10 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019 và đáp án lần 3

8 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:56

Thủy phân hoàn toàn 4,84 gam este A bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, rồi cô cạn chỉ thu được hơi nước và hỗn hợp X gồm hai muối (đều có khối lượng phân tử lớn hơn 68).. Thành ph[r] (1) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 Môn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu / trang) Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 Câu 41. Khối lượng phân tử tơ capron 15.000 đvC Số mắt xích trung bình phân tử loại tơ gần A. 133 B. 145 C. 113 D. upload.123doc.net Câu 42. Hịa tan hồn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 thu 0,01 mol khí NO sản phẩm khử Giá trị m A. 0,81 B. 0,27 C. 1,35 D. 0,54 Câu 43. Hịa tan hồn tồn 0,03 mol Zn cần vừa đủ V lít dung dịch HCl 0,1M Giá trị V A. 0,55 B. 0,6 C. 0,72 D. 0,69 Câu 44. Protein phản ứng vói Cu(OH)2/OH- tạo sản phẩm có màu đặc trưng A. màu xanh lam B. màu vàng C. màu da cam D. màu tím Câu 45. Ở nhiệt độ thường, kim loại Na phản ứng với nước tạo thành A. NaOH H2 B. Na2O H2 C. Na2O O2 D. NaOH O2 Câu 46. Chất X có cơng thức cấu tạo CH2=CH-COOCH3 Tên gọi X A. propyl fomat B. metyl axetat C. etyl axetat D. metyl acrylat Câu 47.X loại quặng sắt Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu dung dịch Y và khơng thấy khí X A. manhetit B. pirit C. xiđerit D. hematit Câu 48. Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam hợp chất hữu X (chỉ chứa C, H, O) cần 8,96 lít khí O2 (đktc), thu m gam hỗn hợp CO2 H2O Giá trị m A. 23,72 B. 20,56 C. 18,6 D. 37,2 Câu 49. Đun nóng dung dịch chứa 18,0 gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đến phản ứng xảy hoàn toàn thu m gam Ag Giá trị m A. 21,6 B. 32,4 C. 10,8 D. 16,2 Câu 50. Hợp chất canxi dùng để đúc tượng, bó bột gãy xương? A. Thạch cao nung B. Đá vôi C. Vơi sống D. Thạch cao sống Câu 51. Tính chất vật lý kim loại không electron tự kim loại gây ra? A. Tính dẫn điện dẫn nhiệt B. Ánh kim C. Tính dẻo D. Tính cứng Câu 52. Cho m gam crom tác dụng với oxi, phản ứng xảy hoàn toàn thu 18,24 gam oxit Giá trị m A. 15,6 B. 13,0 C. 12,48 D. 20,8 Câu 53. Nhóm gồm chất gây nghiện A. vitamin C, glucozơ B. penixilin, amoxilin C. thuốc cảm pamin, panadol D. seduxen, nicotin Câu 54. Chọn phát biểu không đúng? A. Nhôm bền khơng khí có lớp màng oxit nhơm bảo vê B. Sắt có hemoglobin máu C. Trong tự nhiên, kim loại kiềm tồn dạng đơn chất ĐỀ CHÍNH THỨC (2) D. Phèn chua dùng để làm nước đục Câu 55. Chất sau không tham gia phản ứng tráng bạc? A. Etanal B. Axit fomic C. Axetilen D. Eyl fomat Câu 56. Có phát biểu sau: (1) Kim loại Cu khử ion Fe2+ dung dịch. (2) Không thể điều chế kim loại Na phương pháp điện phân dung dịch muối ăn (3) Khi cho CrO3 tác dụng với nước tạo thành dung dịch chứa hai axit (4) Al(OH)3 vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl (5) Để dây thép ngồi khơng khí ẩm, sau thời gian thấy dây thép bị ăn mòn điện hóa (6) Tính oxi hóa ion Cu2+ mạnh ion Fe3+. Số phát biểu A. B. C. D. Câu 57. Cho 5,1 gam este đơn