Giáo án Khoa học Lớp 4 - Học kỳ II - Năm học 2010-2011 - Bùi Sinh Huy

20 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:36

I/ Môc tiªu Sau bµi häc, HS biÕt: - Nêu những việc nên và không nên làm để bảo vệ bầu không khí trong sạch.. - Cam kÕt thùc hiÖn b¶o vÖ bÇu kh«ng khÝ trong s¹ch.[r] (1)Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 TuÇn :19 Khoa häc Bµi 37: T¹i cã giã? I/ Môc tiªu Sau bµi häc, HS biÕt: - Làm thí nghiệm chứng minh không khí chuyển động tạo thành gió - Gi¶i thÝch t¹i cã giã? - Giải thích ban ngày gió từ biển thổi vào đất liền, ban đêm gió từ đất liền thæi biÓn II/ §å dïng d¹y häc - Chong chãng - Chuẩn bị theo nhóm: hộp đối lưu, nến, diêm, miếng giẻ vài nén hương III/ Các hoạt động dạy- học Néi dung Hoạt động thầy A KiÓm tra bµi + Kh«ng khÝ cÇn cho sù sèng ntn? cò - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm Hoạt động trò - HS tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ sung B Bµi míi Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (2) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 1.Giíi thiÖu bµi 2.H§1: - GV giíi thiÖu bµi Ch¬i * Môc tiªu: Lµm thÝ nghiÖm chøng chong chãng minh KK chuyển động tạo thành gió * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Tổ chức hướng dẫn - HS lấy chong chóng đã - GV kiÓm tra chong chãng cña HS chuÈn bÞ - - Ra s©n vµ thùc hµnh HS ch¬i vµ t×m hiÓu : Khi nµo chong chãng kh«ng quay? quay? Khi ch¬i vµ tù tr¶ lêi c¸c c©u nµo nhanh, chËm? hái GV giao cho: Chong B2: Cho HS ch¬i ngoµi s©n theo nhãm chãng kh«ng quay - Cho HS chơi theo nhóm Nếu đứng không có gió Quay có yªn mµ kh«ng cã giã th× nã cã quay giã Giã Giã m¹nh quay nhÑ quay kh«ng? T¹i sao? nhanh Muèn quay ph¶i lµm g×? chËm B3: Lµm viÖc líp - Khi kh«ng cã giã ta cÇn t¹o giã b»ng c¸ch ch¹y B¹n nµo ch¹y nhanh th× chong chãng quay nhanh - §¹i diÖn c¸c nhãm b¸o - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn b¸o c¸o c¸o Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (3) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn : Khi ta ch¹y, kk xung quanh ta chuyÓn động tạo gió Gió thổi làm chong chãng quay Giã thæi m¹nh lµm chong chãng quay nhanh Giã thæi yÕu lµm chong chãng quay chËm Không có gió tác động thì chong chãng kh«ng quay 3.H§2:T×m hiÓu nguyªn nh©n g©y * Môc tiªu: HS biÕt gi¶i thÝch t¹i giã cã giã * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Tổ chức hướng dẫn - Cho HS đọc mục T.Hành trang 74 - HS đọc mục thực hành trang 74 - C¸c nhãm tiÕn hµnh lµm để làm B2: Nhãm lµm thÝ nghiÖm vµ th/ luËn thÝ nghiÖm vµ th¶o luËn - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh c©u hái bµy B3: §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy - GV nhËn xÐt kÕt luËn: Kh«ng khÝ chuyển động từ nơi lạnh đến nơi Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (4) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 nóng Sự chênh lệch nhiệt độ KK lµ nguyªn nh©n g©y sù chuyển động KK KK chuyển động tạo thành gió 4.H§3: