nội dung ôn tập các môn khối 9 từ 0232020

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:53

A. Biết X có một nguyên tử oxi. Dãy gồm các kim loại sắp xếp theo mức độ hoạt động hóa học giảm dần A. Có thể điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm bằng cách nào sau đây? A. Điện phân [r] (1)TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA NHÓM HĨA HỌC 9 NỘI DUNG ƠN TẬP (Từ 02/3/2020) I Trắc nghiệm Câu Dãy gồm hợp chất hữu cơ: A CaC2, CH4, C6H6, CO C C2H2, C2H4O2, C2H5Cl, C2H4 D NaHCO3, C2H4, C2H6O, C2H4Br2 B C2H5OH, CH3Cl, CaCO3, C2H6 Câu Thành phần trăm khối lượng cacbon hợp chất CH4 là: A 75% B 50% C 25% D 20% Câu Đốt cháy hết 0,1 mol hợp chất hữu X thu 6,72 lit CO2 (đktc) 7,2 gam H2O Biết X có ngun tử oxi Cơng thức phân tử X A C3H4O B C3H6O C C3H8O D C3H8O2 Câu Dãy gồm kim loại xếp theo mức độ hoạt động hóa học giảm dần A Na, Mg, Al, K B K, Na, Mg, Al C Al, K, Na, Mg D Mg, K, Al, Na Câu Có thể điều chế khí clo phịng thí nghiệm cách sau đây? A Cho MnO2 tác dụng với HCl đặc B Cho Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl đặc C Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn D Cho NaOH tác dụng với dung dịch HCl Câu Chất dùng để làm khơ khí CO2 A CaO B H2SO4 đặc C K2O D NaOH Câu Dãy chất sau gồm muối tan nước? A BaCO3, NaHCO3, Mg(HCO3)2 B Na2CO3, K2CO3, Na2SO4 C CaCO3, BaCO3, NaHCO3 D CaCO3, MgSO4, K2CO3 Câu 8. Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, số chu kì nhỏ số chu kì lớn A B C D Câu 9. Cho 20 gam hỗn hợp CaCO3 CaO tác dụng với dung dịch HCl (dư) thấy 2,24 lit khí (đktc) Thành phần phần trăm theo khối lượng CaCO3 hỗn hợp ban đầu A 0,53% B 10,6% C 53% D 50% Câu 10. Cho 10,8 gam Al tác dụng vừa đủ với 10,08 lit hỗn hợp khí gồm O2 Cl2 (đktc) Sau phản ứng thu chất rắn X Thành phần % khối lượng AlCl3 hỗn hợp X A 72,36% B 33,33% C 66,67% D 27,64% Câu 11. Khí clo tác dụng với tất chất dãy sau đây? A H2, dung dịch NaOH, H2O B H2, dung dịch NaCl, dung dịch NaOH C H2, O2, Al D O2, Fe, Cu Câu 12. Dạng thù hình nguyên tố là: A Các hợp chất khác nguyên tố hóa học B Các đơn chất khác nguyên tố hóa học C Các nguyên tố có hình dạng khác (2)Câu 13 Chỉ dùng thuốc thử thuốc thử sau để phân biệt khí Cl2, O2 HCl? A Que đóm có than hồng B Giấy tẩm dung dịch phenolphthalein C Giấy q tím khơ D Giấy q tím ẩm Câu 14. Biết mol cacbon cháy toả 394KJ Vậy lượng nhiệt toả đốt cháy 1kg than cốc chứa 84% cacbon là: A 27000 KJ B 27580 KJ C 31520 KJ D 31000 KJ Câu 15. Trong cặp chất sau, cặp tác dụng với nhau: A KCl Na2CO3 B KCl K2CO3 C H2SO4 NaHCO3 D KOH Na2CO3 II Tự luận Bài 1. Có khí đựng lọ riêng biệt : Cl2, HCl, CO2 O2 Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết khí đựng lọ Viết phương trình hố học minh hoạ Bài 2. Cho 14,8 gam hỗn hợp Na2CO3 NaHCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 19,6% thu 3,36 lit khí (đktc) Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: nội dung ôn tập các môn khối 9 từ 0232020, nội dung ôn tập các môn khối 9 từ 0232020