ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 LỚP 12 THEO MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ CỦA BỘ GD&ĐT

3 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:39

toàn thu được dung dịch X chỉ chứa một muối và thành phần không tan Y chứa hai kim loại.. Hai kim loại trong Y và muối trong X là..[r] (1)ĐỀ MINH HỌA ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2020 - 2021 Mơn thi: Hóa học, Lớp 12 Thời gian làm bài: 45 phút (Khơng tính thời gian phát đề) Họ tên học sinh:……… Mã số học sinh:………. Cho nguyên tử khối nguyên tố: H=1; C=12; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S = 32; Cl =35,5; K=39; Ca = 40; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Ba=137; PHẦN TRẮC NGHIỆM Mức độ: Nhận biết Câu 1(I.1.a.1): Chất sau este? A CH3COOH B CH3COOCH3 C CH3COCH3 D CH3OCH3 Câu 2(I.1.a.1): Metyl fomat có công thức sau đây? A CH3COOH B CH3COOCH3 C HCOOCH3 D C2H5COOCH3 Câu 3(I.2.a.4): Phản ứng sau dùng để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn? A Hiđro hóa. B Thủy phân. C Xà phịng hóa. D Brom hóa Câu 4(II.4.a.2): Chất sau không tan nước? A Glucozơ B Fructozơ. C Saccarozơ. D Xenlulozơ. Câu 5(II.4.a.1): Cacbohidrat sau thuộc loại đisaccarit? A Saccarozơ B Fructozơ. C Glucozơ. D Xenlulozơ. Câu 6(III.5.a.1): Chất sau amin bậc 1? A CH3-NH-CH3 B CH3- CH2-NH2 C (CH3)2NH D (CH3)3N Câu 7(III.6.a.1): Gly-Ala-Val có liên kết peptit? A 1. B 2. C 3. D 4. Câu 8(III.5.a.3): Khi cho lòng trắng trứng tác dụng với Cu(OH)2 quan sát thấy xuất màu A xanh. B tím. C đỏ. D vàng. Câu 9(IV.7.a.1): Tơ sau thuộc loại tơ tơ nhân tạo? A.Tơ nilon-6 B Tơ visco. C Tơ nilon-6,6. D Tơ tằm. Câu 10(IV.7.a.3): Polime sau thực tế không sử dụng làm chất dẻo? A Poli(metyl metacrilat) B Poli acrilonitrin C Poli(vinyl clorua ) D Poli(phenol fomanđehit) Câu 11(IV.7.a.4): Polime sau điều chế phản ứng trùng ngưng? A Nilon-6,6 B Poli(metyl metacrylat) C Poli(vinyl clorua). D Polietilen. Câu 12(V.8.a.1): Cấu hình electron sau nguyên tử kim loại? A 1s22s22p63s23p1 B 1s22s22p63s23p6. C 1s22s22p63s23p3 D 1s22s22p63s23p5. Câu 13(V.8.a.2): Kim loại sau có khả dẫn điện tốt nhất? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhôm. Câu 14(V.9.a.1): Kim loại sau tác dụng với dung dịch HCl? (2)Câu 15(V.9.a.2): Trong ion : Ag+, Mg2+, Fe2+, Cu2+, ion có tính oxi hóa mạnh nhất? A Ag+. B.Mg2+. C Fe2+ D Cu2+. Câu 16(V.9.a.1): Trong phản ứng hóa học, kim loại thể tính sau đây? A Tính khử. B Tính oxi hóa. C Tính axit. B Tính bazơ. Mức độ: Hiểu Câu 17(I.1.b.3): Este X có Cơng thức phân tử C4H8O2, X tác dụng với NaOH tạo muối C2H3O2Na Công thức cấu tạo X A CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C HCOOCH2CH2CH3 D HCOOCH(CH3)2 Câu 18(I.2.b.2): Triolein không tác dụng với A H2 B dung dịch Br2 C dung dịch NaOH. D dung dịch NaCl. Câu 19(II.3.b.2): Cho 2,7 gam glucozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/ NH3 Khối lượng Ag thu A 32,4 gam. B 16,2 gam. C 10,8 gam. D 