Bài tập Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán đáp án

13 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:41

GT: Khi so sánh thư xác nhận gửi nhà cung cấp và thư xác nhận gửi người mua nhận xét đúng là thư xác nhận gửi nhà cung cấp ít có khả năng liệt kê số dư hơn thư xác nhận gửi người mua vì [r] (1)BÀI TẬP KIỂM TOÁN CHƯƠNG 9: KIỂM TỐN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TỐN -o0o -I, Chọn câu trả lời đúng, sai giải thích: 1, Sai GT: Các khoản phải trả thuộc nghĩa vụ doanh nghiệp thường có xu hướng khai giảm Còn khoản phải thu thuộc quyền doanh nghiệp, thường doanh nghiệp khơng có xu hướng khai gian số liệu khoản phải thu Do đó, thời điểm của kiểm toán, KTV thường giử nhiều thư xác nhận tài khoản phải trả tài khoản phải thu. 2, Sai GT: Việc nhận hàng hóa công ty từ người bán điểm định trong chu kỳ điểm mà hầu hết cơng ty thừa nhận lần đầu khoản nợ liên quan sổ sách họ. 3, Đúng GT: KTV thường gửi thư xác nhận đến nhà cung cấp có số dư bằng khơng gửi thư xác nhận đến người mua có số dư khơng Bởi vì, khoản phải trả nhà cung cấp ln có khả chứa đựng sai phạm như khai giảm khoản phải trả với mục đích làm cho tình hình tài doanh nghiệp sáng sủa 4, Đúng GT: Khi kiểm tốn tính kỳ tài khoản phải trả thời điểm lập báo cáo tài chính, KTV nên kết hợp với quan sát thực tế hàng tồn kho Bởi vì, trong trình quan sát thực tế hàng tồn kho, KTV phát lơ hàng doanh nghiệp mua nhập kho mà chưa kế toán phản ánh sổ sách kế toán, phát lô hàng bán khơng cịn kho nhưng khơng kế tốn phản ánh. 5, Đúng (2)khi kiểm tốn chu trình mua hàng, KTV phải kiểm tra hàng tồn kho để xem xem hàng mua nhập kho hay chưa, hàng mua có chủng loại, chất lượng, số lượng hay không… II, Chọn câu trả lời nhất 1, B 2, B GT: Nếu tài liệu chi tiền mặt phê chuẩn người phụ trách tránh việc tốn lần cho hóa đơn Trước lập phiếu chi tiền cho hóa đơn nào, người phụ trách độc lập đối chiếu chứng từ liên quan đến hóa đơn để đưa định có tốn cho hóa đơn hay khơng Nếu có người độc lập kiểm tra chắn sẽ hạn chế tối thiểu việc toán lần cho hóa đơn. 3, b 4, C GT: Khi kiểm toán tài khoản phải trả nhà cung cấp thủ tục kiểm toán thường chủ yếu tập trung vào sở dẫn liệu đầy đủ DN thường có xu hướng khai giảm khoản phải trả nên kế tốn hay bỏ xót khoản phải trả nhà cung cấp. 5, B GT: KTV kiểm tra hóa đơn chưa ghi nhận ngày 29-2-200N là ngày cuối kiểm toán Loại sai phạm dễ phát từ thủ tục kiểm toán tài khoản phải trả bị khai giảm thời điểm 31-12-200N-1 Vì các hóa đơn chưa ghi nhận thường xảy vào ngày cuối năm tài chính kế tốn thường để sang kì sau ghi nhận Nên kiểm tra và đối chiếu sổ chi tiết hóa đơn dễ phát nhất. 6, B GT: Đối chiếu báo cáo nhận hàng với sổ chi tiết tài khoản hàng hóa mua vào TK 152, 151, 211 611 (DN áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ) phát hàng mua chưa phản ánh vào sổ kế tốn hàng mua khơng có lại phản ánh sổ sách. (3)GT: Thủ tục kiểm tốn có khả phát khoản nợ không được ghi sổ thủ tục phân tích tính lại chi phí khấu hao chi phí khấu hao thường khơng liên quan đến khoản nợ mà liên quan chủ yếu đến TSCĐ và việc phân bổ vào chi phí kỳ, CP khấu hao KTV thường chú ý đến mục tiêu xác học chủ yếu. 8, D 9, D GT: Khi so sánh thư xác nhận gửi nhà cung cấp thư xác nhận gửi người mua nhận xét thư xác nhận gửi nhà cung cấp có khả liệt kê số dư thư xác nhận gửi người mua mong muốn DN thu đủ số tiền nên gửi xác nhận DN thường liệt kê số dư.Cịn việc thanh tốn DN thường muốn trả thấp nên thư xác nhận DN thường bỏ trống phần số dư với mong muốn nhà cung cấp xác nhận cho DN số dư nhỏ hơn III, Bài tập thảo luận Bài 1:  Thử nghiệm kiểm sốt nhằm đánh giá tính hiệu hệ thống HTKSNB  Thử nghiệm nhằm thẩm tra lại thông tin băng tiền phản ánh trên bảng tổng hợp. Từ có kết luận sau: STT Nội dung Loại thử nghiệm Mục tiêu chung Mục tiêu đặc thù 1 Đối chiếu nghiệp vụ mua hàng nhật ký mua hàng với chứng từ mua hàng, so sánh tên nhà cung cấp, tổng giá trị bằng tiền, phê chuẩn đối với nghiệp vụ mua hàng. Kiểm sốt cơ bản Tính có thực Các nghiệp vụ mua hàng ghi sổ tồn so với chứng từ mua hàng. Sự phê chuẩn Các nghiệp vụ mua hàng được phê chuẩn. Tính đầy đủ Các nghiệp vụ mua hàng có trên chứng tù mua hàng được ghi vào nhật kí mua hàng Chính xác học (4)2 Kiểm tra trật tự báo cáo nhận hàng, sau đối chiếu với hố đơn của nhà cung cấp với nhật kí mua hàng. Kiểm sốt Tính kịp thời, đúng kì Báo cáo nhận hàng, nhật kí mua hàng ghi chép đánh số thứ tự với hoá đơn nhà cung cấp. 3 Kiểm tra tài liệu mua hàng tính xác số học, việc phân loại vào tài khoản tính hợp lý khoản chi so với bản chất hoạt động đơn vị. Kiểm soát cơ bản Phân loại Các nghiệp vụ mua hàng được phân loại vào tài khoản tương ứng. Chính xác học Các số liệu chứng từ mua hàng phản ánh xác vào sổ sách. Tính hợp lý chung Các khoản chi chứng từ sổ sách biến động phù hợp với tình hình biến động doanh nghiệp. 4 Kiểm tra tài liệu mua hàng để đoán mỗi nghiệp vụ mua hàng đều có hố đơn nhà cung cấp, báo cáo nhận hàng đơn đặt hàng. Kiểm sốt Có thật Các nghiệp vụ mua hàng có thật hố đơn nhà cung cấp, báo cáo nhận hàng, đơn đặt hàng. 5 Cộng nhật kí chi tiền đối chiếu với sổ đối chiếu khoản chi tiền nhật kí chi tiền với tài khoản phải trả. Cơ bản Chính xác học Các nghiệp vụ mua hàng ghi sổ đắn tài khoản phải trả tổng hợp xác trên nhật kí chi tiền sổ cái. Hiện hữu Có tồn khoản phải trả được toán mà chưa xoá sổ. 6 So sánh ngày séc bị huỷ với ngày nhật kí chi tiền ngày huỷ nghiệp vụ với ngân hàng. Cơ bản Tính thời gian Các nghiệp vụ tốn vào sổ lúc. (5)Câu 2: Câu hỏi Mục tiêu kiểm toán đạt