giải chi tiết đề thi thử môn hóa năm 2019 của bộ gd đt

10 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:55

Bộ dụng cụ chiết (được mô tả như hình vẽ bên) dùng để tách hai chất lỏng không tan vào nhau.. Chất lỏng nhẹ hơn ở trên, chất lỏng nặng hơn ở dưới.[r] (1)BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO ĐỀ MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019 MƠN: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút ĐÁP ÁN (THAM KHẢO) 1-B 2-A 3-C 4-B 5-A 6-A 7-B 8-B 9-A 10-D 11-D 12-C 13-B 14-C 15-A 16-A 17-A 18-C 19-B 20-A 21-D 22-C 23-B 24-D 25-C 26-A 27-B 28-B 29-C 30-C 31-C 32-A 33-D 34-D 35-A 36-B 37-D 38-C 39-D 40-B HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ( THAM KHẢO) Câu 1: B Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy thấp 390 nên nhiệt độ thương Hg chất lỏng điều kiện thường Câu 2: A Kim loại kiềm kim loại nhóm IA (gồm Li, Na, K, Rb, Cs Fr) Câu 3: C Câu 4: B Câu 5: A Câu 6: A Câu 7: B Câu 8: B CrO (oxit bazo), Cr2O3 (oxit lưỡng tính) CrO3 (oxit axit) Câu 9: A Câu 10: D Câu 11: D Câu 12: C Thành phần đá vơi canxi cacbonat Công thức canxi cacbonat CaCO3 (2)4 Fe CuSO FeSO Cu 0,1 0,1 0,1     m 0,1.56 0,1.64 6,8gam      Câu 14: C 3 AlCl3 Al n  n 0,  3 0,05 Al OH n Lượng NaOH lớn Al3 kết tủa hết sau bị hào tan trở lại phần 3 3 (OH) 4 0,75    nOHnAlnAl  0,375 375  Vlitml Câu 15: A Các chất phản ứng với HCl: 3 2  3 CH NH HCl CH NH Cl     2      NH CH CH COOH HCl NH Cl CH CH COOH 3    CH COONa HCl CH COOH NaCl Câu 16: A 6 12 2 2 0,1 0,   C H O C H OH CO 50%  H nên 12 0,1.180 36 50%   C H O m gam Câu 17: A Amin đơn chức nên nX 2nN2 0,1 Số 2  COX n C n =>X C2H7N Câu 18: C Bộ dụng cụ chiết (được mô tả hình vẽ bên) dùng để tách hai chất lỏng không tan vào Chất lỏng nhẹ trên, chất lỏng nặng Mở khóa để chất lỏng nặng chảy xuống Bỏ lượng nhỏ chỗ giao tiếp chất lỏng, phần lại chất lỏng nhẹ (3)A CO23       HCO OH H O B     OH H H O C 42 BaSO4        Ba OH SO H O D   2 2 2 2      Cu OH H Cu H O Câu 20: A C H O6 10 5nnH O2   nC H O6 12 6glucozo   2 6 12 6   14 C H O H C H O sorbitol Câu 21: D Các thí nghiệm xảy ăn mịn hóa học (khơng có xuất điện cực): (a) Cu2FeCl3 Cu lC22FeCl2 Các trường hợp lại ăn mịn điện hóa: (b) Fe  ,Sn  (c) Zn  ,Cu  (d) Fe  ,Cu  Câu 22: C X có cơng thức cấu tạo thỏa mãn: 2 3         HCOO CH CH CH HCOOH CH CH CHO 2 2         HCOO CH CH CH HCOOH CH CH CH OH  3 3        HCOO C CH CH HCOOH CH CO CH 3      CH COO CH CH CH COOH CH CHO Câu 23: B Có chất tan dung dịch NaOH: 2 32NaOH   Na CrOC Or H O  3NaOH  Na CrO2 22 C OHr H O Câu 24: D (4)Câu 25: C X gồm KHCO3nNa CO2 0, 3 3    nHCOnCO Y gồm nH2SO4 nHCl 0,1 2 3       H CO HCO 3 2       HCO H CO H O 2 2 3 0,1    nHnCOnCO  nCO  2, 24  Vlit Bảo toàn C 3  3 0,3  nBaCOnHCOnCOnCO  Bảo toàn S  nBaSO4 0,1 3 82,  m mBaCOmBaSOCâu 26: A Bảo toàn O: 6nX 2nO2 2nCO2 nH O2  nCO2 3,38 Bảo toàn khối lượng: mXmO2 mCO2 mH O2  mX 52,6  2 2/ 1        X H O CO n n n k k X cộng 2H2 52 0,06  X   X X m M n Khi mX 78,9 nX 0,09 2 2 79, 26    YXHX H Y m m m 3    Y KOH muối C H OH3 5 3 Bảo toàn khối lượng => m muối = 86,1 gam Câu 27: B  2   Y Cu OH dung dịch xanh lam nên Y ancol chức có OH kè =>Y, Z muối đơn chức 4 /   (5)X CH COO CH3  2 CH CH 3 OOC HHCOO CH 2 CH CH 3 OOC CH Y CH OH CH CH OH2   3 T HCOONa A đúng B sai, Y có mạch thẳng C D Câu 28: B (a)   0 2 3     t CuO N O O C Nu O (b) Fe