đọc sách ở thư viên xanh

41 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:35

Mỗi cá nhân nếu làm việc có kế hoạch sẽ không cản trở, làm ảnh hưởng đến công việc của người khác, của tập thể (liên hệ học sinh thực hiện những nhiệm vụ được giao).. VI.3[r] (1)HỘI ĐỒNG BỘ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ Tài liệu THỐNG NHẤT TRỌNG TÂM GIẢNG DẠY MÔN GDCD CAÁP THCS  LỚP 7 (2)BÀI 1: SỐNG GIẢN DỊ I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:  Thế sống giản dị không giản dị;  Tại phải sống giản dị 2. Thái độ: Hình thành học sinh thái độ quý trọng giản dị, chân thật; xa lánh lối sống xa hoa, hình thức 3. Kĩ năng: Giúp học sinh có khả tự đánh giá hành vi thân người khác lối sống giản dị khía cạnh: lời nói, cử chỉ, tác phong, cách ăn mặc, thái độ giao tiếp với người; biết xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, tự học tập gương sống giản dị người xung quanh để trở thành người sống giản dị II TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: Sống giản dị sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thân, gia đình xã hội Người sống giản dị người khơng cầu kì, kiểu cách, khơng xa hoa lãng phí, khơng chạy theo nhu cầu vật chất hình thức bề ngồi III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:  Nêu giải tình  Thảo luận nhóm  Trị chơi sắm vai IV TRUYỆN ĐỌC: (3)V NỘI DUNG BÀI HỌC: 1 Sống giản dị sống phù hợp điều kiện, hoàn cảnh thân, gia đình, xã hội 2 Biểu hiện:  Khơng xa hoa lãng phí;  Khơng cầu kỳ, kiểu cách;  Không chạy theo nhu cầu vật chất hình thức bề ngồi 2 Ý nghĩa:  Là phẩm chất đạo đức cần có  Được người u mến, thơng cảm giúp đỡ * Gợi ý giảng thêm: Trái với giản dị :  Sống xa hoa, lãng phí, phơ trương hình thức, học địi ăn mặc, cầu kì cử sinh hoạt, giao tiếp  Giản dị khơng có nghĩa qua loa, đại khái, cẩu thả, tùy tiện nếp sống, suy nghĩ VI BÀI TẬP: 1 Bài tập làm lớp :  Học sinh nhận xét tranh tập a trang SGK  Bài tập b trang SGK (đáp án đúng: ý 5) (4)BÀI 2: TRUNG THỰC I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : 1 Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:  Thế trung thực, biểu trung thực;  Ý nghĩa trung thực 2 Thái độ: Hình thành học sinh thái độ quý trọng ủng hộ việc làm trung thực, phản đối, đấu tranh với hành vi thiếu trung thực 3 Kĩ năng:  Giúp học sinh phân biệt hành vi thể tính trung thực khơng trung thực đời sống ngày  Biết tự kiểm tra hành vi có biện pháp rèn luyện tính trung thực II TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: Trung thực biểu lòng trung thực III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:  Giải tình  Thảo luận nhóm  Trị chơi sắm vai IV TRUYỆN ĐỌC: Sự cơng minh trực nhân tài V NỘI DUNG BÀI HỌC: 1 Trung thực luôn tôn trọng thật, tôn trọng lẽ phải. (5) Sống thẳng, thật thà;  Dám dũng cảm nhận lỗi mắc khuyết điểm Ý nghĩa:  Là đức tính cần thiết quý báu  Giúp ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh mối quan hệ XH  Được người tin yêu, kính trọng Tục ngữ: Cây không sợ chết đứng. * Gợi ý giảng thêm: Trung thực đức tính quý báu, nâng cao giá trị đạo đức mỗi nguời Xã hội sẽ tốt đẹp lành mạnh cũng có lối sống, đức tính trung thực VI BÀI TẬP: 1 Bài tập làm lớp:  Bài tập a trang SGK (đáp án đúng: câu 4, 5, 6).Bài tập b trang SGK (học sinh nêu được suy nghĩ của mình). Bài tập nhà 3, 4, sách thực hành (6)TỰ TRỌNG I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1 Kiến thức Giúp học sinh hiểu:  Thế tự trọng không tự trọng;  Biểu ý nghĩa lòng tự trọng 2 Thái độ Học sinh có nhu cầu ý thức rèn luyện tính tự trọng 3 Kĩ năng  Học sinh biết tự đánh giá hành vi thân người khác  Học tập gương lòng tự trọng II TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG : Tự trọng biểu lòng tự trọng III PHƯƠNG PHÁP:  Kể chuyện phân tích;  Thảo luận;  Tổ chức trị chơi IV TRUYỆN ĐỌC: Một tâm hồn cao thượng V NỘI DUNG BÀI HỌC: 1 Tự trọng biết coi trọng giữ gìn phẩm cách, biết điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với chuẩn mực xã hội 2 Biểu hiện: Cư xử đàng hoàng, mực, biết giữ lời hứa ln làm trịn nhiệm vụ (7) Giúp ta có nghị lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ  Nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân  Được quý trọng người * Tục ngữ:  Chết vinh sống nhục  Chết đứng sống quỳ  Đói cho sạch, rách cho thơm VI BÀI TẬP: 1 Bài tập làm lớp : tập a trang 11 SGK (ý 1,2 đúng). Học sinh cần giải thích hành vi 3, khơng thể lịng tự trọng. 