10 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019 và đáp án lần 3

8 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:42

Thủy phân hoàn toàn 21,9 gam Y trong dung dịch NaOH đun nóng (phản ứng vừa đủ), thu được ancol Z đơn chức và m gam muối TA. Dung dịch (b) ứng với dung dịch nào sau đây.[r] (1) Bộ đề thi nhóm giáo viên chuyên luyện thi thủ khoa ĐH Y Hà Nội kết hợp với Tailieudoc.vn ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 ĐỀ SỐ 21 Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu / trang) Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 Câu Chất sau có phản ứng biure? A Axit glutamic. B Metylamin. C Glyxylalanin. D Anbumin. Câu Phương trình phản ứng hóa học sau không đúng? A Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu B Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 C 2Cr + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2 D KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O Câu Ở nhiệt độ cao, khí hiđro khử oxit sau đây? A CaO. B Na2O C CuO. D MgO. Câu Criolit có cơng thức hóa học là A MgCO3.CaCO3 B Al2O3.2H2O C Na3AlF6 D Fe3O4 Câu Kim loại Cu không tác dụng với A dung dịch HNO3 loãng B dung dịch AgNO3 C dung dịch H2SO4 đặc D dung dịch HCl lỗng. Câu Sục khí CO2 vào nước vơi dư Hiện tượng quan sát A xuất kết tủa màu trắng sau kết tủa tan. B xuất kết tủa màu đen. C xuất kết tủa màu đen sau kết tủa tan. D xuất kết tủa màu trắng. Câu Cơng thức hóa học triolein là A (C15H31COO)3C3H5 B (C17H33COO)3C3H5 C (C17H31COO)3C3H5 D (C17H35COO)3C3H5 Câu Dung dịch K2Cr2O7 có màu A vàng. B da cam. C tím. D xanh. Câu Polime sau điều chế phản ứng trùng hợp? A Cao su lưu hóa. B Poli (hexametylen ađipamit). C Polietilen. D Poli (phenol-fomanđehit). Câu 10 Ure loại phân bón hóa học phổ biến nông nghiệp Ure thuộc loại phân A lân. B kali. C đạm. D phức hợp. Câu 11 Thủy phân hồn tồn tinh bột mơi trường axit, thu sản phẩm là A saccarozơ. B glucozơ. C fructozơ. D glucozơ fructozơ. Câu 12 Kim loại sau kim loại kiềm? A Na. B Al. C Cs. D Li. Câu 13 Cho lượng Na vào dung dịch chứa 0,12 mol AlCl3, sau phản ứng hoàn toàn, thu 4,48 lít khí H2 (đktc) m gam kết tủa Giá trị m A 7,02. B 9,36. C 6,24. D 7,80. Câu 14 Cho glyxin tác dụng với metanol HCl khan, thu chất hữu X Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu chất hữu Y Chất X Y tương ứng là A ClH3NCH2COOCH3 H2NCH2COOH B H2NCH2COOCH3 H2NCH2COOH C ClH3NCH2COOCH3 H2NCH2COONa D H2NCH2COOCH3 H2NCH2COONa (2) Khi mở khoá K, chất lỏng X chảy xuống Sau thời gian, bình đựng dung dịch KMnO4 nhạt dần xuất kết tủa nâu đen X Y là A H2O Al4C3 B HCl loãng CaCO3 C Na2SO3 H2SO4 đặc D H2O CaC2 Câu 16 Cho 5,4 gam bột Al vào dung dịch chứa 0,15 mol CuSO4 Sau phản ứng hoàn toàn, thu m gam chất rắn Giá trị m A 12,3. B 15,5. C 9,6. D 12,8. Câu 17 Trung hòa dung dịch chứa 7,2 gam amin X đơn chức cần dùng 100 ml dung dịch H2SO4 