Học sinh làm bài tập trên bảng

19 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:23

-Cã ý thøc rÌn luyÖn tÝnh d©n chñ vµ kû luËt trong häc tËp vµ c¸ ho¹t ®éng... Cñng cè[r] (1)Ngày soạn :.28-8-2010 Ngày giảng :9A.: 24 / 08/ 2010 9B : 26 / 08/ 2010 TuÇn 1 Tiết : 1- Bài : Chí cơng vơ t A Mục tiêu cần đạt +Kiến Thức :Giúp học sinh hiểu chí cơng vơ t, phẩm chất chí cơng vơ t , ích lợi, ý nghĩa đức tính sống, xã hội + Kỹ Năng: Ngời học sinh rèn luyện nh để có chí cơng vơ t -Biết phân biệt hành vi chí cơng vơ t Biết kiểm tra hành vi + Thái độ : Biết quý trọng & ủng hộ hành vi thể chí cơng vơ t, Phê phán hành vi khơng phải chí cơng vơ t B Chn bÞ: Giáo viên: Soạn giáo án, tranh GDCD 9, SGK, SGV GDCD9 Học sinh: đọc trớc nhà, ghi, SGK C.Tiến trình hoạt động I. ổ n định tổ chức : + Líp 9A : Líp 9B : II KiĨm tra: KÕt hỵp giê, KiĨm tra sù chuẩn bị sách HS Giới thiệu chơng trình GDCD9 III Bµi míi: Hoạt động thầy Hoạt động trò Gv dẫn dắt, nêu vấn đề Đây đức tính mà Bác Hồ dạy: Cần, kiệm, liêm chính, chí cơng vơ t Gọi học sinh đọc mẩu chuyện Tô Hiến Thành ? Tô Hiến Thành có suy nghĩ ntn việc dùng ngời giải cơng việc ? T¹i nÕu chän ngời làm việc, T.H.T chon V.T.Tá? I. Đặt vấn đề (2)Đó ngời có tinh thần trách nhiệm cao, hết lịng công việc ? T.H.T không chọn ngời hầu hạ chu đáo §äc “ §iỊu mong mn cđa B¸c Hå’ ? Cùng với hiểu biết em BH em có suy nghĩ đời nghiệp CM Bác? ( Gv huy động khả độc lập suy nghĩ h/s) ? Theo em điều tác động ntn đến tình cảm nhân dân ta đvới Bác? Kính yêu -> sống, làm việc theo g-ơng Bác ? Em hiểu chí cơng vơ t tác dụng đời sống cộng ng? ? Chí công vô t gì? ? Chí công vô t đem lại lợi ích cho tËp thĨ ? Ngời chí cơng vơ t đợc đón nhận gì? Tin cËy, kÝnh trọng ngời khác ? Để rèn luyện phẩm chất chí công vô t học sinh cần phải làm gì? ñng hé, quý träng ngêi cã chÝ c«ng v« t P2 vụ lợi cá nhân Học tập ngời có đ/ tính chí công vô t ? Tìm danh ngôn nói chí công vô t ->Khơng tình riêng mà qn trách nhim i vi t nc 2-Tấm g ơng sáng chí công vô t : Chủ tịch HCM Chí cơng vơ t ý nghĩa, tác dụng sống II.Néi dung bµi: 1- ChÝ c«ng v« t : PhÈm chÊt, c«ng bằng, không thiên vị, giải công việc theo lẽ phải lợi ích chung tập thể toàn xh Thiết thực-> đnớc giàu mạnh, xh công bằng, dân chủ, văn minh 2 Tác dụng chí công vô t : -Đợc tin cậy, kính trọng - Đem lại lợi ích cho tập thể & cộng đồng 3.Häc sinh rÌn lun phÈm chÊt chÝ c«ng v« t : - đng hé, q träng ngêi cã chÝ c«ng v« t (3)Gọi h/s đọc yêu cầu tập, hành vi Chia nhãm: N1 chän h.vi chÝ c«ng v« t N2: chän h.vi kh«ng chÝ c«ng v« t ? HS nêu yêu cầu tập ? Tán thành ý kiến nào? Tại sao? Thái độ em ntn tình sau? ? Nªu số VD việc làm thể chí công vô t Bài tập Bài A( chí công) B( không ch.công) d,đ, e a, b, c Bài Chọn d, đ Bi a, Phản đối b, đồng tình bạn trung c, phn i IV Củng cố: giáo viên khái quát nội dung bài V HDVN - Đọc 2 Lµm BT ( SGK- ) *Rót kinh nghiÖm: Ngày soạn: 25/8/2010 Ngàygiảng: 31/8/2010 TuÇn TiÕt - Bài : Tự chủ A.Mục tiêu häc +Kiến thức:-Giúp