2 Bài tập nhà: lựa chọn 1, 3, 4, sách thực hành (8)ĐẠO ĐỨC VÀ KỈ LUẬT I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1 Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:  Thế đạo đức, kỉ luật;  Mối quan hệ đạo đức kỉ luật;  Ý nghĩa rèn luyện đạo đức kỉ luật 2 Thái độ: Học sinh có thái độ tơn trọng kỉ luật phê phán thói tự vơ kỉ luật 3 Kĩ năng: Học sinh biết tự đánh giá, xem xét hành vi cá nhân, cộng đồng theo chuẩn mực đạo đức II TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: Học sinh hiểu đạo đức kỉ luật; cần tôn trọng kỉ luật, chấp hành nội quy nhà trường III PHƯƠNG PHÁP:  Thảo luận nhóm;  Sắm vai;  Nêu giải vấn đề;  Diễn giải, đàm thoại IV TRUYỆN ĐỌC: Một gương tận tụy việc chung V NỘI DUNG BÀI HỌC: (9) Là quy định, chuẩn mực ứng xử người với người khác, với công việc, với thiên nhiên môi trường sống;  Được người ủng hộ tự giác thực 2 Kỉ luật:  Là quy định chung cộng đồng tổ chức xã hội yêu cầu người phải tuân theo;  Tạo thống hành động để đạt hiệu quả, chất lượng cao 3 Mối quan hệ giữa đạo đức kỉ luật:  Người có đạo đức người tự giác tuân thủ kỉ luật;  Người chấp hành tốt kỉ luật người có đạo đức 4 Ý nghĩa: Người có đạo đức biết tuân thủ kỷ luật người tôn trọng, quý mến * Gợi ý giảng thêm:  Phân biệt đạo đức kỷ luật  Học sinh cần rèn luyện cách : + Tự giác thực chuẩn mực đạo đức + Chấp hành qui định cộng đồng, tập thể VI BÀI TẬP: 1 Bài tập làm lớp : tập a c trang 14 SGK 2 Bài tập nhà: lựa chọn 1, 2, 4, sách thực hành (10)YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : 1 Kiến thức: Giúp học sinh hiểu :  Thế yêu thương người;  Biểu yêu thương người;  Ý nghĩa việc làm 2 Kỹ : Biết sống có tình thương, biết xây dựng tình đồn kết, u thương người từ gia đình đến người xung quanh 3 Thái độ :  Học sinh có thái độ quan tâm đến nguời xung quanh  Ghét thái độ thờ ơ, lạnh nhạt  Lên án hành vi độc ác người II TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG :  Thế yêu thương người;  Ý nghĩa việc yêu thương người;  Yêu thương, trái với yêu thương;  Tục ngữ, ca dao III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:  Đóng vai;  Diễn giải, đàm thoại;  Thảo luận nhóm, giải vấn đề;  Nêu gương trích dẫn số mẫu chuyện yêu thương người IV TRUYỆN ĐỌC: (11)V NỘI DUNG BÀI HỌC: 1 Thế yêu thương người ? Yêu thương người quan tâm, giúp đỡ, làm điều tốt đẹp cho người khác, người gặp khó khăn, hoạn nạn 2 Ý nghĩa : Người có lịng u thương người quý mến, kính trọng * Tục ngữ : Thương người thể thương thân. * Gợi ý giảng thêm.  Vì yêu thương người truyền thống quý báu dân tộc, cần giữ gìn, phát huy ?  Vì người cần yêu thương ?  Học sinh xem số hình ảnh ủng hộ người dân bị lũ lụt, thiên tai; nạn nhân chất độc màu da cam  Bác Hồ - vị chủ tịch với công việc quan trọng vất vả đất nước, Bác quan tâm đến người gặp hồn cảnh khó khăn Tình cảm u thương người vô bờ bến Bác gương sáng để học tập noi theo  Giúp học sinh biết đánh giá tự đánh giá hành vi, việc làm có liên quan đến lòng yêu thương người  Phân biệt lòng yêu thương lòng thương hại  Cho học sinh sưu tầm truyện, thơ, hát, tranh ảnh, ca dao, tục ngữ lòng yêu thương người  Con người biết yêu thương lẫn sẽ làm cho xã hội ngày tốt đẹp hơn, sống trở nên có ý nghĩa hơn, tươi đẹp  Giáo viên cho học sinh đóng vai  Ngoài câu chuyện Bác Hồ đến thăm người nghèo, giáo viên giới thiệu câu chuyện khác  Giải thích câu tục ngữ : “Thương người thể thương thân” truyền thống văn hoá - đạo đức tốt đẹp từ bao đời dân tộc ta Người thầy thuốc hết lịng chăm sóc cứu chữa cho bệnh nhân, người chiến sĩ không ngại nguy hiểm bảo vệ an ninh cho đất nước, thầy cô giáo đêm ngày tận tụy bên trang giáo án ươm hi vọng dạy dỡ học sinh nên người, … biểu lòng yêu thương VI BÀI TẬP : 1 Bài tập làm lớp : (12)+ Nam biết quan tâm, chăm sóc mẹ bạn Hải + Long biết quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc bé Thúy bị ngã + Bạn Tồn người khơng quan tâm, giúp đỡ bạn Vân bạn Vân bị ốm + Hồng người quan tâm cịn khun Trung khơng nên hút thuốc  Bài tập b, c trang 17 SGK 2 Bài tập nhà: lựa chọn 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, sách thực hành BÀI : (13)I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1 Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:  Thế tôn sư trọng đạo?  