lop_7.2017.thamkhao.docx

16 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:51

d) Đườngthẳng qua A song songvới BC cắt CD tại M, gọi G làgiaođiểmcủa AC và DN.. Gọi F là giao điểm của DE và AB. Tính số trung bình cộng. Tìm mốt của dấu hiệu... d) Chứng minh BE là đườ[r] (1)1.TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU THỌ ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II – MƠN: TỐN 7 1 (1,5đ) Họcsinhlớp 7A khilàmbàikiểmtracóđiểmnhưsau: 7 8 4 5 8 10 6 6 7 8 4 9 7 9 9 2 4 8 2 10 6 8 Lậpbảngtầnsố,tìmđiểmsốtrungbìnhcủacácbàikiểmtravàmốtcủadấuhiệu. 2 ( 2đ) Cho đơnthức: M = 2 2 2x y 1xy ( x) 3               a Thugọnđơnthức M Cho biếtphầnhệsố, phầnbiếnvàbậccủa M b Tínhgiátrịcủa M x = – y = 2. 3 ( 2đ) Cho đathứcsau: A(x) = – 2x2 + 3x – 4x3 + 5 – 5x4 B(x) = 3x4 + 1 5 – 7x2 + 5x3 – 9x a Sắpxếpcácđathứcsautheolũythừagiảmdầncủabiến. b Tính A(x) + B(x) B(x) – A(x) Bài (1 đ) Tìmnghiệmcủacácđathứcsau : a/ P(x) = 1  + 3x b/ Q(x) = 3x2 + 8x Bài (3.5 đ) ChoABC vngtại A có AC = 12cm, BC = 13 cm VẽtiaphângiácBM(MAC) Từ M kẻ MDBC (DBC). a/ Tínhđộdàicạnh AB rồitừđó so sánhcácgóccủaABC b/ Chứng minh ABM = DBM c/ Đườngthẳng DM cắttia BA K Chứng minh KM > MD d/ Kẻ MI ⊥ KC I Chứng minh điểm B, M, I thẳng hàng. (2) -o0o -2.ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 MÔN TOÁN 7 Năm học 2016-2017 Bài 1: (2 đ) Điểm kiểm tra mơn tốn nhóm học sinh lớp ghi lại bảng sau : 10 8 8 4 7 6 8 7 9 10 8 6 5 4 7 9 5 8 6 5 8 9 10 7 8 10 8 7 7 5 a) Dấu hiệu cần tìm hiểu gì? b) Lập bảng tần số tìm mốt dấu hiệu. c) Tính số trung bình cộng ( làm trịn đến số thập phân thứ nhất) Bài 2: (2đ) Cho đơn thức A = −26 16 x 2y3 (x5y )⋅1 13x a) Thu gọn đơn thức A. b) Tìm hệ số bậc đơn thức A. c) Tính giá trị đơn thức A x = ; y = 2. Bài 3: (3 đ) Cho hai đa thức P(x) = + 5x – 5x3 + 2x – 2x4 + x2 + x Q(x) = x2 + – 2x4 + 5x3 – 2x + – x2 a) Thu gọn xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần biến ; b) Tính P(x) + Q(x) ; c) Tính Q(x) – P(x) Bài (3đ) Cho △ABC cân A (Â<900) Vẽ M trung điểm cạnh BC. a) Chứng minh: △ABM = △ACM b) Kẻ MO  AB (OAB), MI  AC (IAC) Chứng minh △AOI tam giác cân. (3)3.PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN 7 TRƯỜNG THCS HOÀNG QUỐC VIỆT ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ II MƠN : TỐN 7 NĂM HỌC : 2016 – 2017 THỜI GIAN : 90 PHÚT BÀI 1:(3đ) Điểm kiểm tra Toán số học sinh lớp ghi lại bảng sau: 4 3 10 8 7 6 5 10 7 4 8 7 5 8 6 