vui mừng âm nhạc 1 nguyễn thơ văn thư viện tư liệu giáo dục

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:08

[r] (1)Vào trang Quản trị, chọn Thêm khối Thêm khối cột chức (thường chèn đồng hồ ta chọn Thêm khối cột chức ) Tiêu đề : điền vào Đồng Hồ Ở khung : Văn (có thể nhúng mã HTML) Copy code sau dán vào khung đó, nhấn cập nhật * Chú ý: Khi tạo xong đồng hồ, cần Sắp xếp khối để chèn vị trí Đồng Hồ Muốn thay kiểu đồng hồ kiểu đồng hồ khác, cần thay link in đậm link sau: http://www.fileden.com/files/2009/5/9/2436327/clock117.swf http://www.fileden.com/files/2009/5/9/2436327/clock136.swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(1).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(11).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(10).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(8).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(7).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(6).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(5).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(3).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(2).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(27).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(26).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(24).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(23).swf <embed src="http://www.fileden.com/files/2009/5/9/2436327/clock94.s wf" (2)(3)http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(105).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(104).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(103).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(102).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(120).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(120).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(upload.123doc.net).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(116).swf Thêm khối Thêm khối cột chức Thêm khối cột chức http://www.fileden.com/files/2009/5/9/2436327/clock117.swf http://www.fileden.com/files/2009/5/9/2436327/clock136.swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(1).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(11).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(10).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(8).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(7).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(6).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(5).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(3).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(2).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(27).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(26).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(24).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(23).swf "" http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(22).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(37).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(35).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(32).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(31).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(50).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(49).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(48).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(47).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(46).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(44).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(43).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(41).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(54).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(52).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(67).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(64).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(63).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(61).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(79).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(77).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(75).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(73).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(71).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(83).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(97).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(106).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(105).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(104).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(103).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(102).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(120).swfhttp://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(120).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(upload.123doc.net).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(116).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(115).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(114).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(129).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(125).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(124).swf http://www.fileden.com/files/2009/6/23/2487395/Clock%20(130).swf
- Xem thêm -

Xem thêm: vui mừng âm nhạc 1 nguyễn thơ văn thư viện tư liệu giáo dục, vui mừng âm nhạc 1 nguyễn thơ văn thư viện tư liệu giáo dục