được Trắc nghiệm đạt yêucầu Trắc nghiệm vữngchắc Sai phạm xảy ranếu thủ tục kiểm sốt không tồn Thử nghiệm để phát sai phạm 1, Nhân viên thực nghiệp vụ mua hàng có độc lập với hoạt động nhận hàng, vận chuyển hàng toán? - Xác định tính bất kiểm nhiệm nghiệp vụ mua hàng công ty - Kiểm tra dấu hiệu phê chuẩn - Đối chiếu số liệu vận đơn, phiếu nhập kho, phiếu chi - Ghi giảm giá trị hàng hóa - Gửi thư xác nhận đến nhà cung cấp đối chiếu với số dư sổ TK 331 2, Tất hóa đơn nhà cung cấp từ phịng nhận thư có chuyển thẳng đến phịng kế tốn? - Xác định xem hóa đơn qua tay người khác đến phịng kế tốn khơng? - Các khoản phải trả người cung cấp ghi sổ kịp thời - Kiểm tra tính trọn vẹn đầy đủ - Kiểm tra thủ tục nhận thư, phân loại thư chuyển thư đến phòng khác phịng nhận thư - Quan sát q trình chuyển hóa đơn từ phịng nhận thứ đến phịng kế tốn xem có hóa đơn khơng chuyển khơng - So sánh ngày báo cáo nhận hàng hóa đơn người bán với ngày sổ nhật ký mua vào - So sánh ngày xác nhận bưu điện phong bì ngày ghi sổ kế toán sổ Nhật ký - Nghiệp vụ mua hàng, toán với nhà cung cấp khơng ghi sổ thời điểm bỏ sót - Gửi thư xác nhận đến nhà cung cấp đối chiếu với số dư sổ TK 331 3, Tất báo cáo nhận hàng có đánh số trước trật tự số học có kiểm tra nhân viên độc lập với việc chuẩn bị séc không - Kiểm tra hệ thống kiểm sốt nội đơn vị có hiệu hay không - Các nghiệp vụ mua vào ghi sổ - Theo dõi chuỗi báo cáo nhận hàng - Kiểm tra dấu hiệu kiểm tra nội - So sánh ngày báo cáo nhận hàng ngày ghi sổ nhật ký - So sánh phiếu nhập kho với nhật ký - Đánh số sai dẫn đến việc xảy gian lận ghi tăng giảm thêm khoản nhận hàng ghi tăng (giảm) số tiền mặt, TGNH quỹ tiền - Xem xét số tiền chi đối chiếu với số dư ngân hàng, giấy báo nợ, có ngân hàng 4, Tất séc có chuyển thẳng lên Nhật ký chi tiền khơng? - Tính hiệu lực có thật: ghi sổ lúc - Kiểm tra dấu hiệucủa kiểm tra nội - Theo dõi chuỗi séc - So sánh ngày chi tiền phiếu chi thủ quỹ với ngày ghi sổ - Nếu khơng có, dẫn đến bỏ sót, làm giảm (tăng) tiền mà khơng phát - Kiểm tra tiền mặt, kiểm tra khoản chi tiền 5, Các thơng tin hóa đơn nhà cung - Tính xác học - Kiểm tra dấu hiệu kiểm tra nội - Thực cộng dồn lại khoản hóa - Các số khối lượng, chiết khấu bị (6)cấp (khối lượng, chiết khấu, cộng dồn) có kiểm tra tính xác hay khơng? đơn - Tính toán lại số số liệu (khối lượng, chiết khấu) hóa đơn khai tăng, khai giảm - Sai khối lượng, chiết khấu có sai phạm sổ nhật ký, sổ 6, Có bố trí nhân viên kiểm tra việc phân loại vào tài khoản? - Phân loại trình bày - Quá trình kiểm tra nội - Thảo luận quan sát hoạt động - Phân loại sai tài khoản - Chọn số lượng lớn tài khoản máy, đối chiếu với hóa đơn chứng từ 7, Quản lý séc sau ký trước gửi có thực nhân viên độc lập với hoạt động toán ghi sổ tiền mặt? - Các nghiệp