Đề kiểm tra HKI Tin học 8 2020-2021

8 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:22

Hãy mô tả thuật toán đổi giá trị của các biến nói trên để x và y có giá trị tăng dầnA. Gợi ý làm bài:.[r] (1)PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm) Câu Trong Pascal, câu lệnh điều kiện sau viết đúng? A.if (a mod 2) =0 then write(‘a la so chan’); B.if a := then a := a + 1; C.if x = y; then writeln(y); D.if a > b else write(a); Câu A khai báo biến với kiểu liệu số nguyên, X biến với kiểu liệu xâu Phép gán hợp lệ là: A.A:= 4.5 B. X:= 57 C.X:= ‘1234’ D.A:=‘Tong’ Câu Tính giá trị cuối c, biết rằng: a:= 3; b:= 5; a:= a + b; c:= a+b; A.5 B.3 C.13 D.8 Câu Nhập số thực a, b từ bàn phím Viết chương trình tính tổng số a, b Để khai báo cho toán ta sử dụng câu lệnh khai báo nào? A.Var a, b, tong : char; B.Var a, b, tong : integer; C.Var a, b, tong : string; D.Var a , b, tong : real; Câu Cho a:= 2; b:= 3; Kết sau thực câu lệnh là: if a<>b then writeln(‘a<>b’) else writeln(‘a=b’); A.a=b B.a>b C.a<b D.a<>b Câu Kết phép toán 63 div mod + bao nhiêu? A.7 B.1 C.5 D.2 Câu Trong câu lệnh Pascal sau, câu viết đúng: A.If x:=5 then; a=b B.If x>5 then a:=b else a<>b; C.If x>5; then a:=b D.If; x>5 then a:=b Câu Nếu cho x = 10, giá trị x sau câu lệnh: if x > then x := x + 5; A.20 B.10 C.15 D.5 (2)TRƯỜNG THCS HƯNG THÀNH (Đề thi có 02 trang) NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN TIN HỌC – Khối lớp 8 Thời gian làm : 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ tên học sinh : Lớp: Chữ ký giám khảo Điểm thi (Học sinh trả lời cách khoanh tròn vào đáp án đúng.) PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm) Câu Trong Pascal, câu lệnh điều kiện sau viết đúng? A.if x = y; then writeln(y); B.if (a mod 2) =0 then write(‘a la so chan’); C.if a := then a := a + 1; D.if a > b else write(a); Câu Kết phép toán 63 div mod + bao nhiêu? A.7 B.2 C.1 D.5 Câu A khai báo biến với kiểu liệu số nguyên, X biến với kiểu liệu xâu Phép gán hợp lệ là: A.A:=‘Tong’ B. X:= 57 C.X:= ‘1234’ D.A:= 4.5 Câu Nhập số thực a, b từ bàn phím Viết chương trình tính tổng số a, b Để khai báo cho toán ta sử dụng câu lệnh khai báo nào? A.Var a, b, tong : string; B.Var a , b, tong : real; C.Var a, b, tong : integer; D.Var a, b, tong : char; Câu Cho a:= 2; b:= 3; Kết sau thực câu lệnh là: if a<>b then writeln(‘a<>b’) else writeln(‘a=b’); A.a<>b B.a=b C.a>b D.a<b Câu Trong câu lệnh Pascal sau, câu viết đúng: A.If x:=5 then; a=b B.If x>5; then a:=b C.If; x>5 then a:=b D.If x>5 then a:=b else a<>b; Câu Nếu cho x = 10, giá trị x sau câu lệnh: if x > then x := x + 5; A.20 B.10 C.5 D.15 Câu Tính giá trị cuối c, biết rằng: a:= 3; b:= 5; a:= a + b; c:= a+b; A.13 B.3 C.8 D.5 PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (3.0 điểm) Câu Viết chương trình nhập vào hai số a,b Kiểm tra tổng chúng có phải số dương chia hết cho hay khơng? (1.0đ) Câu 10 Viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương a b Máy hỏi tổng hai số bao nhiêu? Nếu ta nhập máy thơng báo “Chúc mừng! Bạn tính đúng!” Nếu ta nhập sai máy thơng báo “Rất tiếc! Bạn tính sai” máy kết hình? (1.0đ) Câu 11 Cho hai biến x y Hãy mơ tả thuật tốn đổi giá trị biến nói để x y có giá trị tăng dần? (1.0đ) HẾT (3)(Học sinh trả lời cách khoanh tròn vào đáp án đúng.) PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm) Câu Trong Pascal, câu lệnh điều kiện sau viết đúng? A.if (a mod 2) =0 then write(‘a la so chan’); B.if a > b else write(a); C.if x = y; then writeln(y); D.if a := then a := a + 1; Câu Nhập số thực a, b từ bàn phím Viết chương trình tính tổng số a, b Để khai báo cho toán ta sử dụng câu lệnh khai báo nào? A.Var a, b, tong : integer; B.Var a , b, tong : real; C.Var a, b, tong : char; D.Var a, b, tong : string; Câu Trong câu lệnh Pascal sau, câu viết đúng: A.If; x>5 then a:=b B.If x>5; then a:=b C.If x:=5 then; a=b D.If x>5 then a:=b else a<>b; Câu Cho a:= 2; b:= 3; Kết sau thực câu lệnh là: if a<>b then writeln(‘a<>b’) else writeln(‘a=b’); A.a=b B.a<b C.a>b D.a<>b Câu A khai báo biến với kiểu liệu số nguyên, X biến với kiểu liệu xâu Phép gán hợp lệ là: A.A:=‘Tong’ B.X:= ‘1234’ C. X:= 57 D.A:= 4.5 Câu Kết phép toán 63 