PHÂN DẠNG BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI

7 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:39

Tính nồng độ mol của BaCl2 trong dung dịch và khối lượng chất kết tủa thu được sau phản ứng.. BT6?[r] (1)SỰ ĐIỆN LI Bài Sự điện li BT1 Viết phương trình điện li cho trường hợp sau: NaCl; HCl; KOH; H2SO4; AlCl3; (NH4)2CO3 BT2 Viết phương trình điện li tính số mol ion sinh trường hợp sau: a dd chứa 0,2 mol HNO3 b dd chứa 0,5 mol Na3PO4 c dd chứa mol NaClO d dd chứa 2,75 mol CH3COONa BT3 Cho dung dịch sau: a 200ml dd chứa 0,25 mol Na2S b 500ml dd chứa 8,5g NaNO3 c dung dịch Ba(OH)2 0,3M d dd Al2(SO4)3 0,15M Viết phương trình điện li tính nồng độ mol ion dung dịch BT4 Một dung dịch có chứa 0,2 mol K+; 0,3 mol Mg2+; 0,45 mol NO3 x mol Cl . a Tính x? b Cô cạn dung dịch thu m gam muối khan Tính m? BT5 Hịa tan hai muối X, Y vào nước lit dung dịch chứa: [Zn2+] = 0,2M; [Na+] = 0,3M; [SO42 ] = 0,15M; [Cl ] = p (M) a Tính p b Tìm cơng thức hai muối X, Y ban đầu Tính khối lượng muối đem hịa tan Bài Phân loại chất điện li BT1 Chỉ chất sau chất điện li mạnh hay điện li yếu nước Viết phương trình điện li chúng? NaBr; HClO; CaCl2; CH3COOH; K2CO3; Mg(OH)2 BT2 Hãy xếp dung dịch chất sau (cùng nồng độ) theo chiều tăng dần khả dẫn điện: CH3COOH; AlCl3; Al2(SO4)3; AgNO3; Ba(OH)2 BT3 Tính nồng mol ion dung dịch trường hợp sau: a dd Na2SO3 0,3M ( =1) b dd HF 0,4M ( = 0,08) c dd HClO 0,75 ( = 5%) d dd HNO2 0,5M ( = 6%) Bài Sự điện li nước pH. BT1 Tính pH dung dịch sau: a dung dịch HCl 0,01M b dung dịch Ba(OH)2 0,05M c lít dung dịch có hịa tan 3,92g H2SO4 d lít dd có hịa tan 4g NaOH 16,8g KOH BT2 Một dung dịch NaOH 0,2M Lấy 50ml dung dịch đem trộn với 150ml nước nguyên chất Tính pH dung dịch thu sau trộn BT3 Trộn 200ml dung dịch HNO3 0,2M với 300 ml dung dịch NaOH 0,3M Sau phản ứng thu được dung dịch X Tính pH dung dịch thu sau phản ứng (2)BT6 Trộn 200 ml dung dịch HCl 0,5M với 300ml dung dịch NaOH x mol/l Sau phản ứng thu dung dịch có pH = 13 Tìm x? Bài Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li BT1 Viết phương trình phản ứng dạng phân tử (nếu có) dạng ion thu gọn. 1.1 Fe2(SO4)3 + NaOH 1.2 KNO3 + NaCl 1.3 Cu(OH)2 + HNO3 1.4 FeS + HCl 1.5 CaCO3 + H2SO4 1.6 CuSO4 + H2S 1.7 AgNO3 + HBr 1.8 Al(OH)3 + KOH 1.9 Na2HPO4 + HCl 1.10 NaHSO3 + NaOH BT2 Viết phương trình phản ứng dạng phân tử ion thu gọn cho phản ứng oxi hóa khử xảy dung dịch sau: 2.1 Zn + HCl 2.2 Cu + H2SO4 đặc nóng 2.3 Fe + HNO3 loãng 2.4 FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 loãng 2.5 KClO3 + HCl 2.6 FeCl3 + H2S  S + FeCl2 + … PHÂN DẠNG BÀI TẬP Dạng Xác định vai trò chất/ ion xác định môi trường dung dịch BT1 Theo quan điểm axit- bazơ Bronsted, chất sau giữ vai trò axit- bazơ- lưỡng tính- trung tính: Na+¿¿ , Al3, Cu2, Cl , NO3 , CO32 − , CH COO3  , NH4  , HCO3 , HPO  , 3 NH , HSO4 . BT2 Các dung dịch nước chất sau có pH 7, lớn 