Vì phải tơn sư trọng đạo?  Ý nghĩa tôn sư trọng đạo 2 Kỹ năng: Tự rèn luyện để có thái độ tơn sư trọng đạo 3 Thái độ:  Có ý thức biết ơn, kính trọng với thầy giáo  Ngăn chặn, phê phán hành vi trái với tôn sư trọng đạo II TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG:  Vì phải tơn sư trọng đạo?  Ý nghĩa tôn sư trọng đạo III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trị chơi, sắm vai… IV TRUYỆN ĐỌC: Bốn mươi năm nghĩa nặng tình sâu V NỘI DUNG BÀI HỌC: 1 Thế tôn sư trọng đạo? a) Tơn sư: Tơn trọng, kính yêu biết ơn người làm thầy giáo, cô giáo (đặc biệt thầy cô dạy mình) lúc nơi b) Trọng đạo: (14)2 Biểu hiện:  Tình cảm, thái độ làm vui lịng thầy cô  Hành động thăm hỏi, đền ơn đáp nghĩa Ý nghĩa:  Là truyền thống quý báu dân tộc  Là nét đẹp tâm hồn mỗi người * Tục ngữ: Không thầy đố mày làm nên * Châm ngôn: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư * Gợi ý giảng thêm.  Những nhà giáo;  Thầy cô dạy mình;  Mọi lúc, nơi VI BÀI TẬP: 1 Bài tập làm lớp : tập a, b trang 19 SGK Học sinh nêu được hành vi cần phê phán Vì ? 2 Bài tập nhà: lựa chọn 1, 2, 5, 6, sách thực hành (15)ĐOÀN KẾT, TƯƠNG TRỢ. I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : 1 Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:  Thế đoàn kết, tương trợ  Ý nghĩa đoàn kết, tương trợ 2 Kỹ năng: Biết đoàn kết, tương trợ với bạn bè, người học tập, sinh hoạt tập thể sống 3 Thái độ:  Có ý thức đồn kết, giúp đỡ sống ngày  Phê phán hành vi gây đoàn kết II TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG Đồn kết, tương trợ giúp thành cơng sống III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY :  Diễn giải;  Đàm thoại;  Sắm vai;  Thảo luận nhóm IV TRUYỆN ĐỌC : Một buổi lao động V NỘI DUNG BÀI HỌC : 1 Thế đoàn kết, tương trợ ?  Sự thông cảm, chia sẻ; (16)2 Ý nghĩa đoàn kết, tương trợ ?  Sống đoàn kết, tương trợ sẽ giúp chúng ta: + Dễ dàng hòa nhập, hợp tác với người xung quanh + Được người yêu quý + Tạo nên sức mạnh để vượt qua khó khăn  Đây truyền thống quý báu dân tộc ta * Ca dao: Một làm chẳng lên non Ba chụm lại nên núi cao * Danh ngơn: “Đồn kết, đồn kết đại đồn kết Thành công, thành công, đại thành công.” Chủ tịch Hồ Chí Minh * Gợi ý giảng thêm.  Giảng mở rộng ý: Đoàn kết bao che, bênh vực nhau, rủ làm điều xấu (có thể liên hệ thực tế, phê phán có tượng sai trái tập thể để rút học)  Giáo viên nhấn mạnh: Người có tinh thần đồn kết người nghĩa lớn, mục đích chung, đặt lợi ích tập thể lên  Rèn luyện tinh thần đồn kết, tương trợ nào? + Ln đặt lợi ích tập thể lên lợi ích cá nhân + Giúp đỡ bạn bè, hàng xóm, láng giềng họ gặp khó khăn VI BÀI TẬP : 1 Bài tập làm lớp : tập a, b, c trang 22 SGK Bài tập nhà: 1, 3, sách thực hành (17)KHOAN DUNG. I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : 1 Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:  Thế khoan dung  Ý nghĩa lòng khoan dung 2 Kỹ năng: Biết thể lòng khoan dung quan hệ với người xung quanh 3 Thái độ:  Khoan dung, độ lượng với người  Phê phán định kiến, hẹp hòi, cố chấp quan hệ người với người II TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: Lòng khoan dung giúp cho sống người có ý nghĩa tốt đẹp III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:  Nêu giải vấn đề;  Sắm vai;  Thảo luận nhóm IV TRUYỆN ĐỌC: Hãy tha lỗi cho em V NỘI DUNG BÀI HỌC: 1 Thế khoan dung? Khoan dung rộng lòng tha thứ cho người khác họ biết hối hận sửa chữa lỗi lầm 2 Biểu hiện:  Tôn trọng thông cảm người khác; (18)3 Ý nghĩa:  Người có lịng khoan