đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:57

Câu 22: Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa hỗn hợp dung dịch CuCl2 và AlCl3 thu được x gam kết tủa.. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc giữa khối lượng kết tủa và số mol NaOH như sau:.[r] (1) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Mơn HĨA HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Năm học 2018-2019 Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) Số câu trả lời trắc nghiệm: 40 câu (đề có trang) (Học sinh làm giấy kiểm tra.) Họ tên thí sinh:………Lớp:……… Số báo danh:………Phịng kiểm tra:……… Câu 1: Cho este sau: metyl axetat, đimetyl oxalat, phenyl axetat, vinyl acrylat, triolein Số este tác dụng với NaOH (dư) theo tỉ lệ mol :2 A 2. B 1. C 4. D 3. Câu 2: Hịa tan hồn tồn 3,6 gam Mg dung dịch HNO3, thu x mol N2 (là sản phẩm khử duy N+5) Giá trị x là A 0,03. B 0,12. C 0,05. D 0,08. Câu 3: Hỗn hợp X gồm hiđrocacbon (mạch hở, thể khí điều kiện thường, có số ngun tử hiđro phân tử) amin no đơn chức mạch hở Đốt cháy hồn tồn 3,584 lít X (đktc) cần 13,216 lít O2 (đktc) thu H2O, 0,448 lít N2 (đktc) 20,24 gam CO2 Phần trăm thể tích hiđrocacbon có phân tử khối lớn hỗn hợp X A 43,75%. B 18,75%. C 37,50%. D 25,00%. Câu 4: Chất sau không phân li ion hòa tan vào nước? A Axit sunfuric. B Natri hiđroxit. C Saccarozơ. D Nhôm sunfat. Câu 5: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) gọi phản ứng A trùng hợp. B trùng ngưng C thủy phân. D xà phịng hóa. Câu 6: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thu 4,6 gam ancol etylic Giá trị m là A 36. B 4,5. C 18. D 9. Câu 7: Dung dịch chứa amino axit sau làm quỳ tím hóa xanh? A axit glutamic. B glyxin. C alanin. D lysin. Câu 8: Cho chất sau: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ Số chất bị thủy phân môi trường axit A 1. B 2. C 3. D 4. Câu 9: Số electron lớp ngồi ngun tử kim loại thuộc nhóm IIA là A 3. B 4. C 1. D 2. Câu 10: Hỗn hợp X gồm este Y Z (đều mạch hở, MY < MZ; Y, Z khơng chứa nhóm chức khác). Cho 19,5 gam X tác dụng vừa đủ với 230 ml dung dịch NaOH 1M thu muối T hỗn hợp R gồm ancol nguyên tử cacbon Đốt cháy hồn tồn R cần 6,16 lít O2 (đktc) thu 5,76 gam H2O Phần trăm khối lượng Y X có giá trị gần với A 35%. B 25%. C 45%. D 15%. Câu 11: Nhỏ từ từ giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M NaHCO3 0,2M Sau phản ứng kết thúc, thể tích khí CO2 thu điều kiện tiêu chuẩn A 448 ml. B 224 ml. C 336 ml. D 672 ml. Câu 12: Để khử ion Cu2+ dung dịch CuSO4 dùng kim loại A Ba. B Na. C Fe. D K. Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol peptit X mạch hở (tạo amino axit có cơng thức H2N – CnH2n – COOH) thu 0,5 mol CO2 Mặt khác m gam X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch chứa a gam muối Giá trị a A 22,3. B 30,7. C 25,1. D 23,7. Câu 14: Tính chất sau NaNO3? A Tan tốt nước. B Là chất điện ly mạnh. (2)C Không bị phân hủy nhiệt độ cao. D Dùng làm phân bón. Câu 15: Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ thời gian, thu dung dịch X chứa chất tan có nồng độ mol, đồng thời thấy khối lượng dung dịch giảm 9,28 g so với ban đầu Cho tiếp 2,8 g bột Fe vào dung dịch X, đun nóng khuấy thu NO sản phẩm khử nhất, dung dịch Y chất rắn Z Các phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng muối tạo thành dung dịch Y A 13,64g. B 15,08 g. C 10,24 g. D 11,48 g. Câu 16: Hỗn hợp X gồm muối có CTPT CH5NO3 C2H7O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu dung dịch Y 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí làm xanh quỳ ẩm có tỉ khối so với H2 12,7 Khối lượng muối khan thu cô cạn dung dịch Y A 9,92 gam. B 10,56 gam. C 11,4 gam. D 9,08 gam. Câu 17: Thí nghiệm sau không tạo đơn chất. A Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3. B Cho Na vào dung dịch CuSO4. C Cho bột Al vào lượng dư dung dịch CuCl2. D Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch FeCl3. Câu 18: Cho 4,4 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 H2 qua bột Ni nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp khí X Đốt