đề thi học kì 1 lớp 10 môn hóa 2020 2021 và đáp án

2 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:38

[r] (1)TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 Mơn: HĨA HỌC - Lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề. (Đề kiểm tra gồm có 02 trang) Họ tên học sinh:………SBD:……… I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (8,0 điểm) Câu Cho phát bi u sau:ể (a) Chu kì có 32 ngun t chu kì l n.ố (b) Nhóm VIIIB có c t, nhóm VIIIA có c t.ộ ộ (c) Phân t Naử 2CO3 v a có liên k t ion, v a có liên k t c ng hóa tr ế ế ộ ị (d) Phân t COử C2H4 đ u có liên k t đôi.ề ế S phát bi u làố ể A 4. B 1. C 2. D 3. Câu S c p electron dùng chung gi a nguyên t H nguyên t Cl phân t HCl (Zố ặ ữ ử H = 1, ZCl = 17) A 1. B 2. C 3. D 4. Câu Trong b ng tu n hồn khí hi m n m nhómả ầ ế ằ A VIIIA. B VIIA. C IIA. D IA. Câu Trong m t chu kì theo chi u tăng d n c a n tích h t nhânộ ề ầ ủ ệ A bán kính nguyên t gi m d n.ử ả ầ B đ âm n gi m d n.ộ ệ ả ầ C tính kim lo i tăng d n.ạ ầ D hóa tr h p ch t khí tăng d n.ị ợ ấ ầ Câu H p ch t sau có liên k t ion? (Zợ ấ ế H = 1, ZC = 6, ZN = 7, ZO = 8, ZF = 9, ZK = 19) A H2O. B N2. C KF. D CO2. Câu Nguyên t c a nguyên t X có t ng s h t proton, n tron, electron 132 Trong h t nhânử ủ ố ổ ố nguyên t s h t không mang n g p 1,3 l n s h t mang n S hi u nguyên t c a X làử ố ệ ấ ầ ố ệ ố ệ ủ A 56. B 40. C 52. D 44. Câu Các h t X, Y, Z, T có thành ph n c u t o nh sau:ạ ầ ấ H tạ S electronố S protonố S n tronố X 11 11 12 Y 18 17 18 Z 12 12 14 T 18 19 20 H t sau cation?ạ A Z. B T. C X. D Y. Câu Trong t nhiên K có đ ng v v i thông tin nh sau:ự ị Đ ng vồ ị 39 19K 40 19K 41 19K Ph n trăm s nguyên tầ ố 93,26 6,73 0,01 Xem nguyên t kh i có giá tr b ng s kh i ngun t kh i trung bình c a K có giá tr g n nh t ố ị ằ ố ố ố ủ ị ầ ấ v i giá tr sau đây?ớ ị A 39,54. B 39,38. C 39,07. D 39,93. Câu S oxi hóa c a S SOố ủ A +2. B – 2. C +4. D +6. Câu 10 Cho giá tr đ âm n nguyên t nh sau: H = 2,2, C = 2,55, S = 2,58, P = 2,19, O = 3,44 D aị ộ ệ ự vào hi u đ âm n cho bi t ch t sau CHệ ộ ệ ế ấ 4, CS2, P2O3, PH3 s ch t có liên k t c ng hóa trố ấ ế ộ ị có c c làự A 4. B 2. C 3. D 1. Câu 11 Phát bi u sau đúng?A Theo quan m hi n đ i nguyên t electron đ ng yên.ể ệ ứ B Nguyên t kh i c a nguyên t có đ n v u.ử ố ủ ị C T t c h t nhân nguyên t đ u ch a proton n tron.ấ ả ề ứ D Nguyên t có c u t o r ng g m h t nhân l p v ử ấ ỗ ỏ Trang 1/2 - Mã đề 414 (2)Câu 12 Nguyên t R thu c nhóm IVA b ng tu n hồn Trong oxit cao nh t c a R R chi mố ộ ả ầ ấ ủ ế 46,67% v kh i lề ố ượng Nguyên t kh i c a R làử ố ủ A 119. B 12. C 28. D 73. Câu 13 Nguyên t c a nguyên t X có t ng s electron phân l p p 10 Phát bi u sau v Xử ủ ố ổ ố ể ề đúng? A X nguyên t s.B X chu kì b ng tu n hồn.ở ả ầ C X nhóm A b ng tu n hoàn.ở ả ầ D X m t kim lo i.Câu 14 Cho 2,88 gam h n h p g m R RO (R kim lo i nhóm IIA) tác d ng v a đ v i 200 ml dungỗ ợ ụ ủ d ch HCl 1M Kim lo i R ( Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Ba = 137)ị A Mg. B Ca. C Ba. D Be. Câu 15 Trong t nhiên Li có hai đ ng v ự ị 6Li 7Li có nguyên t kh i trung bình 6,94 S ngunử ố ố t ử6Li có 1,741 gam Li3N (N = 14) A 2,83.1022. B 5,42.1021. C 1,81.1021. D 8,49.1022. Câu 16 Ion M2 X đ u có c u hình electron l p ngồi 3sề ấ 23p6 T ng s h t mang nổ ố ạ ệ h p ch t đ n gi n t o t ion làợ ấ ả A 114. B 54. C 108. D 57. Câu 17 Nguyên t X có s hi u nguyên t 16 Trong b ng tu n hồn X nhómố ố ệ ả ầ A VIA. B VIB. C IVB. D IVA. Câu 18 Nguyên t hóa h c t p h p nh ng nguyên t lo i có cùngố ọ ậ ợ ữ A nguyên t kh i.ử ố B s proton.C s n tron.D s kh i.ố ố Câu 19 Cho nguyên t sau C (Z = 6), N (Z = 7), O (Z = 8), Si ( Z = 14) Ngun t có tính phi kim y uố ố ế nh t làấ A Cacbon. B Silic. C Nit ơ D Oxi. Câu 20 Trong nguyên t tr ng thái c b n l p electron ch a t i đaử ả ứ ố A 16 electron. B 18 electron. C electron. D electron. II PHẦN TỰ LUẬN: (2,0 điểm) Câu 1: (1 điểm) a) Viết cấu hình electron đầy đủ F (Z = 9) Fe (Z = 26) b) Viết công thức cấu tạo N2 H2O biết ZH = 1, ZN =7, ZO = Câu 2: (1 điểm) Cho 1,36 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm hai chu kì liên tiếp tác dụng hồn tồn với H2O thu 0,896 lít khí (đktc) dung dịch X a) Xác định hai kim loại kiềm b) Tính phần trăm khối lượng kim loại kiềm hỗn hợp đầu HẾT -Cho H = 1, O = 16, Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi học kì 1 lớp 10 môn hóa 2020 2021 và đáp án, đề thi học kì 1 lớp 10 môn hóa 2020 2021 và đáp án