bai_kiem_tra_so_3.chi_chi.doc

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:51

[r] (1)ĐỀ : 1.- Phân tích đa thức thành nhân tử : a) 5x3 5x y2  10x210xy b) x2 y2  5x5y c) 49 x2 6x d) x23x 15 2.- Tìm x : a) (x 3)2 x x( 2)10 b) 4x3 4x2 16x 16 0     3.- Rút gọn : a) 3 2 1 3 x x x x x      b) 5 2 x x x   4.- Thực phép tính sau : a) 3 4 17 1 1 x x x x x x x          b) 9 9 xx x  ĐỀ : 1.- Phân tích đa thức thành nhân tử : a) 2x3 – 16 b) x2 – xy – 9x + 9y c) 2xy x 2 y29 2.- Tìm x : a) 2 1 3 12 xx   b) 6x2 5x0 3.- Chứng tỏ biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x : 2 3 2 ( x)( xx)( x) 4.- Thực phép tính sau : a) 1 2 x x   x x  b) 2 18 2 ( 2)( 2) x x x x x        ĐỀ : 1.- Phân tích đa thức thành nhân tử : a) x y3 3 2x y2 25xy b) x2 4x y2 2y22xy c) m22mn n 2 p2 2.- Tìm x : a) (2x 3)2 (x5)2 0 b) 2(x3)x2 3x0 3.- Tìm GTNN : x2 6x 4.- Thực phép tính sau : a) 1 1 x x x   b) 3 18 3 x x x x       ĐỀ : 1.- Phân tích đa thức thành nhân tử : a) 5x2 5xy 7x7y b) x32x y xy2  2 4x c) x2 7xy10y2 2.- Tìm x : a) x25x 6 b) 4x2 1 x x(2 1)0 3.- Cho x + y = Tính A = x3 + 3xy + y3 4.- Thực phép tính sau : a) 2 2 2 x x x x     b) 4 2 x x x x       ĐỀ : 1.- Phân tích đa thức thành nhân tử : a) x2 5x6 b) x3 xy22x 2y c)7x 7y ax ay  2.- Tìm x : a) x2 36 0 b) 3x2 27 0 3.- Cho 1 6 2 ; a  b  Tính a3b3 4.- Thực phép tính sau : a) 2 3x 2x 3x x y xy     b) 2 3 3x x y x y x y    (2)ĐỀ : 1.- Phân tích đa thức thành nhân tử : a) x2 7x12 b) x y xy2  2x y c) x22x y 21 c) x xy y y   2.- Tìm x : a) x2 6(x 2) 0 b) x x(2  7) ( 4x 14)0 3.- So sánh A = 316 vaø B = (3 + 1)(32 + 1) (34 + 1) (38 + 1) 4.- Thực phép tính sau : a) 2 1 4 2 x x   x  x b) 2 2 2 2( ) 2( ) x y x y y x y x y x y        ĐỀ : 1.- Phân tích đa thức thành nhân tử : a) x2 2xy y 2 b) 2a x y() 3b y x() c) a2 b2 4a 4b 2.- Tìm x : a) (x2)(x2 2x4)x x( 2 2)15 b) 81x2 49 0 3.- Chứng minh E =x2 x 1 0 với giá trị x 4.- Thực phép tính sau : a) 2 11 2 x xy x y x y xy x y      b) 2 2 2 4 3 x y x y x y x y x y x y    ĐỀ : 1.- Phân tích đa thức thành nhân tử : a) 4x2 6y 3x8xy b)3a3b ac bc  c) y2 4y3 2.- Tìm x : a) 5x x(  2010)x2010 0 b) (x3)2 (x 2)2 3.- Rút gọn : a) 2 3 3 3 9 ( )( ) ( )( ) x x x x x x     b) 2 36 12 36 x x x    4.- Thực phép tính sau : a) 1 10 2 x x x x x      b) 3 3 x x x x x     ĐỀ : 1.- Phân tích đa thức thành nhân tử : a) 5x x( 2)x b) (x 2)2 x2 c) 3x2 5x2 2.- Tìm x : a) 3x x(  5)x(4 3 x)19 b) x2 9 (x 3)2 0 3.- Nếu a + b + c =0 a3b3c3 3abc 4.- Thực phép tính sau : a) 1 7 ( 7) x x x x x      b) 2 4 1 3 x x x x    ĐỀ : 1.- Phân tích đa thức thành nhân tử : a) 3x y3 6x y2 23xy3 b) (x – y)2 – 4 c) x44 2.- Tìm x : a) (3x1)2 (x 3)2 0 b) x3 14x 0   3.- Chứng tỏ 4x – x2 – < với x 4.- Thực phép tính sau : a) 2 2 x x xy x y x y x     y b) 3 (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: bai_kiem_tra_so_3.chi_chi.doc, bai_kiem_tra_so_3.chi_chi.doc