Phim TH Nguyễn Du Lễ đón Bằng công nhận trường Chuẩn Quốc gia

10 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:16

Viết phương trình đường thẳng đi qua A và B và số đo góc  tạo bởi.. đường thẳng AB và trục Ox[r] (1)Môn : Toán - Chơng I Thêi gian: phót Họ tên:Lớp:9 Điểm Lời phê thầy cô giáo Đề bài: I.Trắc nghiệm: Câu (4điểm) Điền đúng(Đ)- sai(S) vào ô trống câu sau đây: a, 2x 1 xác định 1 2 x b, 2 2x 1 xác định với x R c, 2 ( 48 7)  7 48 d, 8 : 2 4 II.Tự luận: Câu (3 điểm) Tính: a, 2 1 4a b a( 0,b 0) a   b, 72.24 c, 3 147 Câu (3 điểm) Rút gọn: a, 3 6 5  b, 2 4 4 3 2 x x x x     ( Víi x<2 ) Bµi lµm (2) Trêng thcs Bài kiểm tra tiết Môn : Toán - Chơng I Thời gian: phút Họ tên:Lớp:9 Điểm Lời phê thầy cô giáo Đề bài: I.Trắc nghiệm: (3) 4, Giá trị biểu thức: 2 7 50 lµ: A. 7 50 ; B. 50 7 . II.Tự luận: Câu 2(4đ) Tính: 1, 2 3  27 2, (7 3 2 )( 2 3 ) 3, 4 2 ( 4) . ( 0; 4) ( 4) b a b a a b     4, (4 12  108) : 9 Câu3(3đ) Cho biểu thức: 1 1 1 : ( 0; 1) 1 1 1 y y y y y Q y y y y y                        1, Rút gọn biểu thức Q. 2, Tìm giá trị nhỏ biểu thức Q. Câu 4(1đ) Giải phơng trình: x2 2x 2 x2 2x10 4 Bµi lµm (4) Trêng thcs Bµi kiĨm tra tiÕt Môn : Toán - Chơng II Thêi gian: phót Hä vµ tên:Lớp:9 Điểm Lời phê thầy cô giáo Đề bài: I.Trắc nghiệm: Cõu 1: ng thẳng điểm A (1;3) song song với đường thẳng y = -3x +2 là: A y = - 3x – B y = -3x C y = -3x + D y = 3x + 6 Câu 2: Điểm thuộc đồ thị hám số y = 2x – là: A (-2; -1) B ( 3; 2) C ( 1; -3) D ( -1; ) Câu 3: Trong hàm số sau hàm số hàm số bậc A y = 3x – B y = - 2x C y = 3 1 x D y = 2( x – 1 2) Câu 4: Cho hàm số y = kx + hàm số y = - x – Đồ thị hai hàm số hai đường thẳng song song k bằng: A B C D – 2 Câu 5: Cho hàm số y = (2 – m) x + m – hàm số bậc m khác: A -1 B C D 1 Câu 6: Đồ thị hàm số y = 2 1 x   qua điểm có tọa độ là: (5) A m = B m = C m = D m = II.Tù luËn: Câu 9: Cho hai hàm số: y = 2x + (d1) y = 1 2 x – (d2 ) a) Vẽ đồ thị hai hàm số cho mặt phẳng tọa độ vng góc b) Gọi giao điểm đường thẳng (d1) (d2 ) A Tìm tọa độ của điểm A c) Gọi B điểm (d1) có hồnh độ – C điểm trên (d2) có tung độ – Tính diện tích OBC ( với O gốc tọa độ ) Câu 10: Cho đường thẳng (d): y = 3(x + 1) điểm A (1; 2 3 3 ) a) Tính số đo góc  tạo đường thẳng (d) trục Ox b) Gọi B giao điểm đường thẳng (d) với trục hồnh Viết phương trình đường thẳng qua A B số đo góc  tạo bởi đường thẳng AB trục Ox Bµi lµm (6) Trêng thcs Bài kiểm tra tiết Môn : Toán - Ch¬ng III Thêi gian: phút Họ tên:Lớp:9 Điểm Lời phê thầy cô giáo Đề bài: I.Tr¾c nghiƯm: Câu 1(4đ) Chọn đáp án cho câu sau 1, Hàm số y  ( m2)x3 đồng biến khi: A m2; B m 2; C m2; D m > E m < 2 2, Cặp số sau nghiệm phơng tr×nh: 5x + 4y = 8 A (0;2) , B (2;0), C (1;2), D (2;1) 3, NghiÖm hệ phơng trình: 3 5 x y x y        lµ A (-4;1), B (-4;-1), C (4;-1) , D (4;1) 4, Số nghiệm hệ phơng trình: 2 3 5 4 6 3 x y x y         lµ: A Cã mét nghiƯm nhÊt; B Cã v« sè nghiƯm; C V« nghiƯm; II.Tù ln: Câu 2(2đ) Giải hệ phơng trình: a, 2 3 2 2 3 x y x y        b, 5 9 3 1 x y x y     (7) Trêng thcs Bài kiểm tra 15 phút Môn : Toán - Ch¬ng IV Thêi gian: phút Họ tên:Lớp:9 Điểm Lời phê thầy cô giáo Đề bài: I.Tr¾c nghiƯm: Câu 1(4 đ). Chọn đáp án nhất: (8) A x1 0;x2 2 B x1 0;x2 2 C x1 0;x2 3 C x1 0;x2 3 2, Nghiệm phơng trình: x2  2 0 lµ: A x 2 ; B x 2; C x4; D Phơng trình vô nghiệm 3, Phơng trình : 5x2 3x 2 0 cã   A -31 ; B 31 ; C 37 ; D -37. 4, Phơng trình : 3x2 6x 5 0 cã  ' A -24 ; B -6 ; C 21 ; D -51 II.Tù luận: Câu 2 (4 điểm): Giải phơng trình a, 2x2  5x 1 0 b, 2x2  2x 1 0 C©u 3 (2 điểm): Cho phơng trình: 2 2( 3) 3 0 xm m   (1). a, TÝnh ' . b, Tìm điều kiện m để phơng trình (1) có hai nghiệm phân biệt. Bµi lµm (9) Bµi kiĨm tra tiết Môn : Toán - Chơng IV Thêi gian: phót Họ tên:Lớp:9 Điểm Lời phê thầy cô giáo Đề bài: I.Trắc nghiệm: Cõu 1.(4điểm): Chọn đáp án : 1, Hàm số 2 2 yx đồng biến khi: A x < ; B x > ; C x < ; D x > 0. 2, Phơng trình 2x2 3x 1 0 cã nghiƯm lµ: A 1 1; 2 x  x  ; B 1 1; 2 xx  ; C x1 2;x2 3; D Phơng trình vô nghiệm. 3, Tổng nghiệm phơng trình: 3x2 5x 1 0 là: A 5 3; B 5 3  ; C 1 3  ; D 3 5  4, TÝch c¸c nghiệm phơng trình: 5x2 2x 1 0 lµ: A 1 5  ; B 1 5; C 2 5 ; D 2 5  II.Tù luËn: Câu 2 (2 điểm): Vẽ đồ thị hàm số 2 1 2 yx (10) b, Tìm m để phơng trình có nghiệm. c, Tìm m để phơng trình có cỏc nghim dng. d, Giả sử phơng trình có hai nghiệm phân biệt x x1, 2 hÃy tìm giá trị nhỏ biểu thức 2 2 1 A x x Bµi lµm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phim TH Nguyễn Du Lễ đón Bằng công nhận trường Chuẩn Quốc gia, Phim TH Nguyễn Du Lễ đón Bằng công nhận trường Chuẩn Quốc gia