học sinh hiểu tự chủ, ý nghĩa tự chủ sống Cá nhân, gia đình xã hội + Kỹ năng: - Nhận biết đợc biểu tính tự chủ. - Biết đánh giá thân ngời khác + Thái độ : Tôn trọng ngời biết sống tự chủ, có ý thức rèn luyện tính tự chủ. B Chuẩn bị: Giáo viên: Soạn giáo án, SGK, SGV GDCD9. Học sinh: đọc trớc nhà,SGK, ghi. C.Tiến trình hoạt động I- ổn định tổ chức : II-Kiểm tra: (4) 2- Bản thân em phải rÌn lun phÈm chÊt chÝ c«ng v« t nh thÕ nµo ? III-Bµi míi: Hoạt động thầy Hoạt động trò Gọi H/S đọc VD SGK trang 6,7 ? Bà Tâm làm trớc nỗi bất hạnh gia đình ? Theo em bà Tâm ngời ntn? ? N từ HS ngoan đến chỗ nghiện ngập trộm cắp ntn? Tại nh vậy? ? Theo em tÝnh tù chñ biểu ntn? ? Vì ngời cần biết tự chủ? ? Là học sinh, cần rèn luyện tÝnh tù chñ ntn? Gọi HS đọc y/c BT Yêu cầu H/S kể: Y/ C HS thảo luËn Y/ C HS viÕt giÊy, ktra I.Tự chủ gì? Làm chủ thân: Suy nghĩ, tình cảm hành vi moi hoàn cảnh, bình tĩnh, tự tin biết điều chỉnh hµnh vi II ý nghĩa tự chủ mỗi ng êi Con ngời biết sống đắn c xử có đạo đức, có văn hố Con ngời biết đứng vững trớc khó khăn thử thách H/s : + suy nghĩ trớc hành động + sau việc làm xem xét lại thái độ, hành động lời nói đúng/ sai => rút kinh nghiệm III Bµi tập Bài Đồng ý: a, b, d, e Bµi ViƯc lµm cđa H»ng thiÕu tự chủ Bài IV.Củng cố: - Giáo viên khái quát nội dung bài (5)V HDVN : Hoàn chỉnh tập Đọc VI.Rót kinh nghiƯm: Ngµy soạn: 9- 2010 Ngày dạy : -2010 TuÇn : Tiết 3- Bài : Năng động, sáng tạo A Mục tiêu cần đạt: Hiểu đợc: 1.Kiến thức :Thế động, sáng tạo phải động sáng tạo Kỹ : Biết tự đánh giá hành vi thân ngời khác biểu tính động, sáng tao Có ý thức học tập gơng động, sáng tạo ngời xung quanh Thái độ : Rèn luyện tính năn đơng, sáng tạo điều kiện hoàn cảnh B Chuẩn bị: Gv nghiên cứu tài liệu soạn giáo án, tranh ảnh, ca dao tục ngữ ,danh ngôn,SGK H/s : học cũ, SGK, ghi,Su tầm ca dao, tục ngữ C.Tiến trình hoạt động: I ổn định tổ chức : Sĩ số : II KiÓm tra cũ: Sự chuẩn bị học sinh III Bài míi: G giíi thiƯu bµi Hoạt động Thầy Hoạt động Trò H đọc vd: v nh bỏc hc ấxn và : Lê T Hoµng mét hs… ” G: chia nhãm = tổ thảo luận Câu hỏi: - NX việc làm Êđi xơn Lê Thái Hoàng câu chuyện trên? - Tỡm cỏc chi tiết truyện thể tính động sáng tạo I Đặt vấn đề VD: nhà bác học Êđxơn : “Lê T Hoàng hs động, sáng tạo Việc làm Êđi xơn Lê Thái Hoàng câu chuyện thể khía cạnh khác tính động, sáng tạo (6)cña hä ? - Những việc làm đem lại thành cho Êđi xơn Lê Thái Hoàng? Năng động sáng tạo… ? Những việc làm đem lại điều cho: ? Những việc làm t/h tính gì? ? Trong thời đại ngày động, sáng tạo giúp ngời tìm điều ? Liên hệ thực tế để thấy đợc nhiều biểu tính động, sáng tạo thiếu động, sáng tạo ? G: đa tình để thấy đợc biểu khác tính sáng tạo ? Hiểu động, sáng tạo ? Năng động? cách đặt gơng xung quanh gi-ờng mẹ đặt nến, đèn dầu trớc gơng điều chỉnh vị trí đặt chúng cho a/s tập trung lại chỗ thuận tiện cho thầy thuốc mổ cho mẹ Lê Thái Hồng: tìm toi, ngh/cứu để tìm cách giải toán nhanh để th viện tìm đề thi tốn quốc tế dịch