7, hay nhỏ 7? NaCl; Na2CO3; NH4Cl; Cu(NO3)2; Al2(SO4)3 BT3 II1-ĐHSP-01 a So sánh pH dung dịch có nồng độ mol/l HCl CH3COOH? giải thích? b So sánh nồng độ mol dung dịch CH3COONa NaOH pH? giải thích? Dạng Viết phương phân tử phương trình ion thu gọn. BT1. Viết phương trình phản ứng dạng phân tử ion thu gọn. a NaHCO3 + NaOH b NaHCO3 + Ba(OH)2(1:1) c NaHCO3 + Ba(OH)2 (2:1) d NaHCO3 + CaCl2 e Na2CO3 + AlCl3 f Na2CO3 + CaCl2 BT2 I2- ĐH Đà Nẵng 01 Viết phương trình phản ứng dạng phân tử (nếu có) ion thu gọn? a MgCl2+ K3PO4 b BaCl2 + H2SO4 c HCl + AgNO3 d FeCl2 + H2S e KNO3 + NaCl f NaHCO3 + KOH BT3 Cho chất Na2CO3; BaCl2; NaHCO3; H2SO4; NaOH Cho chất tác dụng với đơi Viết phương trình phân tử dạng ion thu gọn? BT4 Viết phương trình phản ứng xảy dạng phân tử ion thu gọn. (3)BT5 I1-ĐH Thăng Long 01 a, H2SO4 đặc nóng +Cu b, H2SO4 + Al(OH)3 c, H2SO4 loãng + Fe d, H2SO4 đặc nóng + Fe e, FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 f, CH3COOH + NaOH BT6. ĐH Ngoại Thương 00 : Hoàn thành phương trình sau dạng ion thu gọn? a Cu + NaNO3 + H2SO4 c FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 loãng b FeCl3 + dd K2CO3 d K[Al(OH)4] + ddHCl BT7 CĐSP HN 00 Viết phương trình phân tử ion thu gọn trường hợp sau: a Cho FeS tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu khí SO2 b Cho Al tác dụng với dung dịch HNO3 thu NH4NO3 BT8 I-ĐH Cơng Đồn-01 Cho bột nhơm tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu dung dịch A, khí N2O - Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu dung dịch B khí C - Cho dung dịch H2SO4 lỗng đến dư vào B Viết phương trình phản ứng dạng phân tử ion thu gọn *BT9 Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp bột Al, Al2O3 dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch A. Khuấy dung dịch A, đồng thời cho từ từ dung dịch NH4Cl bão hồ vào đến dư, đun nóng thấy có khí mùi khai bay xuất kết tủa trắng Viết phương trình phản ứng dạng phân tử ion thu gọn *BT10 VIIa-ĐH BK 00 Viết phương trình phản ứng Ba(HCO3)2 với dung dịch HNO3; Ca(OH)2; Na2SO4; NaHSO4 BT11 Cho dung dịch KHCO3, KHSO4, KOH, HCl, Ca(OH)2, K2CO3, FeCl3 Cho dung dịch tác dụng với đôi Viết phương trình phản ứng xảy dạng phân tử ion thu gọn Dạng Bài tập pH A/ Trường hợp chất điện li mạnh BT1 Pha lỗng 200ml dung dịch Ba(OH)2 với 1,3 lít nước thu dung dịch có pH = 12 Tính nồng độ mol/l dung dịch Ba(OH)2 ban đầu, giả sử Ba(OH)2 phân li hoàn toàn BT2 Hoà tan m gam kim loại Ba vào nước thu 1,5 lít dung dịch X có pH=13 Tính m? BT3 Một dung dịch H2SO4 có pH=2 a Cần pha trộn dung dịch với nước theo tỉ lệ thể tích để dung dịch có pH=3 b Để trung hoà 10ml dung dịch NaOH cần dùng 100ml dung dịch axit Tính pH dd NaOH BT4 Một dung dịch Ba(OH)2 có pH=13 a Cần pha trộn dung dịch với nước theo tỉ lệ thể tích để dung dịch có pH=11 b Trung hồ 100 ml dung dịch HCl cần 10 ml dung dịch Ba(OH)2 Tính pH dung dịch axit BT5: Hoà