T×m hiÓu nguyên nhân gây * Mục tiêu: G/ thích đợc ban động sù chuyển ngày gió từ biển thổi vào đất liền và cña KK đêm từ đất biển * C¸ch tiÕn hµnh: tù nhiªn - HS đọc mục bạn cần biết B1: Tổ chức hướng dẫn Cho HS làm việc theo cặp và đọc mục trang 75 và thảo luận theo bạn cần biết(75) để giải thích mục cặp tiªu - §¹i diÖn nhãm lªn tr¶ B2: HS lµm viÖc theo cÆp lêi B3: §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy - > GV kÕt luËn: Sù chªnh lÖch nhiÖt độ vào ban ngày và ban đêm biển và đất liền làm cho chiều gió 5.Cñng cè, dÆn thay đổi ngày và đêm - 2,3 HS tr¶ lêi dß + T¹i cã giã? Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (5) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 - GV nhËn xÐt tiÕt häc Khoa häc Bµi 38: Giã nhÑ, giã m¹nh Phßng chèng b·o I/ Môc tiªu Sau bµi häc, HS biÕt: - Ph©n biÖt giã nhÑ, giã kh¸ m¹nh, giã to, giã d÷ - Nãi vÒ nh÷ng thiÖt h¹i d«ng, b·o g©y vµ c¸ch phßng, chèng b·o II/ §å dïng d¹y- häc - PhiÕu häc tËp - S­u tÇm tranh ¶nh vÒ c¸c cÊp giã, vÒ nh÷ng thiÖt h¹i d«ng, b·o g©y - S­u tÇm hoÆc ghi l¹i nh÷ng b¶n tin thêi tiÕt cã liªn quan ®Ðn giã b·o III/ Các hoạt động dạy- học Néi dung Hoạt động thầy A KiÓm tra bµi + T¹i cã giã ? - Gv nhËn xÐt, cho ®iÓm cò Hoạt động trò - HS tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ sung B Bµi míi 1.Giíi thiÖu bµi - Gv giíi thiÖu bµi Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (6) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 2.H§1: T×m hiÓu * Môc tiªu: Ph©n biÖt giã nhÑ, giã kh¸ vÒ mét sè cÊp m¹nh, giã to, giã d÷ * C¸ch tiÕn hµnh giã B1: Cho học sinh đọc sgk và tìm hiểu - Học sinh đọc sách giáo B2: Cho học sinh quan sát hình vẽ và khoa và tìm hiểu cấp độ đọc các thông tin trang 76 và làm gió ( 13 cấp độ ) - Häc sinh ®iÒn vµo phiÕu phiÕu häc tËp - Chia nhãm vµ cho häc sinh lµm theo thø tù : phiÕu - CÊp 5- giã kh¸ m¹nh; B3: Gäi mét sè häc sinh lªn tr×nh bµy CÊp 9- Giã d÷ ( b·o to ); - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ ch÷a bµi CÊp 0- kh«ng cã giã; CÊp 7- giã to ( b·o ); CÊp 2- giã nhÑ 3.H§2:Th¶o * Môc tiªu: Nãi vÒ nh÷ng thiÖt h¹i luËn vÒ sù thiÖt h¹i cña b·o vµ c¸ch chèng b·o phßng d«ng b·o g©y vµ c¸ch phßng chèng b·o * C¸ch tiÕn hµnh B1: Lµm viÖc theo nhãm - Häc sinh quan s¸t h×nh - Cho häc sinh quan s¸t h×nh 5, vµ 5, sgk vµ tr¶ lêi Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (7) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 đọc mục bạn cần biết sgk trang 77 và tr¶ lêi c©u hái: - NhËn xÐt vµ bæ xung + Nêu dấu hiệu đặc trưng cho - Học sinh tự liên hệ địa b·o phương + Nªu t¸c h¹i b·o g©y vµ c¸ch phòng chống Liên hệ thực tế địa phương B2: Lµm viÖc c¶ líp - Gọi đại diện các nhóm trình bày kết qu¶ - NhËn xÐt vµ kÕt luËn: B·o x¶y lµ có gió lớn gây thiệt hại người và đổ nhà, cây cối, cột điện 4.H§3: Trß ch¬i “ GhÐp ch÷ vµo h×nh ” Môc tiªu: Cñng cè hiÓu biÕt cña häc sinh các cấp độ gió C¸ch tiÕn hµnh - Gi¸o viªn ph« t« l¹i h×nh minh - Häc sinh l¾ng nghe yªu hoạ các cấp độ gió trang 76 – sgk cầu vµ viÕt lêi ghi chó vµo c¸c tÊm phiÕu - C¸c nhãm tiÕn hµnh ch¬i rêi Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (8) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 - Gäi HS thi g¾n ch÷ vµo h×nh cho phï hîp - Giáo viên nhận xét và tuyên dương 5.Cñng cè, dÆn nhãm th¾ng cuéc - 2,3 HS tr¶ lêi dß + Người ta chia sức gió thành cấp độ? + Nªu nh÷ng thiÖt h¹i d«ng, b·o g©y vµ c¸ch phßng tr¸nh? - GV nhËn xÐt tiÕt häc, dÆn HS s­u tÇm tranh ¶nh thÓ hiÖn bÇu kh«ng khÝ s¹ch, kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (9) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 TuÇn :20 Khoa häc Bµi 39: Kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm I/ Môc tiªu Sau bµi häc, HS biÕt: - Ph©n biÖt kh«ng khÝ s¹ch (trong lµnh) vµ kh«ng khÝ bÈn ( kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm) - Nªu nh÷ng nguyªn nh©n g©y nhiÔm bÈn bÇu kh«ng khÝ II/ §å dïng d¹y- häc - S­u tÇm tranh ¶nh thÓ hiÖn bÇu kh«ng khÝ s¹ch, kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm III/ Các hoạt động dạy- học Néi dung Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra bài + Người ta chia sức gió thành - HS trả lời cò - NhËn xÐt vµ bæ sung cấp độ? Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (10) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 + Nªu nh÷ng thiÖt h¹i d«ng, b·o g©y vµ c¸ch phßng tr¸nh? - Gv nhËn xÐt, cho ®iÓm B Bµi míi 1.Giíi thiÖu bµi 2.H§1: T×m hiÓu vÒ kh«ng khÝ « nhiÔm vµ kh«ng khÝ s¹ch - Gv giíi thiÖu bµi * Môc tiªu: Ph©n biÖt ®­îc kh«ng khÝ s¹ch vµ kh«ng khÝ bÈn * C¸ch tiÕn hµnh B1: Lµm viÖc theo cÆp - Cho häc sinh quan s¸t h×nh ë trang - Häc sinh quan s¸t h×nh 78, 79 sgk vµ chØ ®©u lµ kh«ng khÝ 78, 79 sgk vµ chØ h×nh s¹ch ? Kh«ng s¹ch ? lµ « nhiÔm; H×nh lµ B2: Lµm viÖc c¶ líp lµnh v× cã c©y cèi xanh t¬i, - Gọi số học sinh trình bày kết không gian thoáng đãng; qña H×nh 3, còng lµ « nhiÔm - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ kÕt luËn: - NhËn xÐt vµ bæ xung Kh«ng khÝ s¹ch lµ kh«ng khÝ suèt, kh«ng mµu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ, chØ chøa khãi, bôi, khÝ độc, vi khuẩn với tỷ lệ thấp Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (11) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 không làm hại đến sức khoẻ người Không khí bẩn là không khí cã chøa mét c¸c lo¹i khãi, khÝ độc, bụi có hại cho sức khoẻ người 3.H§2:Th¶o luËn vÒ nh÷ng * Môc tiªu: Nªu nh÷ng nguyªn nh©n nguyªn nh©n g©y g©y nhiÔm bÈn bÇu kh«ng khÝ - Häc sinh tù liªn hÖ thùc « nhiÔm kh«ng * C¸ch tiÕn hµnh - Cho häc sinh liªn hÖ thùc tÕ khÝ - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ kÕt luËn: Nguyªn nh©n lµm kh«ng khÝ bÞ « tÕ cuéc sèng hµng ngµy - NhËn xÐt vµ bæ xung nhiÔm lµ bôi tù nhiªn, bôi nói lửa, bụi hoạt động người Do khí độc lên men thối cña c¸c x¸c sinh vËt, r¸c th¶i, sù cháy than đá, dầu mỏ, tàu xe, nhà m¸y - 2,3 HS tr¶ lêi 4.Cñng cè, dÆn dß + Nªu nh÷ng nguyªn nh©n g©y nhiÔm bÈn bÇu kh«ng khÝ? Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (12) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 - GV nhËn xÐt tiÕt häc, dÆn HS s­u tầm tranh ảnh các hoạt động bảo vệ môi trường không khí Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (13) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 Khoa häc Bµi 40: B¶o vÖ bÇu kh«ng khÝ s¹ch I/ Môc tiªu Sau bµi häc, HS biÕt: - Nêu việc nên và không nên làm để bảo vệ bầu không khí - Cam kÕt thùc hiÖn b¶o vÖ bÇu kh«ng khÝ s¹ch - Vẽ tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ bầu không khí II/ §å dïng d¹y- häc - Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu các hoạt động bảo vệ bầu không khí - GiÊy tr¾ng khæ to, bót mµu III/ Các hoạt động dạy- học Néi dung Hoạt động thầy Hoạt động trò A KiÓm tra bµi + Nªu nh÷ng nguyªn nh©n g©y nhiÔm - HS tr¶ lêi cò bÈn bÇu kh«ng khÝ? - Gv nhËn xÐt, cho ®iÓm - NhËn xÐt vµ bæ sung B Bµi míi Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (14) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 1.Giíi thiÖu bµi - Gv giíi thiÖu bµi 2.H§1: T×m hiÓu * Môc tiªu: Nªu nh÷ng viÖc nªn vµ biện pháp không nên làm để bảo vệ bầu KK b¶o vÖ bÇu lµnh kh«ng khÝ * C¸ch tiÕn hµnh: s¹ch B1: Lµm viÖc theo cÆp - HS quan s¸t h×nh 80, 81 Cho HS quan s¸t h×nh 80,81vµ tr¶ lêi vµ tr¶ lêi: C¸c h×nh 1,2, 3, B2: Lµm viÖc c¶ líp 5, 6, lµ nh÷ng viÖc nªn - Gäi mét sè HS tr×nh bµy kÕt qu¶ làm để bảo vệ bầu không - Cho HS liên hệ thân, gia đình khÝ lµnh Cßn H lµ - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn: Chèng « kh«ng nªn lµm nhiÔm KK b»ng c¸ch thu gom vµ sö - Mét sè HS b¸o c¸o kÕt lí rác, phân hợp lí Giảm lượng khí thải độc hại Bảo vệ rừng và trồng - HS tù liªn hÖ vÒ biÖn nhiÒu c©y xanh ph¸p b¶o vÖ bÇu kh«ng khÝ lµnh 3.H§2:VÏ tranh cổ động bảo vệ bÇu kh«ng khÝ * Môc tiªu: B¶n th©n HS cam kÕt b¶o vÖ bÇu KK s¹chvµ tuyªn truyÒn Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (15) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 cổ động người khác cùng bảo vệ s¹ch * C¸ch tiÕn hµnh: B1: Tæ chøc vµ híng dÉn - C¸c nhãm nhËn nhiÖm vô - GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô - HS ph©n c«ng vÏ tranh B2: Thùc hµnh cổ động và viết cam kết - Cho HS thùc hµnh theo nhãm b¶o vÖ bÇu kh«ng khÝ - GV đến các nhóm để kiểm tra và lành - HS thùc hµnh theo nhãm giúp đỡ B3: Trình bày và đánh giá - Cho HS treo s¶n phÈm - C¸c nhãm tr×nh bµy - Gọi đại diện các nhóm phát biểu cam kÕt - 2,3 HS tr¶ lêi - GV đánh giá và nhận xét 4.Cñng cè, dÆn dß + Cần phải làm gì để bảo vệ bầu KK s¹ch? - GV nhËn xÐt tiÕt häc, dÆn HS chuÈn bị theo nhóm: ống bơ, thước, sỏi, trèng nhá, Ýt vôn giÊy,… Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (16) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (17) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 TuÇn 21 Khoa häc TiÕt 41- ¢m I Môc tiªu: Sau bµi häc, HS cã thÓ: - NhËn biÕt ®­îc nh÷ng ©m xung quanh - Biết và thực các cách khác để làm cho vật phát âm - Nêu ví dụ làm thí nghiệm đơn