789456 - Tự nhiên và xã hội 1 - Nguyễn Hoàng Thanh - Thư viện Tư liệu giáo dục

11 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:53

Ngµnh ch¨n nu«i ph¸t triÓn ngang b»ng víi.. ngµnh trång trät.[r] (1)Câu : Để thuận lợi cho trình đạo quản lý hoạt động kinh tế, hớng phát triển mạng lới thông tin liên lạc nớc ta quan trọng là: A. Chú ý tới chất lợng thông tin B. Hoàn thiện mạng lới thông tin liên lạc nớc C. Hiện đại hố phơng tiện thơng tin liờn lc D. Ưu tiên xây dựng mạng lới thông tin quốc tế Câu : Gia tăng dân số tự nhiên là: A. Hiệu số cđa tØ st sinh vµ tØ st tư B. Ti thä trung b×nh cao C. Tû lƯ sinh cao D. HiƯu sè cđa sè ngêi nhËp c vµ sè ngêi xuÊt c Câu : Chơng trình “Lơng thực- Thực phẩm” chơng trình trọng điểm nhà nớc vì: A. Mục tiêu phấn đấu nc ta l ci thin bữa ăn cho ngời dân lợng chất B. Lng thc- thc phẩm” đảm bảo thúc đẩy phát triển ngành kinh tế khác C. Dân số ngày tăng, lơng thực, thực phẩm phải tăng để đáp ứng nhu cầu lơng thực thực phẩm ngời dân D. ý a c Câu : Diện tích đất nơng nghiệp chiếm khoảng % diện tích tồn quốc? A. 20% B. 21% C. 25% D. 23% Câu : Diện tích đất chuyên dùng đợc mở rng ch yu l t: A. Đất lâm nghiệp B. Đất hoang hoá C. Đất nông nghiệp D. DiƯn tÝch mỈt níc Câu : Trong ngành giao thơng vận tải sau, ngành có ý nghĩa quan trọng Vận tải quốc tế? A. Đờng bộ, đờng hàng không B. Đờng biển, đờng sông C. Đờng sắt, đờng biển D. Đờng biển, đờng hàng không Câu : Trong thời đại nay, việc phát triển kinh tế xã hội phụ thuộc chặt chẽ vào: A. Trình độ ngời lao động B. Sự đại phơng tiện giao thông vận tải C. TiÕp thu khoa häc kü thuật D. Nguồn thông tin kịp thời Câu : Lợng calo bình quân theo đầu ngêi cđa níc ta hiƯn lµ: A. 2500 calo/ngµy B. 2300 calo/ngµy C. 2000 calo/ngµy D. 1800 calo/ngày Câu : Trong tài nguyên sau loại bị suy giảm nghiêm trọng nhất? A. Tài nguyên rừng B. Tài nguyên biển C. Ti nguyên nớc D. Tài nguyên đất Câu 10 : trung du vùng núi, đất phù hợp để: A. Trång rõng B. Trång c©y ngắn ngày C. Trồng lâu năm D. Trồng lóa n¬ng Câu 11 : Thuận lợi khí hậu nớc ta phát triển kinh tế là: A. Phát triển nông nghiệp đa dạng phong phó B. Giao thơng vận tải hoạt động thuận lợi quanh năm C. Đáp ứng tốt việc tới tiêu cho nông nghiệp D. Thúc đẩy đầu t sản xuất nông nghiệp Câu 12 : vùng đồng bằng, diện tích đất trồng lúa thực phẩm chiếm khoảng phần trăm diện tích đất nơng nghiệp? A. 84% B. 90% C. 50% D. 70% Câu 13 : Ưu công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản là: A. Có đầu t lớn B. Có nguồn nhân lực dåi dµo C. Có thị trờng tiêu thụ rộng lớn D. Có nguồn nguyên liệu chỗ phong phú Câu 14 : Cơ cấu ngành công nghiệp có chuyển biến rõ rệt thể hiện: A. Hình thành số cụm công nghiệp có cấu ngành hợp lý B. Một số ngành cơng nghiệp trọng điểm đợc trọng C. Có phân cơng lại lao động ngµnh D. Tất ý Câu 15 : Chất lợng sống là: (2)nhu cầu ngời vật chất, tinh thần chất lợng môi trờng C. S phn ánh tuổi