8 10 5 9 10 9 8 7 6 6 9 8 9 6 8 a) Dấu hiệu ? Lớp có học sinh ? b) Lập bảng tần số Tính điểm trung bình cộng.Tìm mốt dấu hiệu. BÀI 2:(3đ) Cho hai đa thức: P (x )=2 x3−2 x2+x −1 Q (x )=2 x3−2 x2+13 x +5 a) Tính G (x )=P ( x )+Q ( x) b) Tính R ( x)=P( x )−Q ( x ) c) Tìm nghiệm đa thức R ( x) . BÀI 3: (1đ) Xác định hệ số m để đa thức f(x) = m x2 + 2x + 16 có nghiệm x = -2 BÀI 4: (3đ) Cho ∆ ABC vng A, có AB=6 cm , AC=8 cm . a) Tính BC. b) Lấy D trung điểm AC Trên tia đối tia DB lấy điểm E cho DB=DE . Chứng minh: ∆ ABD=∆ CED c) Kẻ tia BF cắt EC F cắt DC H cho HB=2 3BF Chứng minh: EF=FC . d) Lấy K trung điểm BC Chứng minh: K, H, E thẳng hàng. 4.TRƯỜNG THCS HUỲNH TẤN PHÁT ĐỀ THAM KHẢO TOÁN – HKII- NH: 2016- 2017 (4)Bài 1: (2đ) Điểmkiểm tra mơntốn họcsinhlớp 7A đượcghilạinhưsau: 7 5 9 5 8 10 9 10 10 10 a) Dấuhiệu đâylàgì? Lớp 7A cóbaonhiêuhọcsinh?(1đ) b) Lậpbảngtầnsố, Tínhsốtrung bình cộng (1đ) Bài : (2đ) Cho đơnthức A= 1/2xy3 ; B = -7xy2 a) Tínhđơnthức M= A.Bvàxácđịnhhệsố M (1đ) b) Tínhgiátrị M x = 2; y = -1 (1đ) Bài 3: (3đ) Cho hai đa thức A(x) = 5x3 – 3x2 – + 5x – 7x4+ 2x B(x) = - 5x3 + 7x4 + 3x2 - 3x + 4 a) Sắp xếp mỗiđathứctrêntheolũythừagiảmdần biến(0,5đ) b) Tính A(x) + B(x)(1đ) c) TìmC(x) biết C(x) +A(x) = B (x ) (1đ) d) Tìmnghiệm A(x) +B(x) (0,5đ) Bài 4: (3đ)Cho tam giác ABC vuôngtại A, a) Biết AC = 8cm, BC = 10cm Tính AB b) Trêntiađối tia AB lấyđiểm D saocho AB = AD Chứng minh: ABC ADC c) Gọi N làtrungđiểm BC, đườngthẳng qua B song songvới CD cắt DN K Chứng minh: DN = NK Từ đósuyra 2.DN < DC + DB d) Đườngthẳng qua A song songvới BC cắt CD M, gọi G làgiaođiểmcủa AC DN Chứng minh: bađiểm B, G, M thẳng hàng 5.Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận Trường THCS Phạm Hữu Lầu ĐỀ THAM KHẢO THI HỌC KÌ II Mơn: Tốn 7 Thời gian: 90 phút Năm học: 2016 - 2017 Bài 1: (2đ)Điểm kiểm tra mơn Tốn học sinh lớp 7A thống kê sau: 7 8 (5)4 10 10 7 6 10 9 6 a) Dấu hiệu gì? Số giá trị? b) Có giá trị khác ? kể tên c) Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng tìm mốt Bài 2: (2đ) Cho đơn thức M = x y3(x2y3)4(−1 x 3 y2) 2 a) Thu gọn đơn thức cho biết phần hệ số, phần biến bậc đơn thức b) Tính giá trị M x = -1, y = Bài 3: (3đ) Cho hai đa thức: A ( x )=4 x2−5 x4+3 x3−2 x+1 B ( x )=5 x4−3 x2−1−3 x3 +4 x a) Sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần biến b) Tính A(x) + B(x) A(x) – B(x) Bài 4:(3đ)Cho ABC vng A, có AB < AC Tia phân giác góc B cắt AC