0,8M Số công thức cấu tạo X là A 3. B 2. C 4. D 1. Câu 18 Cho dãy chất sau: poli(etylen terephtalat), tristearin, saccarozơ, glyxylglyxin (Gly-Gly). Số chất dãy thủy phân dung dịch NaOH, đun nóng A 1. B 4. C 3. D 2. Câu 19 Phản ứng sau khơng có phương trình ion thu gọn Ba2+ + HCO 3- + OH- → BaCO3 + H2O? A Ba(OH)2 + NH4HCO3 → BaCO3 + NH3 + 2H2O B Ba(OH)2 + NaHCO3 → BaCO3 + NaOH + H2O C Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 → 2BaCO3 + 2H2O D Ba(HCO3)2 + KOH → BaCO3 + KHCO3 + H2O Câu 20 Cho dung dịch chứa m gam glucozơ fructozơ tác dụng với AgNO3 dư dung dịch NH3, đun nóng, thu 21,6 gam Ag Giá trị m A 14,4. B 13,5. C 18,0. D 27,0. Câu 21 Cho dãy polime sau: polietilen, polistiren, poli(metyl metacrylat), policaproamit, poli(phenol-fomanđehit), xenlulozơ Số polime thực tế sử dụng làm chất dẻo A 6. B 3. C 5. D 4. Câu 22 Cho dãy chất sau: Al, Fe(OH)3, CrO3, BaCrO4, Cr2O3 Số chất dãy tan dung dịch KOH loãng A 5. B 2. C 4. D 3. Câu 23 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Dẫn khí CO qua FeO nung nóng (b) Đốt miếng Mg nhanh chóng cho vào hỗn hợp gồm Al Fe2O3 (c) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn) (d) Nung AgNO3 nhiệt độ cao Số thí nghiệm thu sản phẩm đơn chất kim loại sau phản ứng A 4. B 2. C 1. D 3. Câu 24 Thực phản ứng este hóa axit axetic với glixerol (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng), số sản phẩm hữu chứa chức este thu A 5. B 1. C 4. D 3. Câu 25 Thực thí nghiệm sau: (a) Nhúng Fe vào dung dịch CuSO4 (b) Cho miếng gang (hợp kim Fe-C) vào dung dịch HCl (c) Cho miếng Na vào dung dịch AgNO3 (d) Quấn dây Cu quanh Al nhúng vào dung dịch HCl (e) Cho miếng Cu vào dung dịch FeCl3 (3) Số thí nghiệm có xảy ăn mịn điện hóa học A 2. B 4. C 5. D 3. Câu 26 Cho a gam hỗn hợp X gồm BaO và Al2O3 vào nước, thu dung dịch Y Cho dung dịch H2SO4 vào Y, khối lượng kết tủa (m, gam) theo số mol H2SO4 biểu diễn theo đồ thị sau Giá trị a A 40,8. B 56,1. C 66,3. D 51,0. Câu 27 Đốt cháy hoàn toàn x mol hiđrocacbon X (40 < MX < 70) mạch hở, thu CO2 0,2 mol H2O Mặt khác, cho x mol X tác dụng với AgNO3 dư dung dịch NH3, có 0,2 mol AgNO3 phản ứng Sau phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m A 24,0. B 27,8. C 25,4. D 29,0. Câu 28 Cho phát biểu sau: (a) Nguyên tắc sản xuất gang dùng than cốc khử oxit sắt thành sắt (b) Thành phần quặng boxit Al2O3.2H2O (c) Dung dịch Na3PO4 làm mềm nước có tính cứng tồn phần (d) Thép chứa khoảng 20% Cr 10% Ni cứng không gỉ (e) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3, thu kết tủa trắng có khí Số phát biểu A 2. B 4. C 5. D 3. Câu 29 Chất hữu X có cơng thức phân tử C8H12O4 X tác dụng với NaOH, thu hỗn hợp Y chứa hai muối cacboxylic đơn chức ancol Z Axit hóa Y, thu hai axit cacboxylic Y1 Y2cùng số nguyên tử hidro, Y1 có phân tử khối lớn Y2 Phát biểu sau đúng? A Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn