10 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019 và đáp án

11 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:54

Nếu làm khô cẩn thận dung dịch X thì thu được hỗn hợp muối khan Z (giả sử quá trình làm khô không xảy ra phản ứng hóa học).. Phần trăm khối lượng FeSO 4 trong Z gần nhất với giá trị nào[r] (1)ĐỀ THI THỬ THPT QG - 27 Câu 1: Sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 NH3 thấy xuất A kết tủa vàng nhạt. B kết tủa màu trắng. C kết tủa đỏ nâu D dung dịch màu xanh Câu 2: Polime sau tổng hợp phản ứng trùng hợp? A Poli(hexanmetylen-ađipamit) B Amilozo C Polisitren D Poli(etylen-terephtalat). Câu 3: Dung dịch sau với nồng độ khác không màu? A Dung dịch FeCl3 B Dung dịch K2Cr2O7 C Dung dịch CuSO4 D Dung dịch AgNO3. Câu 4: Kim loại Al tan dung dịch sau đây? A Dung dịch MgSO4 B Dung dịch HNO3 đặc, nguội. C Dung dịch H2SO4 đặc, nguội D Dung dịch HCl đặc, nguội. Câu 5: Cho dãy kim loại sau: K, Ca, Mg, Fe, Cu Số kim loại dãy có khả tác dụng với nước điều kiện thường A 5 B 4 C 3 D 2 Câu 6: Số oxi hóa cao crom thể hợp chất sau đây? A NaCrO2 B Na2CrO4 C Cr2O3 D CrO. Câu 7: Chất sau chất khí điều kiện thường? A CH3COOH B HCHO C CH3COCH3 D CH3OH Câu 8: Tính chất ứng dụng sau KNO3? A Bị phân hủy nhiệt độ cao B Chế tạo thuốc nổ. C Dùng làm phân bón D Khơng tan nước. Câu 9: Khẳng định sau không đúng? A SiO2 tan dung dịch HF B Si khơng có khả tác dụng với kim loại. C Thành phần hóa học cảu thạch cao nung CaSO4.H2O D Si tác dụng với dung dịch kiềm giải phóng khí hiđro. Câu 10: Thành phần quặng hematit đỏ là A FeCO3 B Fe2O3.nH2O C Fe3O4 D Fe2O3 Câu 11: Nhỏ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch sau khơng có tượng hóa học xảy ra? A Dung dịch Na2CrO4 B Dung dịch AlCl3 C Dung dịch NaAlO2 D Dung dịch NaHCO3 Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn este sau thu số mol CO2 lớn số mol H2O? A CH3COOCH2CH3 B HCOOCH3 C CH3COOCH3 D CH2=CHCOOCH3 Câu 13: Cho 2,52 gam kim loại M tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư, sau phản ứng thu 6,84 gam muối sunfat trung hòa Kim loại M A Zn B Mg. C Fe. D Al. Câu 14: Tiến hành thí nghiệm sau: a) Điện phân dung dịch muối ăn với điện cực trơ có màng ngăn xốp b) Thổi khí CO qua ống đựng FeO nung nóng nhiệt độ cao c) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl3 d) Dẫn khí NH3 vào bình khí Cl2 e) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2CO3 Số thí nghiệm có sinh đơn chất A 5 B 4 C 3 D 2 Câu 15: Phát biểu sau không đúng? A Trong công nghiệp, nhôm sản xuất phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy. B Kim loại Li dùng làm tế bào quang điện. C Nước chứa nhiều ion Ca2+ Mg2+ gọi nước cứng. D Sắt có hemoglobin (huyết cầu tố) máu. Câu 16: Hỗn hợp