thọ trung bình dân c D. Sự phản ánh mức độ sống ngời dân Câu 16 : Vùng dẫn đầu nớc trồng đậu tơng, mía ăn là: A. §ång sông Hồng B. Đồng Duyên Hải miền Trung C. Đông Nam Bộ D. Đồng sông Cửu Long Câu 17 : Nơi có diện tích chÌ lín nhÊt níc ta lµ: A. Trung du Bắc Trung Bộ Tây Nguyên B. Duyên Hải miền Trung C. Đà Lạt D. Trung du miền nói phÝa B¾c Câu 18 : Diện tích đất nơng nghiệp đồng sơng Cửu Long có khả đợc mở rộng do: A. Nhiều công trình cải tạo đất lớn đợc tiến hành B. Diện tích đất ven biển cải tạo đợc rấtlớn C. Nhà nớc có sách sử dụng đất hợp lý D. ý a b Câu 19 : Tài nguyên giữ vị trí quan träng nhÊt ViƯt Nam hiƯn nµy lµ: A. Tài nguyờn t B. Ti nguyờn nc C. Tài nguyên sinh vật D. Tài nguyên khoáng sản Cõu 20 : Để tạo nên chuyển biến mặt kinh tế- xã hội, vấn đề chủ yếu ngành GTVT là: A. Mở tuyến đờng tới vùng sõu vựng sa B. Phát huy tối đa vai trò phơng tiện GTVT C. Ưu tiên xây dựng, phát triển mạng lới GTVT phục vụ giao lu quốc tế D. Tăng cờng xây dựng sở vËt chÊt- kü tht, kiƯn toµn hƯ thèng GTVT c¶ n-íc Câu 21 : Trong hoạt động kinh tế đối ngoại, hoạt động có vai trị quan trọng là: A. Hợp tác quốc tế du lịch B. Hợp tác quốc tế lao động C. Hợp tác quốc tế đầu t D. Hoạt động xuất- nhập Câu 22 : Khả mở rộng diện tích đất nơng nghiệp đồng sông Hồng là: A. Không thể mở rộng đợc B. Khoảng 10 nghìn đất hoang hố cải tạo đợc C. RÊt h¹n chế D. Còn nhiều khả Câu 23 : Ngành chăn nuôi nớc ta chủ yếu phát triĨn theo lèi: A. Du mơc B. Chuyªn canh C. Quảng canh D. Hộ gia đình C©u 24 : Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ thất nghiệp cao là: A. Hà Nội, Thái Bình, Hng Yên B. Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Tây C. Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên D. Thái Bình, Thanh Hoá Câu 25 : Hớng quan trọng chiến lợc phát triển nông nghiệp nớc ta là: A. Đa chăn nuôi trở thành ngnàh s¶n xt chính B. Tăng sản lợng lơng thực vừa đáp ứng nhu cầu nớc vừa phục vụ xuất C. Phát triển mạnh ngành nuôi trồng thủy sản D. Phát triển vùng chuyên canh công nghiệp gắn bó với cơng nghiệp chế biến Câu 26 : Việc chăn ni trâu bị, hớng chủ yếu vào mục đích: A. Cung cÊp søc kÐo B. Cung cấp phân bón C. Cung cấp thịt- sữa D. Cung cÊp da Câu 27 : Nguồn lao động dồi dào, thị trờng rộng lớn sở để phát triển mạnh ngành: A. Công nghiệp dầu khí B. Cơng nghiệp điện tử C. Cơng nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng D. Cơng nghiệp khí hoá chất Câu 28 : Yếu tố đợc coi sở hạ tầng thiết yếu cho khu công nghiệp? A. Vốn đầu t B. Nguồn lao động C. Điện, đờng thông tin liên lạc D. Lơng thực- Thực phẩm Câu 29 : Nguyên nhân dẫn đến bùng nổ dân số là: A. Dân số tăng nhanh B. Số ngời nhËp c nhiỊu C. Ti thä trung b×nh cao D. Tû lÖ sinh cao Câu 30 : Đối với tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, Tây Ngun đồng sơng Cửu Long vấn đề cần quan tâm nghiệp giáo dục là: A. Xây dựng hệ thống giáo dục hồn chỉnh B. Xố