chức Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 4,80 gam muối ancol Công thức cấu tạo Y A. C3H7COOCH3 B. C3H7COOC2H5 C. C2H5COOC2H5 D. HCOOCH3 Câu 58. Đốt cháy hoàn toàn 9,0 gam cacbohiđrat X cần 6,72 lít O2 (đktc) thu CO2 H2O Hấp thụ hết sản phẩm cháy 500,0 ml dung dịch Ba(OH)2 thấy khối lượng dung dịch giảm 1,1 gam Nồng độ mol/l dung dịch Ba(OH)2 A. 0,2M B. 0,3M C. 0,4M D. 0,8M Câu 59. Khi cho chất béo X phản ứng với dung dịch brom mol X phản ứng tối đa mol Br2 Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu b mol H2O V lít CO2 (ở đktc) Biểu thức liên hệ V với a, b A. V 22, b 7a    B. V 22, b 6a    C. V 22, b 3a    D. V 22, 4a b    Câu 60. Thủy phân 500 gam anbumin (trong huyết máu, có phân tử khối 66500) thu 125 gam axit glutamic Số mắt xích axit glutamic có anbumin xấp xỉ A. 133 B. 113 C. 121 D 103 Câu 61. Hỗn hợp X gồm BaO, NaHSO4, FeCO3 (tỉ lệ số mol : : 1) vào lượng nước dư Kết thúc phản ứng lọc lấy kết tủa, nung ngồi khơng khí đến đạt khối lượng khơng đổi thu hỗn hợp chất rắn gồm: A. BaSO4, FeO B. BaSO4, FeCO3 C. BaSO4, Fe2O3 D. BaSO4 Câu 62. Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch có chứa a mol NaHCO3 b mol Na2CO3 Số mol khí CO2 thu phụ thuộc vào số mol HCl biểu diễn đồ thị sau: Tỉ lệ a : b A. : B. : C. : D. : Câu 63. Cho phản ứng sau: (1) X + 2NaOH  to 2Y + H2O (2) Y + HCl  Z + NaCl Biết X hợp chất hữu có cơng thức phân tử C4H6O5 Cho 11,4 gam Z tác dụng với Na dư số mol khí H2 thu A. 0,300 B. 0,150 C. 0,075 D. 0,450 Câu 64. X este thơm có cơng thức phân tử C9H8O4 Khi thủy phân hồn tồn X mơi trường kiềm tạo ba muối hữu nước Số đồng phân cấu tạo X thỏa mãn điều kiện A. B. C. D. (3) Phần trăm khối lượng hiđro có vitamin A A. 9,86% B. 10,49% C. 11,72% D. 5,88% Câu 66. Nhỏ từ từ giọt hết 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M; K2CO3 0,2M vào 100 ml dung dịch HCl 0,2M; NaHSO4 0,6M khuấy thu V lít CO2 thoát (đktc) Giá trị V A. 0,896 B. 1,0752 C. 1,12 D. 0,448 Câu 67. Chất hữu X bị thủy phân hoàn toàn sau: X + 2H2O  2A + B (A, B α-amino axit) Từ 20,3 gam X thu m1 gam A m2 gam B Đốt cháy hồn tồn m2 gam B cần vừa đủ 8,4 lít O2 (ở đktc) thu 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O 1,12 lít N2 (đo đktc) Biết B có cơng thức phân tử trùng với cơng thức đơn giản Chất A A. alanin B. glyxin C. axit glutamic D. lysin Câu 68. Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Al Na (có tỉ lệ mol tương ứng : 2) vào nước dư thu 4,48 lít khí (đktc) Giá trị m A. 6,15 B. 3,65 C. 5,84 D. 7,3 Câu 69. Hịa tan hồn toàn lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu dung dịch X a mol H2 Cho chất sau: Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH NaHCO3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch X A. B. C. D. Câu 70. Quá trình thủy phân tinh bột enzim không xuất chất sau đây? A. Đextrin B. Mantozơ C. Saccarozơ D. Glucozơ Câu 71. Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Dung dịch Na2SO4 dư Kết tủa trắng Y Dung dịch X dư Kết tủa trắng tan dung dịch HCl dư Z Dung dịch X dư Kết tủa trắng không tan dung dịch HCl dư Dung dịch X, Y, Z A. Ba(HCO3)2, K2SO4, NaHCO3 B. Ba(OH)2, MgCl2, Al2(SO4)3 C. MgCl2, Na2CO3, AgNO3 D. Ba(OH)2, Na2CO3, MgCl2 Câu 72. