c Hoang Van to truong to 4-5 phat bieu tham luan trong hoi nghi cong nhan vien chuc nam hoc 2013 - 2014.

16 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:08

- Häc sinh cã thÓ thùc hµnh theo cÆp.. S«ng cã nhiÒu phï sa.. -Tãm t¾t néi dung bµi. - LuyÖn ®äc thuéc lßng.. Bµi 2: Híng dÉn lµm nhãm.. Häc sinh.. A/ KiÓm tra bµi cò. 2) Híng dÉn häc si[r] (1)a)Giíi thiƯu bµi b)Bµi míi * Giới thiệu ví dụ dẫn đến quan hệ tỉ lệ - Nêu VD sgk - HD rót nhận xét * Giới thiệu toán cách giải - Nêu toán, tóm tắt toán - HD nêu cách giải 1, gợi ý tìm cách * Lun tËp thùc hµnh Bài 1: Hớng dẫn làm nháp - Lu ý cách rút đơn vị Bài 2: Hớng dẫn làm nhóm - Gọi nhóm chữa bảng Bài 3: Hớng dẫn làm v - Gợi ý giải cách tìm tỉ số - Chấm chữa c)Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung - Nhắc chuẩn bị sau - Nêu cách tính ví dụ - Làm bảng ví dụ (sgk ) - Chữa, nhận xét Cách 1: Bài giải: Trong ô tô đợc là: 90 : = 45 (km) Trong ô tô c l: 45 x = 180 (km) Đáp số: 180 km Cách 2: Sgk * Làm nháp, ! Hs làm bảng - Nhận xét bổ sung * Làm nhóm theo cách bảng nhóm - Các nhóm báo cáo kết - Nhận xét bổ sung * Làm vở, chữa bảng Bài giải: a/ 4000 ngời gấp 1000 ngời số lần là: 4000 : 1000 = 4(lÇn) Sau năm dân số xã tăng thêm là: 21 x = 84 (ngời) b/ 4000 ngêi gÊp 1000 ngêi sè lần là: 4000 : 1000 = 4(lần) Sau năm dân số xã tăng thêm là: 15 x = 60 (ngi) Đáp số: a/ 84 ngời b/ 60 ngêi Tập đọc Nh÷ng sÕu b»ng giÊy I/ Mơc tiªu. - Đọc tên ngời, tên địa lí nớc ngồi bài; bớc đầu đọc diễn cảm văn - Hiểu ý chính: Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân; thể khát vọng sống, khát vọng hồ bình trẻ em.Trả lời đợc câu hỏi 1,2,3 - Gi¸o dơc ý thøc tự giác học tập II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung bài, bảng phụ - Học sinh: sách, III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Gi¸o viên Học sinh A/ Kiểm tra cũ B/ Bµi míi 1) Giíi thiƯu bµi 2) Hớng dẫn học sinh luyện đọc tìm hiểu a) Luyện đọc - HD chia đoạn gọi hc sinh c + on 1: - Đọc phân vai kịch: Lòng dân - Quan sát ảnh (sgk) (2)+ Đoạn 2: + Đoạn 3: + Đoạn 4: - Đọc diễn cảm toàn b) Tìm hiểu * Cho hc sinh đọc thầm đoạn 1, GV nêu câu hỏi * Cho học sinh đọc thầm đoạn 2, GV nêu câu hỏi * Cho học sinh đọc thầm đoạn 3, GV nêu câu hỏi * Cho học sinh đọc thầm đoạn 4, GV nêu câu hỏi * Gợi ý rút nội dung, ý nghĩa đọc c) Hớng dẫn đọc diễn cảm - Hớng dẫn đọc diễn cảm - Theo dõi, uốn nắn sửa sai 3) Củng cố - dặn dò -Tóm tắt nội dung - Nhắc chuẩn bị giê sau - Đọc nối đoạn( em đọc đoạn ) kết hợp tìm hiểu giải - §äc tõ khã (sgk) - Đọc theo cặp (mỗi em đoạn) - Một em đọc c bi * Đọc thầm đoạn trả lêi c©u hái 1: - Tõ MÜ nÐm hai bom nguyên tử xuống thành phố Nhật Bản * Đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi - Xa- da- cô hi vọng kéo dài sống cách gấp sếu b»ng giÊy * Đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi 3: - Các bạn nhỏ giới gấp gửi cho cô sếu giấy * Đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi 4: - Quyên góp tiền xây tợng đài tởng nhớ nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại - Nếu đợc đứng trớc tợng đài em sẽ: * Nội dung, ý nghĩa: Mục I - §äc nèi tiÕp - 2-3 em thi đọc diễn cảm trớc lớp + Nhận xét LÞch sư X· héi ViƯt Nam