mù phổ cập tiểu học C. Nâng cao trình độ học vấn cho ngời dân D. Đa dạng hố loại hình đào tạo Câu 31 : Biện pháp để đảm bảo lơng thực chỗ năm qua trung du vùng núi là: (3)Câu 32 : Nhịp độ gia tăng dân số biến đổi qua thời kỳ, tăng nhanh thời kỳ: A. 1965- 1975 B. 1979- 1989 C. 1931- 1960 D. 1990- 2000 Câu 33 : Sự khác đất phù sa đồng sông Hồng đất phù sa đồng sông Cửu Long là: A. Đợc bồi đắp hàng năm không đợc bồi đắp hàng năm B. Diện tích C. Độ nhiễm phèn, độ nhiễm mặn D. Sự màu mỡ Câu 34 : Tài nguyên rừng Việt Nam bị suy thoái nghiêm trọng thể ở: A. Diện tích rừng suy giảm, chất lợng rừng suy thoái B. Độ che phủ rừng giảm C. Din tích đồi núi trọc tăng lên D. Mất dần nhiều loại động thực vật quý Câu 35 : Lực lợng lao động có kỹ thuật đợc tập trung ụng nht : A. ĐBSH vùng Đông Nam Bộ B. Hà Nội- Hải Phòng- TPHCM- Đà Nẵng C. Đồng duyên hải miền Trung D. Miền núi trung du phía Bắc Câu 36 : Tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh giảm, tuổi thọ trung bình ngời dân tăng do: A. Đời sống nhân dân phát triển B. Chăm sóc sức khoẻ ban đầu tốt C. Mng li y t phỏt triển D. Có kết hợp y học cổ truyền y học đại Câu 37 : Chiếm tỉ lệ lao động cao là: A. Lao động hoạt động ngành dịch vụ B. Lao động hoạt động khu vực sản xuất vật chất C. Lao động hoạt động ngành du lịch D. Lao động hoạt động khu vực khơng sản xuất vật chất nói chung Câu 38 : Tài nguyên có ý nghĩa đặc biệt việc phát triển kinh tế xã hội Việt Nam là: A. Tài nguyên khoáng sản B. Tài nguyên nớc C. Tài nguyên đất D. Tài nguyờn sinh vt Câu 39 : Điều kiện hình thành vùng chuyên canh công nghiệp hàng năm lâu năm là: A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi B. Nguồn nhân lực dồi dào, có sách đầu t C. Nhiều sở chế biến công nghiệp D. Cả ba điều kiện Câu 40 : Những khó khăn nông nghiệp níc ta hiƯn lµ: A. Thiếu phân bón, thuốc trừ sâu, thiéu vốn B. Thiên tai dịch bệnh C. Diện tích khơng đợc mở rộng D. ý a b Câu 41 : Ngành công nghiệp trọng điểm nớc ta là: A. C«ng nghiƯp chế biến nông, lâm, thủy sản; công nghiệp dầu khí B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng C. Công nghiệp khí điện tử; điện hoá chất D. Tất ngành Cõu 42 : Mật độ dân số trung bình đồng sông Hồng năm 1993 là: A. 1120 ngêi B. 100 ngêi C. 1500 ngêi D. 1104 ngêi Câu 43 : Đặc điểm dới thể phân bố dân c nớc ta không đồng đều: A. Miền núi chiếm 20% dân số, Đồng chiÕm 80% d©n sè ĐBSH mật độ 1200 ngời/km2, ĐBSCL bằng 1/3 N«ng th«n chiÕm 50% dân số, thành thị chiếm 50% dân số B. Miền núi chiếm 20% dân số, Đồng chiếm 80% d©n sè ĐBSH mật độ 400 ngời/km2, ĐBSCL ụng hn Nông thôn chiếm 50% dân số, thành thị chiếm 50% dân số C. Miền núi chiếm 30% dân số, Đồng chiếm 70% dân số ĐBSH mật độ 1200 ngời/km2, ĐBSCL bằng 1/3 Nông thôn chiếm 80% dân số, thành thị chiếm 20% d©n sè D. MiỊn nói chiÕm 20% d©n sè, §ång b»ng chiÕm 80% d©n sè ĐBSH mật độ 1000 ngời/km2, ĐBSCL bằng 1/3 (4)Câu 44 : Trong thời