10 Vịnh đẹp nổi tiếng của Việt Nam

5 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 19:05

Câu 12: Trong môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng thì quá trình sinh trưởng của vi sinh vật biểu hiện mấy phaD. Câu 13: Thời gian cần thiết để một tế bào vi sinh vật p[r] (1)Hãy chọn đáp án điền vào phiếu làm bài I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH: Câu 1: Hình thức sinh sản tìm thấy nấm men là: A Phân đôi nảy chồi B Phân đôi tiếp hợp C Tiếp hợp bào tử vô tính D Tiếp hợp bào tử hữu tính Câu 2: Cho sơ đồ tóm tắt sau đây: Vi khuẩn lactic đồng hình (E) Axit lactic (E)là: A Prôtêin B Glucôzơ C Xenlulôzơ D Tinh bột Câu 3: Vi sinh vật sau hoạt động sống tiết axit làm giảm độ pH môi trường là: A Vi khuẩn lưu huỳnh B Vi khuẩn lactic C Vi khuẩn lam D Xạ kkuẩn Câu 4: Trong hô hấp kỵ khí chất nhận điện tử cuối là: A Một phân tử cacbonhydrat B Oxi phân tử C Chất hữu D Chất vô NO3_ ,CO2 Câu 5: Vi sinh vật sau sinh sản bào tử vơ tính bào tử hữu tính? A Vi khuẩn hình sợi B Nấm mốc C Vi khuẩn hình cầu D Vi khuẩn hình que Câu 6: Q trình ơxi hóa phân tử hữu cơ, mà chất nhận điện tử cuối ôxi phân tử, gọi là: A Hơ hấp hiếu khí B Lên men C Hơ hấp D Hơ hấp kị khí Câu 7: Hố chất sau có tác dụng ức chế sinh trưởng vi sinh vật? A Phênol B Prôtêin C Pôlisaccarit D Mônôsaccarit Câu 8: Biểu sinh trưởng vi sinh vật pha suy vong là: A Số lượng chết số lượng sinh B Số lượng sinh cân với số lượng chết C Số lượng sinh số lượng chết D Khơng có chết, có sinh Câu 9: Virut sau có dạng khối? A Virut bại liệt B Virut dại C Virut đậu mùa D Thể thực khuẩn Câu 10: Nếu số lượng tế bào ban đầu (N0) 102 tế bào sau số lượng tế bào bình (Nt) bao nhiêu? (Cứ 20 phút tế bào lại phân đôi lần) A 1600 B 3200 C 400 D 800 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MƠN: SINH HỌC 10 Thời gian:45 phút ( không kể thời gian phát đề) Mã Đề: (2)Câu 11: Quá trình tổng hợp sau cần chất mở đầu Ađênôzin điphôtphat – glucôzơ? A Tổng hợp lipit B Tổng hợp axit nucleic C Tổng hợp pôlisaccarit D Tổng hợp protein Câu 12: Trong môi trường nuôi cấy khơng bổ sung chất dinh dưỡng q trình sinh trưởng vi sinh vật biểu pha? A B C D Câu 13: Thời gian cần thiết để tế bào vi sinh vật phân chia để số tế bào quần thể vi sinh vật tăng gấp đôi gọi A Thời gian tiềm phát B Thời gian sinh trưởng phát triển C Thời gian sinh trưởng D Thời gian hệ Câu 14: Thoi phân bào ( hay thoi vô sắc) bắt đầu xuất từ kì nào? A Kì cuối B Kì trung gian C Kì sau D Kì đầu Câu 15: Phát biểu sau nói sinh sản vi khuẩn? A Phổ biến hình thức nguyên phân B Chủ yếu hình thức giảm phân C Khơng có hình thành thoi phân bào D Có hình thành thoi phân bào Câu 16: Trong chu kì tế bào, kì có thời gian dài là: A Kì cuối B Kì đầu C Kì trung gian D Kì sau Câu 17 : Kiểu dinh dưỡng dựa vào nguồn lượng từ chất vô nguồn cacbon CO2 gọi A Quang tự dưỡng B Hoá dị dưỡng C Quang dị dưỡng D Hoá tự dưỡng Câu 18: Lần đầu tiên, virut phát trên: A Cây dâu tây B Cây cà chua C Cây đậu Hà Lan D Cây thuốc Câu 19: Nuclêôcapsit tên gọi dùng để chỉ: A Bộ gen chứa ADN virut B Phức hợp gồm vỏ capsit axit nucleic C Các lớp vỏ capsit virut D Bộ gen chứa ARN virut Câu 20: Vỏ capsit virut cấu tạo chất A Axit ribonucleic B Axit đêôxiribônuclêic C Prôtein D Đisaccrarit Câu 21: Virut sau vừa có dạng cấu trúc khối vừa có dạng cấu trúc xoắn? A Thể thực khuẩn (Phagơ T2) B Virut gây cúm C Virut gây bệnh dại D Virut HIV Câu 22: Biểu sinh trưởng vi sinh vật pha cân là: A Chỉ có chết mà khơng có sinh B Số sinh nhiều số chết C Số sinh số chết D Số chết nhiều số sinh Câu 23: Nhóm vi sinh vật sau có nhu cầu độ ẩm cao mơi trường sống so với nhóm vi sinh vật cịn lại : (3)Câu 24: Các vi sinh vật có hình thức quang tự dưỡng là: A Vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn oxi hóa