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: K Cr O2 FeSO4 H SO2 X NaOH du  Y Br2 NaOH Z                Biết X ,Y Z là hợp chất crom Hai chất Y Z A. NaCrO2 Na2CrO4 B. Cr2(SO4)3 NaCrO2 C. Cr(OH)3 Na2CrO4 D. Cr(OH)3 NaCrO2 Câu 73. Tiến hành điện phân dung dịch chứa 0,25 mol Cu(NO3)2 0,18 mol NaCl điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dịng điện khơng đổi tới khối lượng dung dịch giảm 21,75 gam dừng điện phân Cho m gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, thấy thoát khí NO (sản phẩm khử nhất) cịn lại 0,75m gam chất rắn không tan Giá trị m A. 18,88 B. 19,60 C. 18,66 D. 19,33 Câu 74. Cho 14,19 gam hỗn hợp gồm amino axit (phân tử chứa nhóm cacboxyl nhóm amino) vào dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic, thu dung dịch X Thêm tiếp 300 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng xảy hồn tồn, cạn dung dịch thu 26,19 gam chất rắn khan Y Hòa tan Y dung dịch HCl dư, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A. 35,39 B. 37,215 C. 19,665 D. 39,04 Câu 75. Hịa tan hồn tồn 8,66 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4 Fe(NO3)2 dung dịch chứa hỗn hợp gồm 0,52 mol HCl 0,04 mol HNO3 (vừa đủ), thu dung dịch Y 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO H2 có tỉ khối H2 10,8 Cho dung dịch Y tác dụng với lượng vừa đủ dung (4) dung dịch NaOH, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu 10,4 gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần nhất với giá trị sau đây? A. 73 B. 79 C. 77 D. 75 Câu 76. Thủy phân hoàn toàn 4,84 gam este A lượng dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn thu nước hỗn hợp X gồm hai muối (đều có khối lượng phân tử lớn 68) Đốt cháy hồn tồn lượng muối cần đùng 6,496 lít O2 (đktc), thu 4,24 gam Na2CO3; 5,376 lít CO2 (đktc) 1,8 gam H2O Thành phần phần trăm khối lượng muối có khối lượng phân tử lớn X A. 27,46% B. 63,39% C. 37,16% D. 36,61% Câu 77. Hỗn hợp X gồm peptit mạch hở, tạo thành từ amino axit có dạng H2NCmHnCOOH Đun nóng 4,63 gam X với dung dịch KOH dư, thu dung dịch chứa 8,19 gam muối Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X cần 4,2 lít O2 (đktc) Dẫn tồn sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thu m gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 21,87 gam Giá trị m gần giá trị nhất sau đây? A. 35,0 B. 32 C. 30,0 D. 28 Câu 78. Hịa tan hồn tồn hai chất rắn X, Y (có số mol nhau) vào nước thu dung dịch Z Tiến hành thí nghiệm sau: - Thí nghiệm 1: Cho dung dịch HCl dư vào V ml dung dịch Z, thu V1 lít khí - Thí nghiệm 2: Cho dung dịch HNO3 dư vào V ml dung dịch Z, thu V2 lít khí - Thí nghiệm 3: Cho dung dịch NaNO3 dư HCl dư vào V ml dung dịch Z, thu V2 lít khí Biết phản ứng xảy hoàn toàn V1 < V2 sản phẩm khử N+5 NO, thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất Hai chất X, Y A. FeCl2, NaHCO3 B. FeCl2, FeCl3 C. NaHCO3, Fe(NO3)2 D. Fe(NO3)2, FeCl2 Câu 79.X este đơn chức; Y este hai chức (X, Y mạch hở) Đốt cháy 21,2 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu x mol CO2 y mol H2O với x y 0,52  Mặt khác, đun nóng 21,2 gam E cần dùng 240 ml dung dịch KOH 1M thu muối hỗn hợp F chứa ancol no Dẫn toàn F qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,48 gam Số nguyên tử H (hiđro) có phân tử este Y A. 12 B. 10 C. D. 14 Câu 80. Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O BaO Hịa tan hồn tồn 21,9 gam X vào nước, thu 1,12 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y chứa 20,52 gam Ba(OH)2 Cho Y tác dụng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M, thu m gam kết tủa Giá trị m A. 1,50 B. 27,96 C. 36,51 D. 29,52 (5) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN 2 Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu / trang) Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 I CẤU TRÚC ĐỀ: Lớp MỤC LỤC Thông hiểuNhận biết Vận dụngthấp Vận dụngcao TỔNG 12 Este – lipit 7 Cacbohidrat 2 Amin – Aminoaxit - Protein 2 5 Polime vật liệu 1 Đại cương kim loại 5 Kiềm – Kiềm thổ - Nhôm 8 Crom – Sắt 3 Phân biệt nhận biết 2 Hoá học thực tiễn Thực hành thí nghiệm 1 11 Điện li 0 Nitơ – Photpho – Phân bón 0 Cacbon - Silic 0 Đại cương - Hiđrocacbon 1 Ancol – Anđehit – Axit 1 10 Kiến thức lớp 10 0 Tổng hợp hố vơ cơ 2 Tổng hợp hoá hữu cơ 1 II ĐÁNH GIÁ – NHẬN XÉT: - Đề thi có cấu trúc ổn, thiếu thực hành thí nghiệm ĐỀ CHÍNH THỨC (6) III ĐÁP ÁN THAM KHẢO: PHẦN ĐÁP ÁN 41A 42B 43B 44D 45A 46D 47A 48C 49A 50A 51D 52C 53D 54C 55C 56C 57C 58C 59B 60B 61C 62A 63B 64D 65B 66D 67B 68C 69A 70C 71C 72A 73A 74B 75D 76B 77B 78A 79A 80D HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 56 Chọn C. (1) Sai, Kim loại Cu không khử ion Fe2+ dung dịch. (6) Sai, Tính oxi hóa ion Cu2+ yếu ion Fe3+. Câu 58 Chọn C. Khi đốt cháy cacbohiđrat thì: 2 BTKL CO O H O n n 0,3 mol  n 0,3 mol Khối lượng dung dịch giảm: mBaCO3 (mCO2mH O2 ) 1,1  nBaCO3 0,1 mol 3 2 BT: C BT: Ba Ba(HCO ) Ba(OH) M n 0,1 mol n 0, mol C 0, 4M           Câu 62 Chọn A. Tại nHCl 0,15 mol b 0,15 nHCl 0,35 mol a 2b 0,35   a 0, 05 Vậy a : b = : Câu 63 Chọn B. X có CTCT HO-CH2-COO-CH2-COOH Z HO-CH2-COOH Khi cho 0,15 mol Z tác dụng với Na dư thu 0,15 mol khí H2 Câu 64 Chọn D. Các đồng phân X thoả mãn HCOO-C6H4-OOCCH3 (o, m, p) Câu 67 Chọn B. BTKL B B 8,9 m 8,9 (g) M 89 : Ala 0, 05.2        X tripeptit (A)2B  nB nX 0,1 mol MX 203 2M A89 18.2  MB 75 : Gly Câu 69 Chọn A. Dung dịch X chứa BaCl2 Ba(OH)2 tác dụng với Na2SO4, Na2CO3, Al, Al2O3, AlCl3, NaHCO3 Câu 72 Chọn A.     4 NaOH du 2 2 FeSO H SO B 4 r NaOH 2 2 K Cr O  Cr SO (X) NaCrO (Y)  Na CrO (Z)              Cõu 73 Chọn A. Ta cú e (trao đổi) It n 0,34 mol 96500   Các trình điện phân diễn sau: Tại catot Tại anot Cu2+ + 2e → Cu a mol 2a mol → a mol 2Cl- → Cl 2 + 2e 0,18 mol 0,09 mol 0,18 mol H2O → 4H+ + O2 + 4e 4b mol ← b mol → 4b mol Xét khối lượng giảm sau điện phân ta có: 2 2 2 BT: e Cl O Cu Cu O dd gi¶m Cl 2a 4b 0,18 a 0, 21 2n 4n 2n 64a 32b 15,36 b 0,06 64n 32n m 71n                            Dung dịch sau điện phân chứa: Na+, H+ (0,24 mol) NO 3- (0,5 mol) Cu2+ (0,04 mol) Khi cho dung dịch sau điện phân tác