dung ln người yêu mến, tin cậy có nhiều bạn tốt  Cuộc sống quan hệ người trở nên lành mạnh, thân ái, dễ chịu 4 Rèn luyện:  Sống cởi mở, gần gũi với người  Cư xử cách chân thành, rộng lượng * Tục ngữ: Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. * Gợi ý giảng thêm.Giảng mở rộng ý: Trước khuyết điểm người khác, tùy mức độ, có thể tha thứ (lỗi nhỏ, không cố ý) nhắc nhở, khuyên nhủ, thuyết phục (có thể liên hệ thực tế)  Giáo viên nhấn mạnh: Người sống ích kỷ, cố chấp thường bị người xa lánh, sống họ ngày trở nên cô độc, bất hạnh  Rèn luyện: Biêt tôn trọng chấp nhận cá tính, sở thích, thói quen của người khác sở chuẩn mực xã hội VI BÀI TẬP: 1 Bài tập làm lớp : tập b trang 25 SGK 2 Bài tập nhà: lựa chọn 1, 2, 3, 5, sách thực hành BÀI 9: (2 tiết) (19)I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : 1 Kiến thức : Giúp học sinh hiểu :  Nội dung ý nghĩa việc xây dựng gia đình văn hóa  Mối quan hệ gia đình chất lượng sống  Bổn phận trách nhiệm thân xây dựng gia đình văn hóa 2 Kỹ : Học sinh biết giữ gìn danh dự gia đình, có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hóa 3 Thái độ : Hình thành học sinh tình cảm yêu thương, gắn bó, q trọng gia đình mong muốn tham gia xây dựng gia đình văn hóa văn minh hạnh phúc II TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG:  Thế gia đình văn hóa ?  Bổn phận nhiệm vụ thành viên việc xây dựng gia đình văn hóa III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:  Phương pháp phát vấn, gợi mở;  Liên hệ thực tế;  Phương pháp thảo luận nhóm;  Phương pháp sắm vai IV TRUYỆN ĐỌC: Một gia đình văn hóa V NỘI DUNG BÀI HỌC: 1 Gia đình văn hóa ? (20) Thực tốt nghĩa vụ công dân 2 Để xây dựng gia đình văn hố, người cần :  Thực tốt bổn phận, trách nhiệm;  Sống giản dị, lành mạnh;  Không sa vào tệ nạn xã hội 3 Ý nghĩa :  Gia đình tổ ấm, ni dưỡng, giáo dục người  Gia đình bình yên xã hội ổn định, văn minh, tiến 4 Trách nhiệm:  Sống lành mạnh, giản dị  Chăm ngoan học giỏi  Kính trọng giúp đỡ ông bà cha mẹ  Thương yêu anh chị em  Khơng làm điều tổn hại đến danh dự gia đình * Gợi ý giảng thêm :  Phát triển nhận thức học sinh quan hệ đời sống vật chất đời sống tinh thần gia đình Ví dụ : 1/ Gia đình nghèo mối quan hệ ứng xử của họ thể có văn hóa 2/ Gia đình giàu mối quan hệ ứng xử của họ thể khơng có văn hóa 3/ Gia đình nghèo, đơng thì có sống ? 4/ Gia đình bất hòa, thiếu nề nếp gia phong.  Tiêu chuẩn gia đình văn hố địa phương (6 tiêu chuẩn) VI BÀI TẬP: 1 Bài tập làm lớp : tập b, d, e trang 29 SGK 2 Bài tập nhà: lựa chọn 1, 2, 5, 6, 11 sách thực hành BÀI 10 : GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY (21)I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1 Kiến thức : Giúp học sinh hiểu :  Thế giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình dịng họ ?  Ý nghĩa việc giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình dịng họ  Bổn phận trách nhiệm mỡi người việc giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình dịng họ 2 Kỹ :  Biết kế thừa truyền thống tốt đẹp  Thực tốt bổn phận thân để giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình dịng họ 3 Thái độ : Trân trọng, tự hào truyền thống gia đình dịng họ II TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG : Nhận thức truyền thống gia đình dịng họ thấy trách nhiệm thân phải làm để phát huy III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Nêu vấn đề - Thảo luận nhóm - Sắm vai IV TRUYỆN ĐỌC: Truyện kể từ trang trại (22)1 Giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp gia đình, dịng họ tiếp nối, phát triển làm rạng rỡ thêm truyền thống 2 Ý nghĩa:  Giúp ta có thêm kinh nghiệm sức mạnh sống;  Làm phong phú truyền thống, sắc dân tộc 3 Trách nhiệm công dân - học sinh:  Trân trọng tự hào phát huy truyền thống  Phải sống lương thiện  Không làm tổn hại đến danh gia đình dịng họ * Tục ngữ:  Giấy rách phải giữ lấy lề  Con cha nhà có phúc * Gợi ý giảng thêm :  Giới thiệu số truyền thống tốt đẹp gia đình học tập, lao động, nghề nghiệp, đạo đức, văn hóa, …  Hiện nay, số học sinh (gia đình có truyền