hidrơ, vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh B Các vi khuẩn lưu huỳnh, vi khuẩn lam , tảo đơn bào C Nấm, động vật nguyên sinh, vi khuẩn không chứa lưu huỳnh D Nấm tất vi khuẩn II PHẦN RIÊNG: (Học sinh học theo ban chọn phần riêng để làm) 1- Dành cho HS học SGK chuẩn: Câu 25: Vi sinh vật ký sinh động vật thuộc nhóm vi sinh vật A ưa nhiệt B ưa ấm C ưa lạnh D ưa axit Câu 26: Kết trình giảm phân từ tế bào tạo A tế bào con, tế bào có n NST B tế bào con, tế bào có n NST C tế bào con, tế bào có 2n NST D tế bào con, tế bào có 2n NST Câu 27: Loại bào tử bào tử sinh sản vi khuẩn A nội bào tử B ngoại bào tử C bào tử đốt D bào tử trần Câu 28: Sản phẩm trình lên men rượu A etanol O2 B etanol CO2 C nấm men rượu O2 D nấm men rượu CO2 Câu 29: Sự trao đổi chéo NST cặp tương đồng xảy vào kỳ A đầu I B I C sau I D đầu II Câu 30: Trong điều kiện nuôi cấy khơng liên tục, enzim cảm ứng hình thành pha A cân B log C lag D suy vong 2- Dành cho HS học SGK nâng cao: Câu 25: Tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho số 1, 2, để hoàn chỉnh câu sau: Virut dạng sống chưa có cấu tạo ………(1)………., có kích thước siêu nhỏ có cấu tạo …………(2)……… Virut có lối sống ………(3)…… bắt buộc Mọi Virut có lớp vỏ bao bọc vỏ ………(4).……… cấu tạo chất ………(5)……… ; Hãy chọn đáp án để điền vào khoảng trống cho: A (1): tế bào → (2): đơn giản → (3): kí sinh nội bào → (4): protein →: (5) capxit B (1): tế bào → (2): đơn giản → (3): kí sinh nội bào → (4): capxit →: (5) protein C (1): tế bào → (2): capxit → (3): kí sinh nội bào → (4): đơn giản →: (5) protein D (1): tế bào → (2): protein → (3): kí sinh nội bào → (4): capxit →: (5) đơn giản Câu 26: Xác định kiểu hô hấp hay lên men với chất nhận electron cuối Kiểu hô hấp hay lên men Chất nhận electron cuối Hơ hấp hiếu khí 2 Hơ hấp kị khí Lên men a) Chất nhận êlectron cuối chất vô b) Chất cho nhận êlectron phần tử hữu c) Chất nhận êlectron cuối O2 d) Chất nhận êlectron cuối nitơ Câu trả lời là: (4)Câu 27: Xếp đặc điểm trình tổng hợp chất (prôtêin, pôlisaccarit, lipit) vi sinh vật (cột B) phù hợp với trình (cột A) A B 1 Tổng hợp axit nuclêic prôtêin 2 Tổng hợp pôlisaccarit Tổng hợp lipit a) Liên kết glixêrol axit béo b) Cần hợp chất mở đầu ATP – glucôzơ c) Tổng hợp theo dịng thơng tin di truyền : ADN → ARN → prôtêin Đáp án là: A 1.a , 2.b , 3.c B 1.b , 2.a, 3.c C 1.c , 2.b , 3.a D 1.c , 2.a , 3.b Câu 28: Rượu vang mở lâu dể bị chua nhạt A Bay rượu B Lên men axêtic C Oxihoá axit amin D Oxihoá đường Câu 29: Hãy chọn đáp án để điền vào chỗ trống sau: Bệnh lây lan từ thể sang thể khác gọi ………(1)…… Miễn dịch khả thể chống lại ………(2)……… Có loại miễn dịch miễn dịch ………(3)…… miễn dịch ………(4)…… Miễn dịch đặc hiệu bao gồm miễn dịch ………(5)…… miễn dịch………(6)……… Đáp án là: A (1) bệnh truyền nhiễm →(2) tác nhân gây bệnh →(3) đặc hiệu → (4) không đặc hiệu → (5) dịch thể → (6) tế bào B (1) bệnh truyền nhiễm →(2) kháng thể →(3) đặc hiệu → (4) không đặc hiệu → (5) dịch thể → (6) tế bào C (1) bệnh nguy hiểm →(2) tác nhân gây bệnh →(3) dịch thể → (4) không đặc hiệu → (5) đặc hiệu → (6) tế bào D (1) bệnh truyền nhiễm →(2) kháng nguyên →(3) đặc hiệu → (4) không đặc hiệu → (5) dịch thể → (6) tế bào Câu 30: Tìm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho số 1, 2, để hoàn chỉnh câu sau: Trước inteferôn sản xuất cách (1) huyết tương người, nên lượng thu thấp có (2) Ngày (3) sản xuất với số lượng lớn nên giá thành hạ Đáp án là: A (1) giá thành cao → (2) chiết xuất → (3) chuyển ghép gen B (1) chiết xuất → (2) giá thành cao → (3) chuyển ghép gen C (1) chiết xuất → (2) chuyển ghép gen → (3) giá thành cao D (1) chuyển ghép gen → (2) giá thành cao → (3) chiết xuất (5) -01 16 02 17 03 18 04 19 05 20 06 21 07 22 08 23 09 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 Vịnh đẹp nổi tiếng của Việt Nam, 10 Vịnh đẹp nổi tiếng của Việt Nam