dụng với Fe dư thì: 2 TGKL H Fe gi¶m Cu Cu Fe 3n m 56 n M 4, 72 (g) 8    (7) m mFe(ban đầu) mrắn 4, 72 m 0,75m 4,72 m18,88(g) Câu 74 Chọn B. BTKL X NaOH m m      m rắn + mH O2  nH O2 0, 25 mol na oaxit 0, 25 0, 05.2 0,15 mol   mmuối = maminoaxit + mHCl + mNaCl = 14,19 + 0,15.36,5 + 0,3.58,5 = 37,125 (g) Câu 75 Chọn D. Gọi a, b c số mol Mg, Fe3O4 Fe(NO3)2 Cho 8,66 gam X tác dụng với dung dịch hỗn hợp HCl HNO3 : + Hỗn hợp khí Y gồm NO (0,035 mol) H2 (0,015 mol) + Xét dung dịch Y ta có: 3 4 HCl HNO NO H O(trong X) Fe O NH n n 4n 2n 2n 0,39 8n n 0,039 0,8b 10 10           Cho Y tác dụng với NaOH, lọc kết tủa đun nóng thu 10,4 gam hỗn hợp rắn gồm MgO (a mol) Fe2O3 (1,5b + 0,5c) mol Từ kiện đề ta có hệ sau: 3 2 3 4 Mg Fe O Fe(NO ) X MgO Fe O r¾n BT: N Fe(NO ) HNO NH NO 24n 232n 180n m 24a 232b 180c 8,66 a 0,2 40n 160n m 40a 160(1, 5b 0, 5c) 10, b 0,005 0,8b c 0,034 c 0,015 2n n n  n                                           nNH4 0,035 mol Khi cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch với AgNO 3 thì: 3 2 4 BT: e Ag Mg Fe O Fe(NO ) NO H NH AgCl HCl n 2n n n 3n 2n 10n  0,005 mol vµ n n 0, 52 mol             Vậy m 108nAg143,5nAgCl 75,16 (g) Câu 76 Chọn B. Khi đốt cháy hoàn toàn muối X thì: mX = mNa CO2 344nCO2 18nH O2  32nO2 = 7,32 (g) Khi cho A tác dụng với NaOH thì: 2 2 A Na CO X H O m 40.2n m n 0, 04 mol 18     + Nếu A este đơn chức thì: nA nH O2 0, 04 mol MA 121 (loại) + Nếu A este hai chức thì: nA 0,5nH O2 0, 02 mol MA 242: A C6H5OOC-COOC6H5 Hỗn hợp X gồm (COONa)2: 0,02 mol C6H5ONa: 0,04 mol  %mC H ONa6 63,39% Câu 77 Chọn B. Quy đổi X thành 2 2 C H ON : a mol 57a 14b 18c 4,63 a 0,07 CH : b mol 113a 14b 8,19 b 0,02 H O : c mol 2, 25a 1,5b 0,1875 c 0,02                            BaCO CO : 2a b 0,16 mol m 0,16.197 31,52 (g) H O :1,5a b 0,125 mol            Câu 78 Chọn A. Dựa vào đáp án có FeCl2 NaHCO3 thoả mãn điều kiện V1 < V2 Câu 79 Chọn A. Cho E tác dụng với NaOH : nCOO nKOH 0,24 mol nO(trong E) 2nCOO 0, 48 mol Đốt cháy hoàn tồn lượng E thì:                2 2 2 2 CO H O E O(trong E) CO H O CO H O 12n 2n m 16n 13, 52 n 1,04 mol n 0, 52 mol n n 0,52 Nhận thấy 2 CO H O n 2n 1 nên E có CTTQ C (8) Cho F tác dụng với Na : 2 COO F bình tăng H H n m m 2n 8,72 (g)(n 0,12 mol) 2       BTKL RCOOK E KOH F RCOOK 25, 92 m m 56n m 25, 92 (g) M 108(HC C COOK) 0,24             Theo đề F chứa ancol no Từ kiện  X Y HC C COOCH3   4 C H (OOC C CH) Vậy C H (OOC C4  CH)2(Y) có 12 nguyên tử H Câu 80 Chọn D. 2 BT:Ba Ba Ba(OH) n n 0,12 mol       Ta có: 2 BT: e Na O Na Na Ba H O Na O O Na Ba O n 2n 0,14 n 0,14 mol n 2n 2n 2n 23n 16n 5, 46 n 0,14 mol 23n 137n 16n 21,9                            Khi cho dung dịch Y gồm NaOH: 0,14 mol Ba(OH)2: 0,12 mol tác dụng với 0,05 mol Al2(SO4)3: (*) + Kết tủa BaSO4 với nBaSO4 nBa2 0,12 mol (vì 2 4 Ba SO n  0,12 mol n  0,15 mol ) + Kết tủa Al(OH)3, nhận thấy: 3nAl3 nOH 4nAl3  nAl(OH)3 4nAl3  nOH 0,02 mol Vậy m 233n BaSO4 78nAl(OH)3 29,52 (g)
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019 và đáp án lần 3, 10 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019 và đáp án lần 3