thống tốt) khơng chăm học, quan hệ ứng xử với người thiếu văn hoá làm ảnh hưởng đến danh dự, truyền thống dịng họ, gia đình Cho học sinh nhận xét, đánh giá VI BÀI TẬP: 1 Bài tập làm lớp : tập b, c trang 32 SGK (23)BÀI 11: TỰ TIN I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : 1 Kiến thức: Giúp học sinh hiểu :  Thế tự tin  Ý nghĩa tự tin sống  Biết cách rèn luyện để trở thành người có tính tự tin 2 Thái độ:  Tin vào thân có ý thức vươn lên sống  Kính trọng người có tính tự tin ghét thói a dua, ba phải 3 Kĩ năng:  Biết biểu tính tự tin học tập, rèn luyện công việc cụ thể thân  Học sinh biết biểu tính tự tin thân người xung quanh II TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG:  Thế tự tin?  Biểu  Vì phải tự tin?  Rèn luyện tự tin cách nào? III PHƯƠNG PHÁP : Phát vấn, gợi mở, so sánh, đọc truyện, liên hệ thực tế, thảo luận IV TRUYỆN ĐỌC: Trịnh Hải Hà chuyến du học Xin-ga-po (24)1 Tự tin tin tưởng khả thân. 2 Biểu hiện:  Chủ động công việc;  Dám tự định cách chắn, không hoang mang dao động;  Hành động cương quyết, dám nghĩ, dám làm 3 Ý nghĩa:  Tự tin giúp người có thêm sức mạnh nghị lực sức sáng tạo làm nên nghiệp lớn  Không tự tin người sẽ trở nên yếu đuối nhỏ bé 4 Rèn luyện:  Chủ động, tự giác học tập tham gia hoạt động với tập thể  Cần khắc phục tính rụt rè, tự ti, dựa dẫm, ba phải * Tục ngữ:  Chớ thấy sóng mà ngã tay chèo  Có cứng đứng đầu gió VI BÀI TẬP: 1 Bài tập làm lớp : tập b trang 34-35 SGK Đáp án 1, 3, 4, 5, 6, (học sinh nêu được vì sao?) 2 Bài tập nhà: lựa chọn 1, 3, 4, sách thực hành (25)SỐNG VÀ LÀM VIỆC CÓ KẾ HOẠCH I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : 1 Kiến thức : Giúp học sinh hiểu:  Thế sống làm việc có kế hoạch  Ý nghĩa, hiệu cơng việc làm việc có kế hoạch 2 Thái độ :  Có ý chí, nghị lực, tâm xây dựng kế hoạch  Có nhu cầu, thói quen làm việc có kế hoạch  Phê phán lối sống khơng có kế hoạch người xung quanh 3 Kỹ :  Biết xây dựng kế hoạch ngày, tuần  Biết điều chỉnh, đánh giá kết hoạt động theo kế hoạch II TRỌNG TÂM:  Thế sống làm việc có kế hoạch?  Ý nghĩa, hiệu cơng việc làm việc có kế hoạch III PHƯƠNG PHÁP: Sắm vai, thảo luận, tổ chức luyện tập, pháp vấn… IV TRUYỆN ĐỌC: Tìm hiểu thơng tin V NỘI DUNG BÀI HỌC: 1 Thế làm việc có kế hoạch? Là biết xác định nhiệm vụ, xếp công việc ngày, tuần cách hợp lý (26)Phải đảm bảo cân đối nhiệm vụ: rèn luyện, học tập, lao động, nghỉ ngơi, giúp gia đình 3 Ý nghĩa: Làm việc có kế hoạch giúp ta:  Chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức  Đạt hiệu cao công việc 4 Trách nhiệm thân:  Vượt khó, kiên trì, sáng tạo  Biết làm việc có kế hoạch điều chỉnh kế hoạch cần thiết * Gợi ý giảng thêm : Mỡi cá nhân làm việc có kế hoạch sẽ không cản trở, làm ảnh hưởng đến công việc người khác, tập thể (liên hệ học sinh thực nhiệm vụ giao) VI BÀI TẬP: 1 Bài tập làm lớp : tập c trang 38 SGK So sánh hai kế hoạch của Hải Bình Vân Anh cho học sinh nhận xét ưu điểm hạn chế của kế hoạch. 2 Bài tập nhà: lựa chọn 1, 3, 4, sách thực hành (27)QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC CỦA TRẺ EM VIỆT NAM I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1 Kiến thức: Giúp học sinh nắm số quyền bổn phận trẻ em Việt Nam thấy lợi ích thực tốt quyền trẻ em 2 Kỹ năng:  Rèn luyện ý thức tự giác thực tốt quyền bổn phận mình, biết tự bảo vệ quyền trẻ em  Biết nhắc nhở người tham gia thực hiện, đồng thời phê phán hành vi vi phạm quyền trẻ em 3 Thái độ: Tỏ lịng biết ơn quan tâm chăm sóc gia đình, nhà trường xã hội II TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG: Học sinh cần hiểu rõ :  Bổn phận trẻ em : + Yêu quê hương, tổ quốc; có ý thức bảo vệ tổ quốc + Tôn trọng pháp luật, thực nếp sống văn minh, trật tự, an tồn nơi cơng cộng + Tôn trọng lễ phép với người lớn, yêu thương em nhỏ, đoàn kết với bạn bè + Chăm học tập, rèn luyện đạo đức  Quyền trẻ em: chăm sóc, bảo vệ, giáo dục  Ngồi gia đình, nhà trường xã hội phải tạo điều kiện thuận lợi để em thực quyền trẻ em III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Bài học áp dụng nhiều phương pháp dạy