung dịch muối của M khơng xảy phản ứng; E0 pin M-X = +0,63V E0 của pin X-R bằng A 0,21V. B 1,10V. C 0,47V. D 1,05V. Câu 58: Phản ứng sau không đúng? A (NH4)2Cr2O7 0 t   Cr2O3 + N2 + 4H2O. B 2CrO3 + 2NH3 (k)   Cr2O3 + N2 + 3H2O C 3CuO + 2NH3 (k) 0 t   3Cu + N2 + 3H2O. D Fe2O3 + 6HI 2FeI3 + 3H2O. Câu 59: Hợp chất hữu C4H7O2Cl thuỷ phân môi trường kiềm sản phẩm đó có hai chất có khả tham gia phản ứng tráng gương Công thức cấu tạo chất hữu là: A HCOOCHCl-CH2-CH3 B HCOOC(CH3)Cl-CH3 C HCOO-CH2- CHCl-CH3 D CH3-COO-CH2-CH2Cl Câu 60: Ở dạng mạch vịng, hợp chất cacbohiđrat có phản ứng với metanol (HCl xúc tác) tạo metyl glicozit gồm: A Glucozơ, fructozơ, mantozơ. B Saccarozơ, mantozơ. C Mantozơ, glucozơ. D Saccarozơ, mantozơ, fructozơ. (7) -ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 132 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 B 11 C 21 A 31 B 41 C 51 D 2 D 12 B 22 C 32 A 42 D 52 C 3 B 13 D 23 C 33 D 43 D 53 A 4 C 14 C 24 C 34 C 44 D 54 B 5 A 15 B 25 D 35 A 45 B 55 B 6 A 16 A 26 A 36 A 46 C 56 B 7 D 17 D 27 B 37 A 47 B 57 C 8 C 18 C 28 B 38 D 48 B 58 D 9 D 19 D 29 A 39 A 49 B 59 A
- Xem thêm -

Xem thêm: Vầng trăng yêu thương, Vầng trăng yêu thương