Tiếng việt để làm; kiên trì tốn; gặp toand khó bạn Hồng thờng thức đến một,2 sáng tìm đợc lời giải thơi *Những việc làm mang lại niềm vinh quang cho Êđi xơn cứu sống đợc mẹ sau trở thành nhà phát minh vĩ đại giới -Lê Thái Hồng đạt huy chơng Đồng kỳ thi tốn quốc tế lần thứ 39 Huy chơng vàng kỳ thi Toáng quốc tế lần thứ 40 giúp ngời tìm rút ngắn (Ký, ghi rõ họ tên) để đến mục đích đề cách xuất sắc VD: + Trong häc tËp: ph¬ng ph¸p häc tËp khoa häc + lao động: chủ động, dám nghĩ + Sinh hoạt hàng ngày… II Néi dung bµi häc 1 KN: + Năng động tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám lm (7)? Sáng tạo? ? Ngời động sáng tạo ngời ntn? ? Ngêi say mª,… quyết khơng bị gị bó phụ thuộc vào - Ngời động, sáng tạo ngời ln say mê tìm tịi, phát linh hoạt xử lý tình thực thực học tập, lđộng, công tác….nhằm đạt kquả cao IV Củng cố: - Nhắc lại KN - Lấy tình so sánh tính động sáng tạo với không động sáng tạo V H íng dÉn HS häc ë nhµ : - Häc bµi SGK, Vë ghi - lµm bµi tËp 1,2 Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: 9- 2010 Ngày dạy : -2010 TuÇn 4: Tiết : Bài : Năng động, Sáng tạo A Mục tiêu cần đạt: 1.Kiến thức :Thế động, sáng tạo phải động sáng tạo Kỹ : Biết tự đánh giá hành vi thân ngời khác biểu tính động, sáng tao Có ý thức học tập gơng động, sáng tạo ngời xung quanh Thái độ : Rèn luyện tính năn đơng, sáng tạo điều kiện hoàn cảnh B ChuÈn bÞ: (8)I ổn định tổ chức : Sĩ số : II Kiểm tra cũ: 1- Em hiểu động, sáng tạo ? Hãy liên hệ thân rút học kinh nghiệm ? III Bµi míi: G giíi thiƯu bµi Hoạt động Thầy Hoạt động trò ? Năng động, sáng tạo phẩm chất ntn ngời lao động ? Có tác dụng ngời ? Nhờ động, sáng tạo mà ngời làm đợc điều H lấy VD biểu khác ngời thiếu động, sáng tạo ngời làm nên kỳ tích ? động, sáng tạo kết trình nào? ? Sự động, sáng tạo đợc thể ntn học tập H lµm BT5: chia nhãm thảo luận rút kluận B6: Thảo luận rút KL biết xd kế hoạch khắc phục khó khăn ? Lấy VD sinh hoạt hàng ngày H lÊy vd -> G nhxÐt ? Để rèn luyện đợc tính động, sáng tạo học sinh cần phải làm gì? I ý nghĩa Năng động, sáng tạo : Là phẩm chất cần thiết ngời lao động xã hội đại Giúp ngời vợt qua ràng buộc hoàn cảnh Rỳt ngn thi gian t mục đích đề cách nhanh chóng tốt đẹp Nhờ động sáng tạo mà ng-ời làm nên kỳ tích vẻ vang mang lại niềm vinh dự cho thân, gia đình đất nớc Năng động, sáng tạo kết q trình rèn luyện siêng năng, tích cực ngời học tập, lao động, sống II.Rèn luyện động, sáng tạo Trong học tập: t/hiện phơng pháp học tập khoa học, say mê tìm tịi để phát mới, khơng thoả mãn với điều biết (9)H đọc xđ yêu cầu tập ? Xđịnh hvi thể tính động sáng tạo cho biết sao? H giải thích vs -> gvnx bổ sung H đọc xđyc tập Lµm bµi tËp Bài1: hành vi thể tính động , sáng tạo :b đ e h hành vi thể tính không động, sáng tạo: a c d g Bài tập : - tán thành d,e - không tán thành a,b,c,đ IV Củng cố: nhắc lại KN động, sáng tạo, biểu hiệnV HD HS học nhà : - Học thuộc SGK ghi - HS đọc Rút kinh nghiệm: -Ngày soạn: 9- 2010 Ngày dạy : -2010 TuÇn 5 