Hãy hát lên đi bạn ơi!

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:45

Câu 5: Nhóm chất tác dụng với dung dịch HCl đều sinh ra chất khí :A. Làm dung dịch phenolphtalein không màu hóa đỏ B.[r] (1)MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA TIẾT 10 Nội dung kiểm tra Mức độ kiến thức Tổng Biết(30%) Hiểu(40%) Vận dụng(30%) TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Tính chất hóa học oxit Khái quát sư phân loại oxit Một số oxit quan trọng I1,2 0.5đ B 3-0.5đ B1,B2= 2đ I10,11 0.5đ 3.5đ Tính chất hóa học axit Một số axit quan trọng I3,4,5,6,7,8,9,12 2đ II3,4 0.5đ B2= 1đ 3.5đ Thực hành II1,2 0.5đ 0.5đ Tính tốn B 2.5đ 2.5đ Tổng 3đ 4đ 3đ 10 Phan Thiết, ngày tháng năm 2010 Duyệt tổ trưởng Người soạn Lê Thiện Ân Nguyễn Thị Phi Quỳnh (2)Họ tên: Lớp: Tiết 10 – Mơn hóa Điểm Lời phê giáo viên A TRẮC NGHIỆM: Điểm I/ Khoanh tròn vào chữ A B, C, D đứng trước phương án đúng: (3 điểm) Câu 1: Để điều chế SO2 dùng hóa chất sau đây? A Zn H2SO4 B H2SO4 Na2SO3C H2SO4 KOH D CaO H2SO4 Câu 2: Oxit sau phản ứng theo sơ đồ: Oxit + dung dịch bazơ muối + nước A CO2 B FeO C CuO D CO Câu 3: Để nhận biết axit sunfuric muối sunfat ta dùng thuốc thử nào? A KOH B NaCl C BaCl2 D NaOH Câu 4: Tính chất hóa học sau tính chất riêng H2SO4 đặc: A Tác dụng với kim loại, giải phóng hiđro B tác dụng với bazơ C Tác dụng với nhiều kim loại, không giải phóng hiđro D Tác dụng với oxit bazơ Câu 5: Nhóm chất tác dụng với dung dịch HCl sinh chất khí : A Fe, CaO B Fe, CaCO3 C Zn, Ca(OH)2 D CaCO3 , CaO Câu 6: Dung dịch HCl H2SO4 lỗng có tính chất hóa học giống là: A Làm dung dịch phenolphtalein khơng màu hóa đỏ B Tác dụng với oxit bazơ tạo muối nước C Tác dụng với kim loại giải phóng khí sunfurơ D Làm quỳ tím hóa xanh Câu 7: Chất khơng tác dụng với dung dịch HCl H2SO4 loãng ?: A FeO B CaO C CO2 D Fe Câu 8: Phản ứng trung hịa phản ứng hóa học xảy : A Axit bazơ B Bazơ dung dịch muối C Hai dung dịch muối D Axit dung dịch muối Câu 9: Có phân tử nước bị loại khỏi phân tử C12H22O11 H2SO4 đặc: A B C 10 D 11 Câu 10: Dẫn 1,12 lít CO2 (đktc) qua dung dịch Ca(OH)2 dư , khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là: A 3g B 4,5 g C 5g D 6g Câu 11: Hòa tan 6,2g Na2O vào nước thu lít dung dịch A, nồng độ mol/l dung dịch A là: A 0,01M B 0,025M C 0,05M D 0,1M Câu 12: Sản xuất axit sufuric trải qua công đoạn sau: S + X  Y ; Y + X  Z ; Z + H2O  H2SO4 X, Y, Z Lần lượt là: A SO3, H2, O2 B O2, SO2, SO3 C SO3, SO2, O2 D SO2, H2, O2 II/ Nối cột A phù hợp với tượng sinh cột B cho chất cột A tác dụng với H2SO4 loãng:(1 điểm) Cột A Cột B(hiện tượng sinh ) Cách nối 1 Quỳ tím BaCl2 3 Zn CuO a chất khí cháy khơng khí, nhẹ khơng khí + ……… + ……… + ……… +……… b dung dịch có màu xanh lam c chất kết tủa trắng không tan nước axit d quỳ tím hóa đỏ (3)B TỰ LUẬN: Điểm Câu 1: Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết chất rắn đựng lọ nhãn: CaO MgO.(1đ) Câu 2: Viết phương trình hóa học thực chuyển đổi hóa học sau( ghi rõ điều kiện có) S (1) SO 2 (2) H2SO4 (3) Na2SO4 (4) NaCl (2 đ) Câu 3: Cho 3,2 g oxit kim loại hóa trị II tác dụng hồn tồn vừa đủ với 200g dung dịch axit sunfuric thu 6,4g muối a Xác định cơng thức hóa học oxit b Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối sau phản ứng ( Cho Na = 23; O = 16; Fe = 56; Cu =64; Zn = 65; Ca = 40; Ba = 137; Mg = 24; C =12) Bài làm: (4)A TRẮC NGHIỆM: Đ I Mỗi ý 0.25 điểm : 1B 2A 3C 4C 5B 6B 7C 8A 9D 10C 11D 12B II Ghép ý 0.25điểm 1 + d + c + a + b B.TỰ LUẬN: Đ Câu 1: + Hòa chất vào nước, tiếp tục nhúng quỳ tím vào : 0.25đ Hiện tượng: Quỳ tím hóa xanh CaO tác dụng với nước tạo Ca(OH)2 nhận CaO 0.25đ MgO không tác dụng với nước 0.25đ Viết PTHH: 0.25đ Câu 2: Viết lập PTHH: 0.5đ (thiếu điều kiện không lập PTHH trừ 0.25 đ) Câu 3: a/ Gọi CTHH oxit kim loại AO 0.25đ AO + H2SO4  ASO4 + H2O 0.5đ MA + 16(g) MA + 96(g) 3,2(g) 6,4(g) Ta có: 6,4(MA + 16) = 3,2 (MA + 96) Giải MA = 64 (g) 1đ Vậy A kim loại đồng  CTHH oxit: CuO 0.25đ - Có thể dùng cách khác , tìm MA= 64g điểm tối đa PTHH: CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O 0.25đ b/ mddsau= 3,2 + 200=203,2(g) 0.25đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy hát lên đi bạn ơi!, Hãy hát lên đi bạn ơi!