X gồm etylamin đimetylamin Đốt cháy hoàn toàn m gam X O2, thu V lít N2 (đktc) Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl, sau phản ứng thu 16,3 gam muối Giá trị V A 1,12 B 4,48 C 3,36 D 2,24. Câu 17: Khẳng định sau không đúng? (2)B Khi tác dụng với kim loại, cacbon tạo số oxi hóa -4 hợp chất. C Khí CO độc, sử dụng làm nhiện liệu khí. D CO2 chất gây nên hiệu ứng nhà kính, làm cho Trái Đất bị nóng lên Câu 18: Hịa tan hoàn toàn 1,95 gam kim loại K vào H2O thu 500 ml dung dịch có pH A 13,5 B 13,0 C 14,0 D 12,0. Câu 19: Phát biểu sau sai? A Trimetyl chất khí điều kiện thường B Ở trạng thái kết tinh aminoaxit tồn dạng ion lưỡng cực. C Triolein este no, mạch hở. D Nhựa bakelit có cấu trúc mạng không gian. Câu 20: Điện phân 11,4 gam muối clorua nóng chảy kim loại, sau phản ứng xảy hồn tồn thu 2,688 lít (đktc) chất khí anot Muối điện phân A KCl B MgCl2 C NaCl D BaCl2 Câu 21: Để mô tả số phương pháp thu khí thường tiến hành phịng thí nghiệm người ta có các hình vẽ (1), (2), (3) sau: Phát biểu liên quan đến hình vẽ A phương pháp thu khí theo hình (1) áp dụng thu khí: H2, SO2, Cl2, NH3 B phương pháp thu khí theo hình (1), (3) áp dụng thu khí: NH3, H2, N2 C phương pháp thu khí theo hình (2) áp dụng thu khí: CO2, N2, SO2, Cl2 D phương pháp thu khí theo hình (3) áp dụng thu khí: O2, H2, N2 Câu 22: Thực thí nghiệm sau: a) Cho NaHCO3 vào dung dịch CH3COOH b) Cho phân đạm ure vào dung dịch Ba(OH)2 nóng c) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 đặc, nóng d) Cho P vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng e) Cho Al4C3 vào nước Số thí nghiệm có khí thoát A 5 B 4 C 3 D 2 Câu 23: Cho hỗn hợp X gồm Na, Ba có số mol vào 125 ml dung dịch gồm H2SO4 1M CuSO4 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y, m gam kết tủa 3,36 lít khí (đktc) Giá trị m A 25,75 B 16,55 C 23,42 D 28,20. Câu 24: Cho dãy chất: isoamyl axetat, anilin, saccarozo, valin, phenylamoni clorua, Gly-Ala-Val Số chất dãy có khả tham gia phản ứng với dung dịch NaOH loãng, đun nóng A 2 B 5 C 4 D 3 Câu 25: Từ chất X thực phản ứng (theo tỉ lệ mol): 2 2 , 2 2 2 2 2 2 2               o H O t H O X NaOH Y Z H O Y HCl T NaCl Z Br H O CO HBr T Br CO HBr Công thức phân tử X A C3H4O4 B C8H8O2 C C4H6O4 D C4H4O4 Câu 26: Cho dãy chất sau: metan, axetilen, isopren, benzen, axit axetic, stiren, axeton, metyl acrylat. Số chất dãy tác dụng với H2 nung nóng, xúc tác Ni (3)Câu 27: Cho muối X có cơng thức phân tử C3H12N2O3 Cho X tác dụng hết với dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng thu hỗn hợp khí Z (làm hóa xanh quỳ tím tẩm nước cất) muối axit vơ Có cơng thức cấu tạo X thỏa mãn điều kiện? A 4 B 1 C 3 D 2 Câu 28: Tiến hành thí nghiệm với chất X, Y, Z T Kết ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Tạo kết tủa Ag Y Quỳ tím Quỳ tím chuyển sang màu xanh X,Z Nước Brom Mất màu X,T Cu(OH)2 Tạo dung dịch xanh lam Các chất X, Y, Z, T A glucozo, benzylamin, xiclohexan, glixerol B benzylamin, glucozo, glixerol, xiclohexan. C glucozo, glixerol, benzylamin, xiclohexan D glucozo, benzylamin, glixerol, xiclohexan. Câu 29: Cho phát biểu sau: (1) Axit axetic có nhiệt độ sơi cao ancol etylic (2) Vinyl axetat có khả làm màu nước brom (3) Tinh bột thủy phân môi trường kiềm tạo glucozo (4) Dung dịch abumin nước lịng trắng trứng đun sơi bị đông tụ (5) Phenol dung để sản xuất thuốc nổ (2,4,6-trinitrophenol) Số phát biểu là A 4 B 3 C 2 D 1 Câu 30: Thực thí nghiệm sau: (1) Sục etilen vào dung dịch KMnO4 (2) Cho dung dịch natri stearat vào dung dịch Ca(OH)2 (3) Sục etylamin vào dung dịch axit axetic (4) Cho fructozo tác dụng với Cu(OH)2 (5) Cho ancol etylic tác dụng với CuO nung nóng Sau phản ứng xảy hồn tồn, có thí nghiệm khơng thu chất rắn? A 2 B 4 C 1 D 3 Câu 31: Cho phát biểu sau: (a) Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ), anot H2O bị khử tạo khí O2 (b) Để lâu hợp kim Fe-Cu khơng khí ẩm Fe bị ăn mịn điện hóa học (c) Ngun tắc điều chế kim loại khử ion kim loại thành kim loại (d) Các kim loại có độ dẫn điện khác mật độ electron tự chúng không giống (e) Các kim loại kiềm có mạng tinh thể lập phương tâm diện, cấu trúc tương đối rỗng Số phát biểu là A 4 B 3 C 5 D 2 Câu 32: Hịa tan hồn tồn 29,12 gam hỗn hợp gồm 0,08 mol Fe(NO3)2, Fe, Fe3O4, Mg, MgO, Cu CuO vào 640 ml dung dịch H2SO4 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X chứa các muối sunfat trung hòa hỗn hợp hai khí 0,14 mol NO 0,22 mol H2 Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, tạo kết tủa Y Lấy Y nung khơng khí tới khối lượng khơng đổi thu được chất rắn có khối lượng giảm 10,42 gam so với khối lượng Y Nếu làm khơ cẩn thận dung dịch X thu hỗn hợp muối khan Z (giả sử q trình làm khơ khơng xảy phản ứng hóa học) Phần trăm khối lượng FeSO4 Z gần với giá trị sau đây? A 18 B 20 C 24 D 22 Câu 33: Hòa tan hết lượng bột Fe vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu V lít (đktc) khí H2 dung dịch X Chia dung dịch X thành phần không Phần đem tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu 3,6 gam kết tủa Phần cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử N+5) 68,2 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V là A 4,48 B 3,36 C 5,60 D 2,24. Câu 34: Cho m gam peptit X (mạch hở) phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, thu dung dịch chứa (m+18,2) gam hỗn hợp Z chứa muối natri glyxin, valin alanin Đốt cháy hoàn toàn Z thu N2, CO2, H2O 26,5 gam Na2CO3 Cho a gam X phản ứng với 400 ml dung dịch NaOH 0,1M, thu