giản chứng minh liên hệ rung động và phát âm II §å dïng d¹y- häc: - ChuÈn bÞ theo nhãm : +ống bơ, thước, vài hòn sỏi +Trèng nhá, mét Ýt vôn giÊy +Một số đồ vật khác để tạo âm : kéo, lược +§µi vµ b¨ng cat- xÐt ghi ©m cña mét sè m¸y mãc, sÊm sÐt (nÕu cã) - ChuÈn bÞ chung : §µn ghi ta III Các hoạt động dạy- học : Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (18) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 Hoạt động thầy Hoạt động trò A.KiÓm tra bµi cò: - Nêu việc nên làm và không nên làm để bảo - HS tr¶ lêi vÖ bÇu kh«ng khÝ lµnh - HS nhËn xÐt - GV nhận xét, đánh giá B Bµi míi: - HS më SGK - GV giíi thiÖu vµ ghi tªn bµi 1.Hoạt động 1: Tìm hiểu các âm xung - GV hỏi, HS trả lời - HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung quanh: * Môc tiªu: NhËn biÕt ®­îc nh÷ng ©m xung quanh - C¸c nhãm lµm viÖc * Néi dung:- GV ph©n nhãm vµ yªu cÇu - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ - Nªu c¸c ©m mµ em biÕt - Trong c¸c ©m kÓ trªn, nh÷ng ©m sung nào người gây ra; âm nào thường nghe vào sáng sớm, ban ngày, buổi tèi; ? Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (19) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 Hoạt động thầy Hoạt động trò 2.Hoạt động 2:Thực hành các cách phát âm * Mục tiêu: HS biết và thực các cách - HS thảo luận nhóm đôi khác để làm cho vật phát âm - §¹i diÖn nhãm, b¸o c¸o kÕt * Nội dung:- GV nêu vấn đề qu¶ - T×m c¸ch t¹o ©m víi c¸c vËt cho trªn h×nh - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung trang 82 SGK - GV gi¶i thÝch thªm 3.Hoạt động 3: Tìm hiểu nào vật phát âm * Mục tiêu : HS nêu ví dụ làm thí nghiệm đơn giản chứng minh liên hệ rung động và ph¸t ©m * Néi dung: - GV nêu vấn đề: Ta thấy âm phát từ nhiều - HS lµm thÝ nghiÖm nguån víi nh÷ng c¸ch kh¸c VËy cã ®iÓm nµo chung ©m ®­îc ph¸t hay kh«ng? Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (20) Gi¸o ¸n líp  N¨m häc 2010 - 2011 Hoạt động thầy Hoạt động trò - HS làm thí nghiệm “Gõ trống” theo hướng dẫn trang 83 SGK HS sÏ thÊy ®­îc mèi liªn hÖ gi÷a sù rung động trống và âm trống phát - Để tay vào yết hầu để phát rung động cña d©y qu¶n nãi GV gi¶i thÝch thªm: Khi nãi, kh«ng khÝ tõ phæi ®i lªn khÝ qu¶n, qua d©y qu¶n lµm cho c¸c d©y rung động Rung động này tạo âm Nhận xét: Âm các vật rung động phát Hoạt động 4: Trò chơi tiếng gì, phía nào thế? *Môc tiªu: Ph¸t triÓn thÝnh gi¸c (kh¶ n¨ng ph©n biÖt - C¸c nhãm tham gia ch¬i, c¶ các âm khác nhau, định hướng nơi phát líp theo dâi, nÕu nhãm nµo đoán đúng nhiều thì nhóm ©m thanh) * Nội dung: Mỗi nhóm gây tiếng động lần đó thắng ( chia nhóm) (kho¶ng nöa phót), nhãm cè nghe xem tiÕng động vật nào gây viết vào giấy C Cñng cè - dÆn dß: - HS đọc SGK - §äc b¹n cÇn biÕt SGK Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu Học Hợp Thanh B Lop4.com (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Khoa học Lớp 4 - Học kỳ II - Năm học 2010-2011 - Bùi Sinh Huy, Giáo án Khoa học Lớp 4 - Học kỳ II - Năm học 2010-2011 - Bùi Sinh Huy