21,6 gam. Câu 20(III.5.b.4): Cho 15 gam glyxin tác dụng hết với dung dịch HCl, khối lượng muối thu được A 23,2 gam. B 22,3 gam. C 18,65 gam. D 29,6 gam. Câu 21(III.6.b.1): Chất sau khơng có phản ứng màu biure? A Lòng trắng trứng. B Gly-Gly-Gly. C Gly-Gly. D Ala-Gly-Gly-Ala. Câu 22(IV.7.b.1): Chất sau trùng hợp tạo polime? A Alanin. B Eten. C Benzen. D Propan. Câu 23(V.8.b.1): Phát biểu sau tính chất vật lý kim loại đúng? A Nhiệt độ cao khả dẫn điện tăng. B Kim loại dẻo Au. C Thứ tự tính dẫn điện: Ag<Al<Cu. D Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao Cr. Câu 24(V.9.b.1): Trường hợp sau khơng xảy phản ứng hóa học? A Cu + dung dịch FeCl3 B Fe + dung dịch HCl. C Fe + dung dịch FeCl3 D Cu + dung dịch FeCl2 Câu 25 (V.9.b.2): Nhúng đinh sắt có khối lượng gam vào 500 ml dung dịch CuSO4 2M Sau một thời gian lấy đinh sắt cân lại nặng 8,8 gam Nồng độ mol/l CuSO4 dung dịch sau phản ứng A 0,27M. B 1,36M C 1,8M D 2,3M Câu 26(V.9.b.2): Cho 11,9 gam hỗn hợp Zn, Al tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 lỗng, thu được m gam muối trung hịa 8,96 lit khí H2 (đktc) Giá trị m A 42,6. B 70,8. C 50,3. D 51,1. Câu 27(VII.11.b.3): Cho hỗn hợp Al, Zn vào dung dịch AgNO3 Sau phản ứng xảy hoàn (3)A Al, Ag Zn(NO3)2 B Al, Ag Al(NO3)3 C Zn, Ag Al(NO3)3 D Zn, Ag Zn(NO3)2 Câu 28(VI.10.b.2): Cho dãy chất sau: tinh bột, metyl axetat, tristearin, glucozơ, axit axetic Số chất có khả tham gia phản ứng thủy phân A 2. B 3. C 4. D 5. PHẦN TỰ LUẬN Mức độ: Vận dụng Câu 29 (V.9.c.4)(1 điểm): Cho hỗn hợp Cu Fe2O3 ( tỉ lệ mol 1:1) tác dụng với dung dịch HCl dư Viết phương trình hóa học xảy xác định chất thu dung dịch sau phản ứng Đáp án: Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O a 2a Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 a 2a Sau phản ứng dung dịch có: HCl dư; FeCl2 CuCl2 Câu 30 (VII.11.c.1)(1 điểm): Cho 5,6 gam Fe 6,5 gam Zn vào dung dịch AgNO3 dư Tính khối lượng chất rắn thu sau phản ứng Đáp án: khối lượng chất rắn Ag = 54 gam Mức độ: Vận dụng cao Câu 31 (I.1.d.1)(0,5 điểm): Este hai chức, mạch hở X (C7H8O4), tạo axit cacboxylic hai chức hai ancol đơn chức Thực sơ đồ phản ứng sau (theo tỉ lệ mol): (a) X + 2NaOH → Z + X1 + X2 (b) X + 2H2 → Y Biết X1 X2 thuộc dãy đồng đẳng đun nóng X1 với H2SO4 đặc 170°C khơng thu được anken Tìm cơng thức cấu tạo X, Y, Z, X1 X2 Đáp án: X: C2H5-OOC-C≡C-COOCH3 X1: CH3OH; X2: C2H5OH Y: C2H5-OOC-CH2-CH2-COOCH3 Z: NaOOC-C≡C-COONa Câu 32 (III.5.d.2)(0,5 điểm): Hỗn hợp X gồm glyxin axit glutamic Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,15 mol HCl thu dung dịch A Cho toàn lượng A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 28,025 gam muối Tính m Đáp án: m = 14,85 gam
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 LỚP 12 THEO MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ CỦA BỘ GD&ĐT, ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 LỚP 12 THEO MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ CỦA BỘ GD&ĐT