cuối kỉ XIX- đầu kỉ XX I/ Mơc tiªu. - Biết vài điểm tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam đầu kỉ XX: + Về kinh tế: xuất nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, đờng ô tô, đờng sắt + Về xã hội : xuất tầng lớp mới: chủ xởng, chủ nhà buôn, công nhân - Giáo dục lòng tự hào truyền thống chống ngoại xâm nhân dân ta II/ §å dïng d¹y häc. - Giáo viên: nội dung - Học sinh: sách, III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu (3)1/ Khởi động 2/ Bài a)Hoạt động 1: (làm việc lớp) - Giới thiệu nhằm nêu đợc: + Bối cảnh nớc ta nửa cuối kỉ XIX + Những biến đổi sách cai trị thực dân Pháp - Nªu nhiƯm vơ häc tËp cho häc sinh(sgk) b) Hoạt động 2: (làm việc theo nhóm) - HD thảo luận nhóm đơi nhằm nêu bật nhiệm vụ học c) Hoạt động 3: (làm việc lớp) - Gọi nhóm trình bày kết thảo luận KL: 3/ Hoạt động nối tiếp - Tóm tắt nội dung - Nhắc chuẩn bị sau - Nªu néi dung bµi giê tríc - NhËn xÐt - Thảo luận tập theo nhóm đơi - Các nhóm thảo luận ghi kết nháp * ý1: Những thay đổi kinh tế * ý2: Những thay đổi trị * ý3: Đời sống nhân dân ta - Một vài nhóm trình bày trớc lớp - Nhận xét bổ sung - §äc to néi dung chÝnh sgk - Liªn hƯ thùc tÕ ThĨ dơc Đội hình i ng Trò chơi: Hoàng Anh, Hoàng Ỹn I/ Mơc tiªu. -Thực đợc tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang - Thực điểm số, quay phải, quay trái, quay sau - Biết cách chơi tham gia chơi đợc trũ chi - Giáo dục lòng ham thích thể dục thể thao II/ Địa điểm, ph ơng tiện. - Địa điểm: Trên sân trờng, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn - Phơng tiện: cịi III/ Néi dung vµ ph ơng pháp lên lớp. Nội dung Phơng pháp 1/ Phần mở đầu - Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu học 2/ Phần a/ Ơn đội hình, đội ngũ - GV làm mẫu động tác sau cho cán lớp huy bạn tập luyện * Tập hợp, điểm số, báo cáo sĩ số - Khởi động khp - Chạy chỗ - Chi trũ chơi khởi động * Lớp trởng cho lớp ôn lại động tác đội hình đội ngũ (cáchtập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo cáo, quay.) (4)b/ Trò chơi: Hoàng Anh, Hoàng Yến - Nêu tên trò chơi, HD luật chơi - Động viên nhắc nhở đội chơi 3/ Phần kết thúc - HD học sinh hệ thống - Nhận xét, đánh giá học - Nhận xét, đánh giá nhóm * Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi - Chơi thử 1-2 lần - Các đội chơi thức (có hình thức phạt đội thua) * Th¶ láng, håi tĩnh - Nêu lại nội dung học Thø ba ngµy 15 tháng năm 2009 Toán Luyện tập I/ Mơc tiªu. - Biết giải tốn liên quan đến tỉ lệ hai cách “ Rút đơn vị” “ Tìm tỉ số” - Rèn kĩ giải toán quan hệ tỉ lƯ - Gi¸o dơc ý thøc tù gi¸c häc tËp II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung - Học sinh: sách, III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Kiểm tra cị 2/ Bµi míi a)Giíi thiƯu bµi b)Bµi míi Bài 1: HD tóm tắt - Hng dn làm nháp - Lu ý cách rút đơn vị Bài 2: Hớng dẫn làm nhóm - Gọi nhóm chữa bảng - Nhận xét Bµi 3: Híng dẫn làm bảng - Gi ý gii bng cỏch rút đơn vị - Chấm chữa Bµi 4: Híng dÉn lµm vë - Gợi ý giải cách rút đơn vị - ChÊm ch÷a c) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung - Nhắc chuẩn bị sau - Chữa tập nhà * Đọc yêu cầu - Giải nháp + chữa bảng - Chữa, nhận xét * Đọc yêu cầu, tóm tắt toán - Giải