vẽ theo mẫu mĩ thuật 1 nguyễn thị bích trâm thư viện tư liệu giáo dục

2 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:18

- Tổ chức cho học sinh chăm sóc bà Lê Thị Con.. - Có kế hoạch tổ chức cho học sinh học hè.[r] (1)II Kế hoạch tháng 4: 1.Công tác trì số lượng: - Bằng nhiều hình thức, giỏo viờn ch nhim cn lm tốt công tác tr× sĩ số, sè hạn chế häc sinh nghØ häc dµi ngµy - Các lớp làm tốt cơng tác theo dừi học sinh có kế hoạch để làm tốt cơng tác trì sĩ số - Nâng cao hiệu việc giáo dục toàn diện để làm tốt cụng tỏc ph cp vng chc 2.Công tác dạy vµ häc: - Phát động thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày 30-4, 1-5 - CM kết hợp TPT kiểm tra nề nếp đột xuất - GV nghiêm túc việc soạn bài, soạn có chất lợng, tăng cờng việc chấm chữa cho học sinh - Nâng cao chất lợng dạy học tăng cng công tác kiểm tra tra học sinh giáo viên - Tng cng bi dng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu để nâng cao chất lượng, trỡ tốt cụng tỏc bồi dưỡng cho học sinh lớp chuyờn - Tăng cường công tác bồi dưỡng cho học sinh lớp 1,2,3 để thi trường vào cuối tháng - Thanh tra toàn diện 1-2 giáo viên - Ôn tập tốt cho học sinh để thi cuối năm đạt kết tốt - Tổ chức ụn tập cho học sinh thi học kỡ ( tổ chức thi vào ngày7/5) - Hỡnh thức thi: đổi giỏo viờn coi, chấm thi theo đề chung phũng 3.Hoạt động khỏc. - Chăm sóc thảm cỏ trồng, vƯ sinh trưêng líp - Tổ chức cho học sinh chăm sóc khu di tích Giàng Phao - Tổ chức thi học kì - Thi vỡ chữ đẹp cho lớp theo đề chung trường - Thi sỏng kiến kinh nghiệm Trung Sơn, ngày tháng năm 2010 Chuyên môn Lê Thị Thuý Hồng KÕ hoạch tháng 5 (2)1 Công tác trì số lượng: - Bằng nhiều hình thức, giỏo viờn ch nhim cn lm tốt công tác tr× sĩ số, sè hạn chế häc sinh nghØ häc đặc biệt đợt cuối năm - Các lớp làm tốt cơng tác theo dừi học sinh có kế hoạch để làm tốt cơng tác trì sĩ số 2 Công tác dạy học: - Phát động thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày 15- 5; 19 -5 - CM kết hợp TPT kiểm tra nề nếp cuối năm - Kiểm tra đột xuất hồ sơ, tiết dạy - Tiếp tục triển khai chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin - GV nghiêm túc việc soạn bài, soạn có chất lợng, chỳ trng cõu hi bi cho nhúm A, tăng cờng việc chấm chữa cho học sinh - Nâng cao chất lợng dạy học tăng cng công tác kiểm tra tra học sinh giáo viên - Tng cng ph o học sinh yếu để nâng cao chất lượng để học sinh tham gia thi học kỡ đạt kết tốt - Tăng cường công tác rèn chữ giữ cho học sinh, chọn lớp học sinh tham gia thi trường vào đầu tháng - Thanh tra toàn diện 1-2 giáo viên - Ôn tập tốt cho học sinh để thi cuối năm đạt kết tốt - Hỡnh thức thi: đổi giỏo viờn coi, chấm thi theo đề chung ca phng 3 Hot ng khỏc. - Chăm sóc thảm cỏ trồng, vệ sinh trờng lớp - Tổ chức cho học sinh chăm sóc bà Lê Thị Con - Có kế hoạch tổ chức cho học sinh học hè - Tổ chức thi VSCĐ lần - Thi sáng kiến kinh nghiệm Trung Sơn, ngày tháng năm 2010 Chuyên môn
- Xem thêm -

Xem thêm: vẽ theo mẫu mĩ thuật 1 nguyễn thị bích trâm thư viện tư liệu giáo dục, vẽ theo mẫu mĩ thuật 1 nguyễn thị bích trâm thư viện tư liệu giáo dục