gian dài, tồn lớn lnhất hoạt động kinh tế đối ngoại nớc ta là: A. Thị trờng không mở rộng B. Cơ chế quản lý cha đổi đợc C. Cha đầu t khai thác tốt tài nguyên du lịch D. Mất cân đối xuất nhập Câu 45 : Khí hậu nớc ta khí hậu nhiệt đới, ẩm, gió mùa, thể hiện: A. Nhiệt độ trung bình năm 22- 270C. - Lợng ma trung bình 1500- 2000 mm/n - Tổng nhiệt độ trung bình năm 8000- 10.0000C. - Độ ẩm trung bình 80- 90% - Từ tháng đến tháng 10 gió mùa hạ Từ tháng 11 đến tháng gió mùa đơng B. Nhiệt độ trung bình năm 200C - Lỵng ma 1500- 2000 mm/n - Tổng nhiệt độ trung bỡnh nm 7000- 90000C. - Độ ẩm trung bình 90- 100% Thờng xuyên chịu ảnh hởng gió mùa C. Nhiệt độ trung bình năm < 200C - Lỵng ma 1500- 2000 mm/n - Tổng nhiệt độ trung bình năm 6000- 80000C. - §é Èm trung bình 90- 100% Thờng xuyên chịu ảnh hởng giã mïa D. Nhiệt độ trung bình năm >250C - Lợng ma trung bình 2000- 2500 mm/n - Tổng nhiệt độ trung bình năm 10.0000C. - §é Èm trung b×nh 70- 80% - Từ tháng đến tháng 10: Gió mùa mùa hạ - Từ tháng 11 đến tháng 4: Gió mùa mùa đông Câu 46 : Năm 1993 đàn lợn tăng lên con? A. 10 triÖu B. 15 triÖu C. 14 triÖu D. 15,5 triÖu Câu 47 : Đậu tơng, lạc, thuốc đợc trồng nhiều loại đất nào? A. Đất nhiễm mặn B. Đất xám C. Đất phù sa D. Đất bạc màu Cõu 48 : Đặc điểm đất feralit là: A. Thờng có màu đỏ, vàng, chua nghèo mùn B. Thờng có màu nâu, khơ, khơng thích hợp với trồng lúa C. Thờng có màu đỏ, vàng, màu mỡ D. Thờng có màu đen, xốp nớc Câu 49 : Sự có mặt phát triển nhiều ngành cơng nghiệp nớc ta chứng tỏ: A. Níc ta có nguồn nguyên liệu phong phú B. Nhà nớc trọng đầu t cho phát triển công nghiệp C. Nền cơng nghiệp nớc ta có cấu ngành t-ơng đối đa dạng D. Cơng nghiệp có vai trị quan trọng kinh tế C©u 50 : Khu vực có gia tăng dân số tự nhiên cao nớc ta là: A. Tây Nguyên B. ĐBSH C. Trung du miền núi phía Bắc D. ĐBSCL Cõu 51 : Trong cỏc nguồn lực sau, nguồn lực quan trọng để thực chiến lợc kinh tế đối ngoại? A. Tài ngun khống sản đặc biệt dầu khí B. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội C. Nguồn nhân lực D. Tất nguồn lực trªn Câu 52 : khu vực trung du miền núi, hoạt động công nghiệp bị hạn chế do: (5)C. KÕt cÊu hạ tầng cha phát triển, thiếu ng b yếu tố hình thành D. Cha có sách đầu t thích hợp C©u 53 : Dân số Việt Nam thuộc loại trẻ có cấu nhóm tuổi tổng thể dân số nh sau: (năm 1989) A. Di tui lao ng: 41,2% Trong độ tuổi lao động: 50,5% Ngoài độ tuổi lao động: 8,3% B. Dới độ tuổi lao động: 41,2% Trong độ tuổi lao động: 43,5% Ngoài độ tuổi lao động: 15,3% C. Dới độ tuổi lao động: 36,5% Trong độ tuổi lao động: 50,5% Ngoài độ tuổi lao động: 13% D. Dới độ tuổi lao động: 36,5% Trong độ tuổi lao động: 43,5% Ngoài độ tuổi lao động: 10% Câu 54 : Trong ngành giao thơng vận tải sau, ngành có ý nghĩa quan trọng vận tải vùng nớc? A. Đờng biển, đờng sông B. Đờng sắt, đờng hàng không C. Đờng ô tô, đờng sông D. Đờng hàng không Câu 55 : Năm 1992 số dân đồng sông