nháp - Các nhóm báo cáo kết - Nhận xét, bổ sung Bài giải Mt ụ tụ ch c số học sinh là: 120 : = 40 (học sinh) Để chở 160 học sinh cần dùng số « t« lµ: 160 : 40 = (« t«) Đáp số: ô tô * Làm vở, chữa bảng Bài giải: S tin tr cho ngày công là: 72000 : = 36000(đồng) Số tiền trả cho ngày công là: 36000 x = 180000(đồng) Đáp số: 180000 đồng Luyện từ câu Từ trái nghĩa (5)- Bớc đầu hiểu từ trái nghĩa, tác dụng từ trái nghĩa đặt cạnh - Nhận biết đợc cặp từ trái nghĩa từ ngữ, tục ngữ(BT1); biết tìm từ trái nghĩa với từ cho trớc(BT2,3) - Gi¸o dơc ý thøc tù gi¸c häc tËp II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung bài, bảng phụ - Học sinh: s¸ch, VBT III/ Các hoạt động dạy học chủ yu Giáo viên Học sinh A/ Kiểm tra bµi cị B/ Bµi míi 1) Giíi thiƯu bµi - Nêu mục đích, yêu cầu học 2) Phần nhận xét Bµi tËp - HD so sánh nghĩa từ in đậm đoạn văn *Chốt lại: Phi nghĩa nghĩa hai từ có nghĩa trái ngợc Đó từ trái nghĩa b) Bài tập - HD học sinh làm việc cá nhân - Nhận xét - HD rút lời giải 3) Phần ghi nhớ - GV yêu cầu đọc thuộc nội dung ghi nh 4) Phần luyện tập *Bài tập HD lµm miƯng - Nhận xét, chốt lại lời giải *Bài tập - HD làm theo nhóm - Nhận xét đánh giá *Bài tập - HD đặt câu, nêu miệng - HD viết v 5) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung - Nhắc chuẩn bị sau - Chữa tập trớc - Nhận xét * Đọc yêu cầu - Đọc từ in ®Ëm(sgk) - Trao đổi nhóm đơi, so sánh nghĩa cặp từ * Nêu đọc to yêu cầu tập - Làm việc cá nhân, phát biểu ý kiến sống/chết ; vinh/nhục ; - Nhận xét đánh giá + 2-3 em đọc to phần ghi nhớ + Cả lớp học thuộc lòng * Đọc yêu cầu - Đọc từ in đậm - Suy nghĩ, phát biểu ý kiến * Đọc u cầu - Trao đổi nhóm đơi - Báo cáo kết làm việc - Nhận xét bổ sung * Đọc yêu cầu - Làm cá nhân, nêu miệng - Viết bµi vµo vë Khoa häc Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già I/ Môc tiªu. - Nêu đợc giai đoạn phát triển ngời từ tuổi vị thành niên đến tuổi già - Nhận thân em giai đoạn đời - Cã ý thức tôn trọng ngời già tự chăm sóc sức khoẻ cho thân II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung bài, trực quan - Học sinh: sách, vở, ảnh ngời thân gia đình III/ Các hoạt động dạy hc ch yu Giáo viên Học sinh 1/ Khởi động (6)a)Hoạt động 1: Làm việc với SGK *Mục tiêu: Nêu số đặc điểm chung tuổi vị thành niên, tuổi trởng thành, tuổi gi * Cách tiến hành - HD thảo luËn nhãm KL: b) Hoạt động 2:Trò chơi: Ai nhanh, * Mục tiêu: Giúp HS xác định số đặc điểm chung tuổi vị thành niên, tuổi trởng thành, tuổi già * C¸ch tiÕn hµnh - HD thảo luận nhóm đơi - Trực quan ảnh, yêu cầu Hs nhìn ảnh nêu tuæi KL: Tuyên dơng đội thắng c) Hoạt động 3: Thảo luận * Mục tiêu: Giúp HS nhận thân em giai đoạn no ca cuc i * Cách tiến hành - HD thảo luận nhóm đơi KL: 3/ Hoạt động nối tiếp - Tóm tắt nội dung - Nhắc chuẩn bị sau * Quan s¸t tranh, ¶nh sgk - Th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi câu hỏi sgk - Đại diện nhóm b¸o c¸o - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung * Nêu yêu cầu tập - Thảo luận tập theo nhóm đơi - Một vài nhóm trình bày trớc lớp giải thích t¹i l¹i chän nh vËy? * Thảo luận nhóm đơi - Các nhóm báo cáo kết thảo luận - Liên hệ thực tế thân trớc lớp * 2-3 em đọc to phần “Ghi nhớ” _ Tập làm