với X 3. B Y2 có khả làm màu dung dịch Br2 C Z hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ thường D Chất Y1 có phản ứng tráng gương Câu 30 Cho phát biểu sau: (a) Trong mơi trường axit, fructozơ chuyển hóa thành glucozơ ngược lại (b) Có thể giảm vị tơm, cua, cá hấp với bia (dung dịch chứa khoảng 8% etanol) (c) Ở điều kiện thường, metylamin, etylamin chất khí (d) Axit glutamic chất lưỡng tính (e) Saccarozơ sản phẩm trình thủy phân tinh bột thể (f) Phản ứng trùng ngưng ln có tạo thành nước Số phát biểu A 3. B 6. C 4. D 5. Câu 31 Dung dịch X chứa 0,25 mol Ba2+, 0,1 mol Na+, 0,2 mol Cl- cịn lại HCO 3- Thể tích dung dịch Y chứa NaOH 1M Na2CO3 1M cần cho vào X, để thu kết tủa lớn là A 150 ml. B 100 ml. C 175 ml. D 125 ml. Câu 32 Cho 15 gam glyxin vào dung dịch chứa HCl 1M H2SO4 1M, thu dung dịch Y chứa 31,14 gam chất tan Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu dung dịch Z chứa m gam hỗn hợp muối Giá trị m A 41,25. B 43,46. C 42,15. D 40,82. Câu 33 Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 0,2 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dịng điện khơng đổi) thời gian t giây, thu 2,464 lít khí anot (đktc) Nếu thời gian điện phân 2t giây tổng thể tích khí thu hai điện cực 5,824 lít (đktc) Biết hiệu suất điện phân 100%, khí sinh khơng tan dung dịch Giá trị a A 0,26. B 0,15. C 0,24. D 0,18. Câu 34 Dung dịch X gồm KHCO3 a M Na2CO3 1M Dung dịch Y gồm H2SO4 0,25M HCl 1,5M Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y, thu 2,688 lít (đktc) khí CO2 Nhỏ từ từ hết 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X thu dung dịch E Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào E, thu m gam kết tủa Giá trị a m là (4) Câu 35 Đốt cháy hoàn toàn este X hai chức, mạch hở, cần dùng 1,5a mol O2, sau phản ứng thu b mol CO2 a mol H2O Hiđro hóa hồn tồn 21,6 gam X (xúc tác Ni, đun nóng) thu 21,9 gam etse Y no Thủy phân hoàn toàn 21,9 gam Y dung dịch NaOH đun nóng (phản ứng vừa đủ), thu được ancol Z đơn chức m gam muối T Giá trị m là A 24,3. B 22,2. C 26,8. D 20,1. Câu 36 Có dung dịch: X (Na2SO4 1M H2SO4 1M); Y (Na2SO4 1M Al2(SO4)3 1M); Z (Na2SO4 1M AlCl3 1M); T (H2SO4 1M AlCl3 1M) kí hiệu ngẫu nhiên (a), (b), (c), (d) Tiến hành các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho 2V ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào V ml dung dịch (a), thu n1 mol kết tủa Thí nghiệm 2: Cho 2V ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào V ml dung dịch (b), thu n2 mol kết tủa Thí nghiệm 3: Cho 2V ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào V ml dung dịch (c), thu n3 mol kết tủa Thí nghiệm 4: Cho 2V ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào V ml dung dịch (d), thu n4 mol kết tủa Biết n1 < n2 < n3 < n4 Dung dịch (b) ứng với dung dịch sau đây? A T. B Y. C X. D Z. Câu 37 Tiến hành thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Bước 1: Cho vào ống nghiệm giọt dung dịch CuSO4 bão hòa + ml dung dịch NaOH 30% Bước 2: Lắc nhẹ, gạn lớp dung dịch để giữ kết tủa Bước 3: Thêm khoảng ml lòng trắng trứng vào ống nghiệm, dùng đũa thủy tinh khuấy Thí nghiệm 2: Bước 1: Lấy khoảng ml lòng trắng trứng cho vào ống nghiệm Bước 2: Nhỏ giọt khoảng ml dung dịch CuSO4 bão hòa Bước 3: Thêm khoảng ml dung dịch NaOH 30% khuấy Phát biểu sau không đúng? A Các phản ứng bước xảy nhanh ống nghiệm đun nóng. B Sau bước hai thí nghiệm, hỗn hợp thu sau khuấy xuất màu tím. C Sau bước thí nghiệm 2, xuất kết tủa màu xanh. D Sau bước thí nghiệm 1, ống nghiệm xuất kết tủa màu xanh. Câu 38 X Y hai axit cacboxylic đơn chức (trong có axit có liên kết đơi C=C, MX < MY), Z este đơn chức, T este chức (các chất mạch hở khơng có phản ứng tráng bạc) Cho 38,5 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T tác dụng vừa đủ với 470 ml dung dịch NaOH 1M m gam hỗn hợp F gồm hai muối 13,9 gam hỗn hợp ancol no, mạch hở (có số nguyên tử cacbon) Đốt cháy hoàn toàn m gam F cần vừa đủ 27,776 lít O2 thu Na2CO3 56,91 gam hỗn hợp gồm CO2 H2O Phần trăm khối lượng T E gần với giá trị sau đây? A 41 B 66 C 26 D 61 Câu 39 Cho 33,4 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, MgO, Fe(NO3)2 FeCO3 vào dung dịch chứa 1,29 mol HCl 0,166 HNO3, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa các muối 0,163 mol hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2 0,1 mol CO2 Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thu 191,595 gam kết tủa Nếu tác dụng tối đa với chất tan dung dịch Y cần 1,39 mol dung dịch KOH Biết tổng số mol nguyên tử oxi có X 0,68 mol Số mol N2 có trong Z A 0,031 B 0,033. C 0,028 D 0,035. Câu 40 Cho hỗn hợp E gồm 0,15 mol X (C2H6O5N2) 0,1 mol Y (C6H16O4N2, muối axit cacboxylic hai chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH vừa đủ, thu hỗn hợp hai khí A (ở điều kiện thường làm xanh giấy quỳ tím ẩm, có tỉ khối so với H2 22,5) dung dịch T Cô cạn T, thu được hỗn hợp G gồm ba muối khan Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối nhỏ G là A 32,93%. B 34,09%. C 31,33%. D 31,11%. (5) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 ĐỀ SỐ 21 Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 40 câu / trang) Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137 I CẤU TRÚC ĐỀ: Lớp MỤC LỤC Thông hiểuNhận biết Vận dụngthấp Vận dụngcao TỔNG 12 Este – lipit 5 Cacbohidrat 2 Amin – Aminoaxit - Protein 1 5 Polime vật liệu 1 2 Đại cương kim loại 1 7 Kiềm – Kiềm thổ - Nhôm 3 6 Crom – Sắt 1 Phân biệt nhận biết 0 Hoá học thực tiễn Thực hành thí nghiệm 1 2 11 Điện li 1 Nitơ – Photpho – Phân bón 1 Cacbon - Silic 1 Đại cương - Hiđrocacbon 1 Ancol – Anđehit – Axit 0 10 Kiến thức lớp 10 0 Tổng hợp hố vơ cơ 66 Tổng hợp hoá hữu cơ 2 II ĐÁNH GIÁ – NHẬN XÉT: - Cấu trúc: 65% lý thuyết (26 câu) + 