đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:55

Câu 3: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H 2 O) được gọi là phản ứng.. xà phòng hóa.[r] (1) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Mơn HĨA HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Năm học 2018-2019 Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề) Số câu trả lời trắc nghiệm: 40 câu (đề có trang) (Học sinh làm giấy kiểm tra.) Họ tên thí sinh:………Lớp:……… Số báo danh:………Phịng kiểm tra:……… Câu 1: Cacbon thể tính oxi hóa phản ứng hóa học sau đây? A C + 2CuO  to 2Cu + CO2. B 3C + 4Al  to Al4C3. C C + CO2 o t   2CO. D C + O2  to CO2. Câu 2: Cacbohiđrat X tác dụng với I2 tạo hợp chất màu tím X A hồ tinh bột. B glucozơ. C xenlulozơ. D fructozơ. Câu 3: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) gọi phản ứng A trùng ngưng B xà phịng hóa. C trùng hợp. D thủy phân. Câu 4: Cho 4,4 gam hỗn hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 H2 qua bột Ni nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp khí X Đốt cháy hồn tồn X cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc), thu 6,72 lít CO2 (đktc) Giá trị V A 7,84. B 11,2 C 8,96. D 6,72. Câu 5: Chất sau thuộc loại amin bậc một? A CH3NHCH3 B CH3CH2NHCH3 C CH3NH2 D (CH3)3N Câu 6: Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa hỗn hợp dung dịch CuCl2 AlCl3 thu x gam kết tủa Đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng kết tủa số mol NaOH sau: Giá trị x A 36,2 gam. B 32,3 gam. C 31,6 gam. D 34,5 gam. Câu 7: Cho kim loại sau: K, Ba, Cu Ag Số kim loại điều chế phương pháp điện phân dung dịch (điện cực trơ) A 4. B 1. C 3. D 2. Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 5,85 gam bột kim loại M khí Cl2 dư thu 12,24 gam muối clorua M A Zn. B Fe. C Al. D Mg. Câu 9: Nhận định sau nhôm hợp chất nhôm A Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3 thu kết tủa B Nhơm có tính khử mạnh Mg. C Nhôm điều chế phương pháp điện phân nóng chảy AlCl3 D Nhơm khử dễ dàng nguyên tử phi kim thành ion âm. Câu 10: Hỗn hợp X gồm este Y Z (đều mạch hở, MY < MZ; Y, Z không chứa nhóm chức khác) Cho 19,5 gam X tác dụng vừa đủ với 230 ml dung dịch NaOH 1M thu muối T hỗn hợp (2)R gồm ancol nguyên tử cacbon Đốt cháy hoàn toàn R cần 6,16 lít O2 (đktc) thu 5,76 gam H2O Phần trăm khối lượng Y X có giá trị gần với A 35%. B 25%. C 15%. D 45%. Câu 11: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho mẩu nhỏ Na vào dung dịch FeCl3 (b) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 (c) Cho luồng khí H2 qua bột PbO đun nóng (d) Điện phân Al2O3 nóng chảy Số thí nghiệm tạo thành kim loại sau phản ứng A 1. B 3. C 4. D 2. Câu 12: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thu 4,6 gam ancol etylic Giá trị m là A 9. B 4,5. C 18. D 36. Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol peptit X mạch hở (tạo amino axit có cơng thức H2N – CnH2n – COOH) thu 0,5 mol CO2 Mặt khác m gam X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch chứa a gam muối Giá trị a A 25,1. B 30,7. C 22,3. D 23,7. Câu 14: Hòa tan hết 4,6 gam natri 100 ml dung dịch HCl 0,5M thu H2 dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu m gam chất rắn Giá trị m A 8,925. B 10,2. C 11,7. D 8,00. Câu 15: Nhỏ từ từ giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M Sau phản ứng kết thúc, thể tích khí CO2 thu điều kiện tiêu chuẩn A 448 ml. B 224 ml. C 336 ml. D 672 ml. Câu 16: Phèn chua cần thiết việc xử lý nước bị đục, vùng lũ để có nước sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt ăn uống Công thức phèn chua A NH4.Al (SO4)2.12H2O B CuSO4.5H2O C Al2(SO4)3 D K.Al(SO4)2.12H2O Câu 17: Tính chất sau không phải NaNO3? A Dùng làm phân bón B Là chất điện ly mạnh C Tan tốt nước D Không bị phân hủy nhiệt độ cao Câu 18: Thí nghiệm sau không tạo đơn chất. A Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 B Cho Na vào dung dịch CuSO4 C Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch FeCl3 D Cho bột Al vào lượng dư dung dịch CuCl2 Câu 19: Dung dịch chứa amino axit sau làm quỳ tím hóa xanh? A glyxin. B alanin. C lysin. D axit glutamic. Câu 20: Hỗn hợp X gồm muối có CTPT CH5NO3 C2H7O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu dung dịch Y 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí làm xanh quỳ ẩm có tỉ khối so với H2 12,7 Khối lượng muối khan thu cô cạn dung dịch Y A 9,92 gam. B 11,4 gam. C 10,56 gam. D 9,08 gam. Câu 21: Cho chất sau: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ Số chất bị thủy phân môi trường axit A 2. B 1. C 3. D 4. Câu 22: Hỗn hợp X gồm hiđrocacbon (mạch hở, thể khí điều kiện thường, có số ngun tử hiđro phân tử) amin no đơn chức mạch hở Đốt cháy hồn tồn 3,584 lít X (đktc) cần 13,216 lít O2 (đktc) thu H2O, 0,448 lít N2 (đktc) 20,24 gam CO2 Phần trăm thể tích hiđrocacbon có phân tử khối lớn hỗn hợp X A 18,75%. B 43,75%. C 37,50%. D 25,00%. Câu 23: Cho este sau: metyl axetat, đimetyl oxalat, phenyl axetat, vinyl acrylat, triolein Số este tác dụng với NaOH (dư) theo tỉ lệ mol :2 (3)Câu 24: Để khử ion Cu2+ dung dịch CuSO 4 dùng kim loại A Na. B Fe. C Ba. D K. Câu 25: Cặp hợp chất thuộc loại hợp chất hữu là A CH4, C2H5OH B CH3Cl, CaC2 C CO2, CaCO3 D CH3COONa, NaCN Câu 26: Trong phân tử Gly-Ala, amino axit đầu C chứa nhóm A CHO. B COOH. C NH2 D NO2 Câu 27: Thí nghiệm sau khơng xảy phản ứng hố học? A Cho Ca(OH)2 vào dung dịch HCl B Cho kim loại Cu vào đung dịch FeCl3 C Cho BaSO4 vào dung dịch HC1 loãng D Cho Al vào dung dịch NaOH. Câu 28: Hịa tan hồn tồn 3,6 gam Mg dung dịch HNO3, thu x mol N2 (là sản phẩm khử nhất N+5) Giá trị x là A 0,03. B 0,12. C 0,05. D 0,08. Câu 29: Khí X gây hiệu ứng nhà kính, sinh vùng đầm lầy, ao hồ, ứng dụng vào trong trình đun nấu Khí X A CO2 B SO2 C CH4 D N2 Câu 30: Để mô tả số phương pháp thu khí thường tiến hành phịng thí nghiệm người ta có hình vẽ (1), (2), (3) sau: Phát biểu liên quan đến hình vẽ A phương pháp thu khí theo hình (2) áp dụng thu khí: H2, C2H4 B phương pháp thu khí theo hình (1) áp dụng thu khí: CH4, SO2 C phương pháp thu khí theo hình (1), (3) áp dụng thu khí: HCl, CO2 D phương pháp thu khí theo hình (3) áp dụng thu khí: C2H2, CH4 Câu 31: Số electron lớp nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là A 3. B 4. C 1. D 2. Câu 32: Este sau thể rắn điều kiện thường? A Tristearin. B Metyl fomat. C Etyl axetat. D Triolein. Câu 33: Hợp chất H2NCH2COOH có tên A lysin. B valin. C glyxin. D alanin. Câu 34: Chất sau khơng phân li ion hịa tan vào nước? A Natri hiđroxit. B Saccarozơ. C Axit sunfuric. D Nhôm sunfat. Câu 35: Cho anđehit no, mạch hở, có cơng thức CnHmO2 Mối quan hệ n với m A m = 2n +1. B m = 2n + 2. C m = 2n. D m = 2n – Câu 36: Một hỗn hợp (X) gồm anđehit acrylic anđehit đơn chức no mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 1,44 gam hỗn hợp cần vừa hết 1,624 lít khí oxi (đktc) thu 2,86 gam CO2 Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư NH3 thu m gam Ag Giá trị m A 10,80. B 11,88. C 8,64. D 7,56. Câu 37: Đun nóng m gam Zn, Mg, Al thu (m + 3,84) gam chất rắn X X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu dung dịch Y 3,36 lít khí (đktc) Cơ cạn dung dịch Y thu 43,29 gam muối khan Giá trị m (4)Câu 38: Chia m gam hỗn hợp gồm metyl fomat phenyl fomat thành phần Phần tác dụng hết với AgNO3/NH3 đun nóng thu 21,6 gam Ag Phần tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,12 mol KOH Giá trị m A 14,48. B 10,96. C 7,24. D 21,92. Câu 39: Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ thời gian, thu dung dịch X chứa chất tan có nồng độ mol, đồng thời thấy khối lượng dung dịch giảm 9,28 g so với ban đầu Cho tiếp 2,8 g bột Fe vào dung dịch X, đun nóng khuấy thu NO sản phẩm khử nhất, dung dịch Y chất rắn Z Các phản ứng xảy hoàn toàn Khối lượng muối tạo thành dung dịch Y A 13,64g. B 15,08 g. C 10,24 g. D 11,48 g. Câu 40: Công thức phân tử etyl fomat là A C4H8O2 B C3H6O2 C C5H10O D C2H4O2
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019, đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019