văn Luyện tập tả cảnh I/ Mơc tiªu. - Lập đợc dàn ý cho văn tả trờng đủ phần: mở bài, thân bài, kết bài; biết lựa chọn đợc nét bật để tả trờng - Dựa vào dàn ý viết đợc đoạn văn miêu tả hồn chỉnh, xếp chi tiết hợp lí - Giáo dục ý thức tự giác học tập II/ §å dïng d¹y häc. - Giáo viên: nội dung bài, bảng phụ - Học sinh: sách, nháp, tập III/ Các hoạt động dy hc ch yu Giáo viên Học sinh A/ KiĨm tra bµi cị B/ Bµi míi 1) Giíi thiƯu bµi - Nêu mục đích, u cầu học 2) Hớng dẫn học sinh luyện tập * Bài tập - HD lËp dµn ý chi tiết - Trình bày kết quan sát - Nhận xét * Đọc yêu cầu - Trình bày kết quan sát - Lập dàn ý chi tiết (2-3 em làm bảng nhóm) (7)* Chốt lại: Bài văn tả cảnh trờng có phần *Bài tập - HD học sinh làm việc cá nhân - Chấm chữa, nhận xét(đánh giá cao đoạn viết tự nhiên, chân thực, có ý riêng) 3) Cđng cố - dặn dò -Tóm tắt nội dung - Nhắc chuẩn bị sau - Cả lớp nhận xét bổ sung Mở Thân KÕt bµi * Nêu đọc to yêu cầu bi - Làm việc cá nhân, viết đoạn văn phần thân - Hs viết bảng lớp - Sửa chữa, bổ sung m×nh _ Kĩ thuật Thêu dấu nhân (Tiết 2) I Mục tiêu: - Biết cách thêu dấu nh©n - Thêu đợc mũi thêu dấu nhân kĩ thuật, quy trình, mũi thêu tơng đối nhau, thêu đợc dấu nhân(đờng thêu bị dúm) - u thích tự hào với sản phẩm làm đợc Có ý thức giữ vệ sinh trng lp II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: nội dung bài, trực quan, vật liệu dụng cụ cắt khâu thêu - Học sinh: vải , đồ dùng khâu thêu III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Giáo viên Học sinh 1/ Khi ng 2/ Bi * Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu ? Học sinh nêu cách thêu dấu nhân ? Vật liệu dụng cụ để thêu dấu nhân? a/HD thực hành - Giáo viên hớng dẫn nhanh lại cách thêu - Giáo viên kiểm tra chuẩn bị học sinh - Giáo viên hớng dÉn häc sinh thùc hµnh - Giáo viên bao quát, giúp đỡ em lúng túng b) Đánh giá sản phẩm - Hng dn hc sinh trng bày sản phẩm - Giáo viên nêu tiêu chí đánh giá: - Giáo viên quan sát, đánh giá, biểu dơng 3/ Hoạt động nối tiếp - Tóm tắt nội dung - Nhắc chuẩn bị sau - Cả lớp hát hát: Em yêu trờng em - Học sinh nêu - Mảnh vài - Chỉ thêu khác màu vải - Kim thêu - Bót ch×, thíc, kÐo - Häc sinh theo dâi - Học sinh trng bày chuẩn bị - Học sinh thực hành thêu dấu nhân theo quy trình - Học sinh thực hành theo cặp - Giữ trật tự, giữ gìn đồ dùng thực hành - Học sinh trình bày sản phẩm, đánh giá sản phẩm theo tiêu chí sau: + Thêu đợc mũi thêu dấu nhân theo ng vch du + Các mũi thêu + Đờng thêu không bị dúm (8) Thø t ngµy 16 tháng năm 2009 Toán Ôn tập bổ sung giải toán (tiếp theo) I/ Mục tiªu. - Biết dạng quan hệ tỉ lệ(đại lợng gấp lên lần đại lợng tơng ứng giảm nhiêu lần) - Biết giải toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ hai cách “Rút đơn vị” hoc Tỡm t s - Rèn kĩ giải to¸n vỊ quan hƯ tØ lƯ - Gi¸o dơc ý thức tự giác học tập II/ Đồ dùng dạy häc. - Giáo viên: nội dung - Học sinh: sách, vở, nháp III/ Các hot ng dy hc ch yu Giáo viên Học sinh 1/ KiĨm tra bµi cị 2/ Bµi míi a)Giíi thiƯu bµi b)Bµi míi * Giới thiệu ví dụ dẫn đến quan hệ tỉ lệ - Nêu VD sgk - Chốt cách giải * Giới thiệu toán cách giải - Nêu toán, tóm tắt toán - HD nêu cách giải 1, gợi ý tìm cách * Luyện tËp thùc hµnh Bài 1: Hớng dẫn làm