được dung dịch T Cho toàn lượng T phản ứng tối đa với 520 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch chứa 125,04 gam hỗn hợp muối Kết luận sau sai? (4)C Trong phân tử X có chứa gốc Ala. D Phần trăm khối lượng oxi X 26,74%. Câu 35: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat este Y đơn chức, có hai liên kết π phân tử, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol X cần dùng 1,25 mol O2 thu 1,3 mol CO2 1,1 mol H2O Mặt khác, cho 0,3 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch Z (giả thiết xảy phản ứng xà phịng hóa) Cho tồn Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng Sau các phản ứng xảy hồn toàn, khối lượng Ag tối đa thu A 43,2 gam B 81,0 gam C 64,8 gam D 108,0 gam. Câu 36: Thủy phân khơng hồn tồn lượng hexapeptit mạch hở X thu hỗn hợp Y gồm Ala-Gly; 2,925 gam Val; 8,6 gam Val-Ala-Val-Ala-Gly; 18,375 gam Ala-Val-Ala-Gly; 12,25 gam Ala-Gly-Val Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y cần dùng a mol O2 Giá trị a A 2,550 B 1,425 C 3,136 D 2,245. Câu 37: Nung nóng hỗn hợp X gồm kim loại M Cu(NO3)2 bình chân khơng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn Y 0,25 mol hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 22,72 Đem hòa tan hết Y vào lượng vừa đủ dung dịch HCl thu dung dịch chứa 29,7 gam muối Phần trăm số mol kim loại M hỗn hợp X gần với giá trị sau đây? A 28. B 22. C 45. D 54. Câu 38: Thực phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al, Fe2O3, Cr2O3 sau thời gian thu hỗn hợp chất rắn X Chia X thành phần Hịa tan hồn tồn phần dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư, sau phản ứng xảy hồn tồn, thu 2,016 lít khí SO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Hòa tan hết phần 400 ml dung dịch HNO3 2M, thu dung dịch Y khí NO (sản phẩm khử nhất N+5) Cho từ từ dung dịch NaOH 1M đến dư vào Y thu kết hình vẽ sau: Khối lượng Cr2O3 hỗn hợp ban đầu A 7,29 gam B 30,40 gam C 6,08 gam. D 18,24 gam. Câu 39: Một bình kín chứa bột niken hỗn hợp X gồm 0,05 mol điaxetilen (HC≡C-C≡CH), 0,1 mol hiđro Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 22,5 Cho Y phản ứng vừa đủ với 0,04 mol AgNO3 dung dịch NH3, sau phản ứng thu 5,84 gam kết tủa 0,672 lít (đktc) hỗn hợp khí Z Khí Z phản ứng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,02 B 0,03 C 0,01 D 0,04. Câu 40: Cho chất hữu mạch hở: X axit no, hai chức; Y Z hai ancol không no, đơn chức (MY>MZ); T este X, Y, Z (chỉ chứa chức este) Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp M gồm Z T, thu 0,27 mol CO2 0,18 mol H2O Cho 0,06 mol M phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu muối khan E hỗn hợp ancol G Đốt cháy hoàn toàn E, thu CO2, H2O 0,04 mol Na2CO3 Đốt cháy hoàn toàn G, thu 