Tiết - Bài dân chủ kỷ luật A Mục tiêu: +Kiến thức :- Học sinh cần hiểu đợc dân chủ, kỷ luật; Những biểu dân chủ, kỉ luật nhà trờng đời sống xã hội - Hiểu đợc ý nghĩa việc tự giác thực yêu cầu phát huy dân chủ kỉ luật hội, điều kiện để ngời phát triển nhân cách góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ văn minh +Kỹ năng : - Giúp học sinh biết cách giao tiếp ứng xử phát huy vai trò công dân, thực tốt Dân chủ, kỉ luật nh biết biểu đạt quyền nghĩa vụ lúc, chỗ, biết góp ý với bạn bè ngời xung quanh + Thái độ : - Biết phân tích đánh giá tình sống xã hội thể tốt tính dân chủ tính kỉ luật -Có ý thức rèn luyện tính dân chủ kỷ luật học tập cá hoạt động. B Chuẩn bị: (10)C Tiến trình lên lớp I ổn định tổ chức II Kiểm tra cũ 1- Em đọc vài câu tục ngữ, ca dao nói tính tự chủ ? 2- Hãy nêu tình huốngđịi hỏi tính tự chủ mà em gặp trờng, cách ứng sử em cho phù hợp ? III Bµi míi Hoạt động thầy GV dẫn dắt vào HS c VD/sgk/20 Tổ chức cho HS trao đổi tình SGK ? HÃy nêu chi tiết thể việc làm phát huy dân chủ thiếu dân chủ VD GV chia bảng thành phần HS trả lời điền ý kiến cá nhân vµo cét HS nhận xét, bổ sung GV nhận xét, đánh giá ? H·y ph©n tÝch sù kết hợp biện pháp phát huy dân chủ kỷ luật lớp 9A G chia bảng thành cột H trả lời điền vào cột H c¶ líp tham gia gãp ý kiÕn G nhËn xÐt, bỉ sung ? Việc làm ơng giám đốc cho thấy ông ngời ntn? H trả lời cá nhân H lớp trao đổi G nhận xét, b sung ? Từ nhxét việc lµm cđa Hoạt động trị _ I.Đặt vấn đề Cã d©n chđ: Các bạn sôi thảo luận, đề xuất tiêu cụ thể Các biện pháp thực vấn đề chung Tự nguyện tham gia hoạt động tập thể Thành lập “Đội niên cờ đỏ” Thiếu dân chủ Cơng nhân khơng đợc bàn bạc, góp ý yêu cầu GĐ Sức khỏe củ công nhân giảm sút CN kiến nghị cải thiện lao động, đời sống vật chất tinh thần, nhng không đợc chấp nhận GĐ: độc đoán, chuyên quyền, gia trởng II.Nội dung học 1-Thế Dân chđ, kØ lt ? DC lµ: (11)lớp 9A ông GĐ em rút häc gi H trao đổi, phát biểu G nhxét kết luận G kết luận chuyển ý G tổ chức cho h/s thảo luận theo nhóm chia lớp thành nhóm G giao câu hỏi cho học sinh H cử đại diện nhóm, th kí G híng dẫn nhóm thảo luận ( có gợi ý) Nhóm 1: Câu 1: Em hiểu DC? Câu 2: Thế tính kỉ luật? Nhóm 2: C©u 1: D©n chđ, kØ lt thĨ hiƯn ntn? Câu 2: Tác dụng dân chủ kỉ luật? Nhóm 3: Câu 1: Vì sống cần phải có Dân chủ, kỉ luật Câu 2: Chúng ta cần rèn luyện D©n chđ, kØ lt ntn? Cử đại diện nhóm trình bày H góp ý kiến G nhxÐt, bỉ sung G híng dÉn, H rót bµi häc G trình nội dung học lên bảng -H ghi vào G nhắc lại nội dung học G kÕt ln chun ý G HS c¶ líp phân tích t-ợng học tập cuéc gia Mäi ngêi gãp ý kiÕn thùc kiểm tra giám sát Kỉ luật là: Tuân theo quy luật cộng đồng Hành động thống để đạt chất l-ợng cao 2-T¸c dơng: Tạo thống cao nhận nhận thức, ý trớ v hnh ng Tạo điều kiện cho phát triển cá nhân XD xà hội phát triển mặt Rèn luyện ntn? Mọi ngời cần tự giác chấp hành kỷ luật Các cán lãnh đạo, tổ chức XH tạo điều kiện cho cá nhân phát huy Dân chủ, kỉ luật HS lời bố mẹ thực