nháp theo nhóm - Lu ý cách rút đơn vị cách tìm tỉ số Bµi 2: Híng dẫn làm nhóm - Gọi nhóm chữa Bài 3: Hớng dẫn làm - Gợi ý giải cách tìm tỉ số - Chấm chữa c) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung - Nhắc chuẩn bị sau - Chữa tập nhà * Nêu cách tính ví dụ - Làm bảng ví dụ (sgk ) - Chữa, nhận xét Cách 1: Bài gi¶i: Muốn đắp xong nhà ngày, cần số ngời là: 12 x = 24 (ngêi) Muốn đắp xong nhà ngày, cần số ngời là: 24 : = (ngời) Đáp số: ngời Cách 2: Sgk * Làm nhóm đơi theo cách - Các nhóm báo cáo kết - Nhận xét bổ sung * Làm nhóm đơi - nhóm làm bảng nhóm theo cách, gắn bảng - Nhận xét, chữa * Làm vở, Hs chữa bảng Bài giải: 6 máy bơm gấp máy bơm số lần là: : = 2(lần) Sáu máy bơm hút hết nớc thời gian lµ: : = (giê) Đáp số: - Nhận xét chữa (9)Sông ngòi I/ Mục tiêu. - Nêu đợc số đặc điểm vai trị sơng ngịi Việt Nam lợc đồ số sơng nớc ta - Xác lập đợc mối quan hệ địa lí đơn giản khí hậu sơng ngịi - Chỉ đợc vị trí số sơng: Hồng, Thái Bình, Tiền, Hậu, Đồng Nai, Mã, Cả đồ(lợc đồ) II/ §å dïng d¹y häc. - Giáo viên: nội dung bài, đồ địa lí VN - Học sinh: sách, III/ Các hoạt động dy hc ch yu Giáo viên Học sinh A/ Khởi động B/ Bài 1/ Nớc ta có mạng lới sơng ngịi dày đặc a)Hoạt động 1: (làm việc cá nhân ) * Bớc 1: Giới thiệu bài, đồ sgk gợi ý trả lời câu hỏi tìm nội dung mục * Bíc 2: - HD đồ - Rút KL(Sgk) 2/ Sơng ngịi nớc ta có lợng nớc thay đổi theo mùa Sơng có nhiều phù sa b) Hoạt động 2: (làm việc theo nhóm) * Bớc 1: HD thảo luận nhóm đơi * Bớc 2: HD trình bày kết làm việc - KÕt luận: sgk 3/ Vai trò sông ngòi c) Hoạt động 3: (làm việc theo nhóm) * Bớc 1: Treo lợc đồ * Bớc 2: Cho HS nêu đồ * Bớc 3: Nhận xét đánh giá C/ Hoạt động nối tiếp - Tóm tắt nội dung - Nhắc chuẩn bị sau - Cả lớp hát hát yêu thích - §äc thÇm mơc + Quan sát lợc đồ, đồ sgk thảo luận, trả lời câu hỏi: - Một vài em nêu đặc điểm sơng ngịi nớc ta + Chỉ đồ trình bày trớc lớp + Nhận xét, bổ sung - §äc to néi dung chÝnh mơc - Quan sát hình bảng số liệu thảo luận nhóm đơi + Cử đại diện báo cáo + NhËn xÐt, hoµn chØnh néi dung - Đọc thầm mục * Nờu vai trị sơng ngịi + Bồi đắp nên đồng + Cung cấp nớc + Cung cÊp c¸, t«m + Là nguồn thuỷ điện đờng giao thông quan trọng - Chỉ lợc đồ vị trí sơng lớn, nhà máy thuỷ điện: Hồ Bình, Y-a-li, Trị An _ Tập đọc Bài ca trái đất I/ Mơc tiªu. - Bớc đầu biết đọc diễn cảm thơ với giọng vui, tự hào - Hiểu nội dung, ý nghĩa: Mọi ngời sống hồ bình, chống chiến tranh, bảo vệ quyền bình đẳng đân tộc.(Trả lời đợc câu hỏi SGK; học thuộc 1, khổ thơ) Học thuộc khổ thơ - Gi¸o dơc ý thøc tù giác học tập II/ Đồ dùng dạy học. (10)III/ Các hoạt động dạy học ch yu Giáo viên Học sinh A/ Kiểm tra bµi cị B/ Bµi míi 1) Giíi thiƯu bµi( trùc tiÕp) 2) Hớng dẫn luyện đọc tìm hiểu a) Luyện đọc - HD chia đoạn gọi học sinh đọc(3 đoạn) - §äc diễn cảm toàn b) Tìm hiểu * Cho học sinh đọc thầm toàn bài, GV nêu câu hỏi 1: * Cho học sinh đọc thầm đoạn 2, GV nêu câu hỏi * Cho học sinh đọc thầm đoạn 3, GV nêu câu hỏi - HD rót néi dung chÝnh c) HD đọc diễn cảm học thuộc lòng - Theo dõi, uốn nắn sửa sai - NhËn xÐt cho điểm 3) Củng cố - dặn dò -Tóm tắt nội dung - Nhắc chuẩn bị sau - 1-2 em đọc trớc - Nhận xét - Học sinh khá, giỏi đọc toàn - Đọc nối đoạn( em đọc