tan 3,66gam hỗn hợp Na, Ba vào nước dư thu 800ml dung dịch A 0,896 lít H2 (đktc) Tính pH dung dịch A (ĐA: 13) (4)BT7 Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,025M cần cho vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 và HCl có pH=1 để thu dung dịch có pH=2 (ĐA: V=0,15 lít) BT8: Có 50 ml dung dịch chứa hỗn hợp KOH 0,05M Ba(OH)2 0,025M người ta thêm V ml dung dịch HCl 0,16M vào 50 ml dung dịch thu dung dịch có pH = Tính V? (ĐA: 36,67 ml) BT9: Trộn 100 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch gồm H2SO4 0,0375M HCl 0,0125M thu dung dịch X.Tính pH dung dịch X? (ĐA: 2) BT10: Thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,025M cần cho vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 HCl có pH = 1, để thu dung dịch có pH =12 (ĐA: 0,275 lít) BT11: Trộn lẫn dd H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M HCl; 0,3M với thể tích thu ddA Lấy 300ml ddA cho phản ứng với V lít ddB gồm NaOH 0,2M KOH 0,29M thu ddC có pH = Tính V (ĐA: 0,134 lít) BT12: Trộn 100 ml dung dịch có pH = gồm HCl HNO3 với 100 ml dd NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12 Tính a (biết dung dịch [H+][OH-] = 10-14) (ĐA: 0,12) BT13: Trộn dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M H3PO4 0,1M với thể tích thu dung dịch X Dung dịch Y gồm NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,2M Để trung hòa 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y Tính giá trị V (ĐA: 2000 ml) BT14: Trộn 200 ml dung dịch gồm HCl 0,1M H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ x M thu m gam kết tủa 500 ml dung dịch có pH = 13 Tính giá trị x m (ĐA: x=0,15; m = 2,33) BT15: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08 (mol/l) H2SO4 0,01 (mol/l) với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ x mol thu m (g) kết tủa 500 ml dung dịch có pH = 12 Tìm m x ? ( m= 0,5825g; x=0,06) BT16 Trộn 300ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,3M H2SO4 0,1M với 200ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 x M KOH 0,75M thu dung dịch có pH = 13 m gam kết tủa Tính x m? BT17 Trộn 150ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,3M H2SO4 0,1M với 100ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 x M KOH 0,3M thu dung dịch có pH=1,7 m gam kết tủa Tính x m? ĐA: x=0,2; m=3,495g BT18: Khi trộn thể tích dung dịch HNO3 0,01M dung dịch NaOH 0,03M thu dung dịch có pH bao nhiêu? (ĐA: 12) BT19 Hoà tan 1,12g Fe vào 100 ml dung dịch HCl 0,5M Tính pH dung dịch sau phản ứng? BT20 Hoà tan m gam Zn vào 200 ml dung dịch H2SO4 2M thu 7,84 lít khí hiđro dung dịch X Tính pH dung dịch X? BT21 Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp kim loại X, Y vào 250 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu 2,24 lít khí hiđro đktc dung dịch Z Tính pH dung dịch Z? BT22 Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dd X chứa hỗn hợp