vụ chi tiền phương thức séc có xác không - Khoản tiền mặt mặt chi séc có thực khơng? - Thảo luận quan sát hoạt động - Đối chiếu ngày trênséc ngày ghi toán - Đối chiếu so sánh phiếu chi tiền séc - Xem xét sổ TK 331 với séc tốn - Nếu khơng có thủ tục có phát sai phạm ghi số tiền séc số tiền chi toán (7)Bài 3: I) Việc kiểm tra kiểm toán viên khoản công nợ không nghi nhận không bị ảnh hưởng thư cam kết cuả nhà quản lí có trách nhiệm theo ơng ta khơng có khoản cơng nợ bị bỏ sót. Vì, coi chứng doanh nghiệp cung cấp, có độ tin cậy khơng cao Kiểm tốn viên phải tiến hành thủ tục kiểm toán như bình thường. II) Việc kiểm tra kiểm tốn viên khoản cơng nợ khơng ghi nhận khơng loại bỏ có kiểm tra kiểm sốt nội bộ. Vì, kiểm sốt nội tồn rủi ro kiểm sốt Kiểm tốn viên sẽ đánh giá hiệu hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội hoạt động tốt, có hiệu kiểm tốn viên giảm thủ tục kiểm toán (giảm số mẫu chọn kiểm tra) Nếu kiểm toán nội hoạt động yếu, khơng hiệu quả, thì kiểm tốn viên khơng thể vào kiểm soát họ, mà phải tiến hành kiểm tốn bình thường. III) Việc kiểm tra kiểm tốn viên khoản cơng nợ không ghi nhận, sẽ chỉ tham khảo kết kiểm tốn viên quyền liên bang khơng bị phụ thuộc hay lấy chuẩn khơng cần tiến hành thủ tục kiểm tốn khác Vì, Kiểm tốn quyền liên bang có mục đích kiểm tốn và thủ tục kiểm tốn khác (do mục đích khác nên quan tâm đến những khoản mục khác…) Nên kiểm toán viên tham khảo kết họ, và phải tiến hành thủ tục kiểm tốn bình thường. IV) Bên cạnh Nhật kí mua hàng năm 2008, Kiểm tốn viên nên cân nhác những nguồn thơng tin sau để xác định khoản công nợ: A, Nguồn thông tin bên trong: Kiểm tra sổ phụ ngân hàng giao dịch toán tháng năm 2008 xem có khoản tốn năm 2007 mà chưa ghi nhận vào khoản phải trả (Nếu chưa tốn kiểm tra sổ phải trả). (8)Kiểm tra hợp đồng thực đế xác định giao dịch chưa ghi nhận năm 2007. B, Nguồn thơng tin bên ngồi: Kiểm tốn viên thu thập thơng tin bên gửi thư xác nhận đến khách hàng hay chủ nợ công ty… IV, Bài tập nghiệp vụ Bài 1: Đơn vị: Tr đồng Nội dung nghiệp vụ Kế toán ghi CSDL viphạm Bút toán đúng Bút toán điều chỉnh Thủ tục kiểm toán 1, Mua nguyên vật liệu nhập kho giá 66tr bao gồm VAT, chưa trả tiền cho người bán Nợ TK 152 66 Có TK 331 66 (SP: Đơn vị áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ kế tốn khơng tách thuế khỏi nguyên giá NVL) - Phân loại - Đầy đủ - Quyền nghĩa vụ Nợ TK 152 60 Nợ TK 1331 Có TK 331 66 Nợ TK 1331 Có TK 152 - KTV thực đối chiếu hóa đơn nhận hàng chứng từ đính kèm đến Nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết TK 153 - Đối chiếu hóa đơn với sổ chi tiết TK 133 2, Doanh nghiệp hưởng giảm giá hàng bán 10% lô hàng Nợ TK 1388 Nợ TK 1331 0.6 Có Tk 642 6.6 (SP: Kế tốn khơng hiểu chất nghiệp vụ nên định khoản sai) - Phân loại