Hồng là: A. 12 triÖu ngêi B. 14 triÖu ngêi C. 13 triƯu ngêi D. 13,5 triƯu ngêi C©u 56 : Sản lợng thuốc tập trung nhiỊu nhÊt ë: A. MiỊn nói trung du phÝa Bắc B. Duyên Hải miền Trung C. ụng Nam Bộ D. ý C©u 57 : Hớng chuyên môn hoá trung tâm công nghiệp Hà Nội là: A. Khai khoáng công nghiệp nhẹ B. Luyện kim, khí, hoá chất C. C¬ khÝ, chÕ biÕn l¬ng thùc, thùc phÈm, dƯt, điện tử D. Lơng thực, thực phẩm, điện tử Câu 58 : Trong ngành công nghiệp sau, ngành nớc ta mạnh đặc biệt cần trớc bớc so với ngnh khỏc: A. Công nghiệp hoá chất B. Công nghiƯp ®iƯn tư C. Cơng nghiệp lợng D. Công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm Câu 59 : Kết quan trọng đổi kinh tế nớc ta là: A. Đẩy lùi đợc nạn đói B. Xây dựng đợc kinh tế tự chủ C. Cơ cấu lãnh thổ có chuyển biến D. Cơ cấu ngành đợc điều chỉnh phù hợp với ngn lùc hiƯn cã C©u 60 : Nơi có tỷ lệ thiếu việc làm cao Việt Nam là: A. Tây Nguyên B. ĐBSH C. Đồng Duyên hải miền Trung D. ĐBSCL Câu 61 : Nơi có thu nhập bình quân đầu ngời cao nớc ta là: A. Miền núi trung du phía Bắc B. Đông Nam Bộ C. Tây Nguyên D. ĐBSH Câu 62 : Điểm xuất phát việc xây dựng kinh tÕ níc ta lµ: A. Trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến B. Nền nông nghiệp nhỏ bé C. Nền nông nghiệp đại D. Nền công nghiệp đại Câu 63 : Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, để nâng cao hệ số sử dụng đất nơng nghiệp vấn đề đáng ý là: A. Chống nạn cát bay B. Chống lại thiên tai C. Nớc tới mùa khô D. Cả ba vấn đề Câu 64 : Ngun nhân làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú là: A. Vị trí địa lý, lịch sử hình thành lãnh thổ lâu dài thuận lợi B. Việc khai thác đôi với việc tái tạo bảo vệ C. Cấu trúc địa chất D. Điều kiện khí hậu thuận lợi Câu 65 : Trong sản xuất nông nghiệp ngành chăn nuôi bớc trở thành ngành do: A. Ngành chăn ni đem lại lợi nhuận cao B. Vấn đề lơng thực đợc giải tốt C. Chăn nuôi phát triển thúc đẩy ngành trồng trọt phát triển D. ý thức ngời dân ngành chăn nuôi thay đổi Câu 66 : Năm 1993, sản lợng dầu thô nớc ta khai thác đợc là: A. 7,2 triÖu tÊn B. triÖu tÊn C. 6,3 triÖu tÊn D. 6,5 triÖu tÊn (6)A. 0,3 ha/ngêi B. 0,5 ha/ngêi C. ha/ngêi D. 1,5 ha/ngêi Câu 68 : Để phát triển kinh tế đất nớc cần phải: A. Biết phát huy sức mạnh tổng hợp nguån lùc B. Nâng cao trình độ dân trí C. Khai thác sử dụng tốt nguồn tài nguyên thiờn nhiên D. Có đờng lối phát triển kinh tế hợp lý Câu 69 : Giá trị sản lợng công nghiệp chiếm % giá trị sản lợng ngành trồng trọt? A. 35% B. 11% C. 12% D. 14% Câu 70 : Bình quân lơng thực quy thóc nớc ta là: A. 359 kg/ngêi B. 370 kg/ngêi C. 399 kg/ngêi D. 400 kg/ngêi Câu 71 : Trong công xây dựng đổi đất nớc, vai trò kinh tế đối ngoại là: A. Khai thác tốt lợi đất nớc B. Tăng cờng vống tập trung công nghiệp đại C. Tạo việc làm tăng thu nhập cho ngời lao ng D. Tất ý Cõu 72 : Để đảm bảo công xã hội, văn minh, đảm bảo phát triển nguồn lực ngời phát triển bền vững