đoạn ) lần kết hợp tìm hiểu giải giải nghĩa từ khó - §äc tõ khã (sgk) - Đọc theo cặp (mỗi em đoạn) - Một em đọc * Đọc thầm trả lời câu hỏi 1: - Trái đất nh bóng xanh bay bầu trời xanh, có tiếng chim bồ câu cánh hải âu bay liệng * Đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi 2: - Mỗi lồi hoa đẹp riêng, nh trẻ em giới dù khác màu da nhng bình đẳng, đáng quý, đáng yêu * Đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi 3: - Chống chiến tranh, chống bom nguyên tử + Nêu đọc to nội dung - Đọc nối tiếp toàn - Đọc diễn cảm theo cặp - Luyện đọc thuộc lòng - 2-3 em thi đọc trớc lớp + Nhận xét đánh giá ThĨ dơc Đội hình đội ngũ Trị chơi: Mèo đuổi chuột I/ Mơc tiªu. - Thực điểm số, quay phải, quay trái, quay sau, vòng phải, vòng trái - Bớc đầu biết cách đổi chân sai nhịp - Biết cách chơi tham gia chơi đợc trò chơi - Giáo dục học sinh rèn luyện th dc thng xuyờn II/ Địa điểm, ph ơng tiÖn. - Địa điểm: Trên sân trờng, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn - Phơng tiện: (11) Thứ năm ngày 17 tháng năm 2009 Toán Luyện tập I/ Mục tiêu. - Biết giải toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ hai cách “Rút đơn v hoc Tỡm t s - Rèn kĩ giải toán quan hệ tỉ lệ - Giáo dục ý thức tự giác học tập II/ Đồ dùng d¹y häc. - Giáo viên: nội dung - Học sinh: sách, III/ Các hot ng dy hc ch yu Giáo viên Học sinh 1/ KiĨm tra bµi cị 2/ Bµi míi a)Giíi thiƯu bµi b)Bµi míi Bµi 1: HD tãm t¾t - Hớng dẫn làm nháp - Lu ý cách rút đơn vị Bài 2: Hớng dẫn làm nhóm - Gọi nhóm chữa bảng - Chữa tập nhà * Đọc yêu cầu - Giải nháp + chữa bảng - Chữa, nhận xét * Đọc yêu cầu, tóm tắt toán - Giải nháp - Các nhóm báo cáo kết - Nhận xét, bổ sung Bài giải: a/ 30 ngời gấp 10 ngời số lần là: 30 : 10 = 3(lần) 30 ngời đào ngày đợc số mét mơng là: 35 x = 105 (m) Nội dung Phơng pháp 1/ Phần mở đầu - Phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu học 2/ Phần a) ễn i hỡnh i ng * Đội hình đội ngũ - Ơn cách điểm số, quay phải, quay trái, quay sau, vòng phải, vòng trái - Đổi chân sai nhịp - Tập hợp, điểm số, báo cáo sĩ s - Khi ng cỏc khp - Chơi trò : Lµm theo hiƯu lƯnh (12)- NhËn xÐt Bµi 3: Híng dÉn lµm vë - Gợi ý giải cách rút đơn vị - Chấm chữa c) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung - Nhắc chuẩn bị sau Đáp số: 105 m * Làm vở, chữa bảng - Nhận xét Bài giải: Mt ụ tụ ch c s ki-lụ-gam gạo là: 50 x 300 = 15000 (kg) Xe tải chở đợc số bao gạo 75 kg là: 15000 : 75 = 200 (bao) Đáp số: 200 bao _ Luyện từ câu Luyện tập từ trái nghĩa I/ Mục tiêu. - Tìm đợc từ trái nghĩa theo yêu cầu BT1, BT2(3 số câu), BT3 - Biết tìm từ trái nghĩa để miêu tả theo yêu cầu BT4(chọn số ý: a, b, c, d); đặt đợc câu để phân biệt cặp từ trái nghĩa tìm đợc BT4(BT5) - Gi¸o dơc ý thøc tù gi¸c häc tËp II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung bài, bảng phụ - Học sinh: sách, BT, bảng nhóm III/ Các hoạt ng dy hc ch yu Giáo viên Học sinh A/ KiĨm tra bµi cị B/ Bµi míi 1) Giíi thiƯu bµi - Nêu mục đích, u cầu học 2) Hớng dẫn học sinh làm tập Bài tập 1.Tìm từ trái nghĩa - Nhận xét, chốt lại lời giải Bài tập Điền t trỏi ngha - Giữ lại làm tôt nhÊt, bỉ sung cho phong phó Bµi tËp Tìm từ trái nghĩa (tơng tự 1) Bài tập Tìm từ trái nghĩa - HD làm nhóm bốn trình bày bảng nhóm Bài tập 5.