D Từ D, vẽ đường vng góc với BC, cắt BC E a) Chứng minh: ABDEBD b) Chứng minh: DEAcân Gọi F giao điểm DE AB Chứng minh: BC = BF c) Gọi K trung điểm CF Chứng minh: B, D, K thẳng hàng 6 Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 7 Trường THCS Trần Quốc Tuấn ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TOÁN LỚP 7(2016-2017) Bài 1: (2 điểm) Số lỗi tả tập làm văn học sinh lớp 7A được cô giáo ghi lại sau: 2 4 0 10 5 3 a) Dấu hiệu gì? (6)Bài 2: (2 điểm) Cho đơn thức A = (-4xy3)2 √254 x3y a) Thu gọn A,cho biết hệ số, phần biến bậc đơn thứcA b) Tính giá trị A x = -1,y = 1. Bài 3: (3 điểm) Cho đa thức: P(x) = -2x4 -3x2 -7x -2 Q(x) = 2x4 +3x2 +4x -5 a) Tính P(x) + Q(x) ; P(x) - Q(x) b) Tìm nghiệm đa thức G(x) với G(x) = P(x) + Q(x) c) Chứng tỏ x=-1 nghiệm P(x) không nghiệm Q(x) Bài 4: (3 điểm) Cho Δ ABC vng A , có AB = 6cm, AC = 8cm. a) Tính độ dài cạnh BC b) Trên cạnh BC lấy điểm D cho BD = BA.Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với BC,cắt AC E.Chứng minh Δ ABE = Δ DBE c) Gọi F giao điểm DE BA Chứng minh Δ FEC cân d) Chứng minh BE đường trung trực đoạn thẳng FC 7.ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN TỐN – TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN Bài (2,0đ) : Điều tra điểm kiểm tra mơn tốn học sinh lớp 7A, người điều tra có kết sau : 3 10 7 10 8 5 a) Lập bảng tần số , tính số trung bình cộng b) Tìm mốt dấu hiệu Bài (2,0 đ) : Cho đơn thức A= 15 xy2 (12x 2y ) 2 (x4y4) 0 a) Thu gọn tìm bậc đơn thức A b) Tính giá trị đơn thức A x = -1 ; y = 2 Bài (2,5 đ) : Cho đa thức A(x) = 3x4+ 5x2- 4x – 4x3 - 3 B(x) = – 3x4+ 2x + 4x3– 5x2 (7)b) Tìm nghiệm đa thức M(x) c) Tìm đa thức C(x) cho C(x) –B(x) = -A(x) Bài (3,5 đ) Cho tam giác ABC vuông A, tia phân giác góc ABC cắt AC D a) Biết BC = 10cm , AB = 6cm Tính độ dài đoạn thẳng AC b) Vẽ DE vng góc với BC E Chứng minh ABD = EBD BAE cân c) Gọi F giao điểm đường thẳng AB DE So sánh DF DC d) Gọi H giao điểm BD CF, tia đối tia DF lấy K cho DK = DF, I thuộc đoạn CD cho CI = 2DI Chứng minh điểm K,H,I thẳng hàng 8.Trường THCS Đức Trí ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ II_TỐN 7 NĂM HỌC 2016 - 2017 Bài (2đ) Điểm kiểm tra 15 phút mơn Tốn học sinh lớp 7A giáo viên ghi lại bảng sau: 3 9 10 8 8 7 9 a) Lập bảng tần số, tính giá trị trung bình cộng b) Tìm mốt dấu hiệu Bài (1,5đ) Cho A = (ab2)2.x2y3 B = (abx2y)2 (a, b số) a) Tính C = A.B b) Xác định phần hệ số, biến, bậc