học : (28) Ngồi sử dụng phương pháp diễn giải, tổ chức tọa đàm, mời cán tồ án đến nói chuyện cho học sinh nghe điều luật quyền trẻ em quy định hiến pháp IV TRUYỆN ĐỌC:  Trong việc hướng dẫn tìm hiểu truyện đọc, tìm hiểu nội dung học ta dẫn số truyện gần với lứa tuổi, gần với địa bàn dân cư nơi học sinh sinh sống để em dễ dàng nhận biết Ví dụ giới thiệu truyện “lời yêu thương “, “bạn cảnh ngộ”, “người bạn học cũ” để học sinh dễ thông cảm noi theo  Tìm hiểu truyện đọc “ Một tuổi thơ bất hạnh” V NỘI DUNG BÀI HỌC : 1 Quyền bảo về, chăm sóc giáo dục trẻ em:Quyền được bảo vệ: quyền có khai sinh, có quốc tịch, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm danh dự  Quyền được chăm sóc: chăm sóc, ni dạy, sống chung với cha mẹ, có nơi nương tựa  Quyền được giáo dục: học tập, vui chơi, giải trí, tham gia hoạt động văn hoá thể thao… 2 Bổn phận trẻ em:  Yêu Tổ quốc  Tôn trọng pháp luật  Kính trọng ơng bà, cha mẹ  Chăm học tập  Không sa vào tệ nạn xã hội 3 Trách nhiệm gia đình, nhà trường xã hội: Tạo điều kiện để trẻ em thực tốt quyền (trách nhiệm trước tiên gia đình) * Gợi ý giảng thêm :  Giáo viên nêu lên bốn nhóm quyền như: quyền sống cịn, quyền bảo vệ, quyền phát triển, quyền tham gia; nêu quy định Hiến pháp điều 59, 61, 65, 71, 5, 6… (29)VI BÀI TẬP: 1 Bài tập làm lớp : tập a, b, c trang 44 SGK Bài tập nhà:  Lựa chọn 1, 2, 3, sách thực hành  Bài tập tình SGK sách thực hành BÀI 14: (2 tiết) (30)MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : 1 Kiến thức : Bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên bảo vệ mạng sống người 2 Kỹ : Biết việc làm bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên để tham gia 3 Thái độ : Tích cực đấu tranh với việc làm ô nhiễm môi trường làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên II TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG : Học sinh cần hiểu rõ :  Tầm quan trọng môi trường tài nguyên thiên nhiên  Thế bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên  Trách nhiệm bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên trách nhiệm người III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Thảo luận, sắm vai, hỏi đáp, liên hệ thực tế, sưu tầm tư liệu … IV THÔNG TIN SỰ KIỆN :  Tư liệu sách giáo khoa cũ, cần thay đổi thông tin nạn đốt rừng, phá rừng làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên  Các vụ lũ lụt  Các nhà máy hóa chất thải chất độc hại sơng làm nhiểm nguồn nước, cá chết, hàng lọat miền tây, cỏ màu trắng Lê Minh Xuân V NỘI DUNG BÀI HỌC : (31)Là toàn điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh người, có tác động đến tồn phát triển người thiên nhiên  Mơi trường tự nhiên: có sẵn thiên nhiên (rừng cây, đồi núi sông hồ )  Môi trường người tạo ra: (nhà máy, đường sá, khói bụi, chất thải ) 2 Tài nguyên thiên nhiên ? Là cải vật chất có sẵn tự nhiên; người khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ sống 3 Tầm quan trọng môi trường tài nguyên thiên nhiên :  Là sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội  Là phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần người Tuy nhiên, hoạt động kinh tế khai thác có ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên môi trường 4 Thế bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên?  Giữ cho môi trường lành đẹp, bảo đảm cân sinh thái, cải thiện môi trường  Ngăn chặn, khắc phục hậu xấu  Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên 5 Trách nhiệm bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên :  Đây nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách quốc gia; nghiệp toàn dân  Nghiêm cấm họat động làm suy kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, hủy hoại môi trường * Gợi ý giảng thêm :  Điều kiện thiết yếu để người sống là: khơng khí, nước thức ăn Nếu mơi trường bị ô nhiểm sẽ ảnh hưởng đến sống người Giải thích việc nhiểm khơng khì, nước thực phẩm có hóa chất; tình trạng dịch bệnh gia súc, gia cầm  (32)VI BÀI TẬP : 1 Bài tập làm lớp : tập a, b trang 46 SGK 2 Bài tập nhà: lựa chọn 3, 8, 9, 11, 12 sách thực hành