cháy hồn tồn X cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu 6,72 lít CO2 (đktc) Giá trị V A 11,2. B 8,96. C 7,84. D 6,72. Câu 19: Trong phân tử Gly-Ala, amino axit đầu C chứa nhóm A CHO. B COOH. C NH2. D NO2. Câu 20: Khí X gây hiệu ứng nhà kính, sinh vùng đầm lầy, ao hồ, ứng dụng vào trong q trình đun nấu Khí X A SO2. B CO2. C N2. D CH4. Câu 21: Cho kim loại sau: K, Ba, Cu Ag Số kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch (điện cực trơ) A 2. B 1. C 3. D 4. Câu 22: Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa hỗn hợp dung dịch CuCl2 AlCl3 thu x gam kết tủa Đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng kết tủa số mol NaOH sau: Giá trị x A 32,3 gam. B 34,5 gam. C 36,2 gam. D 31,6 gam. Câu 23: Chia m gam hỗn hợp gồm metyl fomat phenyl fomat thành phần Phần tác dụng hết với AgNO3/NH3 đun nóng thu 21,6 gam Ag Phần tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,12 mol KOH Giá trị m A 7,24. B 10,96. C 14,48. D 21,92. Câu 24: Phèn chua cần thiết việc xử lý nước bị đục, vùng lũ để có nước sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt ăn uống Công thức phèn chua A NH4.Al (SO4)2.12H2O. B K.Al(SO4)2.12H2O. C CuSO4.5H2O. D Al2(SO4)3. Câu 25: Đun nóng m gam Zn, Mg, Al thu (m + 3,84) gam chất rắn X X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu dung dịch Y 3,36 lít khí (đktc) Cô cạn dung dịch Y thu 43,29 gam muối khan Giá trị m (3)Câu 26: Cặp hợp chất thuộc loại hợp chất hữu là A CH4, C2H5OH. B CO2, CaCO3. C CH3Cl, CaC2. D CH3COONa, NaCN. Câu 27: Thí nghiệm sau khơng xảy phản ứng hố học? A Cho Ca(OH)2 vào dung dịch HCl. B Cho kim loại Cu vào đung dịch FeCl3. C Cho BaSO4 vào dung dịch HC1 loãng. D Cho Al vào dung dịch NaOH. Câu 28: Một hỗn hợp (X) gồm anđehit acrylic anđehit đơn chức no mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 1,44 gam hỗn hợp cần vừa hết 1,624 lít khí oxi (đktc) thu 2,86 gam CO2 Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư NH3 thu m gam Ag Giá trị m A 7,56. B 11,88. C 10,80. D 8,64. Câu 29: Cacbon thể tính oxi hóa phản ứng hóa học sau đây? A C + CO2  to 2CO. B C + O2  to CO2. C C + 2CuO  to 2Cu + CO2. D 3C + 4Al  to Al4C3. Câu 30: Cacbohiđrat X tác dụng với I2 tạo hợp chất màu tím X là A fructozơ. B hồ tinh bột. C xenlulozơ. D glucozơ. Câu 31: Este sau thể rắn điều kiện thường? A Triolein. B Tristearin. C Metyl fomat. D Etyl axetat. Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 5,85 gam bột kim loại M khí Cl2 dư thu 12,24 gam muối clorua M A Mg. B Fe. C Al. D Zn. Câu 33: Cho anđehit no, mạch hở, có công thức CnHmO2 Mối quan hệ n với m là A m = 2n – 2. B m = 2n + 2. C m = 2n. D m = 2n +1. Câu 34: Hòa tan hết 4,6 gam natri 100 ml dung dịch HCl 0,5M thu H2 dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu m gam chất rắn Giá trị m A 10,2. B 8,00. C 8,925. D 11,7. Câu 35: Hợp chất H2NCH2COOH có tên là A lysin. B glyxin. C valin. D alanin. Câu 36: Để mô tả số phương pháp thu khí thường tiến hành phịng thí nghiệm người ta có các hình vẽ (1), (2), (3) sau: Phát biểu liên quan đến hình vẽ A phương pháp thu khí theo hình (3) áp dụng thu khí: C2H2, CH4 B phương pháp thu khí theo hình (1), (3) áp dụng thu khí: HCl, CO2 C phương pháp thu khí theo hình (1) áp dụng thu khí: CH4, SO2 D phương pháp thu khí theo hình (2) áp dụng thu khí: H2, C2H4 Câu 37: Cơng thức phân tử etyl fomat là A C2H4O2. B C4H8O2. C C5H10O. D C3H6O2. Câu 38: Chất sau thuộc loại amin bậc một? A (CH3)3N. B CH3NH2 C CH3NHCH3. D CH3CH2NHCH3. Câu 39: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho mẩu nhỏ Na vào dung dịch FeCl3 (4)(d) Điện phân Al2O3 nóng chảy Số thí nghiệm tạo thành kim loại sau phản ứng A 3. B 1. C 4. D 2. Câu 40: Nhận định sau nhôm hợp chất nhôm A Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3 thu kết tủa. B Nhôm điều chế phương pháp điện phân nóng chảy AlCl3. C Nhôm khử dễ dàng nguyên tử phi kim thành ion âm. D Nhơm có tính khử mạnh Mg.
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019, đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019