trình bày Nợ TK 331 6.6 Có TK 152 Có TK 1331 0.6 a, Nợ TK 642 6.6 Có TK 1388 Có TK 1331 0.6 b, Nợ TK 331 6.6 Có TK 152 Có TK 1331 0.6 - Đối chiếu báo cáo giảm giá hàng bán nhà cung cấp với sổ nhật ký chung, sổ chi tiết TK 331, 152, 1331 3, Doanh nghiệp hưởng CKTT 1% toán sớm (Tổng sổ tiền toán 500tr) Nợ TK 112 Có TK 642 (SP: CKTT mà cơng ty hưởng kế tốn khơng đưa vào TK doanh thu mà đưa vào CPQLDN) - Phân loại trình bày Nợ TK 112 Có TK 515 Nợ TK 642 Có TK 515 - Đối chiếu thông báo hưởng CKTT từ nhà cung cấp với sổ Nhật ký chung, sổ chi tiết tk 515 4, Mua lơ hàng hóa đơn 770tr (VAT 10%) Kiểm kê phát thừa 40tr (chưa VAT) CTy nhập kho tồn bơ lơ hàng Nợ TK 152 740 Nợ TK 1331 70 Có TK 331 810 (SP: kế tốn gộp giá trị hàng thừa vào TK 331, DN chưa có định mua lơ hàng thừa đó) - Phân loại trình bày - Quyền nghĩa vụ Nợ TK 152 740 Nợ TK 1331 70 Có TK 3381 40 Có TK 331 770 Nợ TK 331 40 Có TK 3381 40 - Thực kiểm tra vận đơn, hóa đơn nhận hàng, phiếu nhập kho, biên kiểm kê trước nhập kho so sánh với sổ chi tiết TK 331, TK 152 5, Trả lại tần hàng không đảm bảo chất Nợ TK 331 30 Có Tk 152 30 (SP: Kế toán - Quyền nghĩa vụ Nợ TK 331 33 Có TK 152 30 Có TK 1331 Nợ TK 331 Có TK 1331 (9)lượng Giá mua chưa VAT 10tr/tấn khơng tính VAT khấu trừ cho hàng trả lại) - Đầy đủ TK 1331 6, Mua 1000kg vật tư giá mua chưa VAT 0.9tr/kg Nợ TK 151 440 Có TK 112 440 (SP: lơ hàng hóa đơn chưa => chưa tốn, cuối kỳ phải ghi theo giá tạm tính) - Đầy đủ - Quyền nghĩa vụ - Tính giá Nợ TK 151 900 Có TK 331 900 Nợ TK 151 460 Nợ TK 112 440 Có TK 331 900 - Gửi thư xác nhận đến nhà cung cấp - Đối chiếu sổ chi tiết, sổ TK 152 với TK 112 - Gửi thư xác nhận với ngân hàng đồng thời đối chiếu với sổ TK 112 7, Xuất vật liệu dùng cho sxkd theo giá trị thực tế 500 +300: sxsp +150:phuc vụ sx +50:CPQLDN Nợ TK 621 300 Nợ TK 6271 150 Nợ TK 6421 50 Có TK 152 500 (SP: Kế tốn phản ánh xuất dùng NVL phụ dùng cho phân xưởng QLDN vào TK sai) - Phân loại trình bày Nợ TK 621 300 Nợ TK 6272 150 Nợ TK 6422 50 Có TK 152 500 Nợ TK 6272 150 Nợ TK 6422 50 Có TK 6271 150 Có TK 642 50 - KTV đối chiếu lệnh xuất kho NVL, sổ cái, sổ chi tiết TK 152 với sổ sổ chi tiết TK 642, 627 8, Tạm ứng 6tr cho nhân viên mua NVL Nợ TK 142 Có TK 111 (SP: Kế tốn phân loại nhầm TK Tạm ứng với TK Cp trả trước ngắn hạn) - Phân loại Nợ TK 141 Có TK 111 Nợ TK 141 Có TK 142 - KTV thực kiểm tra đối chiếu phiếu chi tiền với mục đích chi tiền Từ đối chiếu với TK 141  Nhận xét cơng tác kế tốn tài đơn vị: Trình độ kế tồn cịn non yếu, cẩu thả, làm việc chưa hết trách nhiệm. Bài 2: Nội dung sai phạm Thủ tục kiểm sốt có thể ngăn chặn sai phạm Bút toán điều chỉnh chosai phạm Thủ tục kiểm toán để phát hiệnsai phạm a/ Tiền cước điện thoại tháng 12 phận bán hàng hạch toán sang chi phí bảo trì sửa chữa tài