vẽ theo mẫu mĩ thuật 1 nguyễn thị bích trâm thư viện tư liệu giáo dục

8 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:18

An có tờ bìa hình vuông, An cắt đi 1 4 tờ bìa rồi đố Bình hãy chia phần còn lại thành 4 phần bằng nhau ( về hình dạng và kích thước).. Người ta ngăn miếng đất hình chữ nhật thành 2 mản[r] (1)ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5 ĐỀ 1 1.Muốn viết tất số tự nhiên từ đến 1000 phải dùng bao nhiêu chữ số 5? ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… ……… …… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …… 2 Điền chữ số thích hợp vào trống để tổng ba chữ số liền nhau bằng 23: ……… ……… …… ……… …… (2)……… …… 3 Tích số tự nhiên liên tiếp 024 Tìm số ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… …… (3)……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… …… ……… …… ……… …… 4 Hịa đố Bình số học sinh trường Hịa cuối năm học có học sinh nhận thưởng? Biết số học sinh nhận thưởng số có ba chữ số, chữ số hàng trăm chữ số hàng đơn vị giống Nếu nhân số với 6 tích số có ba chữ số tích có chữ số ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… …… (4)……… ……… …… ……… …… ……… …… 5.Chứng tỏ rằng: 1011 + 102+ 1 103+ + 200 <1 ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… …… (5)……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… …… ……… …… ……… …… 6 Giá loại rau tháng thấp tháng 20% , giá loại rau đó tháng 11 lại cao tháng 20% Như giá loại rau tháng 11 tăng hay giảm so với tháng 7? ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… …… (6)……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… …… 8 An có tờ bìa hình vng, An cắt 14 tờ bìa đố Bình chia phần cịn lại thành phần ( về hình dạng kích thước) Em giúp Bình ! 9 Người ta ngăn miếng đất hình chữ nhật thành mảnh: mảnh hình vng mảnh hình chữ nhật Biết chu vi ban đầu chu vi hình vng 28m Diện tích ban đầu diện tích hình vuông 224 m2 (7)……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… ……… ……… …… ……… …… ……… …… ……… ……… ……… ……… …… (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: vẽ theo mẫu mĩ thuật 1 nguyễn thị bích trâm thư viện tư liệu giáo dục, vẽ theo mẫu mĩ thuật 1 nguyễn thị bích trâm thư viện tư liệu giáo dục