35% tập (14 câu) (6) III ĐÁP ÁN THAM KHẢO: PHẦN ĐÁP ÁN 1D 2C 3C 4C 5D 6D 7B 8B 9C 10C 11B 12B 13C 14C 15D 16A 17B 18C 19A 20C 21D 22B 23D 24A 25D 26B 27B 28C 29A 30A 31D 32B 33B 34B 35A 36A 37A 38D 39B 40D HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 18 Chọn C. Chất thủy phân dung dịch NaOH, đun nóng poli(etylen terephtalat), tristearin, glyxylglyxin Câu 21 Chọn D. Polime sử dụng làm chất dẻo polietilen, polistiren, poli(metyl metacrylat), poli(phenol-fomanđehit) Câu 22 Chọn B. Chất tan dung dịch KOH loãng Al, CrO3, Câu 23 Chọn D. Thí nghiệm thu sản phẩm đơn chất kim loại sau phản ứng (a), (b), (d) Câu 24 Chọn A. Axit axetic tác dụng với glixerol theo tỉ lệ mol :  CH3COOCH2-CH(OH)-CH2OH HOCH2-CH(OOCCH3)-CH2OH Axit axetic tác dụng với glixerol theo tỉ lệ mol :  CH3COOCH2-CH(OOCCH3)-CH2OH CH3COOCH2-CH(OH)-CH2-OOCCH3 Axit axetic tác dụng với glixerol theo tỉ lệ mol :  (CH3COO)3C3H5 Câu 25 Chọn D. Số thí nghiệm xảy ăn mịn điện hố (a), (b), (d) Câu 26 Chọn B. Dung dịc Y chứa Ba(OH)2 (x mol) Ba(AlO2)2 (y mol) Tại nH SO2 0,6 mol nOH 4nAlO2 nH  x 4y 0,6  (1) Tại m 85,5 233nBa2 78nAlO2 85,5 233.(x y) 78.2y 85,5   (2) Từ (1), (2) suy ra: x = 0,2 ; y = 0,1  X gồm BaO (0,3 mol) Al2O3 (0,1 mol)  a = 56,1 (g) Câu 27 Chọn B. Đặt công thức X CnHm (với 40 < MX < 70) + Giả sử mol X tác dụng tối đa mol AgNO3  x = 0,2  m = 2: C2H2 C4H2 (Không thoả) + Giả sử mol X tác dụng tối đa mol AgNO3  x = 0,1  m = 4: C4H4 (Loại) C5H4 (Chọn) Vậy X C5H4 (CH≡C-CH2-C≡CH)  AgC≡C-CH2-C≡CAg: 0,1  m = 27,8 (g) Câu 28 Chọn C. Tất Câu 29 Chọn A. Các công thức cấu tạo X thoả mãn CH3-COO-CH2-CH2-CH2-OOC-CH=CH2 ; CH3-COO-CH(CH3)-CH2-OOC-CH=CH2 CH=CH2-COO-CH(CH3)-CH2-OOC-CH3 Các chất Y1: CH2=CHCOOH ; Y2: CH3COOH ; Z: C3H6(OH)2 (2 đồng phân) B Sai, Y2 không làm màu dung dịch Br2 C Sai, Z có đồng phân hịa tan Cu(OH)2 cịn đồng phân cịn lại khơng tác dụng D Sai, Chất Y1 khơng có phản ứng tráng gương Câu 30 Chọn A. (7) (f) Sai, Phản ứng trùng ngưng trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ giống thành chất có phân tử khối lớn đồng thời giải phóng phân tử khác HCl, H2O, Câu 31 Chọn D. Xét dung dịch X BTDT HCO n  0, mol     và dung dịch Y NaOH : V mol Na CO : V mol    Để lượng kết tủa thu lớn thì: nBa2 nCO32  V V 0, 25   V 0,125 (l) 125 ml  Câu 32 Chọn B. Khi cho glyxin tác dụng với hỗn hợp axit thì: BTKL HCl H SO m m 16,14 V 0,12 (l)        2 BTKL Gly HCl H SO NaOH H O m m m m m m m 43, 46           (nH O2 nOH nH nGly 0,56 ) Câu 33 Chọn B. Tại thời điểm t (s) anot: nCl2 0,1 mol nO2 0,01 mol ne (1) 0, 24 mol Tại thời điểm 2t (s) anot: 2 BT: e e (2) O H n 0, 48 mol  n 0, 07mol n 0,09 mol 2 BT: e Cu H Cu 2n 2n 0, 48 n a 0,15 mol         Câu 34 Chọn B. Khi cho từ từ X vào Y thì: 2 2 3 3 2 2 3 3 CO HCO H CO CO CO CO HCO HCO HCO 2n n n 0, n 0,08 n 2 n n n 0,12 n 0, 04 n                                Hỗn hợp X gồm Na2CO3 (0,1 