sản cố định - Doanh nghiệp phải thiết kế sơ đồ tài khoản đầy đủ, phù hợp với loại nghiệp vụ kiểm soát việc định khoản ghi sổ nghiệp vụ Nợ TK 641: 25.300 Có TK - Đối chiếu hóa đơn cước điện thoại tháng 12 với sổ chi tiết CPBH ( TK 641), để xem DN ghi nhận khoản chi phí hay chưa - So sánh CPBH CP bảo trì sửa chữa TSCĐ tháng 12 với tháng trước để xem xét xu hướng biến động - Chọn mẫu nghiệp vụ sổ chi tiết CP bảo trì sửa chữa TSCĐ để kiểm tra xuống chứng từ b/ Một séc ghi Nhật ký quỹ sai số tiền - Các séc đánh số trước theo dõi - Hàng tháng, nhân viên độc lập với việc ghi sổ Nợ TK 331: 18.000 Có TK 112: 18.000 - Đối chiếu séc với Nhật ký quỹ để đảm bảo sổ tiền ghi sổ xác - Gửi thư xác nhận số dư tới Ngân (10)các khoản chi tiền bảo quản tài sản lập bảng cân ngân hàng Nhật ký quỹ - Cân đối khoản chi tiền mặt ghi sổ với khoản chi tiền mặt bảng kê ngân hàng c/ Kế toán TK phải trả chủ ý khơng hạch tốn séc tốn cho nhà cung cấp ngày 26/12/200N vào sổ Các séc ghi sổ vào ngày 02/01/200N+1 - Các séc đánh số trước theo dõi - Hàng tháng, nhân viên độc lập với việc ghi sổ khoản chi tiền bảo quản tài sản lập bảng cân ngân hàng - Các thủ tục quy định ghi sổ sớm tốt sau chi phiếu ký kiểm soát việc ghi sổ Nợ TK 331: 900.000 Có TK 112: 900.000 - Chọn dãy liên tục séc, đối chiếu với Nhật ký quỹ để xem séc toán ghi sổ đầy đủ hay chưa - Gửi thư xác nhận số dư tới Ngân hàng, so sánh kết thu số dư TK tiền gửi ngân hàng DN, có chênh lệch cần tìm hiểu nguyên nhân - Cân đối khoản chi tiền mặt ghi sổ với khoản chi tiền mặt bảng kê ngân hàng - Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ tốn với nhà cung cấp trước sau ngày khóa sổ kế toán để đảm bảo nghiệp vụ tốn ghi nhận kì d, Ghi sổ NV mua hàng giả mạo - DN phải thiết kế thủtục kiểm soát để kiểm tra tính có thật đơn đặt hàng, báo cáo nhận hàng, hóa đơn mua hàng việc ghi sổ kế toán phê chuẩn nghiệp vụ mua hàng - Các nghiệp vụ mua hàng được phê chuẩn cấp có thẩm quyền Nợ TK 112: 345.000 Có TK 331: 345.000 - Kiểm tra có thật chứngtừ kế tốn - Xem xét lại sổ nhật ký mua hàng, sổ tổng hợp sổ chi tiết khoản phải trả, kiểm tra tính hợp lý xác thực chứng từ kế toán - Kiểm kê hàng tồn kho, đối chiếu HTK mua vào với sổ sách kế toán e, Ghi sổ NV mua NVL không kỳ - Các đơn đặt mua hàng,báo cáo nhận hàng, biên lai đánh số trước theo dõi - Các thủ tục quy định việc hạch toán ghi sổ kế toán thực sớm tốt, sau nhận hàng hóa dịch vụ Nợ TK 152: 36.000 Có TK 331: 36.000 - Kiểm kê hàng tồn kho, đối chiếuHTK mua vào với sổ sách kế toán - Gửi thư xác nhận khoản phải trả tới nhà cung cấp ( thư xác nhận dạng mở ), so sánh kết thu với sổ sách kế toán (11)(12)(13)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán đáp án, Bài tập Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán đáp án