hoa giấy chùm mĩ thuật 1 nguyễn thanh tảy thư viện tư liệu giáo dục

10 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:17

Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng ngh[r] (1)Sở/Phịng GD - ĐT Đơng Hải Trường: Tiểu học Long Điền Tiến A, Năm học: 2009 – 2010 Tổ chuyên môn: Họ tên giáo viên: Hồ Thanh Ngào Môn học phân công giảng dạy: Dạy lớp 2 1 Đámh giá, xếp loại: (Các từ viết tắt bảng: a, b, c, d tiêu chí tương ứng với yêu cầu l nh v c)ĩ ự Các Lĩnh vực, yêu cầu Điểm đạt tiêu chí Ghi chú a b c d điểmTổng I Lĩnh vực Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống 1. Nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm công dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc 10 10 10 10 40 2. Chấp hành sách, pháp luật Nhà nước 10 10 37 3. Chấp hành quy chế ngành, quy định nhà trường, kĩ luật lao động 10 10 10 38 4. Đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống biểu tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên nghề nghiệp; tín nhiệm đồng nghiệp, học sinh cộng đồng 10 9 36 5. Trung thực cơng tác; đồn kết quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân học sinh 10 8 35 II Lĩnh vực Kiến thức 1 Kiến thức 10 9 36 2. Kiến thức tâm lý học sư phạm tâm lý lứa tuổi, giáo dục tiểu học 9 35 3. Kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh 10 10 10 10 40 4. Kiến thức phổ thơng trị, xã hội nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc 9 10 34 (2)2 Những điểm mạnh: - - - 3 Những điểm yếu: - - - 4 Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu: - - - 5 Ý kiến bảo lưu giáo viên (do giáo viên tự ghi): - - - , ngày tháng năm 2010 TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN (Ký ghi rõ họ tên) 6 Xếp loại chung ý kiến Hiệu trưởng: - - - , ngày tháng năm 2010 HIỆU TRƯỞNG (3)Sở/Phịng GD - ĐT Đơng Hải Trường: Tiểu học Long Điền Tiến A, Năm học: 2009 – 2010 Tổ chuyên môn: Khối 2 Họ tên giáo viên: Hồ Hồng Điểm Môn học phân công giảng dạy: Dạy lớp 2 1 Đámh giá, xếp loại: (Các từ viết tắt bảng: a, b, c, d tiêu chí tương ứng với yêu cầu l nh v c)ĩ ự Các Lĩnh vực, yêu cầu Điểm đạt tiêu chí Ghi chú a b c d điểmTổng I Lĩnh vực Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống 1. Nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm cơng dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc 9 9 36 2. Chấp hành sách, pháp luật Nhà nước 9 10 36 3. Chấp hành quy chế ngành, quy định nhà trường, kĩ luật lao động 9 10 37 4. Đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống biểu tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên nghề nghiệp; tín nhiệm đồng nghiệp, học sinh cộng đồng 9 10 9 37 5. Trung thực cơng tác; đồn kết quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân học sinh 10 9 10 38 II Lĩnh vực Kiến thức 1 Kiến thức 8 8 32 2. Kiến thức tâm lý học sư phạm tâm lý lứa tuổi, giáo dục tiểu học 32 3. Kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh 8 33 4. Kiến thức phổ thơng trị, xã hội nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc 9 8 33 (4)2 Những điểm mạnh: - Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật của Nhà nước - Có ý thức tổ chức kỉ luật, chấp hành nghiêm điều động, phân công tổ chức; có ý thức tập thể. - Chấp hành tốt quy chế ngành, quy định quan đơn vị Tự giác thực hiện kỷ luật lao động chấp hành kỷ cương nếp nhà trường. 3 Những điểm yếu: - Chưa nhanh nhẹn hoạt động giảng dạy. 4 Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu: - Gương mẫu thực vận động gia đình, người xung quanh chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước - Khắc phục điểm yếu nêu cách tự rèn luyện rút kinh nghiệm đồng nghiệp. 