div mod + bao nhiêu? A.1 B.7 C.2 D.5 Câu Nếu cho x = 10, giá trị x sau câu lệnh: if x > then x := x + 5; A.5 B.10 C.15 D.20 Câu Tính giá trị cuối c, biết rằng: a:= 3; b:= 5; a:= a + b; c:= a+b; (4)TRƯỜNG THCS HƯNG THÀNH (Đề thi có 02 trang) NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN TIN HỌC – Khối lớp 8 Thời gian làm : 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ tên học sinh : Lớp: Chữ ký giám khảo Điểm thi (Học sinh trả lời cách khoanh tròn vào đáp án đúng.) PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm) Câu Kết phép toán 63 div mod + bao nhiêu? A.1 B.2 C.5 D.7 Câu Trong Pascal, câu lệnh điều kiện sau viết đúng? A.if x = y; then writeln(y); B.if a > b else write(a); C.if a := then a := a + 1; D.if (a mod 2) =0 then write(‘a la so chan’); Câu Cho a:= 2; b:= 3; Kết sau thực câu lệnh là: if a<>b then writeln(‘a<>b’) else writeln(‘a=b’); A.a=b B.a>b C.a<>b D.a<b Câu Trong câu lệnh Pascal sau, câu viết đúng: A.If x>5 then a:=b else a<>b; B.If x:=5 then; a=b C.If x>5; then a:=b D.If; x>5 then a:=b Câu Nếu cho x = 10, giá trị x sau câu lệnh: if x > then x := x + 5; A.10 B.15 C.20 D.5 Câu A khai báo biến với kiểu liệu số nguyên, X biến với kiểu liệu xâu Phép gán hợp lệ là: A.A:= 4.5 B. X:= 57 C.A:=‘Tong’ D.X:= ‘1234’ Câu Tính giá trị cuối c, biết rằng: a:= 3; b:= 5; a:= a + b; c:= a+b; A.8 B.13 C.5 D.3 Câu Nhập số thực a, b từ bàn phím Viết chương trình tính tổng số a, b Để khai báo cho toán ta sử dụng câu lệnh khai báo nào? A.Var a, b, tong : char; B.Var a, b, tong : integer; C.Var a , b, tong : real; D.Var a, b, tong : string; PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (3.0 điểm) Câu Viết chương trình nhập vào hai số a,b Kiểm tra tổng chúng có phải số dương chia hết cho hay không? (1.0đ) Câu 10 Viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương a b Máy hỏi tổng hai số bao nhiêu? Nếu ta nhập máy thơng báo “Chúc mừng! Bạn tính đúng!” Nếu ta nhập sai máy thơng báo “Rất tiếc! Bạn tính sai” máy kết hình? (1.0đ) Câu 11 Cho hai biến x y Hãy mô tả thuật tốn đổi giá trị biến nói để x y có giá trị tăng dần? (1.0đ) HẾT (5)(6)MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Bài tốn thuật tốn Mơ tả thuật tốn Một chương trình mơ tả của thuật toán Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 1 0.25 5 1 0.25 5 2 0.5 10 Dữ liệu biến trong chương trình Một số kiểu dữ liệu chuẩn Chương trình đơn giản với dữ liệu kiểu số Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 1 0.25 5 1 1 20 1 0.25 5 3 1.5 30 Cấu trúc tuần tự Biết câu lệnh vào Nhập thông tin từ bàn phím đưa thơng tin màn hình Các dạng câu lệnh chương trình Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 1 0.25 5 1 1 20 1 0.25 5 3 1.5 30 Cấu trúc rẽ nhánh Hiểu câu lệnh ghép Câu lệnh rẽ nhánh khuyết và đầy đủ Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 1 0.25 5 1 0.25 5 1 1 20 3 1.5 30 Tổng số câu: Tổng số điểm: Tỉ lệ %: (7)5 A B D B 6 D D B A 7 D B B C 8 A C C C Phần đáp án câu tự luận: Câu 9 Viết chương trình nhập vào hai số a,b Kiểm tra tổng chúng có phải số dương và chia hết cho hay không? Gợi ý làm bài: Program hai_so_a_va_b; Uses crt; Var a,b :Integer; Begin Clrscr; Write (‘Hay nhap so thu nhat: ’); (0.25đ) Readln (a); Write (‘Hay nhap so thu hai: ’); (0.25đ) Readln (b); If (a+b)>0 and (a+b) mod =0 then writeln (‘Tong cua a va b la so duong va chia het cho 3’) else writeln (‘Tong cua a va b khong la so duong va khong chia het cho 3’); (0.5đ) (8)Clrscr; Write (‘Hay nhap so thu nhat: ’); (0.25đ) Readln (a); Write (‘Hay nhap so thu hai: ’); (0.25đ) Readln (b); Write (‘Tong ban tinh duoc la: ’); (0.25đ) Readln (tong); If tong=a+b then writeln (‘Chuc mung! Ban da tinh dung!’) (0.25đ) else writeln (‘Rat tiec! Ban da tinh sai!’); Readln; End. Câu 11 Cho hai biến x y Hãy mơ tả thuật tốn đổi giá trị biến nói để x y có giá trị tăng dần? Gợi ý làm bài: INPUT: hai biến x y. OUTPUT: x y có giá trị tăng dần. Mơ tả thuật tốn: - Bước 1: Nhập x, y. (0.25đ) - Bước 2: Nếu x<y chuyển đến bước 4. (0.25đ) - Bước 3: tg ← x; (0.25đ) x ← y; Y← tg;
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra HKI Tin học 8 2020-2021, Đề kiểm tra HKI Tin học 8 2020-2021