C Bài (3đ) Cho A(x) = 5x – 4x3 + 3x4 – x2 +1 B(x) = 4x3 – 7x + x2 – 3x4 +1 a) Tính C(x) = A(x) + B(x) Tìm nghiệm C(x) b) Tính D(x) = A(x) – B(x) c) Cho số tự nhiên a thỏa: 30.a + + 2016alà số nguyên tố Số tự nhiên a có phải nghiệm D(x) khơng? Vì sao? Bài Cho tam giác ABC vng A, có AC = 9cm, BC = 15cm. a) Tính độ dài cạnh AB? So sánh góc B góc C b) Gọi M trung điểm AB, đường trung trực AB cắt BC N CM: AMN BMN , từ suy tam giác ANB tam giác cân c) Đường thẳng qua B song song với AC cắt CM K CM: AMC BMK , từ suy 2.CMCA CB (8)9. ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HK TOÁN (2016-2017) Câu 1: (2 Điểm) ĐiểmkiểmtramơnTốn 15 phútcủahọcsinhlớp 7A đượcghilại bảngsau: 8 10 10 5 8 8 7 8 10 8 8 7 10 10 a Dấuhiệuquantâm gì? Cótấtcảbaonhiêugiátrị b Lậpbảngtầnsố Tínhsốtrungbìnhcộng Câu2 : (1,5 Điểm) Cho đơnthức 2 ( ) 3 M   ax yN  ( 3a x y3 )3 (a: hằngsốkhác 0) a Tính A=M.N, rồichobiếthệsốvàphầnbiếncủa A b Tìmbậccủađơnthức A Câu 3: ( 2Điểm ) Cho haiđathức A ( x)=−9 x2+3−7 x4+2 x3−5 x và B ( x)=3 x4+6 x2−7 x +53−7 a Hãysắpxếpcáchạngtửcủamỗiđathứctheolũythừagiảmdầncủabiến b Tính M(x)=A(x)+B(x) N(x)= A(x)-B(x) Câu 4: (1 Điểm ) a Tìmnghiệmcủađathức : P(x) = x2016 x2014 b Cho đathức Q(x)= -x2016 +2015x-1 cónghiệmâmkhơng? Vìsao? Câu 5:( 3,5Điểm ) Cho Δ ABC vngtại A, có AC=5cm, BC=13cm a Tínhđộdàicạnh AB so sánhcácgóccủa Δ ABC . b Trêntia AC lấyđiểm D saocho AB=AD Vẽ AE BD (E BD ) Chứng minh : AED AEBvà AE làtiaphângiácBADˆ c AE cắt BC F Chứng minh rằng: FB-FC<AB-AC d Đườngthẳngvnggóc BC F cắt CA H Chứng minh: FB=FH 10.Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. ĐỀ THAM KHẢO HK2 – TOÁN (9)11 12 13 14 12 10 10 12 14 13 10 12 14 14 11 13 10 11 12 11 10 13 10 10 Lập bảng tần số, tính trung bình tìm mốt 2) Thu gọn cho biết hệ số, phần biến bậc a)       2 2 3 3 , 2 A  xy axya a R a    b) 2 2 1 2 B xy  x  x     3) Cho đa thức A x 2x4x3 4x23x 5; B x 2x43x2 2x4 Tìm       C xA xB x tìm nghiệm C(x) 4) Tính giá trị đa thức   4 2 2 2 2 2 3 A x  x yxx yx y x x y   x biết x 2 y 5) Một ngân hàng thu lãi suất 8% năm khoản vay khách hàng Ông B vay một khoản 20.000 đơla từ ngân hàng phải trả vịng năm Hỏi số tiền ông B phải trả hàng tháng bao nhiêu? 