0,3 mol CO2 Phần trăm khối lượng T M có giá trị gần với Giá trị sau đây? (5)Đáp án 1-A 2-C 3-D 4-D 5-C 6-B 7-B 8-D 9-A 10-D 11-D 12-D 13-C 14-B 15-B 16-D 17-B 18-B 19-B 20-B 21-D 22-B 23-A 24-C 25-A 26-A 27-C 28-A 29-A 30-A (6)LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag2C2↓ vàng nhạt + 2NH4NO3 Câu 2: Đáp án C A,B, D điều chế phản ứng trùng ngưng, có C điều chế phản ứng trùng hợp Câu 3: Đáp án D A FeCl3 có màu vàng B dd K2Cr2O7 có màu da cam C dd CuSO4 có màu xanh lam D dd AgNO3 không màu Câu 4: Đáp án D Kim loại Al thụ động với H2SO4 đặc nguội HNO3 đặc nguội Al kim loại đứng sau Al dãy điện hóa nên không tác dụng với MgSO4 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑ Câu 5: Đáp án C Các kim loại: K, Ca, Ba tác dụng với H2O đk thường => có kim loại Câu 6: Đáp án B Crom có số oxi hóa là: 0, +2, +3; +6 => số oxi hóa cao +6 có Na2CrO4 Câu 7: Đáp án B CH3COOH, CH3OCH3 CH3OH điều kiện thường chất lỏng HCHO điều kiện thường chất khí Câu 8: Đáp án D A,B,C D sai KNO3 tan tốt nước Câu 9: Đáp án A A SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O ( phương trình ứng dụng dùng để khác thủy tinh) B Sai: Si + 2Mg  t Mg2Si C Sai thành phần thạch cao nung CaSO4.H2O CaSO4.0,5H2O D Sai Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2↑ Câu 10: Đáp án D A FeCO3 thành phần quặng xiđerit B Fe2O3.nH2O thành phần hemantit nâu C Fe3O4 thành phần quặng manhetit D Fe2O3 thành phần quặng hemantit đỏ Câu 11: Đáp án D A Ba(OH)2 + Na2CrO4 → 2KOH + BaCrO4↓ => tượng: xuất kết tủa trắng B 3Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 2Al(OH)3↓ + 3BaCl2 Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + 4H2O => tương: xuất kết tủa trắng keo, sau kết tủa tan dần C khơng có tượng D Ba(OH)2 + 2NaHCO3 → Na2CO3 + BaCO3↓ + 2H2O => tượng: xuất kết tủa trắng Câu 12: Đáp án D Thu nCO2 > nH2O => este phải có từ liên kết pi trở lên => CH2=CHCOOCH3 phân tử có liên kết pi => đốt cháy cho nCO2 > nH2O Câu 13: Đáp án C Gọi hóa trị kim loại n 2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2↓ Theo PT: 2M → (2M + 96n) (gam) Theo ĐB: 2,52 → 6,84 (gam) => 2M 6,84 = 2,52 (2M + 96n) => M = 28n Chạy giá trị n = 1,2,3 thấy n = => M =56 thỏa mãn Vậy kim loại M Fe Câu 14: Đáp án B a) 2NaCl + 2H2O DPMN (7)b) CO + FeO   Fe + COt 2↑ c) 3H2S + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3S↓ + 3HCl ( Chú ý: Fe2S3 không bền phân hủy thành Fe(OH)3 + S) d) 3NH3 + 2Cl2 → 6HCl + N2↑ e) CO2 + H2O + Na2CO3 → Na(HCO3)2 => Có chất sinh đơn chất Câu 15: Đáp án B B Sai Xe kim loại dùng làm tế bào quang điện Câu 16: Đáp án D Etylamin đimetylamin đồng phân => có CTPT là: C2H7N C2H7N + HCl → C2H8NCl => nC2H8Cl = 16,3/81,5 = 0,2 (mol) BTNT: N => nN2 = 1/2 nC2H8Cl = 0,1 (mol) => VN2(ĐKTC) = 0,1.22,4 = 2,24 (lít) Câu 17: Đáp án B C phi kim có tính khử nên khơng tác dụng với kim loại Câu 18: Đáp án B nKOH = nK = 1,95/39 = 0,05 (mol) => [KOH] = n :V = 0,05 : 0,5 = 0,1 (M) => pH = 14 + lg[OH-] = 14 -1 = 13 Câu 19: Đáp án B A B sai dung dịch amino axit tồn dạng ion lưỡng cực C D Câu 20: Đáp án B nCl2 = 2,688/22,4 = 0,12 (mol) 2MCln DPNC    2M + nCl2↑ 0,24/n ← 0,12 (mol) Ta có: 0,24/n ( M + 35,5n) = 11,4 => M =12n => n = M =24 (Mg) thỏa mãn Vậy muối MgCl2 Câu 21: Đáp án D A A sai phương pháp để thu khí có tỉ khối nhỏ so với khơng khí => khơng thể thu SO2, Cl2 B Sai NH3 tan nước nên khơng thể thu NH3 hình (3) C Sai N2 nhẹ khơng khí D Đúng Câu 22: Đáp án B (a) NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + H2O + CO2↑ (b) (NH2)2CO + Ba(OH)2 → 2NH3↑+ BaCO3↓ c) Fe2O3 + 6HNO3 đặc, nóng → 2Fe(NO3)3 + 3H2O d) 2P + 5H2SO4 đặc, nóng → 2H3PO4 + 5SO2↑ + 2H2O e) Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3↓ + 3CH4↑ => Có thí nghiệm thu khí Câu 23: Đáp án A Gọi nNa = nBa = x (mol) nH2SO4 = 0,125 (mol); nCuSO4 = 0,125 (mol) ; nH2 = 0,15 (mol) Ta thấy: nH2 = 0,15 (mol) > nH2SO4 => Na, Ba phản ứng hết với axit sau tiếp tục phản ứng với H2O Ta có: ∑ ne (KL nhường) = ∑ n e( H2 nhận) => x + 2x = 0,15.2 => x = 0,1 (mol) => nOH- = ( nH2 – nH2SO4) = ( 0,15 – 0,125) = 0,05 (mol) => nCu(OH)2 = ½ nOH- = 0,025 (mol) m↓ = mCu(OH)2 + mBaSO4 = 0,025.98 + 0,1.233 = 25,75 (g) (8)Các chất có khả phản ứng với dd NaOH lỗng, đun nóng là: isoamyl axetat ( CH3COOCH2 -CH-CH(CH3)-CH3) ; Valin ( CH3-CH(CH3) -CH(NH2)-COOH) , phenylamoni clorua ( C6H5NH3Cl ) ; Gly – Ala – Val => có chất Câu 25: Đáp án A HCOOH (T) + Br2 2 H O   CO2 + 2HBr => Y HCOONa HCOONa (Y) + HCl → HCOOH + NaCl => Z HCHO HCHO (Z) + 2Br2 + H2O → CO2 + 4HBr => X : HCOOCH2OOCH HCOOCH2OOCH (X) + 2NaOH 2 H O,t    2HCOONa (Y) + HCHO (Z) + H2O => CTPT X là: C3H4O4 Câu 26: Đáp án A Các chất tác dụng với H2 xúc tác Ni nung nóng là: axetilen (CH≡CH), isopren ( CH2=C(CH3 )-CH=CH3), stiren( C6H5CH=CH2), metyl acrylat ( CH2=CH-COOCH3) => có chất Câu 27: Đáp án C X: C3H12N2O3 + NaOH → hỗn hợp khí Z + Muối axit vơ => X muối CO3 2-Các CTCT thỏa mãn: (C2H5NH3)OCOONH4 ; (CH3)2NH2OCOONH4 => có cơng thức thỏa mãn Câu 28: Đáp án A X glucozo Y benzylamin ( C6H5CH2NH2) Z xiclohexen T gixerol Câu 29: Đáp án A 1) CH3COOH có phân tử khối lớn có liên kết H mạnh C2H5OH => có nhiệt độ sôi cao hơn 2) CH3COOCH=CH2 + Br2→ CH3COOCHBr-CH2 3) sai tinh bột bị thủy phân môi trường axit không bị thủy phân môi trường kiềm 4) 5) => có phát biểu Câu 30: Đáp án A 1) 3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH-CH2OH + 2MnO2↓ + 2KOH 2) C17H35COONa + Ca(OH)2 → (C17H35COO)2Ca ↓+ NaOH 3) C2H5NH2 + CH3COOH → CH3COONH3C2H5 