Đặt câu - HD t cõu, nờu ming - HD viết - ChÊm ch÷a, nhËn xÐt 5) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung - Nhắc chuẩn bị sau - Chữa tập trớc - Nhận xét * Đọc yêu cầu + Làm việc cá nhân, 2-3 em làm bảng nhóm + Suy nghĩ, phát biểu ý kiến, nhận xét * Đọc yêu cầu cđa bµi + Trao đổi nhóm đơi + Báo cáo kết làm việc * Đọc yêu cầu + Trao đổi nhóm bốn + Báo cáo kết làm việc * Đọc yêu cầu + Làm cá nhân, nêu miệng + Viết bµi vµo vë _ Khoa häc Vệ sinh tuổi dậy thì I/ Mục tiêu. (13)- Thùc hiƯn vƯ sinh c¸ nhân tuổi dậy II/ Đồ dùng dạy häc. - Giáo viên: nội dung - Học sinh: sách, III/ Các hoạt ng dy hc ch yu Giáo viên Học sinh 1/ Khởi động 2/ Bài a)Hoạt động 1: Động não * Mục tiêu: Nêu việc nên làm để giữ vệ sinh thể tuổi dy thỡ * Cách tiến hành - GV giảng giải, nêu vấn đề - HD thảo luận nhóm KL: (sgk) b) Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm * Mục tiêu: Giúp HS nhận cần thiết phải làm để bảo vệ sức khoẻ thể chất tinh thần tuổi dậy * Cách tiến hành: - Giao nhiệm vụ - HD thảo luận nhóm đơi KL: Tun dơng đội thắng c) Hoạt động 3: Thảo luận số quan niệm xã hội nam nữ * Mục tiêu: Giúp HS xác định việc nên làm để giữ vệ sinh thể tuổi dy thỡ * Cách tiến hành - HD thảo luận nhóm đơi KL: (sgk) 3/ Hoạt động nối tiếp - Tóm tắt nội dung - Nhắc chuẩn bị sau - C¶ líp hát hát yêu thích - Quan sát tranh, ¶nh sgk - Thảo luận nhóm đơi tr li cõu hi sgk + Đại diện c¸c nhãm b¸o c¸o + C¸c nhãm kh¸c nhËn xét, bổ sung * Nêu yêu cầu tập - Thảo luận tập theo nhóm đơi - Một vài nhóm trình bày trớc lớp giải thích lại chọn nh vậy? - Liên hệ thực tế thân - HS suy nghĩ, đối chiếu việc làm từ trớc tới với việc nên làm để giữ vệ sinh thể tuổi dậy - Thảo luận nhóm đơi + Các nhóm báo cáo kết thảo luận - Liên hệ thực tế thân trớc lớp * 2-3 em đọc to phần “Ghi nhớ” KĨ chun Tiếng vĩ cầm Mĩ Lai I/ Mục tiêu. - Dựa vào lời kể GV, hình ảnh minh hoạ lời thuyết minh, kể lại đợc câu chuyện ý, ngắn gọn, rõ chi tiết chuyện - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi ngời Mĩ có lơng tâm dũng cảm ngăn chặn tố cáo tội ác man rợ quân đội Mĩ chiến tranh xâm lợc Việt Nam - Theo dõi bạn kể , nhận xét đánh giá lời kể bạn, kể tiếp lời bạn - Giáo dục ý thức tự giác học tập II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung bài, trực quan, bảng phụ - Häc sinh: s¸ch, vë III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu (14)A/ KiÓm tra bµi cị B/ Bµi míi 1) Giíi thiƯu 2) Giáo viên kể chuyện( lần) * Kể lần viết lên bảng tên nhân vật - HD học sinh giải nghĩa tõ khã * KĨ lÇn 2, võa kĨ võa vào tranh minh hoạ phóng to bảng * KĨ lÇn (nÕu cÇn) 3) HD kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện a) Bµi tËp - HD tìm câu thuyết minh cho tranh - Treo bảng phụ, yêu cầu đọc lại lời thuyết minh để chốt lại ý kiến + Nhận xét bổ xung b) Bµi tËp 2-3 - HD häc sinh kÓ + Chỉ cần kể cốt truyện, không cần lặp lại nguyên văn lời thầy cô + Kể xong cần trao đổi nội dung ý nghĩa câu chuyện - HD rót ý nghÜa 3) Cđng cè - dỈn dò -Tóm tắt nội dung - Nhắc chuẩn bị giê sau - Häc sinh l¾ng nghe - Quan sát tranh minh hoạ * c yờu cu ca - Trao đổi nhóm đơi - Ph¸t biĨu lời thuyết minh cho tranh - Đọc