mol) KHCO3 (0,05 mol)  a = 0,5 Khi cho từ từ Y vào X thì: nCO32 nH 2nCO32 nHCO3  Dung dịch E có chứa SO42- (0,025 mol), HCO3- (0,05 mol) Khi cho E tác dụng với Ba(OH)2 dư vào E, thu kết tủa 4 BaSO : 0,025 m 15,675 (g) BaCO : 0,05       Câu 35 Chọn A. Khi cho X tác dụng với H2 thì: BTKL H X n k.n 0,15 mol      (k số π gốc H.C) Với k =  nX = 0,15 mol (= nY)  MY = 146 (Y có dạng CnH2n–2O4) : C6H10O4 (thoả) Khi cho Y tác dụng với NaOH thu muối C2H4(COONa)2  m = 24,3 (g) Câu 36 Chọn A. Khi mol Ba(OH)2 vào X (Na2SO4 mol H2SO4 mol)  số mol kết tủa Khi mol Ba(OH)2 vào Y (Na2SO4 mol Al2(SO4)3 mol)  số mol kết tủa (2 + 1,33) Khi mol Ba(OH)2 vào Z (Na2SO4 mol AlCl3 mol)  số mol kết tủa Khi mol Ba(OH)2 vào T (H2SO4 mol AlCl3 mol)  số mol kết tủa (1 + 0,67) Vậy (a) Z; (b) T; (c) X (d) Y. Câu 37 Chọn A. A Sai, Khi đun nóng sản phẩm thu protein bị đơng tụ lúc khơng thực phản ứng màu biure Câu 38 Chọn D. Xét phản ứng đốt cháy muối ta có: nNa CO2 0,5.0, 47 0, 235 mol 2 2 2 2 BT: O CO COONa O CO H O Na CO H O CO H O n 1,005 mol C 2,64 2n 2n 2n n 3n n 0,705 mol H 44n 18n 56,91                          2 2 BTKL Na CO CO H O O m m (m m ) m 42,14 (g)         3 CH COONa : 0,17 mol C H COONa : 0,3 mol     Xét phản ứng thuỷ phân E: BTKL H O Z T n 0,07 mol n 2n 0, 47 0,07 0, (8) Ta có: 2 ancol T 2 C H OH : 0,1 mol 13,9 13,9 M T : C H COOC H OOCCH %m 61,56% C H (OH) : 0,15 mol 0, 0,          Câu 39 Chọn B.                                                         c mol 0,166 mol 0,063mol a mol b mol 1,29mol 0,1 mol 2 3 3 2 33,4(g)hỗn hợp rắn X hỗn hợp khí Z dung dịch Y Mg ,MgO, Fe(NO ) , FeCO HCl , HNO N O, N , CO Mg , Fe , Fe , NH ,Cl , NO   H O2 Khi cho Y tác dụng với AgNO3 dư hỗn hợp kết tủa chứa: 2 BT:Cl AgCl HCl Ag Fe n n 1, 29 mol n n  0,06 mol         Dung dịch Y chứa: 3 3 3 BT:C BT:Fe FeCO CO Fe Fe(NO ) FeCO Fe n n 0,1 mol n  n n n  (c 0,04)              2 BT:Mg Mg MgO Mg n  n n (a b)         ; nCl nHCl 1, 29 mol Khi cho 1,39 mol KOH tác dụng với Y dung dịch thu chứa K+, Cl- NO 3-, có: 3 BTDT NO K Cl n  n  n  0,1       nNH4 nKOH 2nMg2  2nFe2  3nFe3 1,15 2a 2b 3c   3 2 3 4 BT: N Fe(NO ) HNO N N O NO NH 2n n 2(n n ) n  n  2a 2b 5c 1, 21(*)             Ta có: 3 3 Mg MgO Fe(NO ) X FeCO MgO Fe(NO ) O(X) FeCO 24n 40n 180n m 116n 24a 40b 180c 21,8 a 0, n 6n n 3n b 6c 0,38 b 0,08 2a 2b 5c 1, 21 c 0, 05 (*)2a 2b 5c 1, 21                                        4 HCl HNO BT: H NH H O NH n n 4n n 1,15 2a 2b 3c 0, 04 mol n 0,648 mol 2                2 3 2 BT: O N O O (X) HNO NO CO H O N n n 3n 3n  2n n 0,03 mol n 0,033 mol            Câu 40 Chọn D. 3 2 3 KOH 3 KNO 2 3 2 GlyK : 0,15 mol X : H OOC- CH -NH NO KNO : 0,15 mol %m 31,11% Y : C H NH -OOC-COO-NH (CH ) (C OOK) : 0,1 mol
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019 và đáp án lần 3, 10 đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2019 và đáp án lần 3