4) C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (dd xanh lam) + H2O 5) C2H5OH + CuO t0→→t0 CH3CHO + Cu↓+ H2O => có phản ứng KHÔNG thu chất rắn Câu 31: Đáp án B (a) S Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ), anot H2O bị oxi hóa tạo khí O2 (b) Đ (c) Đ (d) Đ (e) S Các kim loại kiềm có mạng tinh thể lập phương tâm khối Câu 32: Đáp án D             2 g 2 3 2 3 Ba OH du t 2 3 H SO :0,64 BT:N 2 4 4 m 2 Fe : x Fe OH : x Fe F NO : 0,08 Fe OH Fe O Mg MgO F ddX Y Mg OH CuO F O Cu Cu OH BaSO 29,12 Mg NH : 0,02 BaSO MgO SO : 0,64 Cu CuO e e e                                                              iam 10,42g BT:H NO : 0,14 H : 0, 22 H O : 0,38 (9)2 4 BTKL X KL X SO NH m 80,36g m m m  m  18,56g            2 24   OH X Fe Fe Mg Cu SO NH n  2n  3n  2n  2n  2n   n  1, 26 mol  2  3 t 2 Fe OH Fe OH Y OH  Chat ran H O           2 Fe OH2 Fe OH3 Fe OH H O OH x 1, 26 n n x n 2            2 Fe OH Fe OH chat ran giam H O OH x 1, 26 m n m 10, 42 18 17x x 0,115 2                  4 FeSO X 0,115.152 %m 100% 80,36 21,75%   Câu 33: Đáp án A P1: nFe(OH)2 = 3,6/90 = 0,04 mol => nFe2+ = 0,04 mol P2: Fe2+: x mol H+: y mol Cl-: 2x + y 3Fe2+ + 4H+ + NO 3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O 0,06 ← 0,08 ← 0,02 => y = 0,08 Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag x-0,06 → x-0,06 Ag+ + Cl- → AgCl 2x+y → 2x+y => 108(x-0,06) + 143,5(2x+y) = 68,2 => x = 0,16 => nFe phản ứng ban đầu = nH2 = 0,04+0,16 = 0,2 mol => VH2 = 4,48 lít Câu 34: Đáp án A TN1: nNaOH = 2nNa2CO3 = 0,5 mol Giả sử số mol peptit x mol => nH2Osau phản ứng = x mol BTKL: mpeptit + mNaOH = m muối + mH2O => m+0,5.40 = m + 18,2 + 18x => x = 0,1 mol => X pentapeptit TN2: nX = (nHCl – nNaOH)/5 = (1,04 – 0,04)/5 = 0,2 mol Giả sử X GlyaAlabValc (a+b+c = 5) Muối gồm: NaCl: 0,04 mol Gly-HCl: 0,2a Ala-HCl: 0,2b Val-HCl: 0,2c => 111,5.0,2a + 125,5.0,2b + 153,5.0,2c + 0,04.58,5 = 125,04 => 223a + 151b + 307c = 1227 Khảo sát nhận thấy có c = 1; a = 3; b = thỏa mãn Vậy X Gly3AlaVal Xét đáp án A: 0,1 mol X tác dụng với NaOH vừa đủ thu 54,1 gam muối Z (Gly-Na (0,3 mol), Ala-Na (0,1 mol), Val-Na (0,1 mol)) chứa 29,1 gam Gly-Na => 27,05 gam Z chứa 14,55 gam Gly-Na => Sai Xét đáp án B: a = 0,2.(75.3+89+117-18.4) = 71,8 gam => Đúng Xét đáp án C: X có chứa phân tử Ala => Đúng Xét đáp án D: X có CTPT: C14H25O6N5 %mO = 16.6/359 = 26,74% => Đúng Câu 35: Đáp án D 2 2 2 O :1,25 4 2 n 2n 2 C H O : x CO :1,3 0,5mol X C H O : y H O :1,1 C H O : z             (10)  2 BT:O CO H O O O X n 2n n 2n 1, mol        2x 4y 2z 1, y 0,1 x y z 0,5             2 n n 2 CO H O C H O C H O n n n n     n n 2 C H O 1,3 1,1 0,1 n     n 2n 2 C H O n 0,1mol    2 C H O n 0,5 0,1 0,1 0,3l        BT:C 2 0,3.2 0,1.4 0,1.n 1,3 n HCOOCH CH            NaOH 3 HCOOCH : 0,3 HCOONa : 0, X COOHCH : 0,1 CH CHO : 0,1 HCOOCH CH : 0,1              Ag HCOONa CH CHO Ag n 2n 2n 1mol m 108gam      Câu 36: Đáp án A nVal-Ala-Val-Gly = 0,025 mol nAla-Val-Gly = 0,075 mol nAla-Gly-Val = 0,05 mol X Ala-Gly-Val-Ala-Val-Gly (1) Ala-Gly-Val-Ala-Val-Gly + H2O → Ala-Gly + Val-Ala-Val-Gly x x x x (2) Ala-Gly-Val-Ala-Val-Gly + 2H2O → Val + Ala-Gly + Ala-Val-Gly y 2y y y y (3) Ala-Gly-Val-Ala-Val-Gly + H2O → Ala-Gly-Val + Ala-Val-Gly z z z z nVal = y = 0,025 nVal-Ala-Val-Gly = x = 0,025 nAla-Val-Gly = y + z = 0,075 nAla-Gly-Val = z = 0,05 => x = 0,025; y = 0,025; z = 0,05 mol => nX = x+y+z = 0,1 mol Đốt Y tương đương đốt X C20H36O7N6 + 25,5 O2 → 20CO2 + 18H2O 0,1 → 2,55 mol Câu 37: Đáp án C 2 2 NO : x x y 0, 25 x 0, 24 O : y 46x 32y 0, 25.22,72.2 11,36 y 0,01                       t 3 2 Cu NO CuO 2NO 0,5O 0,12 0,12 0, 24 0,06 mol         t 2 n 2M 0,5nO M O 0, 0,06 0,01 n       HCl n CuCl : 0,12 0, MCl : n Chất rắn Y              0, 0,12.135 M 35,5n 29,7 M 32n n 2, M 64 Cu n          Cu Cu 0, 0,1 n 0,1mol %n n 0,1 0,12 45, 45%        Câu 38: Đáp án C (11)mFe(OH)3 = 5,236 gam => nFe(OH)3 = 0,048 mol nHNO3 dư = 0,296 mol => nHNO3 pư = 0,8 – 0,296 = 0,504 mol Phần 1: Cho X tác dụng với H2SO4 đặc cho hỗn hợp đầu tác dụng BT e: 3nAl = 2nSO2 => nAl = 2.0,09/3 = 0,06 mol Phần 2: Cho X tác dụng với HNO3 cho hỗn hợp đầu tác dụng Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O 0,06→0,24 Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O 0,024←0,144←0,048 Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O 0,02 ←0,504-0,24-0,144 = 0,12 mCr2O3 (1 phần) = 0,02.152 = 3,04 gam => mCr2O3 = 6,08 gam Câu 39: Đáp án A BTKL X Y Y Y m m 0,05.50 0,1.2 n 45 n 0,06            2 H Pu X Y X Y n n  n 0,09 n 0,05.4 0,09 0,11        3 4 4 2 AgNO :0,04 4 4 4 C H HC C C C H : a C Ag : a C H HC C C C H : b 5,84 C H Ag : b C H Ag : c C H HC C C C H : c                              Y Z AgNO a b c n n 0,03 2a b c n 0,04 a b c 0,01 264a 159b 161c m 5,84                        pu AgNO3 C H du4 C H4 C H4 n 4n 3n 2n 0,09       L a n  0,11 0, 09 0, 02   Câu 40: Đáp án C T : M este chức Z: ancol đơn chức    2 NaOH 2 T Na CO n TN : n n 0,04 mol 2    Z M T T Z n n n 0,02 mol n 2n       G T Z n 2n n 0,1mol     2 ancol 2 Y : CH CH CH OH 0,3 C Z : CH C CH OH 0,1              TN :     2 n 2n CO H O T Z 3 T : C H O 2x mol M n n 4n n 0, 27 0,18 4, 2x x x 0,01 Z : C H O x mol                   O M n 0,02.4 0,01 0,09 mol     C H O a m m m 0, 27.12 0,36 0,09.16 5, 04gam         Z 0, 01.56 %m 100 11,11% %mT 88, 04 9% 5,
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019 và đáp án, 10 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019 và đáp án