quả xanh xanh âm nhạc 1 lê thị nguyên thư viện tư liệu giáo dục

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:05

( Nắm vứng các công thức tính cảm kháng , dung kháng , tổng trở , tính góc lệch pha , định luật Ôm ; điều kiện để có cộng hưởng điện , biểu thức tính công suất , hệ số công suất ).. - Ng[r] (1)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ , MÔN VẬT LÝ 12 ( Năm học : 2010 – 2011 ) A Lý thuyết : 1 Chương 1: Động lực học vật rắn Chỉ cần nhớ công thức để vận dụng giải tập đơn giản dạng áp dụng công thức 2 Chương :Dao động - Nắm vững công thức chương , vận dụng giải tập nhỏ đơn giản - Nắm biểu thức ; động - Dao động tắt dần , dao động trì dao động cưỡng Phân biệtdao động cưỡng với dao động trì Thế cộng hưởng ứng dụng ? - Tổng hợp dao động ( nắm vứng phương pháp giản đồ vectơ để tổng hợp dao động điều hòa cùng phương , tần số ) 3 Chương : Sóng - Những đại lượng đặc trưng chuyển động sóng - Viết phương trình sóng ; Điều kiện để có sóng dừng dây có đầu cố định ( nút ) có đầu tự ( bụng , 1nút ) -Sự giao thoa sóng mặt nước 4 Chương :Dao động điện từ - Dao động điện từ mạch LC - Năng lượng điện từ mạch dao động - Sóng điện từ Các đặc điểm tính chất sóng điện từ 5 Chương : Dòng điện xoay chiều - Biểu thức điện áp xoay chiều dòng điện xoay chiều Độ lệch pha u i - Định nghĩa cường độ dòng điện hiệu dụng dòng điện xoay chiều - Đoạn mạch xoay chiều có R,L ,C mắc nối tiếp Sự cộng hưởng Cơng suất dịng điện xoay chiều ( Nắm vứng công thức tính cảm kháng , dung kháng , tổng trở , tính góc lệch pha , định luật Ơm ; điều kiện để có cộng hưởng điện , biểu thức tính cơng suất , hệ số cơng suất ) - Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều; động không đồng ; máy biến áp B Bài tập : 1 Bài tập viết phương trình dao động ; tính dại lượng dao động điều hòa 2 Bài tập đơn giản lắc đơn 3 Bài tập dòng điện xoay chiều C.MỘI SỐ BÀI TẬP VÍ DỤ I Phần mạch điện xoay chiều (12 câu ) Bài1 / Một đoạn mạch xoay chiều hình vẽ , tụ có điện dung C = 159 μF , cuộn dây có điện trở r = 10 Ω độ tự cảm L = 31,8 mH , điện áp hai đầu đoạn mạch u = 200 √2cos 100πt ( V) a/ Tính tổng trở đoạn mạch b/ Biểu thức cường độ dòng điện mạch c/ Mắc thêm tụ có điện dung C ‘ cho cường độ dòng điện đạt giá trị lớn , hỏi phải mắc C’ ? tính C’ Bài 2 Cho mạch điện hình vẽ Mắc AD vào điện áp xoay chiều u = 80 cos 100 πt ( V) Ch o bieát L = 1,4π H UAB= 70V , U BD= 50V a/ Tính cường độ hiệu dụng qua AD b/ Tính giá trị R điện dung C tụ Bài 3 / Một đoạn mạch AB gồm điện trợ R = 110 Ω cuộn dây mắc nối tiếp , AB có điệp áp xoay chiểu u = 100 √2 cos 100 πt(V) , điện áp hiệu dụng hai đầu R 55V hai đầu cuộn dây 65 V a/ Tính cường độ dịng điện qua AB , R C L A B D (2)B Tính điện trở và độ tự cảm cuộn dây c/ Tính công suất tiêu thụ cuộndây d/ Cho R thay đổi với giá trị R cơng súât tiêu thụ mạch điện có giá trị lớn , tính giá trị cực đại Bài Một mạch gồm cuộn dây cảm có độ tự cảmlà L= 1 2π (H), mắc nối tiếp với tụ điện C=10-3 1 2π (F) điện trở R.Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch i=2cos(100 π t)(A).Tính điện trở R cơng suất mạch , biết tổng trở Z=50 Ω : Bài 5 Trong mạch điện xoay chiều , điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện tức thời có biểu thức u = 220 √2 cos(100 πt+π 3 ) V; i = √2 cos100 π t (A) Công suất tiêu thụ ? Bài Cho mạch R,L,C mắc nối tiếp u = 200 √2 cos(100t ) (V) R=100 3 Ω , L= 2 π H, C= 104 π a Viết biểu thức i b Tìm công suất mạch Chương II Dao động câu Bài Công thức tính động lắc lò xo Aùp dụng Một chất điểm có khối lượng m = 1g dao động điều hồ với chu kì T=π 5 s Biết lượng dao động 8mJ Tính biên độ dao động chất điểm Bài Viết công thức tính biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp , Nêu ảnh hưởng độ lệch pha với biên độ tổng hợp Aùp duïng vật thực đồng thời hai dao động : x1=2cos 4t (cm); x2=4cos(4t - π ) (cm) Biên độ dao động tổng hợp là bao nhieâu ? Bài 9 Viết cơng thức chu kỳ , tần số góc tần số dao động lắc lò xo ? p dụng : Treo vật vào lị xo làm lị xo giãn 4cm Chu kì dao động lắc bao nhieâu cho g = 10 m/s2 Apdụng : con lắc lị xo thẳng đứng , đầu cố định, đầu treo vật m, kích thích vật dao đọng điều hồ với tần số góc 10 rad/s nơi có g=10 m/s2.Tại vị trí cân độ giãn lị xo ? Bài 10 : Treo vật có khối lượng m vào lò xo làm lò xo dãn 10 cm Từ vị trí cân , truyền cho vật vận tốc 50cm /s hướng xuống để vật dao động điều hòa Chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc , chiếu dương hướng xuống , gốc tọa độ vị trí cân Viết phương trình dao động Bài 11:Một chất điểm dao động điều hồ theo phương trình: x=10 cos 10πt(cm) Thời điểm chất điểm qua điểm M có ly độ x = -5cm lần ? Bài 12: Một vật dao động đđiều hồa theo phương trình: x=5 cos 10(4t −π 3)(cm) Ở thời ñđiểm t= 3π 4 s vật có vận tốc theo chiều quỹ đạo ? Bài 13 Viết phương trình li độ phương trình vận tốc gia tốc vật dao động điều hịa , vị trí thì vận tốc cực đại gia tốc cực đại , viết biểu thức Aùp duïng Một chất điểm dao động điều hồ đường thẳng quanh vị trí cân O với chu kì T=π 5 s Biết t = vật li độ x = -4cm với vận tốc Tính vận tốc cực đại Làm tất tập SGK SBT có liên quan đến phần Chúc em gặp nhiều máy mắn
- Xem thêm -

Xem thêm: quả xanh xanh âm nhạc 1 lê thị nguyên thư viện tư liệu giáo dục, quả xanh xanh âm nhạc 1 lê thị nguyên thư viện tư liệu giáo dục