5 Ý kiến bảo lưu giáo viên (do giáo viên tự ghi): - - - Long Điền, ngày 21 tháng năm 2010 TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN (Ký ghi rõ họ tên) 6 Xếp loại chung ý kiến Hiệu trưởng: - - - , ngày tháng năm 2010 HIỆU TRƯỞNG (5)Sở/Phịng GD - ĐT Đơng Hải Trường: Tiểu học Long Điền Tiến A, Năm học: 2009 – 2010 Tổ chuyên môn: Khối 2 Họ tên giáo viên: Đỗ Tuyết Nhung Môn học phân công giảng dạy: Dạy lớp 2 1 Đámh giá, xếp loại: (Các từ viết tắt bảng: a, b, c, d tiêu chí tương ứng với yêu cầu l nh v c)ĩ ự Các Lĩnh vực, yêu cầu Điểm đạt tiêu chí Ghi chú a b c d điểmTổng I Lĩnh vực Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống 1. Nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm cơng dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc 8 10 35 2. Chấp hành sách, pháp luật Nhà nước 10 9 37 3. Chấp hành quy chế ngành, quy định nhà trường, kĩ luật lao động 8 10 35 4. Đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống biểu tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên nghề nghiệp; tín nhiệm đồng nghiệp, học sinh cộng đồng 9 10 10 38 5. Trung thực cơng tác; đồn kết quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân học sinh 10 8 35 II Lĩnh vực Kiến thức 1 Kiến thức 8 30 2. Kiến thức tâm lý học sư phạm tâm lý lứa tuổi, giáo dục tiểu học 8 31 3. Kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh 8 30 4. Kiến thức phổ thông trị, xã hội nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc 7 8 30 (6)2 Những điểm mạnh: - Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật của Nhà nước - Có ý thức tổ chức kỉ luật, chấp hành nghiêm điều động, phân công tổ chức. - Hồn thành nhiệm vụ phân cơng. 3 Những điểm yếu: - Chưa báo cáo kịp thời, trung thực vi phạm đồng nghiệp. - Chưa mạnh dạng, tích cực phát biểu ý kiến xây dựng chuyên môn. 4 Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu: - Duy trì phát huy điểm mạnh. - Báo cáo kịp thời, trung thực với Ban giám hiệu dấu hiệu vi phạm quy chế, quy định ngành quan đơn vị. 5 Ý kiến bảo lưu giáo viên (do giáo viên tự ghi): - - - Long Điền, ngày 21 tháng năm 2010 TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN (Ký ghi rõ họ tên) 6 Xếp loại chung ý kiến Hiệu trưởng: - - - , ngày tháng năm 2010 HIỆU TRƯỞNG (7)Sở/Phòng GD - ĐT Đông Hải Trường: Tiểu học Long Điền Tiến A, Năm học: 2009 – 2010 Tổ chuyên môn: Khối 2 Họ tên giáo viên: Bùi Thị Ái Triều Môn học phân công giảng dạy: Dạy lớp 2 1 Đámh giá, xếp loại: (Các từ viết tắt bảng: a, b, c, d tiêu chí tương ứng với yêu cầu l nh v c)ĩ ự Các Lĩnh vực, yêu cầu Điểm đạt tiêu chí Ghi chú a b c d điểmTổng I Lĩnh vực Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống 1. Nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm công dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc 8 7 30 2. Chấp hành sách, pháp luật Nhà nước 8 8 32 3. Chấp hành quy chế ngành, quy định nhà trường, kĩ luật lao động 8 31 4. Đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống biểu tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên nghề nghiệp; tín nhiệm đồng nghiệp, học sinh cộng đồng 8 7 30 5. Trung thực công tác; đoàn kết quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân học sinh 7 8 30 II Lĩnh vực Kiến thức 1 Kiến thức 7 8 30 2. Kiến thức tâm lý học sư phạm tâm lý lứa tuổi, giáo dục tiểu học 8 7 30 3. Kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh 6 6 24 4. Kiến thức phổ thơng trị, xã hội nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc 8 7 29 (8)2 Những điểm mạnh: - Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật của Nhà nước - Tự giác thực kỷ luật lao động chấp hành kỷ cương nếp nhà trường. - Tâm huyết với nghề, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo Quan hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp Tận tuỵ với công việc, ln hồn thành tốt nhiệm vụ phân cơng - Sống có lý tưởng, mục đích, có ý vượt khó vươn lên; có lối sống hồ nhập với cộng đồng. 3 Những điểm yếu: - Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng để tiến bộ. - Công tác phụ đạo học sinh yếu đạt kết chưa cao. 4 Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu: - Duy trì phát huy điểm mạnh. - Cần bám sát theo kế hoạch, phối hợp gia đình nhà trường để cơng tác phụ đạo học sinh yếu đạt kết tốt hơn. 5 Ý kiến bảo lưu giáo viên (do giáo viên tự ghi): - - - Long Điền, ngày 21 tháng năm 2010 TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN (Ký ghi rõ họ tên) 6 Xếp loại chung ý kiến Hiệu trưởng: - - - , ngày tháng năm 2010 HIỆU TRƯỞNG (9)Sở/Phịng GD - ĐT Đơng Hải Trường: Tiểu học Long Điền Tiến A, Năm học: 2009 – 2010 Tổ chuyên môn: Khối 2 Họ tên giáo viên: Nguyễn Quốc Hải Môn học phân công giảng dạy: Dạy lớp 2 1 Đámh giá, xếp loại: (Các từ viết tắt bảng: a, b, c, d tiêu chí tương ứng với yêu cầu l nh v c)ĩ ự Các Lĩnh vực, yêu cầu Điểm đạt tiêu chí Ghi chú a b c d điểmTổng I Lĩnh vực Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống 1. Nhận thức tư tưởng trị với trách nhiệm công dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc 7 8 31 2. Chấp hành sách, pháp luật Nhà nước 8 8 32 3. Chấp hành quy chế ngành, quy định nhà trường, kĩ luật lao động 5 19 4. Đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống biểu tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên nghề nghiệp; tín nhiệm đồng nghiệp, học sinh cộng đồng 8 27 5. Trung thực cơng tác; đồn kết quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân học sinh 7 8 30 II Lĩnh vực Kiến thức 1 Kiến thức 6 26 2. Kiến thức tâm lý học sư phạm tâm lý lứa tuổi, giáo dục tiểu học 8 29 3. Kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh 7 29 4. Kiến thức phổ thơng trị, xã hội nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc 6 7 26 (10)Tổng số điểm / Xếp loại chung 431 Trung bình 2 Những điểm mạnh: - Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm điều động, phân công tổ chức. - Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp Quan hệ, ứng xử mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp. 3 Những điểm yếu: - Chưa chấp hành tốt quy chế ngành, quy định quan đơn vị. - Chưa mạnh dạng phát biểu ý kiến hoạt động giáo dục. 4 Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu: - Cần phải gương mẫu thực nghĩa vụ cơng dân, tích cực tham gia hoạt động chính trị, xã hội Có ý thức tổ chức kỉ luật - Cần phải có ý vượt khó vươn lên Tự giác thực kỷ luật lao động chấp hành kỷ cương nếp nhà trường. 5 Ý kiến bảo lưu giáo viên (do giáo viên tự ghi): - - - Long Điền, ngày21 tháng năm 2010 TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN (Ký ghi rõ họ tên) 6 Xếp loại chung ý kiến Hiệu trưởng: - - - , ngày tháng năm 2010 HIỆU TRƯỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: hoa giấy chùm mĩ thuật 1 nguyễn thanh tảy thư viện tư liệu giáo dục, hoa giấy chùm mĩ thuật 1 nguyễn thanh tảy thư viện tư liệu giáo dục