OH 2H SO2   Fe2SO43SO2H2O (c) CO2Ca OH 2 CaCO3H2O (d) KHSO4NaHCO3  K S2 O4Na SO2 4CO2H O2 (e) 9Fe NO 3212HCl 6H O2 3NO5FeNO334FeCl3 (g) Fe H SO  FeSO4H2 Câu 29: C Tất (a) CO2NaAlO22H O2   AlOH3NaHCO3 (b) Ba HCO 32KH OS 4  BaSO4K SO2 4CO2H2O (c) 2 3      CO M MCO (M Ca,Mg) (d) ,(e) Câu 30: C X dạng C Hn 2n 2 2k 2 2 2 2 2 0.12 / 0,12       n n k Br n n kBr k C H k C H k 2 0,12 CO (6)=> Số 2   COX n C n k n Do X có n=k 28MX 56 nên n=k=4 nghiệm nhất. X CH  C C CH (diaxetilen) 0,12 / 0,03 1,5     X X n k m gam Câu 31: C Đồ thị gồm đoạn: Đoạn 1: CO2Ba OH 2 BaCO3H O2   / 22, /197  ama b / 22, 4 /197 2 m   Đoạn 2: BaCO3CO2H O2   Ba HCO 3 2 2 CO n toàn tan kết = a3,36 a b / 22, 43,36 b/ 22, 3 BaCO n bị hòa tan = 4m 2m/197 /197 m 3,36 / 22, /197 3    bm      1 , ,  a3,36; b 1,12; m 9,85  Câu 32: A (a) đúng, mùi amin nên dùng giấm giảm mùi (b) Sai, dầu thực vật chất béo, dầu bôi trơn máy hidrocacbon (c) Đúng (d) Đúng (e) Đúng (g) Đúng, nọc độc kiến có HCOOH, dùng vơi tơi hạn chế độc tính Câu 33: D Y+Fe thu hỗn hợp kim loại nên Y Cu2+ dư. Mặt khác, khí NO nên Y chứa H+, Vậy cl- bị điện phân hết. Catot: nCu 0, 2 nCu du2 3a 0, (7)Bảo toàn electron: 0,2.2=0,5a.2+4b (1) 2 4 /   ONO    H H n n n n b Bảo toàn electron =>nFe phản ứng = 3a - 0,2 + 1,5b       22, 56 1,5 0, 64 0, 16   ab  a     1 ,  a0,08 b0,08 Câu 34: D Đốt QnCO2 0, nH O2 0,8 2 0,  nQnH OnCO  2 3   COQ n C n    NaOH 0, 47 O Q n n Số O ancol =     3 2,35 , ,   O Q n C H OH C H OH C H OH n 16,32     Q C H O m m m m Bảo toàn khối lượng  mRCOONa 50, 76 =>M muối = 50, 76 108 : 0, 47  C H COONa   X Y Z M M M nên este là: 3 : X C H COOC H     3 3 3 : % 7,55% :   Y C H COO C H H Z C H COO C H Câu 35: A 3 0, 04; 0,06  0,1     HCl HNO H n n n 13 0,1  0,05          OH dupH OH du n 0,1 0,05 0,15      OH Y n 2 2 0,06   HOOOH n n n n 0,06 16 10% 9,6 (8)Câu 36: B A Đúng B Sai, thêm dd NaCl bão hòa để este tách C Đúng, phản ứng este hóa khơng hồn tồn nên axit ancol dư D Đúng Câu 37: D 1 n n nên có hidroxit tan NaOH dư => loại A,C Tự chọn nXnY 1 Xét Bn3nAg  1 n12 : loại Xét D n3 nAgClnAg  3 n12 : thỏa mãn ,  X Y FeCl Al NO2,  3 3 Câu 38: C 2 0, 0,    NaOH Na CO n n   2 NaOH 0,8 O F n n Bảo toàn O  nH O2 0,3 Muối gồm C H O Nan m 0,1mol vàC H O Nan' m' 0,3mol 2 0,1 0,3 '     C Na CO CO n n n n n 3 '  nn   nn' 1 nghiệm  m' 1 0,1 0,3 ' 0,3      H n m m m Muối gồm CH2 CH COONa 0,1 HCOONa0,3 Quy đổi E thành: :0,3 HCOOH mol 2   : 0,1 CH CH COOH mol   3 3: 0,04 C H OH mol 2 : H O e mol 23,06 0,09    E (9)/ 0,03  nTe  8 0, 24  nXnT  0,3 0, 24 0,06  nX trongT    Dễ thấy nX T= 2nT nên phân tử T có gốc X gốc Y T HCOO 2 C H COO C H2  50, 03 %T 26, 28% Câu 39: D Z gồm CO2 (0,15) CO dư (0,15) X gồm kim loại (m gam) O (a mol) Y gồm kim loại ( m gam) O (a-0,15 mol)   16 34,    X m m a T gồm No (0,15) N O2 0,05 Đặt nNH4 b     1,7 0,15.4 0,05.10 10 0,15 80 117, 46          H n b a b      1 , ,  a0, 4;b0, 01;m28 Câu 40: C Từ Y tạo muối cacboxylat nên từ X phải tạo muối, gồm muối cacboxylat + muối amino axit Các muối C nên cấu tạo chất là: X CH COONH3 3 CH2 COO CH 0,1mol Y CH NH3 3 OOC COO NH  3 C H2 50,15mol Các amin CH NH C H NH3 2, 2. Ancol CH OH3 Các muối gồm CH COOK3 0,1 , NH2 CH2 COOK0,1 COOK 2 0,15  2 % 54,13% (10)
- Xem thêm -

Xem thêm: giải chi tiết đề thi thử môn hóa năm 2019 của bộ gd đt, giải chi tiết đề thi thử môn hóa năm 2019 của bộ gd đt