BÀI 15: (2 tiết) (33)I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1 Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:  Khái niệm di sản bao gồm di sản thiên nhiên di sản văn hóa  Phân biệt di sản văn hóa vật thể di sản văn hóa phi vật thể  Ý nghĩa việc giữ gìn bảo vệ di sản văn hoá  Quy định pháp luật sử dụng bảo vệ di sản văn hoá 2 Kỹ năng:  Có hành động cụ thể bảo vệ di sản  Tuyên truyền cho người tham gia giữ gìn, bảo vệ di sản 3 Thái độ: Tự hào di sản văn hoá đất nước II TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG : Phần ý nghĩa (nhấn mạnh di tích lịch sử danh lam thắng cảnh) quy định pháp luật III TRUYỆN ĐỌC: Quan sát ảnh trả lời gợi ý IV NỘI DUNG BÀI HỌC: 1 Di sản văn hoá ? Di sản văn hố sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, lưu truyền từ hệ qua hệ khác Gồm:  Di sản văn hóa phi vật thể (những sản phẩm tinh thần). Ví dụ: tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, lối sống, lễ hội, trang phục truyền thống  Di sản văn hóa vật thể (những sản phẩm vật chất). (34)2 Ý nghĩa:  Là cảnh đẹp đất nước, tài sản dân tộc;  Thể công đức tổ tiên kinh nghiệm dân tộc  Đóng góp vào nghiệp xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc  Đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá giới 3 Quy định pháp luật bảo vệ di sản văn hố:  Nhà nước: + Có sách bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hố + Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ di sản văn hoá  Nghiêm cấm: + Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hoá + Hủy hoại di sản văn hoá + Đào bới, lấn chiếm khu di tích, danh lam thắng cảnh + Mua bán, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật + Lợi dụng việc bảo vệ di sản để làm điều trái pháp luật * Gợi ý giảng thêm: Trách nhiệm học sinh (có thể liên hệ thực tế học sinh tham quan ngoại khoá du lịch) VI BÀI TẬP: 1 Bài tập làm lớp : tập a, b trang 50 SGK 2 Bài tập nhà: lựa chọn 1, 2, 4, 6, sách thực hành BÀI 16: (2 tiết) QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO (35)I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : 1 Kiến thức : Giúp học sinh hiểu tín ngưỡng, tơn giáo đời sống tâm linh người 2 Kỹ : Công dân có quyền theo khơng theo tơn giáo 3 Thái độ : Tôn trọng quyền tự tín ngưỡng tơn giáo người khác; chấp hành pháp luật tơn giáo, khơng mê tín dị đoan II TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG :  Quyền tự tín ngưỡng tơn giáo ?  Trách nhiệm cơng dân  Quy định Nhà nước III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY : Sắm vai, vấn đáp, thảo luận … IV TRUYỆN ĐỌC :  Tìm hiểu thông tin kiện  Bổ sung thêm kiện tổ chức Đại lễ Phật đản giới Việt Nam vào ngày từ 13 đến 17/05/2008 Đây kiện to lớn, chứng tỏ Đảng nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền tự tín ngưỡng tơn giáo V NỘI DUNG BÀI HỌC : 1 Tín ngưỡng: Là lịng tin vào thần bí thần linh, thượng đế, chúa trời 2 Tôn giáo: Là hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức với quan (36)3 Mê tín dị đoan: Là tin vào điều mơ hồ nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên dẫn tới hậu xấu cho cá nhân, gia đình cộng đồng  Phải đấu tranh chống mê tín dị đoan 4 Quyền tự tín ngưỡng tơn giáo ?  Cơng dân có quyền theo hay khơng theo tín ngưỡng hay tơn giáo  Cơng dân theo tín ngưỡng hay tơn giáo có quyền thơi khơng theo bỏ để theo tín ngưỡng, tơn giáo khác 5 Trách nhiệm công dân phải tôn trọng quyền tự tín ngưỡng tơn giáo người khác:  Tôn trọng nhũng nơi thờ tự : đền, chùa, miếu, nhà thờ…  Khơng xích, gây chia rẽ người có tín ngưỡng, tơn giáo khác 6 Nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng, tơn giáo; lợi dùng quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo để làm trái pháp luật sách nhà nước * Gợi ý giảng thêm:  Những việc lợi dụng tôn giáo để làm trái pháp luật bị phát hiện, ngăn chận xử lý theo quy định pháp luật  Các tơn giáo có Việt Nam : Đạo Phật, Thiên chúa, Tin lành, Cao đài, Hòa hảo số tôn giáo khác … VI BÀI TẬP: 1 Bài tập làm lớp : tập c, e trang 53 - 54 SGK 2 Bài tập nhà: lựa chọn 2, 4, 6, 10 sách thực hành BÀI 17: (2 tiết) (37)I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : 1 Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:  Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam nhà nước ai, đời từ bao giờ, lãnh đạo?  