6) Cho ∆ABC vuông B có cạnh AB = 6cm, BC = cm, M trung điểm BC Trên tia đối tia MA lấy D cho DM= AM Trên cạnh AC lấy H cho HA = HC a) Tính độ dài AC AM b) Chứng minh ∆ABM = DCM CD vng góc BC c) Chứng minh AB AC 2AM d) Trên cạnh CM lấy điểm G cho 8 CGcm Chứng minh D, G, H thẳng hàng 11.TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH ĐỀ THAM KHẢO HKII MƠN TỐN - NĂM HỌC 2016 - 2017 Bài (2 điểm): Điểm kiểm tra học kì II mơn Tốn học sinh lớp 7A giáo viên ghi lại sau: 9 7 8 6 6 10 (10)5 10 9 a) Lập bảng tần số tính số trung bình cộng b) Tìm mốt dấu hiệu Bài (1,5 điểm) Cho đơn thức:   2 Aax y 3 1 B ax y (a số khác 0) a) Tính M = A.B b) Tìm bậc đơn thức M Bài (2,5 điểm): Cho đa thức: A x( )7x45x 3x211 B x( ) 3 x27x4 x a) Tính M(x) = A(x) + B(x) tìm nghiệm đa thức M(x) b) Tính C(x) = A(x) – B(x) Bài (0,5 điểm) Cho đa thức D x( )x2ax Biết D( 1) (1)  D Tìm a? Bài (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông A Tia phân giác BM (MAC) a) Cho AB = 6cm, AC = 8cm Tính BC b) Kẻ MKBC K Chứng minh ABM KBM c) So sánh AM CM? d) Tia KM cắt tia BA D Chứng minh AK // DC 12.Trường THCS Nguyễn Du - Quận I Nhóm Tốn ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2016 – 2017 Bài (2,0 điểm) Trong đợt khám sức khỏe đầu năm cho học sinh, số cân nặng (tính trịn đến kg) số học sinh lớp 72 ghi lại bảng sau: 41 39 44 42 48 41 42 38 39 41 37 41 39 35 42 38 37 41 38 44 42 38 41 46 39 38 41 37 42 35 (11)a) Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng b) Tìm mốt dấu hiệu Bài 2: (2,0 điểm) Cho hai đa thức: H(x) = 2,5x4 + 2x2 – x – G(x) = –5x4 – 2x2+ 2x + 4 a) Tính T(x) = H(x) + 1 2 G(x), tìm nghiệm T(x) b) Tìm đa thức M(x) cho H(x) – 3.M(x) = G(x). Bài (1,5 điểm) a) Thu gọn, tìm hệ số, phần biến bậc đơn thức sau: P =   3 3 2 1 2 axy 3a x         ( a số khác 0) b) Cho đa thức: G = 3xy2 + 5x2y2– 6x2y H = 4x2y – 2xy2– 3x2y2 Chứng minh khơng có giá trị x, y để hai đa thức G H có giá trị âm Bài 4: (1,0 điểm) Đa thức Q(x) = x2016 + x17 + có nghiệm khơng? Vì sao? Bài (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vng B có C 2A   , kẻ đường cao BK (K AC) Vẽ trung trực AB cắt cạnh AB N, cắt cạnh AC M, cắt tia BK tam giác ABC E a) Chứng minh rằng: ΔANM = ΔBNM M trung điểm AC b) Chứng minh rằng: ΔMCB điểm K cách MB, BC c) Vẽ điểm D thuộc đoạn BE cho ED = EB, vẽ điểm I trung điểm ME Chứng minh: điểm C, D, I thẳng hàng 13.Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Nhóm Tốn ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II TOAN 7 NĂM HỌC 2016 – 2017 Câu 1: (2đ) Cho đơn thức A = 2 2x y 1x y 3              a/ Thu gọn A cho biết hệ số phần biến đơn thức. b/ Tính giá trị A x = –2, y = 1. Câu 2: (2,5đ) Cho đa thức :  (12)A(x) = 3x4  4x3 5x2  3 4x B(x) = 3x4 4x 5x3   6 2x a/ Tính A(x) + B(x) b/ Tìm nghiệm đa thức A(x) + B(x) c/ Tìm đa thức C(x) cho : Ax + C(x) = B(x) Câu 3: (2đ) số 18 gia đình tổ khu phố thống kê sau : 2 3 4 2 0 1 4 2 2 0 1 2 3 2 1 2 2 1 a/ Dấu hiệu cần tìm hiểu ? b/ Lập bảng tần số, tìm mod dấu hiệu. c/ Tính số trung bình cộng. Câu 4: (3,5đ) Cho ABC vuông A, cạnh BC lấy điểm D cho BA = BD Từ D kẻ đường thẳng vng góc với BC, cắt AC E. a/ Cho AB = cm, AC = cm, tính BC ? b/ Chứng minh ABE = DBE. c/ Gọi F giao điểm DE BA, chứng minh EF = EC. d/ CM: BE trung trực đoạn thẳng AD. 14.Trường THCS Trần Văn Ơn Nhóm Tốn Đề Tham Khảo Tốn (16-17) KIỂM TRA HỌC KỲ Thời gian làm : 90 phút Bài 1: (2đ) Điều tra điểm thi kiểm tra HK2 mơn Tốn học sinh lớp 7C, ghi như sau: 6 10 8 4 10 6 8 10 a) Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng b) Tìm mốt dấu hiệu Bài 2: (2đ) Cho đơn thức A =   2 3 5 1 4 5ax y a x       (13)a) Thu gọn cho biết phần hệ số, phần biến A b) Xác định bậc A Bài 3: (2đ) Cho hai đa thức A(x) = 2x5 + 3x – 4x4 – 2x3 + + 4x2 B(x) = 2x4 – 3x + 3x2 + 2x3 + 1 4 – x5 a) Tính C(x) = A(x) + B(x) b) Tìm D(x) cho B(x) + D(x) = A(x) Bài 4: (0,5đ) Chứng tỏ đa thức f(x) = (–3x + 2)2+ nghiệm Bài 5: (3,5đ) Cho tam giác ABC vuông A; đường phân giác BD Kẻ AE vuông góc BD, AE cắt BC M a) Chứng minh tam giác ABM cân B b) Chứng minh MD vng góc BC c) Kẻ AI vng góc BC Chứng minh AM phân giác góc IAC d) Gọi H giao điểm AI BD Chúng minh MH song song AC 15.Trường THCS Văn Lang ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HKII TỐN 7 Bài 1: (2 điểm) Điểm thi mơn Toán học sinh lớp 7A cho sau: 6 10 9 4 8 10 8 8 5 a) Lập bảng tần số b) Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu Bài 2: (2 điểm) Cho đơn thức 2 13 19 A xy (x y)( 3x y )   a) Thu gọn đơn thức A b) Tìm hệ số bậc đơn thức A c) Tính giá trị đơn thức A x = 1; y = Bài 3: (2 điểm) Cho hai đa thức P(x) = 5x5 + 3x – 4x4 – 2x3 + + 4x2. Q(x) = 2x4 – x + 3x2 – 2x3 + 1 – x5. a) Tính P(x) + Q(x) b) Tính P(x) - Q(x) Bài 4: (4 điểm) Cho Δ ABC có AB = 9cm, AC = 12cm, BC = 15cm (14)b) Vẽ đường phân giác BD ( D AC ) Vẽ DE  BC ( E BC ) Chứng minh BDA BDE   c) Chứng minh AE  BD d) Kéo dài BA cắt đường thẳng ED F Chứng minh AE // FC 16.TRƯỜNG THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN GIÁO VIÊN: Hoàng Hồng Hạnh ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II - TOÁN 7 NĂM HỌC 2016-2017 Bài 1(2đ): Điều tra điểm kiểm tra mơn tốn học sinh lớp 7A , người điều tra có kết sau: 3 10 7 10 8 5 a) Lập bảng tần số, tính trung bình cộng b) Tỉm mốt dấu hiệu Bài 2(1,5đ) Cho đơn thức   2 2 3 2 2 A  a x y  by    (a, b số) a) Thu gọn cho biết phần hệ số phần biến A b) Tìm bật đơn thức A Bài 3(2,5đ) Cho hai đa thức:   2 3 1 1 4 2 A xxx   x   2 1 1 4 B xx   x x x a) Tính M x A x B x , tìm nghiệm đa thức M x  b) Tìm đa thức N x  cho N x B x  A x  Bài 4(0,5đ) Tìm m để đa thức P x mx2 3x2 có nghiệm -2 Bài 5(3,5đ) Cho xOy nhọn , OA tia phân giác xOy Vẽ AKOxtại K, AHOy H. a) Chứng minh OAK OAHOKH cân. b) Tia KA cắt tia Oy F, tia HA cắt tia Oxtại E Chứng minh AKE AHF AK < AF c) Chứng minh KH // EF (15)17.Trường THCS Đồng Khởi Năm học 2016 - 2017 ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II_TOÁN 7 Bài (2đ) Điều tra thời gian làm mơn Tốn (tính phút) học sinh lớp 7A cho bảng sau: 8 10 8 8 8 8 7 9 10 a) Lập bảng tần số giá trị dấu hiệu. b) Tính số trung bình cộng. c) Tính M0 Bài 2.(1,5 đ) Cho đơn thức A = (23x2y2).(−1 x 3 y4) a) Thu gọn cho biết hệ số phần biến đơn thức. b) Tính giá trị A x = -1 y = 1 Bài (2,5 đ) Cho hai đa thức: A ( x )=2 x3 +4 x2+8 x−1 B ( x )=4 x2+2 x3+5+10 x a) Tính A(x) – B(x) b) Tìm nghiệm đa thức A(x) – B(x) Bài (0,5đ) Cho đa thức M ( x )=2 x2 +1 Chứng tỏ M(x) khơng có nghiệm. Bài (3,5đ) Cho tam giác ABC cân A Trên hai cạnh AB AC lân lượt lấy điểm D điểm E cho BD = CE. a) Chứng minh DCB = EBC b) Chứng minh DE // BC c) Gọi I giao điểm BE DC Chứng minh AI tia phân giác góc BAC. 18.TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MINH ĐỨC Đề tham khảo kiểm tra học kỳ khối – Năm học 2016 – 2017 Bài 1(2 điểm) Điểm kiểm tra mơn tốn lớp ghi 5 7 8 8 8 10 4 10 8 a) Đấu hiệu ?Lớp có học sinh (16)Bài 2( 1,5 điểm) Cho đơn thức A= (–2x3y2)2 (–xy)3 Thu gọn đơn thức A.Tìm hệ số bậc đơn thức Bài 3(2,5 điểm) Cho đa thức M (x) = 3x4 – 4x3+5x2 – – 4x ; N (x) = x3 – 5x2 – 3x4+6+2x a)Tính M (x) + N (x);M (x) – N(x) b)Tìm C (x) biết C (x) + M (x) = –N (x) Bài 4(1 điểm ) Cho đa thức F (x) = 2a.x2+b.x có nghiệm x –1. Tính M = Bài (3 điểm ) Cho tam giác ABC vuông A,trên tia đối tia AB lấy điểm D cho AB AD a) Biết AC = cm; BC= 10cm.Tính AB BD b) Chứng minh tam giác BCD cân c) Gọi N trung điểm BC; đường thẳng qua B song song với CD cắt DN K chứng minh DN = NK
- Xem thêm -

Xem thêm: lop_7.2017.thamkhao.docx, lop_7.2017.thamkhao.docx