quy định trờng III.Bµi tËp (12)sống, quan hệ XH G đa câu hỏi H trả lơì G b sung, hng đến ý d©n chđ ý : a,b,d IV Củng cố G khái quát nội dung häc V H íng dÉn HS häc ë nhµ : H nhà học cũ, đọc tiếp su tầm ca dao, tục ngữ nói dân chủ, lỷ luật - lµm bµi tËp sè 2,3,4 ( SGK- 11) Rót kinh nghiƯm: Ngày soạn: 9- 2010 Ngày dạy : -2010 TiÕt : Bµi 4- Bảo vệ hoà bình A Mục tiªu: +Kiến thức : -Học sinh cần hiểu đợc hồ bình khát vọng nhân loại, mang lại hạnh phúc cho ngời.Hiểu đợc hậu quả, tác hại chiến tranh (13)+Kỹ : Tích cực tham gia vào hoạt động hồ bình chống chiến tranh, vận động ngời tham gia + Thái độ : -u hồ bình, gét chiến tranh B.Chuẩn bị: GV đọc tài liệu, tranh ảnh HS đọc mới, học cũ C.Tiến trình lên lớp I ổ n định tổ chức: II Kiểm tra c: 1 - HS lên bảng làm tập 1,2 trang 11 SGK 2 - Những câu tục ngữ sau đâycâu nói tính kỷ luật ? -Ao có bờ , sơng có bến - Đất có lề , quê có thói - Ăn có chừng , chơi có độ -Tiên học lễ, hậu học văn - Nớc có vua, chùa có bụt III Bµi míi Hoạt động Thầy -Cho h/s th¶o luËn theo nhãm: nhãm Cử đại diện nhóm đọc thơng tin sgk GV sử dụng tranh sgk để thảo luận G treo tranh lên bảng Cỏc nhúm c thụng tin v xem tranh G đặt câu hỏi? Nhóm 1: Câu 1: Em có suy nghĩ đọc thông tin xem ảnh Câu 2: Chiến tranh gây lên hậu cho ngời? Chiến tranh gây hậu cho trẻ em Hoạt động Trò -I Đặt vấn đề Nhãm Sù tµn khèc cđa chiÕn tranh Giá trị hoà bình Sự cần thiết ngăn chặn chiến tranh bảo vệ hoà bình Hậu : CTTG làm 10 triệu ngời chÕt CTTG2 lµm 60 triƯu ngêi chÕt Tõ 1900 -> 2000 chiến tranh làm: triệu trẻ em chết 6 triệu trẻ em thơngtích tàn phế 20 triệu trẻ em sống bơ vơ (14)Nhóm C1: Vì phải ngăn ngừa chtranh bảo vệ hoà bình C Cn phi lm để ngăn ngừa ctranh bảo vệ hồ bình Nhãm C1: Em có suy nghĩ đế quốc Mĩ gây ctranh Việt Nam? C2 Em rút học sau thảo luận thông tin ảnh Các nhóm thảo luận G hớng dẫn nhóm trình bày H trình bµy HS nhËn xÐt GV đánh giá, xem xét G kết luận chuyển ý G giúp h/s hiểu đợc hồ bình hoạt động nhằm bảo vệ hồ bình, học sinh liên hệ thân ? Thế hồ bình ? BiĨu lòng yêu hoà bình ? Nhõn loi nói chung dân tộc ta nói riêng phải làm để bảo vệ hồ bình GV HS m thoi theo cõu hi buộc phải lính cầm súng giết ngời Nhóm HS trả lêi Nhãm II.Néi dung bµi häc 1 Hoà bình : - Khụng cú chin tranh hay sung đột vũ trang - Là mối quan hệ hiểu biết tơn trọng bình đẳng quốc gia,DT, ngời với ngời - khát vọng nhân loại 2 Biểu lòng yêu hoà bình - Giữ gìn sống bình yên - Dựng long thng lng m phỏn đê giải mâu thuẫn - không để xảy chiến tranh sung đột 3 RÌn lun (15)H trình bày, nhận xét G nhận xÐt, bỉ sung H ghi vµo vë HS lµm bµi tËp Bµi tËp 1/16 Bµi tËp 4/16 H tham gia tiểu phẩm phân vai lời thoại H lớp nhận xét G nhận xét, đánh giá mäi ngêi DT tích cực nghiệp bảo vệ hồ bình cơng lý TG III.Luyện tập H lµm bµi tËp 1,4 (SGK- 14) IV Cđng cè G kh¸i qu¸t néi dung bµi häc V HD HS häc ë nhµ : -Lµm bµi tËp sè : ,3 ( SGK- 14)
- Xem thêm -

Xem thêm: Học sinh làm bài tập trên bảng, Học sinh làm bài tập trên bảng