Cơ cấu tổ chức nhà nước ta bao gồm quan nào? Phân chia cấp nào?  Chức năng, nhiệm vụ quan nhà nước 2 Kỹ năng: Giúp học sinh biết:  Thực qui định pháp luật nhà nước, địa phương  Thực quyền nghĩa vụ theo nội qui trường học  Giúp đỡ cán nhà nước làm nhiệm vụ biết đấu tranh với tượng tự vô kỉ luật 3 Thái độ: Giúp học sinh hình thành ý thức tự giác thực sách pháp luật tinh thần trách nhiệm bảo vệ quan nhà nước II TRỌNG TÂM BÀI GIẢNG :  Học sinh biết nhà nước ta nhà nước ai, đời từ bao giờ, lãnh đạo?  Học sinh biết số nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân địa phương III PHƯƠNG PHÁP :  Thảo luận  Giải vấn đề IV THÔNG TIN SỰ KIỆN : Sử dụng sách giáo khoa (38)1 Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam Nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân 2 Nhà nước Cộng hoà HXHCN Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo 3 Bộ máy nhà nước bao gồm:  Cơ quan quyền lực nhân dân bầu : Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp  Cơ quan hành nhà nước : Chính phủ Uỷ ban nhân dân cấp  Cơ quan xét xử : Toà án nhân dân tối cao, Toà án nhân dân địa phương Toà án quân  Cơ quan kiểm sát : Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân địa phương Viện kiểm sát quân 4 Trách nhiệm:  Nhà nước: + Bảo đảm phát huy quyền làm chủ nhân dân + Giữ gìn nâng cao đời sống nhân dân + Bảo vệ Tổ quốc xây dựng đất nước giàu mạnh  Công dân : + Giám sát, góp ý kiến hoạt động quan nhà nước + Thực tốt sách, pháp luật nhà nước + Bảo vệ quan nhà nước, giúp đỡ quan nhà nước thi hành công vụ * Gợi ý giảng thêm:  Giúp học sinh phân biệt chất nhà nước ta khác với nhà nước khác giới  Có thể cho học sinh biết tìm hiểu số nhiệm vụ quyền hạn Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân   Liên hệ thực tế địa phương địa bàn trường (nếu có thời gian)  Sử dụng sơ đồ sách giáo khoa để giúp học sinh nắm rõ máy nhà nước (39)1 Bài tập làm lớp : tập a, b, c, e trang 59 SGK 2 Bài tập nhà: lựa chọn 1, 2, 4, sách thực hành BÀI 18: (2 tiết) BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CẤP CƠ SỞ (40)I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1 Kiến thức: Giúp học sinh hiểu máy nhà nước cấp sở gồm quan nào? Nhiệm vụ, quyền hạn quan 2 Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức tự giác chấp hành qui định sách Đảng, nhà nước qui định địa phương; tơn trọng, giữ gìn an ninh trật tự nơi công cộng 3 Kĩ năng: Xác định quan nhà nước địa phương có chức giải cơng việc cá nhân, gia đình Biết tôn trọng ý kiến cán địa phương, hỗ trợ cán hoàn thành nhiệm vụ II TRỌNG TÂM:  Bộ máy nhà nước cấp sở gồm quan Nhiệm vụ quyền hạn quan  Trách nhiệm nghĩa vụ công dân máy nhà nước cấp sở III PHƯƠNG PHÁP DẠY:  Tìm hiểu phần thơng tin kiện, nhiệm vụ quyền hạn HĐND UBND  Trả lời câu hỏi vấn đáp giáo viên  Thảo luận nhóm  Tổ chức trị chơi  Giáo viên chuẩn bị sơ đồ máy nhà nước cấp sở  Hiến pháp 1992 ( Luật tổ chức HĐND UBND) IV TÌNH HUỐNG THƠNG TIN: (trang 60-61 SGK) V NỘI DUNG BÀI HỌC: 1 Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân (xã, phường, thị trấn) quan (41)2 Hội đồng nhân dân :  Do nhân dân bầu  Nhiệm vụ, quyền hạn : định vấn đề quan trọng địa phương (về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh) 3 Uỷ ban nhân dân :  Do Hội đồng nhân dân bầu  Là quan chấp hành nghị Hội đồng nhân dân, quan hành chánh nhà nước địa phương 4 Trách nhiệm công dân:  Tôn trọng bảo vệ quan nhà nước  Thực đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ nhà nước  Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật, quyền điạ phương * Gợi ý giảng thêm: Nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân cấp sở VI BÀI TẬP: 1 Bài tập làm lớp : tập a, b, c trang 62 SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: đọc sách ở thư viên xanh, đọc sách ở thư viên xanh