kinh tế xã hội vấn đề cấp thiết đặt với nớc ta là: A. Đẩy mạnh phát triển giáo dục B. Xố đói giảm nghèo C. Tăng việc trợ cho vùng khó khăn D. Phát triển thị hố Câu 73 : Để nâng cao chất lợng mặt văn hoá đời sống văn hố- xã hội cần phải: A. Ngăn chặn tình trạng xuống cấp bệnh viện B. Nâng cao chất lợng giáo dục, phát huy tinh hoa văn hoá dân tộc C. Đa văn hoá tận vùng sâu, vùng sa D. Tuyệt đối không cho du nhập văn hố nớc ngoµi Câu 74 : Năng suất lúa tăng nhanh, cánh đồng tấn, 10 trở lên phổ biến do: A. Phát triển thủy lợi B. Sử dụng giống C. Đẩy mạnh thâm canh D. Mở rộng diện tÝch C©u 75 : DiƯn tÝch rõng ë ViƯt Nam năm 1990 là: A. triệu B. 14 triÖu C. 10 triÖu D. 9,5 triệu Câu 76 : Cây công nghiệp truyền thống nớc ta là: A. Bông B. Cói C. Đay D. Dâu tằm Cõu 77 : Tài nguyên đất Việt Nam phong phú, nhiều là: A. Đất phù sa đất feralit B. Đất hoang mạc C. Đất đồng cỏ D. Đất phù sa C©u 78 : Vùng chuyên môn hoá lơng thực thực phẩm lớn nớc ta là: A. Đông Nam Bộ B. Đồng Bằng sông Cửu Long C. Đồng sông Hồng D. Tây Nguyên Cõu 79 : Nguyên nhân làm cho thiên nhiên Việt Nam khác hẳn với thiên nhiên nớc có vĩ độ Tây á, Đông Phi Tây Phi? A. Việt Nam nằm khu vực nhiệt đới gió mïa B. ViƯt Nam cã bê biĨn dµi, khóc khñy C. Do đất nớc hẹp ngang, trải dài trờn nhiu v D. Do ba nguyên nhân Cõu 80 : Nguyờn nhõn chớnh làm cho nớc ta có điều kiện tiếp xúc với văn hoá giới do: A. Số ngời lao động học tập nớc ngồi đơng B. Sự phát triển mạng lới thông tin C. Ngời nớc ngồi vào Việt Nam đơng D. Do sức hấp dẫn văn hố nớc ngồi Câu 81 : Những trở ngại việc phát triển kinh tế xã hội nớc ta TNTN l: A. Số lợng nhiều, trữ lợng nhỏ lại phân tán B. TNTN bị suy thoái nghiêm trọng C. loại có giá trị D. Trữ lợng Câu 82 : Trong ngành sau, ngành vừa mang tính chất sản xuất vật chất, vừa mang tính chất dịch vụ? A. Nông nghiƯp B. C«ng nghiƯp (7)Câu 83 : Nhiệt độ trung bình năm Việt Nam là: A. 22-270C B. 200C C. 18-220C D. >250C Câu 84 : Nguồn lực phát triển kinh tế xà hội là: A. Toàn điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiờn nhiờn, c s vật chất, ngời, đờng lối sách ảnh hởng đến phát triển kinh tế xã hội B. Những nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú đất nớc C. Tất bao quanh ngời D. Điều kiện thờng xuyên cần thiết để phát triển xã hội loài ngời Câu 85 : Cây thuốc đợc trồng nhiều : A. Duyên Hải miền Trung B. Đồng B¾c Bé C. MiỊn nói, trung du phÝa B¾c D. §«ng Nam Bé Câu 86 : Trong việc sử dụng đất đồng sơng Hồng quan trọng vấn đề: A. Quy hoạch lại diện tích đất thổ c B. Thâm canh tăng vụ C. Cải tạo diện tích đất hoang hố D. Tận dụng diện tích mặt nớc Câu 87 : Trung tâm cơng nghiệp dới có ngành chun mơn hố chủ yếu dệt, may mặc, chế biến lơng thực, thực phẩm, hoá chất, điện tử, khí, đồ chơi trẻ em? A. Hµ Néi B. Quảng Ninh C. Thành phố Hồ Chí Minh D. Vịng Tµu Câu 88 : Xu hớng quốc tế hoá khu vực hoá kinh tế giới diễn với quy mô lớn nhịp độ cao điều kiện để: A. Níc ta tận dụng nguồn lực bên phỏt triển kinh tế- xã hội B. Nớc ta mở rộng buôn bán với nhiều nớc giới C. Nớc ta bộc lộ hạn chế vốn, công nghệ trình phát triển sản xuất D. Tất điều kiện Cõu 89 : Nguyên nhân dẫn đến yếu kém, khó khăn kinh tế nớc ta trớc đây? A. Nớc ta xây dựng kinh tế từ điểm xuất phát thấp B. Nền kinh tế chịu hậu nặng nề chiến tranh kéo dài C. Mô hình kinh tế thời chiến kéo dài lâu D. Cả ba nguyên nhân Cõu 90 : Đồng sông Hồng, đồng sông Cửu Long, Duyên Hải miền Trung vùng chuyên canh loại cây: A. QuÕ, håi, dõa B. Hå tiªu, thuèc l¸ C. Chè, cao su, cà phê D. Lạc, đay, cói, dâu tằm, mía, thuốc Câu 91 : Giải tốt vấn đề lơng thực- thực phẩm l c s : A. Ngành chăn nuôi phát triĨn ngang b»ng víi ngành trồng trọt B. Đảm bảo đời sống nông dân C. Ngành chăn nuôi tăng trng vi tc nhanh ngành trồng trọt D. Thu đợc ngoại tệ nhờ xuất lơng thực Câu 92 : Để khai thác tốt mạnh tự nhiên điều kiện kinh tế xã hội, trung du miền núi tiến hành: A. Khai thác tài ngun rừng có sẵn B. Hình thành vùng chun canh công nghiệp chăn nuôi đại gia súc C. Phá rừng để mở rộng diện tích nơng rẫy D. ý a c Câu 93 : Do tích luỹ từ nội kinh tế thấp nên thời gian dài để xây dựng sở vật chất nớc ta cần phải: A. Xuất tài nguyên khoáng sản B. Dựa vào viện trợ vay nợ nớc C. Xuất lao động D. Thu hút vốn đầu t nớc Câu 94 : Kinh tế đối ngoại là: A. Các hoạt động ngoại thơng xuất- nhập B. Hợp tác quốc tế đầu t lao động C. Du lịch quốc tế dịch vụ thu ngoại tệ kh¸c D. TÊt ý Cõu 95 : Gii pháp hợp lý để tạo cân đối dân c: A. Phân bố lại dân c vựng, v các ngành B. Gim t lệ sinh vùng đông dân C. Tiến hành thị hố nơng thơn D. Di c từ đồng lên miền núi Câu 96 : Tài nguyên khoáng sản cảu Việt Nam tập trung nhiều ở: A. MiỊn B¾c B. MiỊn Trung (8)Câu 97 : Nguyên nhân làm cho ngời lao động nớc ta có thu nhập thấp do: A. Sản phẩm làm không tiêu thụ đợc B. Năng suất lao động xã hội nói chung thấp C. Phải nhập nguyên liệu với giá cao D. Sản phẩm phải chịu cạnh tranh lớn Câu 98 : Phơng hớng xố đói giảm nghèo nớc ta là: A. Chó ý sách ảnh hởng trực tiếp n ngi nghèo B. Đẩy mạnh phát triển nông thôn cải tiến hệ thống bảo trợ xã hội C. Triển khai có hiệu chơng trình mục tiêu quốc gia xố đói giảm nghèo D. Cả bốn phơng hớng Câu 99 : Trong loại đất sau, loại có diện tích tăng lên? A. §Êt lâm nghiệp B. Đất chuyên dùng C. Đất nông nghiệp D. Đất hoang hoá Câu 100 : Vùng Duyên Hải miền Trung vùng mạnh về: A. Chăn nuôi lợn, gia cầm B. S¶n xt lóa níc (9)áp án Đ 01 28 55 02 29 56 03 30 57 04 31 58 05 32 59 06 33 60 07 34 61 08 35 62 09 36 63 10 37 64 11 38 65 12 39 66 13 40 67 14 41 68 15 42 69 16 43 70 17 44 71 18 45 72 19 46 73 20 47 74 21 48 75 22 49 76 (10)24 51 78 25 52 79 26 53 80 (11)
- Xem thêm -

Xem thêm: 789456 - Tự nhiên và xã hội 1 - Nguyễn Hoàng Thanh - Thư viện Tư liệu giáo dục, 789456 - Tự nhiên và xã hội 1 - Nguyễn Hoàng Thanh - Thư viện Tư liệu giáo dục