lại lời thuyết minh * Nêu đọc to yêu cầu nội dung - Kể diễn cảm theo cặp, theo đoạn - Kể toàn câu chuyện - 2-3 em thi kể diễn cảm trớc lớp + Nhận xét đánh giá - Trao đổi ý nghĩa câu chuyện + Nhn xột ỏnh giỏ - Về nhà kể lại cho ngêi th©n nghe Thứ sáu ngày 18 tháng năm 2009 Toán Lun tËp chung I/ Mơc tiªu. - Biết giải toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ hai cách “Rút đơn vị” “Tìm t s - Rèn kĩ giải toán quan hƯ tØ lƯ - Gi¸o dơc ý thøc tù giác học tập II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung - Học sinh: sách, III/ Các hoạt động dạy hc ch yu Giáo viên Học sinh 1/ KiĨm tra bµi cị 2/ Bµi míi a)Giíi thiƯu b)Bài Bài 1: HD tóm tắt - Hớng dẫn làm nháp - Lu ý cách rút đơn vị Bài 2: Hớng dẫn làm nhóm - Gọi nhóm chữa bảng - Nhận xét Bµi 3: Híng dÉn lµm vë - Gợi ý giải cách rút đơn vị - Ch÷a tập nhà * Đọc yêu cầu - Giải nháp + chữa bảng - Chữa, nhận xét * Đọc yêu cầu, tóm tắt toán - Giải nháp - Các nhóm báo cáo kết - Nhận xét, bổ sung (15)- Chấm chữa c) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nội dung - Nhắc chuẩn bị sau Một ngày làm cần thời gian là: 30 x 12 = 360 (ngày) Một ngày làm 18 cần thời gian lµ: 360 : 18 = 20 (ngµy) Đáp số: 20 ngày - Nhận xét, bổ sung _ ChÝnh t¶ (Nghe - viÕt) Anh đội Cụ Hồ gốc Bỉ I/ Mơc tiªu. - Nghe-viết CT, trình bày hình thức văn xuôi: Anh đội Cụ Hồ gốc Bỉ - Nắmchắc mô hình cấu tạo vần quy tắc ghi dấu tiếng có ia, iê (BT2,3) - Giáo dục ý thức rèn chữ viết II/ Đồ dùng dạy học. - Giáo viên: nội dung bài, bảng phụ - Học sinh: sách, tập III/ Cỏc hot ng dy hc ch yu Giáo viên Học sinh A/ KiĨm tra bµi cị B/ Bµi míi 1) Giíi thiƯu bµi 2) Híng dÉn HS nghe - viÕt - Đọc tả lợt - Lu ý HS cách trình bày tả - §äc cho häc sinh viÕt tõ khã * §äc tả - Đọc cho HS soát lỗi - Chấm chữa tả ( 7-10 bài) - Nêu nhËn xÐt chung 3) Híng dÉn häc sinh lµm tập tả * Bài tập - HD häc sinh lµm bµi tËp vµo vë - Chữa, nhận xét * Bài tập - HD häc sinh lµm bµi tËp vµo vë bµi tËp - Ch÷a, nhËn xÐt 3) Cđng cè - dặn dò -Tóm tắt nội dung - Nhắc chuẩn bị sau - Chữa tập trớc - NhËn xÐt - Theo dâi s¸ch gi¸o khoa - Đọc thầm lại tả +Viết bảng tõ khã:(HS tù chän) - ViÕt bµi vµo vë - Đổi vở, soát lỗi theo cặp tự đối chiếu sách giáo khoa để sửa sai * Đọc yêu cầu tập - Làm vở, chữa b¶ng - Cả lớp chữa theo lời giải * Lm v bi - Chữa bảng, rút quy tắc - Nhẩm học thuộc quy tắc Tập làm văn Tả cảnh (kiểm tra viết) I/ Mục tiêu. - Viết đợc văn miêu tả hồn chỉnh có đủ phần (mở bài, thân bài, kết bài), thể rõ quan sát chọn lọc chi tiết miêu tả - Diễn đạt thành câu; bớc đầu biết dùng từ ngữ, hình ảnh gợi tả văn - Giáo dục ý thức tự giác học tập II/ Đồ dùng dạy học. (16)III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu Gi¸o viên Học sinh A/ Kiểm tra cũ B/ Bµi míi 1) Giíi thiƯu bµi - Nêu mục đích, yêu cầu học 2) Ra đề - Dùng đề gợi ý SGK cho học sinh chọn viết - Thu bài, chấm chữa 3) Củng cố - dặn dò - Tóm tắt nộ dung - Nhắc chuẩn bị bµi giê sau - Đọc yêu cầu, xác định đề
- Xem thêm -

Xem thêm: c Hoang Van to truong to 4-5 phat bieu tham luan trong hoi nghi cong nhan vien chuc nam hoc 2013 - 2014., c Hoang Van to truong to 4-5 phat bieu tham luan trong hoi nghi cong nhan vien chuc nam hoc 2013 - 2014.