axit HCl 1M axit H2SO4 0,5M, thu 5,32 lít H2 (ở đktc) dung dịch Y (coi thể tích dd khơng đổi) Xác định pH dd Y? (pH=1) B/ Trường hợp với chất điện li yếu (5)BT22 Tính pH dung dịch NH3 biết lít dung dịch có hồ tan 11,2 lít NH3, biết số phân li bazơ của NH3 1,8.10-5 BT23 Hoà tan 10,7g NH4Cl vào nước lít dung dịch X a Tính pH dung dịch X biết số phân li bazơ NH3 1,8.10-5 b Nếu thêm vào dung dịch X 500 ml dung dịch HCl 0,04M dung dịch Y Tính pH dung dịch Y? BT24 Một dung dịch X chứa axit yếu HA nồng độ C1; muối NaA nồng độ C2 Axit HA có số axit Ka Lập biểu thức tính pH phụ thuộc vào Ka; C1; C2 *BT25 Hoà tan m gam muối CH3COONa vào 200 ml dung dịch CH3COOH 2M thu dung dịch X Sau thêm 50 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng dung dịch Y có pH = 4,3098 Tính m biết Ka = 1,75.10-5 (ĐA: 0.075 mol =6.15g) **BT26 Dung dịch A chứa HF 0,1M NaF 0,1M Tính pH dung dịch biết pKa = 3,17 Dạng Giải tốn có sử dụng định luật bảo tồn điện tích. BT1 Dung dịch sau tồn tại a Na+, NH4  , Cl , SO42  b Fe3+, K+, OH , NO3  c Mg2+, Na+, CO32  , Br d PO43  , Cl , SO32  , Ca2 e Al3+, CO32  , Na+, K+ f NH4  , Cu2+, Cl , 3 NOBT2 Các dung dịch sau có tồn hay khơng? giải thích? a Na+: 0,02mol; NH4  : 0,05mol b OH : 0,03mol; NO3  : 0,02mol Cl : 0,04mol; SO42  : 0,015mol Ca2: 0,02mol; Cu2+: 0,005mol c Mg2+: 0,4M; Na+: 0,6M d Ba2+: 0,1M; Ag+: 0,2M CO32  : 0,6M; Cl : 0,4M HCO3  : 0,3M; NO3  : 0,1M BT3 III2-ĐH Cần Thơ 01 Có hai dung dịch : ddA ddB Mỗi dung dịch có hai loại cation hai loại anion số: K (0,15mol) Mg2+ (0,1mol) NH4 (0,25mol) H+(0,2mol) Cl (0,1mol) SO2 −4 (0,075mol) NO3 (0,25mol) CO32 − (0,15mol) Xác định ion có dung dịch BT4 Có hai dung dịch, dung dịch chứa hai loại cation hai loại anion số ion sau: Ca2+; Fe3+; K+; NH4  ; PO43  ; NO3 ; CO32 − ; Br Xác định ion có dung dịch BT5 Hãy tính tổng khối lượng muối có dung dịch A chứa ion Na+;NH4; SO2 −4 ; CO32 − biết cho A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư đun nóng thu 0,34g khí làm xanh quỳ ẩm 4,3g kết tủa; cho A tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thu 0,224 lít khí đktc BT6 Một dung dịch X chứa x mol Na+; 0,1 mol Ca2+; 0,3 mol HCO3  (6)BT7 Trộn dung dịch chứa Ba2+; 0,04 mol Na+; 0,2 mol OH với dung dịch chứa K+; 0,06 mol HCO3  ; 0,05 mol CO32  thu m gam kết tủa Tính m? (15,76g) BT8 Trong dung dịch X có 0,02 mol Ca2+; 0,05 mol Mg2+; HCO3  0,12 mol ion Cl Trong dung dịch Y có OH ; 0,04 mol Cl 0,16 mol ion K+ Cho X vào Y, sau phản ứng xảy hồn tồn Tính khối lượng kết tủa thu được? (ĐA: 4,9g) BT9 Dung dịch A có hồ tan 18g NaHSO4 13,375g NH4Cl Dung dịch B chứa ion Ba2+, 0,2mol NO3  , 0,35mol K+, 0,35mol OH- Trộn dung dịch A với dung dịch B thu m gam kết tủa V lít khí đktc. Tính m V? *BT10 Cho 78,4g hỗn hợp L gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 155,4g muối khan Nếu cho 78,4g hỗn hợp L tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch M hỗn hợp HCl H2SO4 lỗng thu 167,9g muối khan Tính nồng độ mol HCl H2SO4 dung dịch M Dạng Giải tốn có sử dụng phương trình ion thu gọn BT1 Dung dịch A có chứa ion: Mg2+, Ba2+ , Ca2+, 0,1 mol Cl- và 0,2 mol NO3  Thêm dần V lít dung dịch K2CO3 1M vào A đến lượng kết tủa lớn dừng lại Tính V? BT2 Dung dịch A chứa ion CO32 ;SO32 ;SO42    0,1 mol HCO3  ; 0,3 mol Na+ Thêm dần V lít dung dịch Ba(OH)2 2M vào dung dịch A thu để thu lượng kết tủa lớn Tính V? BT3 Cho 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,9 M Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,3M Al2(SO4)3 Sau phản ứng xảy hồn tồn, tính khối lượng kết tủa thu được? BT4 Dung dịch A chứa 0,02 mol CuSO4 0,015 mol FeCl3 Dung dịch B chứa 0,035 mol Ba(OH)2 và 0,02 mol KOH Trộn dung dịch A vào dung dịch B Tính khối lượng kết tủa thu được? BT5 Cho 100 ml dung dịch A chứa Na2SO4 0,1M K2SO4 0,2M phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch B chứa Pb(NO3)2 0,125M BaCl2 Tính nồng độ mol BaCl2 dung dịch khối lượng chất kết tủa thu sau phản ứng BT6 Cho hỗn hợp chứa K2O, NH4Cl, KHCO3 BaCl2 có số mol chất 0,1 mol Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng cạn dung dịch thu m gam chất rắn khan Tính m? (22,35g) BT7 Cho 9,6g Cu vào 150 ml dung dịch HNO3 1M, sau phản ứng thu khí NO đktc. Tính thể tích khí NO nồng độ chất dung dịch sau phản ứng? BT8 Hoà tan 8g Cu vào 200 ml dung dịch hỗn hợp NaNO3 0,75M H2SO4 0,75M Sau phản ứng thu khí NO đktc dung dịch X.Cô cạn dung dịch X thu m gam muối khan Tính V, m? BT9 Hoà tan 9,75g Zn vào 100 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1,8 M H2SO4 1,5M, sau phản ứng thu V lít khí NO đktc dung dịch X Cô cạn dung dịch X thu m gam muối khan Tính V m? (7)Dạng Bài toán cho từ từ axit vào dung dịch muối cacbonat ngược lại. BT1 Dung dịch A chứa 0,2 mol HCl Dung dịch B chứa 0,125mol Na2CO3 Tính thể tích khí CO2 thu cho từ từ dung dịch A vào dung dịch B ngược lại BT2 Cho từ từ 500 ml dung dịch HCl 1M vào 300 ml dung dịch Na2CO3 1M thu V lít khí CO2 ở đktc dung dịch X a Tính V? b Cho vào dung dịch X lượng dư dung dịch Ba(OH)2 dư Tính khối lượng kết tủa sau phản ứng BT3 Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 thu V lít khí đktc và dung dịch X Cho dd Ca(OH)2 dư vào dung dịch X thấy có kết tủa Tìm biểu thức liên hệ a, b V? BT4 X dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,1M KHCO3 0,1M Tính thể tích khí CO2 cho từ từ 100 ml dung dịch X vào 240 ml dung dịch HCl 0,1M ngược lại BT5 Hoà tan a gam hỗn hợp Na2CO3 KHCO3 vào nước để 400 ml dung dịch X Cho từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X, thu dung dịch Y 1,008 lít khí đktc Cho Y tác dụng với Ba(OH)2 dư thu 29,55g kết tủa Tính a?
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN DẠNG BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI, PHÂN DẠNG BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI